K.V.P. wil spoed met kernprogram christelijke „drie" atJiLjkitö ers WEER BLOEDIG GEVECHT AAN GRENS CHINA- SOVJET-UNIE Man (36) dreigt zijn kinderen dood te schieten DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Artillerie- en mortier duel aan de Oessoeri Puikertje voor hem/voor haar VLIEGTUIG ONTPLOFT NA START: 85 DODEN BAN i MEUW LINKS GAAT DOOR IN P. v.d. A. President Tito waarschuwt voor herleving koude oorlog ffeur na botsing oden) in arrest HUIS IN PARIJSE VOORSTAD GEBARRICADEERD EEN OP ACHT GEZINNEN NEEMT MEER DAN ééN VAKANTIE ditie voor isschilders. telverkoop. weerbericht TSJBNi PAU Arbeiders gedood door vailend stuk beton LUIDRUCHTIG IVOREN TOREN (Van onze parlementaire redactie) ARNHEM/UTRECHT -- De KVP-partijraad wil in september of oktober kunnen beschikken over een nieuw kernprogram voor de samenwer king tussen de drie christelijke partijen. BAR WEER DUITSLAND In Zuid-Afrika: Alleen Britten bij opening van de mini-spelen Duitse raket in Zweden gelanceerd Toestand slachtoffer roofoverval ernstig J^lnkiang QRBNS" INCIDENT In bur gei Strafbaar Slachtoffers „Ongegrond" n Zeeland, in-Brabant n wij enige ]09e jaargang no. 26071 ZEELAND Diweteu1 Dr. W. A. J. M. Harkx [ffidredarteurL. Leijendekker HoofdkantoorBreda Reigersfr. 16 Telefoon 22341Postgiro 1114111 liseerd naar lit zijn grote an schilders i problemen iing komen, teit het liefst jr volkomen b.v. een der een funktie sprodukten. je-het-zelf"- Ulo-niveau. dan 23 jaar. assortiment ze bedrijven n Beverwijk. del en industrie i/e apparaat, iten Nederland functie van ordelijkheid opleiding ninistratief, egen bij een tor. i voldaan. Is uitstekend irlands contract. KANTORFN: ROOSENDAAL, MOLENS! RAAI 45, TEL. 37150 bTEM maandag 17 maart 1969 Zeer koud Matige tot krachtige oostelijk» wind. Veel bewolking en plaatse lijk enige regen of ijzel- Zeer koud voor de tijd van het jaar. BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAA1 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 (Van onze redactie buitenland) BELGRADO In zijn slottoe- spraak op het communistische partij congres te Belgrado heeft president TitjSgewaarschuwd voor een herle- it va ring van de koude oorlog en het ge. vaar van conflicten van grote om vang. Volgens waarnemers had hij daar- it alleen het Midden-Oosten en im, maar ook de groeiende :g tussen Rusland en China oog. ^[Joegoslavische president ver- klarde dat zijn land nimmer ge- d kon worden, kennelijk doe- jp de boycot door het Sovjet- 'an het congres. islavië za) niets doen om de gen met de Warschau-pact- verder te verslechteren, maar tevens nimmer van zijn be ta afstappen. „Sommigen had- acht dat wij op dit congres en op andere landen zouden aldus Tito, „maar zoals u ziet wij onszelf aan kritiek onder kopen bij het zoeken naar oplossin gen voor onze problemen". TitiJ noemde de internationale si- lissehien ernstiger dan op ider tijdstip in de afgelopen of zes iaar". Tevor was de 76-jarige Tito her kozen als voorzitter van de commu- ulitbche parlij in zijn land. Van de 1261[afgevaardigden op het partij congres stemden er 1258 voor Tito. HMstemmen waren ongeldig Eén digde stemde tegen. De uit !rd met langdurig gejuich be en is het nieuwe presidium Joegoslavische communisti- •tij gekozen. De gemiddelde van ae 15 leden is 48 jaar. iat aan het hoofd. !Van onze correspondent) iN Een Nederlandse vracht vrijdagavond bij Mons (Bel- botsing gekomen met een aarvan de bestuurder, diens en ïun twee kinderen om het lijn gekomen. hauffeui van de vrachtauto, uit Rotterdam, is in Bergen iteerd. Hij wordt beschuldigd d door schuld. in het westen' gen wij /aring in ferbouwwerken- werkkring met oei S TAPELDOORM (ANP) Bij het 'lopen van een transformatorhuisje jjj^Bldoorn zijn zaterdag twee ar beiders getroffen door een neerstor tend stuk beton. ■Hjwaren op slag dood. De mannen «aren, samen met twee collega's, be- jta! oen zwaar stuk beton, dat op het LIfI'tT>rm^tor'lu'sie "tstto. naar de 'anttewrikken Op 't moment dat zij i, ?an ^ant hadden stort- f» huisie in waarbij de slachtof- JS? «reet;* kwamen onder het neer- Vo jn heton. De twee collega's oonaen zich in veiligheid stellen door - het huisje af te springen. De groep Nieuw Liniks in de P.v.d.A. besloot zaterdag in Utrecht door te blijven gaan. De groep gaat in de af delingen grotere activiteiten aan de dag leggen, programma's opstellen, leden werven en gaat ten behoeve van het partijbestuur allerlei politieke wensen op papier uitwerken. Partijvoorzitter dr. A. Vondeling, op de bijeenkomst van Nieuw Links luidruchtig begroet, noemde de groep later een „Warwinkel van ideeën en opvattingen, waaraan niemand een touw kan vastknopen". Meer een ge zelligheidsvereniging dan een werke lijke politieke groep. Nieuw Links zelfs beschuldigde de socialistische rechtervleugel bij monde van het jonge Tweede-Kamerlid drs. Hans van der Doel ervan als scheurmakers te willen optreden. Een aantal gewestelijke bestuurders van de P.v.d.A. die zaterdag ook al in Utrecht vergaderden, noemde het optreden van de verschillende be langrijke socialististen hoogst onge lukkig Deze bestuurders betreurden uitlatingen van onder meer dr. S. Mansholt, die van uit zijn, wat zij noemden, ivoren toren, over een nieuwe partij gesproken had, hoogst ongelukkig. Zij deelden in zover de mening van dr. W. Drees, dat ook zij voorstanders zijn van een buitenge woon socialistisch congres. Maar dan alleen om te discussiëren over de in komens en vermogens en niet over de besluiten van het jongste congres. Vice-voirzitter André van der Louw zal dan niet meer dansen. Hij heeft dit zijn Nieuw Linkse aanhang zaterdag tenminste beloofd. Blijkbaar zijn de bijeenkomsten van dit weekeinde van de P.v.d.A. toch wel duidelijk be doeld geweest om te proberen de rust in deze partij, die na het befaamde driedaagse congres in Den Haag ern stig verstoord was, weer zo goed mo gelijk te herstellen. Een groot aantal leden van de P.v.d.A. meent echter dat deze rust voorlopig wel niet zal terugkeren, gezien de uitlatingen van Nieuw Links, dat zij hun activiteiten sterk zullen verhogen. Nieuw Links blijft in de PvdA niet alleen bestaan, maar gaat zijn activiteiten in de afdelingen sterk vergroten. De gewestelijke be stuurders van de PvdA willen een buitengewoon congres over de inkomens- en vermogensverhoudingen beleggen. Dit zijn de belangrijkste politieke gebeurtenissen van dit weekeinde, na het geruchtmakende socialistische congres van een week geleden. Op de K.V.P.-partijraad van vrij dag en zaterdag bleek een grote on rust schuil te gaan achter een schijn bare rust en kalmte. De partijraad be treurde de achterstand die de „groep 18" van de K.V.P., de A.K. en de C.H.U. door allerlei politieke omstan digheden opgelopen heeft. Maar er is haast geboden, grote haast, aldus een aantal rijkskieskringen. Over een jaar zijn er al gemeente- raads- en provinciale verkiezingen. Daarom moet de partijraad na de zo mer een definitieve beslissing kun nen nemen over de verdere samen werking met de A.R. en de C.H.U. en dit aan de hand van een kerapro- gram van de K.V.P. zelf. Een kernprogram, dat moet uitgaan van een totale maatschappijvernieu wing. Onrust achter een masker van schijnbare rust, want de partijraad wenst in grote meerderheid geen .onduidelijk christelijk centrum" van A.B., C.H.U. en K.V.P. in de Neder landse politiek. HAMBURG (DPA) Vïjf dagen voor het begin van de lente hebben stormen een sneeuwverstuivingen in het noorden van West- en Oost-Duits- iand het verkeer zeer belemmerd en deels verlamd. In het bijzonder ge troffen zijn Sleeswïjk-Holstein en Nedersaksen waar plaatsen van de buitenwereld werden afgesloten. Der tig a veertig gemeenten zijn inge sneeuwd. (Van onze redactie buitenland) BLOEMFONTEIN Bij de ope ningsceremonie van de Zuidafrikaan- se spelen (de zgn. mini-spelen) was slechts één buitenlandse afvaardiging. n.l. die van Groot-Brittannië. De spelen zijn een antwoord op de Olympische Spelen, waarvan Zuid- Afrika wegens de apartheids-poli tiek was uitgesloten. De mini-spelen zjjn alleen toegankelijk voor blanken. Vele landen, waaronder Nederland, hebben geweigerd een afvaardiging naar de spelen te sturen. MüNCHEN (AFP) Het West duitse centrum voor ruimteonderzoek heeft zaterdagavond met succes een raket van het type Nike-Apache op de Zweedse basis Kiroena gelan ceerd. Het experiment heeft het onder zoek van het magnetische en elek trische veld van de aarde ten doel. Dit heeft een groep Duitse natuur kundigen in München gisteravond bekendgemaakt. BOXTEL (ANP) De toestand van de 61-jarige Sjef van Logten uit Gemonde, een van de twee broers, die donderdagavond het slachtoffer werden van een gewapende roofover val. is ernstig. Dit deelde gisteravond de Boxtelse politie mee. De heer Van Logten, die door een geweerschot in het been was getrof fen, heeft nu als gevolg van de angst en emoties een zware hartaanval ge kregen. Hij is opgenomen in het Ca- rolus ziekenhuis in Den Bosch. je ven s inzake op leidiir e directie van de (Van onze sportredactie) OOSTKAPIXLE On verwacht kreeg de presta I»r?p van dc atletiekver- K256 Dynam» «n Oost- «apelle een bijzonder ko misch staartje toen burge meester F. Sprenger van Domburg besloot oin de eerstaankomende dame persoonlijk een ruiker te overhandigen. De eerste burger van Domburg stapte na afloop van de veldloop kordaat op zijn doel af, kennelijk met de bedoeling eens extra op de prestaties van het zwakke geslacht te wijzen. Zover kwam het echter niet want op het moment dat hij de bloemen wilde overhandi gen, maakte de „gelukki ge" een abrupt einde aan de huldiging door te ver klaren dat de heer Spren- (Van onze Parijse correspondent) PARIJS Het drama van de boer André Fourquet, die zich op zijn boerderij bij Bordeaux barricadeerde en na een beleg door de politie zijn twee kinderen en zichzelf doodschoot, werkt besmettelijk. Gisteren heeft zich een 36-jarige man, Lucien Guelot, afkomstig uit Casablanca met zijn twee kinderen onder de rook van Parijs in zijn woning gebarricadeerd en aangekondigd dat hij de kinderen niet levend zal overgeven. ger niet tegen een meisje maar tegen een jongen sprak. De burgemeester had enkele ogenblikken nodig om de bekentenis tot zich te laten doordringen, voordat hij de bloemen een andere bestemming gaf. De man is in scheiding. Han gende de uitspraak in het proces zijn de twee kinderen, een jongen Francis negen en een meisje Na- dine van zeven, aan de moeder toegewezen Aan de vader is het recht toegekend zijn kinderen re gelmatig bij zich thuis te mogen ontvangen. Gisteren om twaalf uur reed hij met zijn 2 CV uit Ferrières-le-Buisson, een klein voorstadje van Parijs van 5000 in woners vallend onder het arron dissement van Versailles, naar Anthony, een voorstad van 30.000 inwoners, waar zijn vrouw woont. De moeder kwam met de twee kinderen naar buiten op dat ogen blik loste Lucien een schot in de lucht, waarschijnlijk met een jachtgeweer, nam de jongen en het meisje bij zich in de wagen en reed snel naar Ferrières terug Hij sloot de luiken van zijn wo ning en barricadeerde zich. in tussen had de moeder de politie gewaarschuwd, want bij het weg rijden had Lucien gezegd: „Je zie! de kinderen nooit meer levend te rug". Kort na twaalf uur kwamen de burgemeester van Ferrières met de inspecteurs van politie op het gemeentehuis bijeen om te over- weger wat er moest worden ge daan. Besloten werd het geval zo weinig mogelijk te dramatiseren en er alles op zetten Lucien niet onnodig te provoceren, teneinde het leven van de twee kinderen niet in gevaar te brengen. Voor het huis staan geen geüniformeer de agenten op wacht. Het huis heeft een voor- en een achterin gang. De beide ingangen zijn afge zet, maar door inspecteurs in bur ger. In tegenstelling tot de boer derij van André Fourqnet, die bij Bordeaux geïsoleerd lag, ligt de woning van Lucien midden in Ferrières, overal omgeven door andere huizen. Tot gisteravond acht uur was er niets bijzonders gebeurd. Er was niet geschoten, maar het geval trok natuurlijk wel veel aandacht. Aan de overkant van het huis stonden alle bewo ners voor de ramen om te kijken naar de afloop. Precies om acht uur zondag- wond was Lucien in overtreding ;n strafbaar want hij mocht Fran cis en Nadine tot acht uur bij zich houden en was wettelijk verplicht hen op dat uur bij de moeder af te leveren. Het zag er op dat ogenblik naar uit dat tijdens de nachtelijke uren de politie een af wachtende houding zou aanne men. In het geval van de boer André Fourquet is de politie en de justitie verweten dat geen ge bruik is gemaakt van een psy chiater om de boer tot reden te brengen. Aangenomen mag wor den dat in dit tweede geval de politie geen geweld zal gebruiken alvorens een psychiater een po ging heeft gedaan verstandig met Lucien te praten. Het echtpaar staat in Ferrières goed aange schreven. De vrouw werkt bij de P.T.T. Hij staat bekend als een harde werker, maar zonder veel vrienden. Het commiinistisch-Chinese persbu reau Hsinhua heeft deze op 7 fe bruari genomen foto van een van de Rnssisch-Chinese grensinciden ten vrijgegeven. De foto werd ge nomen op het eiland Sjen Pao. Men ziet de ruggen van de Chinese grenswachten die een Russische pa trouille de doorgang versperren. (Van onze redactie buitenland) CARACAS Alle 85 inzittenden hebben gisteren de dood gevonden, toen een Venezolaanse DC-9 kort na de start van het vliegveld Maracalbo (Venezuela) in de lucht ontplofte en op enkele woningen van het Indiaan se dorp Ziroema terechtkwam. In het dorp zouden vijf mensen zijn omge komen. Volgens functionarissen van het vliegveld Maracaibo zou het toe stel bij het opstijging een elektriei- teitsmast geraakt hebben. (Van een onzer verslaggevers) BREDA Ongeveer één op de acht gezinnen heeft in 1968 meer dan één vakantie genomen. Deze tweede en derde vakanties zijn vooral (68 pet.) in Nederland doorgebracht. De extra vakanties duren in ongeveer de helft van de gevallen niet langer dan zes dagen. Dit is gebleken uit een onderzoek door de N.V. v/h Nederlandse Stich ting voor Statistiek. Bijna een derde van het aantal ge zinnen wist in januari al vrijwel ze ker dat ze dit jaar niet met vakantie zal gaan. De meerderheid van deze gezinnen is ook in 1968 niet met vakantie geweest. (Van onze redactie buitenland) MOSKOU7PEKING Russi sche en Chinese troepen hebben zaterdag opnieuw een langdurige en bloedige strrjd geleverd in het omstreden gebied in het Verre Oosten. De Russen zeggen, dat daarbij „do den en gewonden" zijn gevallen. De opperbevelhebber van de Russische strijdkrachten in het gebied van de Stille Oceaan, generaal Vassily Lo- banov, schatte gisteren de Chinese aanvallers op een regiment, versterkt met andere eenheden. Peking spreekt van een „bloedig incident", dat tien uur heeft geduurd. De twee landen beschuldigden elk aar ervan te zijn begonnen, en waar schuwen voor „ernstige consequen ties". Het gevecht speelde zich af op en bij hetzelfde eiland in de rivier de Oessoeri. waar op 2 maart volgens Moskou 31 Russische grenswachten werden gedood. Het eiland, door de Russen Damanski en door de Chine zen Sjen Pao genoemd, wordt door beide landen opgeëist. (Zie kaartje). Van welingelichte zijde te Moskou is vernomen dat het gevecht ruim vijf uur heeft geduurd. Men houdt er re kening mee dat het aantal slachtof fers groter is dan dat op 2 maart. In een nota aan de Chinese regering zegt de Sovjet-Unie, dat een groep gewapende Chinese militairen vrij dag cd een poging had gedaan tot Da- manski door te dringen. Zaterdag had een grote Chinese eenheid, vanaf de oever gesteund door artillerie- en mortiervuur, Russische grenswachten aangevallen die het eiland verdedig den. Daarbij waren doden en gewon den gevallen. De „provocateurs" wa ren tenslotte van het eiland verdre ven. De Russische regering onderstreept dat zij geen militaire botsingen aan de grens zoekt, integendeel alles doet om die te vermijden. „Alle propagan- dabeweringen van Peking over de vij andigheid van de Sovjet-Unie en haar communistische partij jegens het Chinese volk, jegens de volksre publiek China, zijn absoluut onge grond", aldus Moskou. De Chinese ambassade in Moskou heeft geweigerd de protestnota, door een Chinese zegsman als „provocatie en laster" bestempeld, in ontvangst te nemen. Zaterdagavond volgde een of ficiële Chinese verklaring, waarin de Russische troepen ervan werden be schuldigd met steun van pantserwa gens en tanks het eiland te zijn bin nengedrongen en het vuur te hebben geopend op Chinese grenswachten. Deze waren „uit zelfverdediging ge dwongen terug te schieten". In een aan de Russische ambassade in Pe king overhandigde nota wordt geëist dat de Sovjet-Unie onmiddellijk „al le gewapende provocaties" tegen Chi na staakt. De Chinese regering be houdt zich het recht voor meer eisen te stellen De Russen hadden een aantal pant serwagens tanks en andere militaire eenheden aan de grens voortdurend opgevoerd. Na de botsing van 2 maart hadden ze geen acht geslagen op herhaalde Chinese waarschuwin gen en waren ze militaire verster kingen blijven aanvoeren om „Chi nees gebied te bezetten en door te gaan met hun gewapende provoca ties De invallers hadden zaterdag niet alleen het eiland aangevallen maar ook „de waterwegen ten wes ten van het eiland geschonden" en zo een nieuw bloedig incident ver oorzaakt, aldus de verklaring van Pe king. China beschuldigde de Russen er voorts nog van, met artillerie tot ver op Chinees gebied te hebben gevuurd, waardoor het incident zich uitbreid de. Van Russische zijde in Moskou is vernomen, dat de Chinese minister van defensie, maarschalk Lin-Piao, het bewuste gebied kort voor het uit breken van de strijd had bezocht. De Russische leider Brezjnev en Kosygin waren zaterdag per trein op weg naar Boedapest, waar vandaag een vergadering van het Warschau- |?ac' kegmt waaroP de spanning aan de Chinees-Russische grens zeker aan de orde zal komen. Volgens het Zuidslavische partijblad Borba zullen de Russen waarschijnlijk van het grensconflict profiteren om een gro tere integratie in de pact-leiding door te voeren. nhout.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1