'LANBUREA U: m Beste persfoto van 1968 Schmelzer P.v.d.A. stort zichzelf in isolement VS gaan door met anti-raket-raket haarwerk breda ZUIDWEST- Belastingdrukhoger dan ooit DE STOM ONDANKS OPPOSITIE andaag in Overvallers Terheijden gegrepen I: „P.A.K. KAN NIETS WORDEN" Omwisseliiigsaanbod Etna/Daalderop ingetrokken WINNAAR ADAMS: HET WAS EEN ROUTINEHANDELING Londen en Parijs bespreken crisis Midden-Oosten Artsen kregen uitstel tot woensdag Ontploffing in garage: 1 dode GROENMERK r editie voor eeeland I DEN HAAG Het door- breken van de loon- en prijs- spiraal fataal voor werk- legenheid en economische ei moet worden door broken. Dit moet een eventu il doel zijn van het nationa- eeononiische beleid. Beeldhouwer op persconferentie gearresteerd melkhazelnootjes 109e jaargang no. 26070 lirecteur: Dr. W. A. J. M. Harkx HoofdredacteurL. Leijendekker ■loofdkantoor Breda. Reigerstr. 16 Telefoon 22341. Postgiro 1114111 zaterdag 15 maart 1969 WEERBERICHT Plaatselijk neersla^ Vrij veei bewolking met plaatselijk enige neerslag. Matige wind uit oostelijke richting met hier en daar mist. KA4T0RFN i ROOSENDAAL. MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, OP Het Centraal Planbureau verwacht voor 1969 het volgende Stijging loonsom (incl. soc. lasten) Toeneming particuliere consumptie Stijging goederenuitvoer Stijging produktie bedrijven Stijging consumptieprijspeil Groei arbeidsproduktiviteit Werkloosheid Belastingdruk 8.5 percent 4 percent 10 percent 5 percent 5 percent 3.5 percent 55.000 man hoger dan ooit ru /3 r iïW /O -J- J i OON- EN PRIJSSPIRAAL (Van onze pari. redactie) j Dit zegt directeur C. A. van der Jeld van het Centraal Planbureau in het zojuist verschenen Centraal Eco- pmisch Plan 1D69. Hij waarschuwt ernstig tegen de pvolgen van verdere sterke prijs- Jjgingen. Niet alleen wordt daar- or de grondslag gelegd voor hoge loonstijgingen die de concurrentiepo sitie van ons land ondergraven, maar lik kan een voortduren van de prijs- Rgingen de besparingen aantasten •n een gevaar bteekenen voor de perheidsficiën. it jaar zal de wereldhandel wei aar niet onbelangrijk stijgen, r het internationale economische iaat zal labiel blijven, aldus het bureau. Daarom is het moeilijk om betrouwbare prognoses van de inomische ontwikkeling te maken, het binnenland trekken de sterke in- en prijsstijgingen de aandacht, lede de oplopende spanningen op B arbeidsmarkt. Hierdoor kan de iterking van de internationale leurrentiepositie, die ons land vo- jaar onderging, gemakkelijk ver- jen gaan. je positie van de betalingsbalans lift wankel. Daar staat dan tegen- Ér dat het peil van de investe ren vooralsnog hoog blijft en de ei van de produktie bevredigend wat gunstige gevolgen heeft voor totale werkgelegenheid in het al- peen en de regionale verdeling ''an in het bijzonder. Op de ar- imarkt in het westen des lands in zich hernieuwde spanningen jr. Door het strakkere financiële jbid van de overheid zullen de in- iteringen dit jaar enigszins en in 10 sterker worden afgeremd. Tpmerkeiijk noemt het Centraal nomische Plan het dat de ar- idsmarkt zich sneller heeft her steld dan aanvankelijk werd ver- jht. De werkloosheid zal dan ook er dalen tot 55.000 man of 1,5 ent van de afhankelijke be- ibevolking. Deze daling doet zich in het hele land voor. pen en ander is te danken aan net snelle herstel van de Nederland se economie in 1968, toen de bui- Küandse vraag sterk toenam waar door de uitvoer opliep, een beleid werd gevoerd ter stimulering van de werkgelegenheid en de bedrijfs investeringen een opmerkelijke stij- Sing lieten zien. Produktie en ar- pidsproduktiviteit lieten een sterke groei zien. De matigheid van lo- en prijzen zorgde ervoor dat deconcurrentiepositie ten opzichte van het buitenland niet verder werd verslechterd. Het snelle economische herste l -ring echter niet gepaard met een voldoende verbetering van de lo- Pande rekening der betaUngsbalans. Het Centraal Economische Plan gaat ervan uit dat de export dit jaar niet negen percent zal stijgen, wat Jfnnshg is in vergelijking met de totale groei van de wereldhandel. Doorslaggevend voor de concur- rentiopositie echter blijven de loon kosten in de verwerkende industrie, die in Nederland meer omhoog gaan dan in het buitenland. (Vervolg op pagina 9) Nog nooil is de vraag naar cara vans in Zeeland zo groot ge weest als dit jaar. Pagina 5. De Gaulle blijft ook na het gesprek met Kiesinger de W.E.U. boycotten. Pagina 7. De Nederlandse kiezer blijkt een samenwerking van K.V.P., A.R.P. en C.H-U. weinig kans te geven. Pagina 9. Al vijfentwintig jaar lopen de Milva's parmantig mee in onze militaire colonnes. Pagina 17. De Nederlandse mode behoeft beslist niet onder te doen voor de buitenlandse. pagina 21. Regisseur Norman Jewison, ma ker van o.a. „Daar komen de Russen", vertelt over zijn nieu we film „Anatevka" Pagina 33. Wandelend door de bossen kun je je zorgen vergeten en tot rust komen. De exploitatie van die zelfde bossen brengt echter veel kopzorgen met zich mee. Pagina 19. In de serie „De eenzamen" een ongehuwde vrouw aan hef woord. Haar grote angst: als ik denk aan die egocentri sche oude vrijsters Pagina 23. (Van onze verslaggever) ARNHEM: „Ik betreur de negatieve uitspraak van het PvdA- congres over samenwerking met de KVP. Die uitspraak is hoogst onverstandig". Aldus zei gisteravond KVP-voorzitter mr. A. P. J. M. M. van der Stee hij de opening van de KVP-partijraad. De fractievoorzitter in de Tweede Kamer, drs. W. K. N. Schmelzer, voegde daar even later aan toe: „De uitspraak van de PvdA is zo'n forse slag in de lucht, dat deze PvdA zelf met een doffe dreun in de diepte van het isolement is getuimeld". JOSEF BACHMANN die een jaar ge leden de Duitse studentenleider Rudi Dutschke heeft neergeschoten en zwaar gewond, is gisteren te Berlijn veroordeeld tot zeven jaar tuchthuis straf. DE 20-JARIGE Edward Wagner uit Voorburg is sinds 4 maart in het Huis van Bewaring in Den Haag in gedeeltelijke hongerstaking gegaan. De jongeman is dienstweigeraar en wil ook geen beroep doen op de dienstweigeringswet. (Van onze redactie buitenland) WASHINGTON De Amerikaanse president Richard Nixon heeft gisteren wellicht een abrupt einde gemaakt aan zijn „wittebroods weken" als president. Door te besluiten verder te gaan met de bouw van anti-raketinstallaties zij het dan in een „beperkte versie" van het oorspronkelijke systeem nam hij de gewichtigste politieke beslissing tot nu toe in zijn nog korte ambtstermijn. afrit Jutphaas ht 590 (klassiek) terdervoort „„Wan onze redactie binnenland) BREDA Commissarissen en Raad ^an Beheer van De Etna n.v. en van <2j§ metaalwarenfabriek Daalderop hebben het omwisselingsaanbod van 4 februari voorlopig ingetrokken. Een onafhankelijke deskundige zal samen met de accountants van bei de vennootschappen op korte termijn rapport uitbrengen over de mogelijk- ueaen de beoogde fusie tot stand te Mengen op een wijze waarbij aan de bezwaren tegen de ruilver houding tegemoet wordt gekomen. De kritiek op het buitensporig kost bare anti-raketstelsel groeide juist in de laatste weken aanzienlijk. Zowel in de Senaat als in het Congres en in het hele land werd steeds sterker te gen het project geageerd. Vandaar dat men mag spreken van een einde van de presidentiële „wittebroodsweken", waarmee men de vriendelijke sfeer aanduidt die vriend en vijand rond een nieuw gekozen president plegen op te trekken. De oppositie spitste zich toe op drie belangrijke elementen: Het anti-raketsysteem (ook wel aangeduid als ABM of Sentinel) gaat de V.S. vele miljarden moei lijk te missen dollars kosten. Daar tegenover staat dat aan de militaire waarde 'ervan sterk wordt getwijfeld, ook door tal van militaire deskundigen. e Men vreest dat doorgaan met Sen tinel de wapenwedloop met Rus land (tegen welks atoomstrijd macht Sentinel feitelijk niet eens is gericht omdat het daartoe to taal ontoereikend zou zijn) node loos opvoert en de sfeer voor zin nige ontwapeningsgesprekken ver stoort. Dit laatste is tevens het belang rijkste argument van de oppositie, nog versterkt door de onverholen kri- tiek op Sentinel-supporters in de Rus sische pers, gedurende de afgelopen week. President Nixon daarentegen schijnt te geloven dat zijn „verdunde" versie van Sentinel in feite bedoeld tegen een eventuele Chinese atoomaanvai de Russen juist kan aansporen om verder te praten over wapenbeheer sing en -controle. Op de persconfe rentie waarop hij zijn besluit bekend maakte zei hij te geloven dat zijn be sluit geen hinderpaal is voor bespre kingen met de Sovjet-Unie. Over de Sovjet-voorsprong op het gebied van raketwapens zei hij: De Russen hebben reeds een ta melijk groot gebied rond Moskou tegen raketaanvallen beveiligd. De V.S. zullen pas over vier jaar zover z;in. De Russen beschikken over grote intercontinentale raketten welke de Amerikaanse Minuteman-raketr- ten, de kern van de Amerikaanse nucleaire macht, kunnen vernie tigen. De Russen breiden aanzienlijk hun vloot van raketonderzeeërs uit en schijnen ook bezig te zijn met een „weg in de dampkring" voor Sovjet-nucleaire wapens. De eerste fase van het Sentinel- systeem zal in 1973 gereed zijn. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De Amerikaan Edward T. Adams heeft in 1968 de beste persfoto gemaakt. Zijn werkterrein op het moment van de opname lag in Vietnam, waar Edward Adams al geruime tijd werk verricht voor het persbu reau Associated Press. Een aangrijpend moment in de hel van Vietnam, een keihard oorlogstafereel, een meedogenloze daad in het door ellende door drenkte Vietnam, was voor de fo tograaf niet meer dan een „rou tinezaak", zoals hij zelf zegt: „Ik realiseerde me niet dat ik een foto gemaakt had. Het is voor mij een routinezaak, omdat je bij ieder pistool of ander wapen wat je ziet je eigen wapen, de camera, pakt. Het deed me niets. Ik had zelfs niet het idee dat deze foto de vol gende dag door de wereldpers ge nomen zou worden". ADAMS Een journalist stelde Edward Adams de vraag waarom hij niet belette dat deze gruwelijke daad verricht werd. Hij antwoordde: „Ik wist niet eens wat er gebeur de". (Van onze redactie buitenland) LONDEN-TEL AVIV In Londen hebben gisteren Frankrijk en Enge land verschillende nieuwe ideeën uit gewisseld om de impasse in het Mid den-Oosten te doorbreken. De ideeën zijn ook uiteengezet aan dr. Mahmoud Fawzi, de speciale afge zant van president Nasser die op het ogenblik in Londen vertoeft. Ook de Israëlische minister van buitenlandse zaken Abba Eban, zal worden inge licht. Diplomaten die op de hoogte zijn met de Franse ideeën verklaarden gisteren, dat deze omvatten een be lofte van de Arabische staten en Is raël om met de V.N.-afgezane Jar ring samen te werken. Verder zouden de Arabieren zich bereid moeten ver klaren de staat van oorlog met Israël te beëindigen en de vrije vaart door het Suezkanaal en de Straat van Ti ran te erkennen. De Israëli zouden zich uit de be zette gebieden moeten terugtrekken Israëlische vliegtuigen hebben gis termorgen stellingen van de Pales tijnse verzetsorganisatie El Fatah op Jordaans grondgebied gebombar deerd. (Van een onzer verslaggevers) TERHEIJDEN-BREDA Slechts f 250.- van de f 2690.- geroofde gul dens hadden de drie overvallers van het Terheij dense postkantoor bij zich, toen zij gisternacht in Antwerpen werden gearresteerd. De Belgische bijzondere opsporingsbrigade lichtte het drietal (W. J. R. uit 's-Heeren- hoek, 36 jaar oud, H. W. uit Gronin gen, 26 jaar, en J. S. uit IJmuiden, eveneens 26 jaar) van hun hotelbed in het centrum van de havenstad. Het was voor de drie mannen het teleurstellende einde van enkele zeer feestelijke dagen. Na de overval, die woensdagmiddag met behulp van een plastic speelgoedpistooltje werd ge pleegd, waren ze via Oosterhout in Antwerpen beland en hadden in de havenstad de bloemetjes buiten gezet. (ZIE OOK PAGINA 5) (Van onze correspondent) AMSTERDAM De 37-jarige Am sterdamse beeldhouwer J.J. is giste ren tijdens een door hem heiegde persconferentie onder de ogen van een groepje journalisten aangehou den. De man wordt ervan verdacht vorige week op het Amsterdamse stadhuis een op hem betrekking heb bend dossier en een schrijfmachine te hebben gestolen. De diefstal was pas op het stad huis gemerkt nadat de politie na vraag deed over een schrijfmachine die verdachte bij een landelijk och tendblad had ingeleverd. Toen kwam ook de verdwijning van het dossier J. aan het licht. De aanleiding tot de persconferen tie is de ontevredenheid van J.J. over de Nederlandse politieke situatie. J. meent dat Nederland zich in een im passe bevindt en wilde een aantal mensen voorstellen die „in staat blij ken los van partijbelangen en emo ties van particuliere aard de Neder landse samenleving bestuursmatig uit de impasse te leiden". (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Woensdag moeten de huisartsen aan minister De Block (Ec. Zaken) een definitief antwoord geven inzake de verhoging van de ta rieven. Een delegatie van de landelij ke huisartsenvereniging heeft giste ren met minister De Block en minis ter Roolvink (Sociale Zaken en Volksgezondheid) gesproken. Voor het zover was had de huisartsenver eniging in een langdurige nachtelijke vergadering in Utrecht het stanlpunt van de leden bepaald. Het bleek dat men niet zonder meer op de wen sen van minister De Bolck wilde in gaan. De minister is van mening dat de tarieven niet mogen uitkomen bo ven negen gulden voor een consult en 13,50 gulden voor een bezoek thuis, maar de huisartsen willen tien gulden voor een consult en vijftien gulden voor een bezoek thuis hebben. Volgens de heer Schmelzer is de uitspraak van de P. v. d. A. gedoemd in zijn negatieve bedoelingen volledig te falen en kan zij geen enkel positief resultaat opleveren noch voor de P. v. d. A. noch voor het scheppen van meer duidelijkheid voor de kiezers. In zijn commentaar op het P. v. d. A.-congres stelde de K.V.P.-fractie voorzitter, dat de poging van de P. v. d. A. om de K.V.P. in de conservatie ve hoek te drukken tot mislukken is gedoemd. Overigens spreekt ook het commentaar van de liberaal Toxo- peus,, dat de K.V.P. sterker aan de V.V.D. is gebonden, de heer Schmel zer niet aan. „Voor de periode na de verkiezingen van 1971 is nog zoveel onzeker, dat het commentaar van mr. Toxopeus niet ter zake doet". Verder sprekend over de P. v. d. A. zei de heer Schmelzer, dat de felle tegenstellingen in die partij en het nauwelijks opvangen en in goede lia nen leiden daarvan een bedenkelijke toestand is voor de Nederlandse de mocratie. De P. v. d. A. demonstreerde op haar jongste congres alleen eenheid in het negatieve. Deze vandaag nog zo chaotische partij heeft immers de euvele moed gehad om een krijgs haftige uitspraak tegen samenwer king met de K.V.P. te doen, zei Schmelzer. Dat werd gedaan onder verwijzing naar het zgn. progressieve stembusakkoord, waarin met Radika- len en Pacifisten zou moeten worden samengewerkt. Als dat akkoord er ooit komt, wat drs. Schmelzer niet waarschijnlijk acht, dan wordt dat het summum van vaagheid en ondui delijkheid. Als er een vaag P.A.K. (progressief akkoord) zou komen, wordt dat een PAK-je, dat bij de kleuterkledimg thuis hoort en geen schijn van kans heeft op een meerder heid in het Nederlandse volk. (ZIE VERDER PAGINA 9) (ADVERTENTIES) vandaag 150-gram van 13 9 voor 12 S niet te geloven voor die prijs! tt a ^an onze correspondent) HAARLEM Bij een ontploffing in een Haarlemse garage is één per soon om het leven gekomen. Een tweede werd zwaar gewond, zijn toe stand is kritiek. De garage werd to taal verwoest. Het ongeluk gebeurde bij het overladen van benzine uit een tankauto naar een tank in de garage. Door nathouden van de tankauto kon erger worden voorkomen. Het voertuig kon onbeschadigd worden weggesleept. De ontploffing ontstond vermoede lijk omdat een der slachtoffers of bei den een sigaret rookten. De chauffeur van de benzine-auto had de tegenwoordigheid van geest snel in zijn wagen te stappen en weg te rijden, waardoor nog meer onheil is voorkomen. De grootste kolleJctie dames- 6tt ^"ffhadrwerk vindt u mae 'showrooms van ELatxi Ginnekenweg 43, telefoon 01600-32288 Verkoop ook via Uw kapper vrana hem een introduktie. g

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1