Spanning in PvdA stijgt RD INC ll> TITO KRIMPT PARTIJ APPARAAT IN TERHEIJDENS CAFE WACHTKAMER VOOR DRIE ROVERS Streekvervoerders zwichten niet voor stakingsdreiging MEER MISDADIGHEID IN '68 Achterban verontrust over ontwikkelingen erneuzen Ontmoeting Nixon- Russische leiders Partijtje biljart en poker vóór overval w as ERNEUZEN [RITIEKCONCENTREERT ZICH OP VAN DER LOUW EN KLEIN te Terneuzen iaart dagelijks Vrij entree! ZICHTER- CENAAR Verrassing in Belgrado Ir. Bosma treedt af als De lente begint een nieuwe ïnte Oostburg Wijzigen TEGENSTELLINGEN Inbreker van dertien jaar te dik voor w.c.-raam BONDEN STELLEN ULTIMATUM President Soeharto niet naar Nederland voorjaarsopmaak 109e jaargang no. 26068 editie voor ZEELAND DjrecteurDr. W. A. J. M. Harkx HoofdredacteurL. Leijendekker HoofdkantoorBreda. Reigerstr. 16 Tflefoori 22341. Postgiro 1114111 donderdag 13 maart 1969 WEERBERICHT Regen Veel bewolking met hier en daar regen en wat lichte sneeuw. Ma tige en af en toe krachtige wind. Later binnendringen zachtere lucht. ITORFN ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAA1 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 Iplaat- Ijeven. lïkties, mo ld iB. N 2097 'ISCHE ISCHE einstal- N 2056 Gemeentewerken kan worden izichteT D. e functionaris zal in voorbereiden van en /kundige werken alsmede toe- de gemeente-werklieden onder hoofd van gemeentewerken, tie wordt vereist het diplome de of het diploma opzicht0' L. 1.— tot f 908.— per maand ijn exclusief 6 pet. vakantietoe- /AWW is voor rekening van de en 10 dagen te zenden aan But- ethoudens van Oostburg. 59 1.39 59 1.39 49 1.29 79 0.69 -09 0.89 35 1.15 37 1.37 79 1.59 35 1.35 <9 2.29 <39 1.29 verwarde menigte mensen ngt tegen elkaar op in de sneeuw: leid van het grensincident tussen 'lina en Rusland, gefotografeerd or een Russische soldaat, die later sneuvelen in het gevecht. De ivjet-soldaten dragen lichte jassen, f Chinezen zijn in donkere kledij, hniddcls heeft de Russische am- adeur in Parijs gisteren de Fran- egering ingelicht over de Chinees- sische schietpartij. De Russische bassadeur in Bonn had maandag singer al Ingelicht over de schiet- Peking trokken ook gisteren ier honderdduizenden mensen naar K Russische ambassade om te de- nfcnstreren tegen het grensincident. I (ZIE OOK PAGINA 7) S. van Zeeland dringen er op n dat een voorlopig bestuur 'ordt ingesteld voor het haven schap Terneuzen i.o. Pagina 3. De Wouwse kunstenaar Ooster- bos laat op eigen initiatief kin deren bij hem thuis etsen. En met succes. Pagina 7. Minister Veringa steekt de Mugd een pluim op de hoed. Pagina 9. Gillende en krijsende meisjes Wachtten bruidegom Paul Mc Cartney na zijn huwelijk op. Pagina 11. Ook het Tsjechische Spartak Tranava en A.C- Milan zijn moorged-ongen tot de halve fi nales van de Europa-Cup. Pagina 15. Minister Lardinois wil prijsstij ging van koelhuisboter tegen gaan door het vaststellen van een maximumprijs. Pagina 17. (Van onze redactie buitenland) BELGRADO President Tito heeft gisteren een radicale reorga nisatie van de leiding van de Zuid- slavische communistische partij aan gekondigd. Op het negende congres van de partij, dat deze week in Bel grado wordt gehouden, liet Tito we ten, dat er 'n 15 ledend tellend presi dentieel bureau zal worden gevormd, waarin behalve hij zelf vertegen woordigers van provincies en deel republieken zitting zullen lemen. BELGRADO (AFP) Nixon zal waarschijnlijk (Van een onzer verslaggevers) ..DEN HAAG Ir. J. Bosma zal MBtnenkort aftreden als voorzitter van het Verbond van Nederlandse yWldernemingeii (VNO). Hij had al Buirne tijd geleden de wens te ken- ncn gegeven in de ledenvergadering van het verbond op 29 mei het voor- «tterschap neer te leggen. De heer Bosma zal tot eind van dit jaar het ^werkgeversverbond vertegenwoordi gen in onder meer de Sociaal Econo mische Raad en de Stichting van de Arbeid. President Dver een maand een ontmoeting hebben met de Russische leiders Brezjnev en Kosygin. Dit is woensdagavond van twee diplomatieke zegslieden in de Zuidslavische hoofdstad, Belgrado, vernomen. De plaats van samen komst is nog niet vastgesteld. Het zou Moskou kunenn zijn of een „neutra le" Europese hoofdstad als Wenen, waar in 1961 Kennedy en Kroestjev besprekingen voerden. De ontwapeninjgskwestie lijkt zich volgens de zegslieden het meest te lenen voor op z'n minst gedeeltelijke concrete overeenstemming. Dit zou de ware reden ervan zijn dat de her vatting van de ontwapeningsconfe rentie in Genève, die de komende da gen moest plaatsvinden, is uitgesteld, Deze mededeling was voor de aan wezigen een complete verrassing. Het besluit tot de instelling vam dit toporgaan is genomen met het oog op het beleid van de Sowjet- Unie, zoals dat tot uitdrukking is gekomen in en na de invasie in Tsjechoslowakije. In Belgrado is men van oordeel dat Moskou een „neo-stalinistische" periode is ingegaan en dat bijgevolg moet worden gerekend op een toene ming van de politieke, psycholo gische en wellicht ook economische druk. Volgens communistische kringen zal het centrale partijcomité worden afgeschaft, omdat het een te log ap paraat wordt geacht voor een slag vaardig beleid. Het zal worden ver vangen door een presidium van 52 leden, waarin ook de strijdkrachten zullen zijn vertegenwoordigd. Volgens een rapport van president Tito dat tijdens het congres is ver spreid wil Zuidslavië zich, ondanks de verschillen in opvatting, zich er voor inspannen de gerezen moeilijk heden met de landen van het Pact van Warschau te overwinnen. In dit rapport richt Tito een verzoek tot de landen van het Pact de geschillen tussen deze landen en Zuidslavië uit de weg te ruimen. Hij erkende ech ter, diait er niettemin „verschillen van opvatting" kunnen blijven bestaan. De interventie in Tsjechoslowakije heeft er naar de mening van Tito een ongunstig effect gehad op de samen werking tussen Zuidslavië en de vijf socialistische landen. Zuidslavië blijft er bij, dat deze ln. terventie een inbreuk is op de sou- vereiniteiit van een soeverein land en dat zij in strijd is met de beginselen van het handvest van de Verenigde Naties. Tito wijdde een groot deel van zijn 128 tellend rapport aan de nationale defensie, die volgens hem dringend moet worden versterkt. (Van onze parlemenatire redactie) DEN HAAG Steeds meer afdelingen en gewestelijke be sturen van de Partij van de Arbeid komen in verzet tegen de verschillende beslissingen van het partijcongres. De felle kritiek begint zich te concentreren op de Nieuw-Link- sers André van der Louw en prof, G. Klein en op de resolutie over het onvoorwaardelijk erkennen van de Duitse Democratische Re publiek. De kans wordt steeds groter, dat een aantal afdelingen en geweste lijke besturen het voorbeeld van Bar- neveld volgen en ook een motie van wantrouwen tegen vice-voorzitter Van der Louw en het lid van het partijbestuur prof. Klein aannemen. Beiden hebben op het congres bij de verkiezingen volgens deze afde lingen zo gemanoeuvreerd, dat zij blijk gegeven hebben van eigenschap pen die een loyaal partijbestuurder niet passen. De spanning in de PvdA stijgt met het uur, zo zei ons gister avond een van de vooraanstaande partijleden. In het dagelijks bestuur, dat gis teren in de Tweede Kamer een eerste bijeenkomst gehouden heeft, was de sfeer naar verluidt nogal gespannen. In het partijbestuur dat vrijdag in Amsterdam voor het eerst na zijn verkiezing bijeenkomt zal de Nieuw- Linkse Laurens ten Cate de kwestie Van der Louw/Klein hoogstwaar schijnlijk aan de orde stellen. Hij, en met hem verschillende an dere Nieuw-Linksers zijn gebelgd over het feit, dat belden hun spijt over hun manipulaties op het congres wel iswaar uitgesproken hebben, maar later bij monde van vice-voorzitter Van der Louw voor een groot deel weer ongedaan gemaakt hebben. „Hij zal daarover nog wel meer horen' aldus een verontwaardigde Ten Cate. Als gevolg van dit alles zijn ook in de groep Nieuw Links tegenstellingen ontstaan die zaterdag op de grote bijeenkomst van deze groep aan de orde zullen komen en welicht ook uitgevochten worden. De gewestelijke besturen vergade ren zaterdag met hun nieuwe partij bestuur. „Het is een routineverga dering", zei het partijbureau van de PvdA gistermiddag. Maar reeds nu is bekend, dat een aantal geweste- (ZIE VERDER PAGINA 9) (Van onze correspondent) APELDOORN Een wc-raam is de politie van Apeldoorn be hulpzaam geweest bij de arresta tie van twee zeer jonge inbre kers. De jongens braken in bij een radiozaak in Apeldoorn, maar een van hen raakte be klemd in het wc-raam waardoor zij naar binnen wilden. Het lawaai, dat de jongen maakte bij zijn pogingen los te komen, trok de aandacht van de buren, die de politie waarschuw den. Toen de politie arriveerde troffen ze de 13-jarige T. de W., die zich inmiddels bevTijd had, alsmede zijn 15-jarige vriend T. H„ beiden uit Deventer, in de zaak aan. De beide jongens ble ken elk in het bezit te zijn van een luchtdrukpistool. Bij een verhoor op het politiebureau be kenden zij dat zij zich in de af gelopen weken al aan meer in braken schuldig hadden gemaakt, onder meer in een paar winkels. (Vain een onzer verslaggevers TERHEIJDEN Gistermiddag, om kwart over vijf, is het Ter- heijdense postkantoor overvallen. Een man van plusminus vijfen dertig jaar dwong de zestigjarige kantoorhouder de heer P. de Jonge (foto boven), onder bedreiging van een revolver, zesentwintighonderd en negentig gulden af. Daarna ver dween de overvaller in een gereed staande groene Opel met nog twee andere mannen in de richting van Breda. De kantoorhouder waarschuwde onmiddellijk, na het vertrek van de overvaller, de politie. De Opel, een huurauto, afkomstig uit Groningen, waarvan het nummer bekend is (78-16 AZ), kon echter niet meer worden aangehouden. Het signalement van de overval ler luidt: leeftijd ongeveer 35 jaar, gezet postuur, lang I meter 76, zwart-grijzend haar. Hij was ge kleed in een donkerbruin jack en een donkergrijze broek. Zijn twee metgezellen waren ongeveer zeven twintig jaar oud. In Terheijden, zo bleek later, was het gedrag van een drietal mannen eerder in de middag opvallen. Het negentienjarige winkelmeisje Ria Halters (foto rechts) van de sla gerij, die tegenover het postkantoor is gelegen, vond tenminste dat de mannen zich vreemd gedroegen en noteerde daarom het nummer van de auto. „Ze liepen," zo vertelde ze, „een paar keer heen en weer. Ze keken alsmaar naar het postkantoor". De drie mannen hebben bijna de gehele middag in Terheijden door gebracht. Ze bezochten al om half een het schuin tegenover het post kantoor gelegen café „Het Cen trum" en vroegen kastelein C. Diepstraten wanneer het kantoor zou opengaan. De mannen bleven tot half twee. Om drie uur kwamen ze terug, dronken een tiental pilsjes en biljartten tot ongeveer vijf uur. De rijkspolitie nam later, de daar-/ na niet meer gebruikte ballen en keus in beslag. (VERVOLG OP PAG. 3) (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Elf (straks twaalf) streekvervoerbedrijven zijn niet van plan te zwichten voor de stakingsdreiging van de drie samenwerkende vakbonden op vervoersgebied. Deze bonden zullen hun leden, werkzaam bij die elf bedrijven, op wekken volgende week donderdag niet uit te rijden als hun werkgevers blijven weigeren de cao voor bus chauffeurs mede te ondertekenen. In zet van het ernstige geschil, waarbij 750 a 800 chauffeurs worden betrok ken, is de vraag of het werk van een busbestuurder op het platteland op hetzelfde loonniveau moet worden geplaatst als dat van de buschauffeurs in de grote steden. In de cao, afgesloten tussen de vak bonden en de Koninklijke Nederland se Vereniging van Transportonderne mers (KNVTO), waarbij alle buson dernemers met lijndiensten zijn aan gesloten, is die gelijkheid vastgelegd, wat inhoudt dat de streekvervoerders de chauffeursionen in drie jaar met f 99,- per maand extra moeten ver hogen, dit jaar dus naast de ge wone loonsverhoging met f 33,- per maand. De gang van zaken bij deze cao is echter, dat de KNVTO de onderhan- BIJ EEN BRAND aan de Kerstraat in Arnhem is in de nacht van dinsdag op woensdag de 59-jarige marktkoop man J. Prins uit de stad door rook- verstikking om het leven gekomen. Een gezin met drie kinderen kon ter nauwernood ontkomen. Twee wonin gen brandden vrijwel geheel uit. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG Volgens voorlopige gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek bedroeg het aantal ter kennis van de politie gekomen misdrij ven in het afgelopen jaar ruim 213.000 tegen 194.000 in 1967, d.i. een toename van 10%. Het aantal opgehelderde misdrijven bedroeg rond 98.000 of 46% (v.j. 47%). Per 100.000 inwoners kwamen 1712 misdrijven ter kennis van de politie (v.j. 1577). De grootste toename vertonen de ver- mogensmisdrijven: 1167 per 100.000 tegen 1073 9%) en de verkeersmis- drijven 259 tegen 227 per 100.000 14%). Voor de rubriek „openbare orde en gezag" bleef het verhou- dingscijfer constant en voor de rubriek „leven en persoon" gaf het een ge ringe afname te zien; voor de zedenmisdrijven liep het op van 73 tot 79. In totaal werden ruim 101.000 verdachten bij de politie bekend tegen rond 95.000 in 1967. Daarbij wa ren 68.000 mannen van 18 jaar of ouder (v.j. 64.000), 8700 vrouwen (8000), 22.600 jongens beneden 18 jaar (20.600) en 1900 meis jes (1700). Er werden 1.968.000 overtredingen door de po litie geconstateerd tegen 1.810.000 in het vooraf gegane jaar 9%). In 1.112.000 gevallen werd proces-verbaal opgemaakt (v.j. 1.009.000) en 855.000 overtredingen met transac ties door de politie afge daan (802.000), delingen namens de werkgevers voert maar dat elke ondernemer er indi vidueel mee akkoord moet gaan. Er hebben reeds bijna 40 ondernemers getekend, elf willen er niet, een twaalfde die in het midden van het jaar ook onder deze cao zal vallen, zal ook weigeren. De elf zijn: Zeeuwsch-Vlaamse Tramweg Maatschappij (Terneuzen), Overijsselse Autobusdiensten (Hol ten), Autobedrijf De Zuidwesthoek (Balk), Leeuwarder Autobusbedrijf (Leeuwarden), Elema en Stollinga's Autobusdiensten (Marum) en zes autobusondernemingen in Limburg. De twaalfde is Green Cars (Hoens- broek). (ZIE VERVOLG OP PAGINA 5) (Van onze pari. redactie) DEN HAAG Minister Luns (Buit. Zaken) heeft gisteren in de Eerste Kamer desgevraagd medegedeeld, dat de Indonesische president Soeharto bij zijn komend bezoek aan West- Europa Nederland niet zai bezoe ken. Dit is in onderling overleg met de Indonesische regering zo beslo ten", aldus minister Luns. (ADVERTENTIES) kwaliteits diepvries in een nieuwe fleurige beter papier -Ar meer kleur eva verkrijgbaar bij bezorger, kiosk, boekhandel, supermarkt

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1