wse kritiek op fractiebeleid [KVP niet populair ij leden IP. v. d. A. DR. SCHADEE HOUDT NTS VOOR DE GEK BEDRIJF IN BERGEN OP ZOOM SLUIT f een geld: 58 man op straat TAIMSPISO ripvv 1 DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Melkprijs na april fors omhoog? WITTE VEEN: VERLAGING BELASTING MOET DOORGAAN Mevrouw Meir aanvaardt kandidatuur premierschap Neefjes naar de wintersport andaag in JAMIN ONDERZOEK IJST UIT: en partner voor ïbus akkoord Oppositie Overspel Géén lid van medisch NASA-team Gesprekken uit Amerika gefingeerd m«*N ?P Z00IVI Met de Politie zoekt van drie moorden verdachte Italiaan Na grote aandrang Eenheid Vrede Oostduitse officier vlucht met vliegtuig M. Jansen schoenmaker roomboterkoekjes HOLS VLEES écht VLEES GROENMERK D9e jaargang no. 26064 h^itie voor ieland jeteur: Dr. W. A. J. M. Harkx ifdredacteurL. Leijendekker jfdkantoorBreda, Reigerstr. 16 jefoon 22341. Postgiro 1114111 zaterdag 8 maart 1969 WEERBERICHT Overwegend droog Veranderlijke bewolking. Over wegend droog weer. Matige weste lijke wind. Zelfde temperaturen. NTORENI ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 3715Ü BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 v. d. A. NIET ME MET K.V.P. IN ZEE (Van onze parlementaire redactie) j)EN HAAG De Partij van de Arbeid wil in 1971 niét met de K.V.P. samen regeren. Dit heeft het socialistische voorjaars-congres [teren in Den Haag onder stormachtig gejuich beslist. (Van onze redactie buitenland) DEN HAAG Als het in de pro vincie onder de P.v.d.A.-leden gehou- laa onderzoek enigszins representa tie! is voor het hele land, dan is de K.V.P. ook buiten de Haagse con- greshal weinig populair bij de P.v.d.A.-leden. 73 procent van de on- <iStaagden sprak zich uit voor een •HiWtisakkooi'd, maar slechts 5 pro- centiwas van mening dat dit met de K.V.P. zou moeten gebeuren. Zelfs met het voorbehoud „indien nodig" kwam de KVP niet verder dan 12 proceni Het onderzoek werd gehouden in opdracht van de P.v.d.A. in het dis trict btrecht-west. Dit werd gekozen omdat het bestaat uit een grote stad, :V§8|6hillende plattelandsgemeenten en een aantal forenzengemeenten. Ondanks het doorsnee-karakter, al dus de mededeling, van het district Utrecht-West, mogen de resultaten metfonder meer van toepassing wor- |^Berklaard op de rest van Ne- derland. Anderzijds zijn er geen aan- wijzinge: dat het gekozen gebied wezenlijk afwijkt van Nederland als Seheel. Van allen die een vragenlijst :n (3134) heeft 65 procent it ingevuld. Een gedegen we- ippelijk analyse van het to- jaferiaal zal nog maanden op iten wachten, aag, welke partijen zouden deelnemen aan een stembus voor de verkiezingen van ide Kamer werd als volgt be rd: i-Revolutionaire partij bij IUT 12 procent, 26 procent al- "rstander indien nodig, ^^^mpartij 0 procent en 0 pro- cent. 2 procent en 5 procent, ^^Hprocent en 9 procent, D'66 60 Procent en 13 procent, KVP 5 pro- SPjBP1 12 procent, PPR 57 procent HH'0ci-ui. PSP 54 procent en 13 I VVD 1 procent en 2 pro- 0vet de stroming Nieuw Links in oordeelde 17 procent van 'rvraagden gunstig, 33 pro- tam ,-"-Tme'Ük gunstig, 15 procent ™enjk ongunstig. 9 procent on- rjr? 8' 13 -procent had geen me- w ^en 13 procent gaf geen ant Een groot deel van de socialisten stuurden vrijdagavond al aan op een definitieve breuk tussen de Partij van de Arbeid en de KVP. Mr. Erie Jurgens, voorzitter van de Politieke Partij Radikalen, die als gast op het driedaags congres van de Partij van de Arbeid aanwezig is, noemde de uitspraak van het partij congres een overtuigend antwoord op de vooruitstrevende concentratie. Het had hem goed gedaan te horen dat een aantal socialisten een nieuwe sa menwerking met de KVP, zij het in 1971, als een broedermoord op de PPR beschouwt. De motie die het congres gisteren met overgrote meerderheid betreffen de de samenwerking met de KVP heeft aangenomen, luidt als volgt: Het congres van de P.v.d.A., gelet op het besluit van het congres in no vember 1967 om te streven naar het tot stand komen van een progressief stembusakkoord, gelet op de politieke opstelling van de huidige KVP en de oprichting van de Politieke Partij Ra dikalen, spreekt zich uit dat de P.v.d.A. voor de komende kamerver kiezingen niet met de KVP een stem busakkoord zal aangaan, dat de P.v.d.A. aansluitend aan de komende kamerverkiezingen geen regeringssa menwerking met de KVP zal aan gaan. De motie-Lammers, waarin op een definitieve breuk met de KVP werd aangedrongen, werd ingetrokken na dat het partijbestuur de bovenstaan de motie had voorgesteld. Eveneens met een overgrote meer derheid nam het congres een voorstel aan waarbij van de Tweede Kamer fractie van de P.v.d.A. een scherper oppositie werd gevraagd. „De fractie heeft in een aantal zaken misge kleund. Als de partij voor jongeren aan trekkelijker moet worden dan moet de oppositie scherper stelling nemen tegen het conservatieve beleid van het kabinet-de Jonig", zo was de kri tiek. Fractie-voorzitter drs. Den Uyl zei: we moeten een redelijke en geloof waardige oppositie voeren. Op aller lei punten heeft onze Tweede Kamer fractie politieke resultaten weten te boeken. Tegenover het schadelijke beleid van het kabinet-De Jong wil len wij een perspectief van een be ter beleid laten zien. Ook vice-voorzitter André van der Louw, voorman van Nieuw Links, zei dat de socialistische oppositie op een aantal punten had gefaald. De partij kan alleen aan overtuigings kracht winnen door radicalisering en een duidelijker oppositie. Over de sa menwerking met de KVP zei Van der Louw: „Met de KVP in het warme regeringsbed stappen zou politiek overspel zijn". En voorzitter Tans voegde er aan toe dat het partijbestuur duidelijk ge noeg was geweest en met de huidige KVP niet wil samenwerken. De P.v.d.A. is in '66 door een ontrouwe KVP bedrogen, zei dr. Tans. Wij heb ben in '67 besloten andere wegen te gaan en aan een progressieve con centratie te gaan werken. Intussen blijft de KVP met hart en ziel aan het conservatieve beleid-De Jong vasthouden, zei dr. Tans. Moeten wij ons hierover over deze zaak nog dui delijk uitspreken en zo ja, wanneer?, vroeg hij, waarop de zaal als een man reageerde: „Nu, nu!" Het congres wilde een duidelijke uitspraak doen over de houding van de Tweede Kamer-fractie ten aanzien van de opvoering van de defensie-uit gaven met 225 miljoen gulden. Met een kleine meerderheid werd het fractie-beleid afgekeurd. Erg vriendelijk kijken de twee ne ven elkaar neit aan. De foto werd genomen bij aankomst in Lech am Arlberg, waar de koninklijke fa milie een wintersportvakantie houdt. Prinses Margriet en prinses Bea trix confronteren hier hun zonen Willem-Alexander en Maurits met elkaar. Het lachen zal wel komen als ze kunnen stoeien in de sneeuw. Foto onder: Ook prins Willem Fri- so schijnt zijn lol wel op te kannen, ingepakt als hij is in zijn warme reiswieg. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het zuivelbedrijfs leven is van mening, dat de prijs van de consumptiemelk na 1 april a.s. aanzienlijk hoger moet worden. In dit verband gaan geruchten over een verhoging met twee cent per li ter in de zomer en van vijf cent in de winter. Een en ander houdt verband met het intrekken van het systeem van verrekenprijzen in opdracht van de EEG-commissie te Brussel enerzijds en met de noodzaak alle geledingen in de zuivelketen er niet op achter uit te laten gaan anderzijds. AMSTERDAM De Amsterdamse hersenspecialist Dr. J. P. Scha- dée is géén lid van het medisch team, dat de astronauten van de „Apollo 9" vanuit Houston begeleidt op hun ruimtevaart. Hij is ook niet in Amerika, zoals h(j tijdens telefonische gesprekken in de NTS- uitzendingen heeft doen voorkomen. Dit is in een persconferentie door de NTS medegedeeld. Deze hoogst merkwaardige esca pade van een man, die in de weten schappelijke wereld hoog staat aan geschreven, is aan het licht gekomen door een uitzending van „AVRO's radio journaal", waarin de Ameri kaanse correspondent Klaas Jan Hindriks donderdag meedeelde, dat dr. Schadée niet in Houston was te vinden en dus vermoedelijk helemaal niet bestond. Dit vermoeden is na onderzoek door de NTS thans in zoverre be waarheid, dat dr. Schadée wel be staat, maar niet in de hoedanigheid die hij de NTS heeft voorgeschoteld. Volgens het programmahoofd van de NTS, de heer K. Enkelaar, heeft de heer Schadée niet alleen de NTS er in laten lopen, maar wisten ook diens echtgenote en de directeur van het herseninstituut in Amsterdam, prof. dr. Ariëns Kappers, niet beter of dr. Schadée zat werkelijk in Ame rika. De NTS had reeds eerder van de diensten van dr. Schadée gebruik gemaakt, namelijk tijdens de uitzen dingen van de vorige ruimtevaart met de „Apollo-8". Uit het onder zoek, onder andere via de Ameri kaanse ambassade en de „Security Police" is thans gebleken, dat dr. Schadée zich de vorige maal werke lijk in Houston bevond. Niet echter als lid van het medische team, maar als journalist. Hem was namelijk een journalistenpas uitgereikt. Niettemin heeft dr. Schadée de NTS en dus ook de kijkers tijdens de voorgaande uitzendingen over de ruimtevaart met de „Apollo-8" goe de informatie verstrekt. Reden ge noeg voor de NTS om weer van de diensten van dr. Schadée te profi teren, toen deze mededeelde, dat hij ook voor de vlucht met de „Apollo- 9" weer als lid van het medische team naar Amerika zou gaan. (ZIE VERDER PAGINA 9) 'Van een onzer verslaggevers) dat «r geen geld meer ternJ k ze maandag niet meer hew p n fe ''"men, heeft de riKt. oset directeur van het car- 00 4 r ij 1 Roset n.v. te Bergen nee! 58 man 'ellende perso- 1 tfsternmldag naar huis gestuurd. SchiMpn',1 ,het Personeel zijn er ver- blende mensen die al tientallen jaren bij Roset werken. Directeur P. Roset, tevens de belangrijkste aan deelhouder, heeft zelf het faillisse ment van het bedrijf aangevraagd. Overigens hebben personeel en vak bonden dit faillissement en het slui ten van het bedrijf al maanden lang zien aankomen. Reeds vorig jaar werd de heer Roset het advies ge geven het hedrijf te sluiten. Als ge volg van de toenemende concurren tie, hel feit dat Roset n.v. wel uit stekende maar tegelijk dure produk- ten levert en volgens de vakbonden ook enkele beleidsfouten, verslech terde de financiële positie van het bedrijf het laatste jaar snel. Het be drijf boekte vorig jaar een verlies van drie ton. Hoe diep het bedrijf in de schuld zit, kon gisteren moei lijk worden geschat. Wel is Roset n.v. aan belastingen en sociale ver zekeringen nog ongeveer een kwart miljoen gulden verschuldigd, terwijl het personeel nog recht heeft op ƒ21.000 aan achterstallig loon. De personeelsleden, die per week worden uitbetaald, kregen gisteren hun laatste weekloon. Omdat er voor het uitbetalen van de weeklonen te weinig geld in kas was, legde onder directeur W. Vermeulen uit eigen zak het ontbrekende bedrag van 720 bij. De bedrijfsverenigingen zullen de ontslagen werknemers van Roset n.v. nu tenminste zes weken loon, inclusief vakantietoeslagen, uitbeta len. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Het is niet uitge sloten, dat Francesco d'Angelo een Italiaan, die wordt gezocht voor een drievoudige moord in de Duitse stad Essen momenteel in Neder land verblijft of naar ons land zal vluchten. De Duitse politie jaagt sinds 21 mei van het vorig jaar ach. ter deze 24-jarige jongeman aan. De moordzaak werd enkele we ken geleden weer actueel, toen een gearresteerde handlanger van de Italiaan opbiechtte dat hij wel eens in Den Haag kon zitten. De Haagse politie kreeg via In terpol een opsporingsverzoek van de hoofdverdachte, die bjj een prosti- tuée in Den Haag zou zijn onderge doken. Gisteren is deze prostituée verhoord. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minstier Witte- veen van Financiën staat erop dat de belastingverlagingen op 1 januari 1970 en 1 januari 1971 doorgaan. Vol gens hem zijn de financiële mogelijk heden ervoor aanwezig. Maar zelfs wanneer die er niet waren zou men de gelegenheid, aldus de minister, moeten vinden in andere belasting maatregelen, wanneer de overheid meer geld nodig zou hebben dan de afgesproken 6-procentsgTens van de uitgavenstijgingen. De minister zegt dit in het blad van de V.V.D., zijn eigen partij. Hij verzet zich in dit blad tevens tegen de opvattingen dat de belas tingverlagingen niet mogen door gaan omdat er nog zoveel andere overheidsvoorzieningen getroffen moeten worden. Zijn standpunt verschijnt in het liberale partijblad kort voor de fi nanciële debatten van volgende week in de Tweede Kamer. Bij deze debatten komt zeer waarschijnlijk ook de accijnsverhoging van benzine, bier en alcoholische dranken aan de orde. De kamerfractie van de Partij van de Arbeid zal zich zeer sterk tegen de belastingverlaging verzetten. TEL AVIV (Reuter/AFP) De Israëlische oud-minister van buiten landse zaken, mevrouw Golda Meir, heeft de kandidatuur voor het pre mierschap, ter opvolging van de vo rige week overleden Levi Eskjol, aanvaard. Zij deed dit nadat het centrale co mité van de arbeiderspartij zich met overweldigende meerderheid voor haar kandidatuur had uitgesproken. Er waren 287 voorstemmen, geen te genstemmen en 45 onthoudingen. „Ik kan niet anders dan deze kan didatuur accepteren", verklaarde me vrouw Meir na de stemming. Het staat wel vast dat zij premier wordt. President Zalman Sjazar begint zon dag formeel overleg met de leiders der politieke partijen, en zal na zijn tweedaags beraad volgens de alge mene verwachting mevrouw Meir als kandidate van de meerderheidspartij met de kabinetsformatie belasten. Zü wordt dan de eerste vrouwelijke re geringsleider van Israël. Twee jongere kandiadten binnen de arbeiderspartij, de 50-jarige waar nemend premier Allon en de popu laire 53-jarige minister van defensie, Mosje Day an, hebben ter wille van de eenheid hun gooi naar het pre mierschap uitgesteld. Zij richten hun blik op de algemene verkiezingen van het komend najaar. De 70-jarige mevrouw Meir beloof de alles in het werk te zullen stel len om de eenheid te bewaren. Ze trad haar verantwoordelijkheden met ontzag tegemoet. Nimmer had ze zich aan een haar door de partij opgeleg de taak onttrokken. Mevrouw Meir zette kortgeleden in een interview voor het blad „Maa- riv" haar standpunt uiteen over de toekomst van de bezette gebieden. De kwestie van teruggave van welk deel ook was volgens haar niet actueel, en daar kon beter helemaal niet over gesproken worden om niet „de be geerte van de Arabieren te wekken". Ze behoorde niet tot degenen die riepen dat geen duimbreed van het veroverd terrein mocht worden afge staan en ze dacht dat velen bereid zouden zijn tot teruggave van die gebieden „als de Arabieren ermee akkoord gingen samen met ons plaats le nem enaan een onderhandelings tafel". Maar er was nu „niemand om ze aan terug te geven" en Israël had daar ook geen reden toe „want er staat niets tegenover", aldus me vrouw Meir. (ZIE OOK PAGINA 7) Treinverkeer op de Zeeuwse lijn uren gestagneerd. Pagina 3. Uitgever Jules den Haselaar: „Er worden te veel boeken uit gegeven in Nederland" Pagina 7. Dominee wil katholiek en gere formeerd worden en hervormd blijven. Pagina 9. De Kleine Stem op pagina 17. Er zijn veel communicatiesloor, nissen, zeggen de topsporters. Sportpagina. Een proef van de Rotterdamse politie beeft bewezen dat de „alcoholihermometer" funest is voor zelfverzekerde automobi listen. Pagina 16. Rob (SAMA) Charles bindt de strijd aan met de wilde „mu- ziekmakelaars". 20-Wij. Pagina 13. Dr. Schaepman werd 125 jaar geleden geboren. Wat is zijn betekenis voor onze tijd? Pei lingen. Pagina 15- Frans Verpoorten: een speelse, onbevangen kunstenaar, die exposeert in museum De Beyerd samen met zijn collega Pieters Zwaansdijk. Mensen en Muzen. Pagina 19. Vanaf vandaag vindt u op de R.T.V.-pagina onze nieuwe ru briek „Tussen haakjes". KOPENHAGEN (A.F.P./D.P.A.) Een Oostduitse luchtmacht-kapitein is gisteren met een klein militair vliegtuig uitgeweken naar het Deen se eiland Bornholm. Volgens de poli tie zou het een lesvliegtuig zijn. Het was de derde maal dat een mi litair uit Oost-Europa per vliegtuig naar het westen uitweek. De vorige vluchtelingen waren Poolse piloten, die elk met een Russische Mig even eens naar Bornholm vlogen. (ADVERTENTIES) Gedipl. orthopedisch PROTHESEBOUW INLAYS, STEUNZOLEN Wij maken altijd eerst pas schoenen gratis. Levertijd 3 a 4 weken. Leverancier vam alle zieken fondsen. 1 U kunt overdag, 's avonds en zaterdags terecht. (vogens afspraak). Wij kamen bij u aain huis afgip- sen als u niot bij ons kunt ko men. Klimopstr. 1 Raamsdonksveer Tel. 01621 2167. Vurig als de blik van de matador VU hel land waar sherry vandaan moet komen DE ÉCHTE SPAANSE SHERRY JHPOgr_J, A.VERBUNT N.V.-71LBUBQ vandaag gesorteerde 250 gram van 129 voor 115 niet te geloven voor die prijs! 3ï 179 5 V - I 3x0,99 2,97 in de dierenspeciaalzaak JM J

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1