We hebben een beetje geluk gebad DE STEM WEST-NEDERLAND YELIBOR VASOVIC: [LINTJE zingt twintig iljoen mark bijeen •^1 Na marathon-sitting in Berlijn De lente begint met een nieuwe advocaatbowls JAMIN ME AJAX- 'PORTERS )MEN OM BELGIë NOG HOGERE II AANVAARDBAAR V olksraadpleging PLANNEN VOOR SPORTPALEIS VRIJWEL ROND in een nieuwe fleurige voorjaarsopmaak it beter papier meer kleur Èische Siamese veéling overleden (Van onze redactie buitenland) WEST-BERLIJN -- De 69-jarige dr. Gustav Heinemann is bij de derde stemming gekozen tot president van de Duitse Bondsrepubliek. in West-man: geen stemming Pers pleegde zelfmoord Geen moeilijkheden Plaagstootjes Aanslag op premier van Zuid-Vietnam Niet tegen Verlaten Schaakspel 'ïiïii&ii (ADVERTENTIES) vandaag 150 gram van 99 voor 89 niet te geloven voor die prijst i .'OG VERSER DAN VERS KWALITEITS DIEPVRIES OPVOLGER VAN LUBKE jaargang no. 26062 VOOR LfeurDr. W. A. J. M. Harkx TfdredacteurL. Leijendekker IfdkantoorBreda, Reigerstr. 16 Ifoon 22341. Postgiro 1114111 donderdag 6 maart 1969 WEERBERICHT Droog weer Droog en zonnig weer. Matige wind uit noord of oost. Zelfde of hogere temperaturen. ÜTORFN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARÊNDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 HEINEMANN (Van onze showredactie) ONRECHT De Westduitse Ber- wjsmanii-aroep, die met 40 onderne- wgen en 10.000 personeelsleden nCOTnmnii atie" maakt en verkoopt imet boeken grammofoonplaten, HH e.d.) heeft vorig Jaar een omzet geboekt van 600 miljoen mark, tien procent meer dan in 1967. Ongeveer 20 miljoen mark van de totale omzet komt op rekening van het platen-idool Heintje, die de grammofoonplatenomzet (van Ario- la-Eurodiso) fors omhoog zong. Dit heeft „Ariadne", het weekblad voor reclame en marketing uitgerekend. De grammofoonplatenomzet steeg tot 150 miljoen mark, waarmee dit merk op de tweede plaats in Duits land kwam. Ook de uitgeverij van de groep boert goed toet 2,5 miljoen leden in de Bondsrepubliek, 3,3 mil joen leden in andere Duitstalige ge bieden en ongeveer 200.000 leden in ons land. De Westduitse groep re kent binnen tien jaar op een ver dubbeling van de omzet door een grotere activiteit buiten de bonds republiek. (Van onze sportredactie) OTJDENBOSCH Binnen afzien bare tijd zullen de plannen voor het sportpaleis in Oudenbosch volledig rond zijn. De financiering van het project, zo maakte het werkcomité gisteren na een vergadering bekend, is zo goed als geregeld. Burgemeester Van Casteren van Oudenbosch: „We zijn nu zo ver ge vorderd dat gesteld mag worden dat de geldzaken rond zijn. Omdat we nog enkele formaliteiten moeten ver. vullen kan op dit moment nog niet gesproken worden van een definitie ve vestiging. Dat nieuws hoop ik in de loop van de komende weken te geven". De belangstelling voor het con cours om de Gouden Roos is nog nooit zo groot geweest. R.T.V.-pagina. Pleidooi voor een grondbank. Pagina 17. EEN TOESTEL van de Amerikaan se maatschappij „National Airline" is door een man met revolver gedwon gen naar Cuba te vliegen. IN DE JORDAANSE hoofdstad is officieel bekendgemaakt dat enige da gen geleden in de Jordaanse haven Akaba een zending Britse Centurion- tanks voor de Jordaanse strijdkrach ten ia aangekomen. eva verkrijgbaar bij bezorger, kiosk, boekhandel, supermarkt (Van onze redactie buitenland) BUSSEL Drie Nederlanders op weg waren naar de voetbal- jtrijd Ajax-Benfica in Parijs, zijn Éagnacht te Deurle bij Gent lë) verongelukt. Een vierde werd Itig gewond. I auto waarmee zij reisden, kwam pile vaart in botsing met een te- ^gger, een Nederlandse vracht- vit Tilburg. Beide wagens wer- iwaar beschadigd. Kort na het juk reed nog een Belgische per- lauto op het wrak van de Ne- fcdse auto in. Ie inzittenden van de Neder- le personenauto werden op slag *6. De slachtoffers zijn de 32- 1 P. Bleeker uit Amsterdam, de Hge Gilbertus Kuil uit Schagen Be 35-jarige Klaas Terwerda, lens uit Schagen. De vierde in- Tie, de Amsterdammer J. de jr, werd ernstig gewond, chauffeur van de Nederlandse twagen, W. van O. uit Tilburg, lichte verwondingen op. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Het Consumenten lontact Orgaan (CCO) gelooft, dat !cn verdere prijsontwikkeling on- laffllardbaar is. Het wordt, aldus het IC.Q,, nu hoogtijd dat prjjsverlagin- Ichtbaar worden in een aantal Des. waarmee minister De afspraken gemaakt heeft of fcgen hij als minister van Eco BMjiche Zaken maatregelen geno- ben' heelt. neer de prijzen blijven stij het C.C.O. een algemene >rijsmaatregel absoluut noodzakelijk. Wnmentaar volgt op het bekend- ™ten van het prijsindexcijfer van ^^Tiagen. C.C.O. sluit zich hiermee aan {opmerkingen van de sodalis- ractievoorzitter, drs. J. den bij de ongerustheid, die de ■kales over de prijsstijgingen Broken hebben. BRUSSEL (ANP) De Siamese TyfjR'S- die dinsdagmiddag werd bi. n in een dekenhuis in aamse plaatsje Zottegem, is giste "«•Berieden. ^^Wwee meisjes ,die met elkaar Jgam wogen, waren met borst Bk aan elkaar gegroeid en geboren. te Hg volgt Heinrich Lübke op die op 30 juni zijn functie neerlegt. Heinemann kreeg 512 van de 1203 uitgebrachte stemmen op zgn naam. Zijn Christen-Democratische tegenstander dr. Gerhard Schro der 506. Er waren vijf onthoudingen en géén ongeldige stemmen. Bij de eerste stemming kreeg Heinemann 514 en Schroder 501 stem men. Bij de tweede stemming was de uitslag 511507. Een donderend applaus brak los toen Heienemann op de vraag van par lementsvoorzitter Von Hassel of hij zijn vrekiezing aanvaardde „ja" beant woordde. Het is de eerste maal in de geschiedenis van de Westduitse Bondsrepubliek dat drie stemmingen en een marathon-zitting van acht en een half uur nodig waren om tot de keuze van een nieuwe president te komen. In de eerste twee stemmingen ge lukte het het kiescollege niet tot de aanwijzing van een nieuw staatshoofd te komen. Heinemann noch Schroder konden een absolute meerderheid van 519 kiesmanstemmen krijgen. Ook bij de derde stemming was de meerderheid van Heinemann slechts één stem van op de aanwezige 1023 kiesmannen. Na de gelukwens van bondsdag voorzitter Kai-Uwe von Hassel, sprak de nieuw gekozen president een kort dankwoord. De eerste die hem gelukwenste was minister van defensie Gerhard Schro der, de verslagen CDU/CSU-kandi- daat. DJAKARTA De Indonesische West-Irianspecialist Soedjarwo Tjon- dronegoro heeft gisteren duidelijk ge maakt dat de vertegenwoordigende lichamen in West-Irian, die zich er over zullen moeten uitspreken of het gebied al dan niet binnen de Indo nesische republiek blijft, geen stem ming in de eigenlijke betekenis van het woord zullen houden. In een interview met een ANP-cor- respondent verklaarde Soedjarwo, as sistent voor West-Irian van minister van buitenlandse zaken Malik, dat de „daad van vrije keuze" zou worden uitgevoerd volgens het Indonesische beginsel van Moesjawarah (overleg). Gevraagd hoe de nog te vormen raad gevende vergaderingen dan hun wens zouden uiten, lichtte Soedjarwo toe dat het beginsel zou worden toegepast als in de Indonesische dorpen en het parlement zelf, waar nooit gestemd wordt maar een „consensus" (onder linge overeenstemming) wordt be reikt. Toen de ANP-correspondent hem om verdere verduidelijking vroeg antwoordde hij „een rapporteur zal mij waarschijnlijk op de hoogte stellen van de conclusie van elke raadgevende vergadering. Daarover is nog geen besluit genomen". (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De 24-jarige pers, die op 22 februari een 14-jarig meisje in een KLM-toestel in een woede aanval met een mes in de borst stak, heeft zich zondagavond van de derde verdieping van de balustrade van het huis van bewaring II te Den Haag naar beneden geworpen. Hij overleed maandagmorgen in een ziekenhuis. Volgens een woordvoerder van het ministerie van justitie was deze zelf moordpoging niet te voorkomen ge veest. De man werd, vanwege zijn geestelijke toestand, bijna elk mo ment in het oog gehouden. Bondskanselier Kurt Kiesinger ver wacht geen moeilijkheden nu hij als Christendemoncraait in de toekomst met een Sociaaldemocratische presi dent moet samenwerken. Hij zei dit direct na afloop der verkiezing in een televisievraaggesprek. Minister van buitenlandse zaken en SPD- voorzitter Willy Brandt zei dat pre sident Heinemann voor het evenwicht zorgt. Zowel Brandt als Kiesinger zei den gelukkig te zijn dat „een ver wachte ernstige Berlijnse crisis ach terwege is gebleven". CSU-voorzitter en minister van fi nanciën Franz Josef Strauss zei te hopen dat Heinemann van het ver leden heeft geleerd. De FDP speelt een belangrijke rol bij het doorslaan van de weegschaal, zo meende Strauss. FDP-voorzitter Walter Scheel noem de Heinemann de juiste kandidaat voor het ambt van bondspresident. De Russen en Oostduitsers hebben niet meer dan wat plaagstootjes uit gedeeld in de wegen- en spoorweg- corridors door Oost-Duitsland'tijdens de presidentsverkiezingen in West- Berlijn. De autosnelweg van Helm- stedt naar West-Berlijn werd twee keer voor enkele uren afgesloten. Burgers van West-Berlijn en West- Duitsland werden verboden gebruik te maken van alle weg- en spoorweg verbindingen tussen West-Duitsland en West-Berlijn. Inmiddels hebben de Verenigde Sta ten, Engeland en Frankrijk gisteren een Russische nota van de hand ge wezen, waarin West-Duitsland ervan wordt beticht zich schuldig te maken aan illigale praktijken (o.a. aanmaak van wapens in West-Berlijn). SAIGON (Reuter) Twee mannen hebben gisteren getracht premier Tran van Hoeong dood te schieten toen hij op weg van zijn bureau per auto naar huis reed. Een derde man wilde de auto met explosieven opbla zen. De aanslag gebeurde toen de pre mier onder begeleiding van jeeps met lijfwachten en motorrijders door de straten van Saigon reed. De daders reden langs de kleine stoet öp een motor. Een ander trachtte een fietstaxi met explosieven naar het konvooi te du wen. De man verloor zijn zelfbeheer sing en zette het op een lopen voor de explosieven te ontsteken. Er zijn drie arrestaties verricht, maar de fietstaxirijder is nog voort vluchtig. Tevergeefs tracht de Portugese doelverdediger Henrique de door Johan Cruyff hard ingeschoten bal te grijpen. Piet Keizer op de achtergrond begint al aan zijn vreugdekreet, terwijl drie Benficaspelers aan de grasmat staan genageld. (Van onze speciale verslaggever) PARIJS Het legioen is niet voor niets gegaan. De duizenden en duizenden die met zeshonderd auto bussen, veertig vliegtuigen én on-' telbare auto's naar Parijs trokken om er Ajax tegen Benfica te zien spelen, kregen waar ze op reken den: een overwinning. De tribunes van het stadion de Colombes trilden onder het Nederlandse supporters- geweld en hoog boven de voetbal- kuip uit dreunde het lied van de zilvervloot, van Helène, van hand in hand. Onder een orkaan van ge weld speelde Ajax een van de meest historische wedstrijden uit de ge schiedenis. Het haalde de halve finale door een 3-0 overwinning die in de verlenging tot stand kwam. De vreugde om wat bereikt werd, vierde Ajax een half uur alleen in de kleedkamer. Met de verdiende champagne, die bü gebrek aan passende glazen werd geschonken in en gedron ken uit witte soepkommen van aardewerk. De deur van de kleedkamer bleef dicht, nadat aanvoerder Gert Bals als laatste met een bos roodwitte anjers in zgn armen minuten na de anderen, van wie enkelen hun shirt hadden moeten prijsgeven aan dwaas enthousiaste supporters. Bals, inderdaad honderd procent aanvoer der, stapte de kleedkamer binnen met: „Jongens, allemaal hartelijk gefeliciteerd." Nadat de vreugde, de voldoening en de vermoeidheid enigszins waren bezonken, stond Rinus Michels toe, dat binnen de muren van de warme kleedkamers ook anderen kwamen dan diegenen uit de selectiegroep van hen, die het grote succes, het bijna ongelooflijke hadden verwezenlijkt. Het geluk was voelbaar in de kleedruimte, de voldoening zicht baar, maar het realisme hoorbaar. Ajax had gewonnen. „Maar wij heb ben een beetje geluk gehad," ver telde Velibor Vasovic. „Zoals wij in voorgaande toernooien bij Dukla en Real Madrid werden uitgeschakeld, doordat we juist geen geluk en zelfs domme pech hadden, hebben wij nu de halve finales bereikt omdat het niet tegenzat." in de steek lieten voor het televisie- verslag. Daarover praatte Rinus Michels niet in de eerste plaats. Hij vond het wel een geiijkopgaande wed strijd, waarbij vooral in de ver lenging de zekerheid bestond, dat het eerste doelpunt beslissend zon zijn. Die treffer is echter vooraf gegaan door een anderhalf uur du rend tactisch „schaakspel" op het voetbalveld, waarin Michels zijn plan zag slagen. En met hem mil joenen Nederlanders die hun werk Amsterdam leek na drie uur ver laten. De straten waren leeg gelopen, na een half uur van over-drukte. Tussen half drie en drie uur na melijk begaven zich duizenden voet- halenthousiasten naar huis en kon digden daarmee de algemene rust toestand af. Voor degenen die er geen kans toe zagen was er 's avonds een herhaling en die uit zending leverde de NTS tal van boze telefoontjes op. Hoe vreemd het ook moge klinken, honderden Nederlanders wonden zich op over het feit dat tussen de uitzending van de eerste en tweede helft in het journaal de einduitslag hekend werd.... De NTS-telefoon stond rood gloeiend.... (Meer over Ajax-Benfica op onze sportpagina.) Felle reacties op de beschuldi- ging dat invalide vakantiegan gers worden gediscrimineerd. Pagina 3. De Bijenkorf versterkt de Eind- hovense winkelcity. Pagina 7. Dick Holthaus heeft veel panta lons in zijn nieuwe collectie. Pagina 7. Ruim twintig Nederlandse toe risten waren zeventien uur zoek in Israël. Pagina 9.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1