40. Generale voor de maanlanding volgens boekje nt DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND PLEISTER OP DE WONDE DE STEM V ijf tigduizend Nederlandse automobilisten ten onrechte op bon geslingerd KLEINE MOEILIJKHEDEN NA LANCERING APOLLO 9 even dit jaar al 4,4 procent duurder f Hallo, fldbovitcli tiiet fnotm 'ihhebmdmmeieitiemdm het mkwtmistonmmA wmrhwde Pt m Ambassadeur in pyjama door Camberra andaag in Drie miljoen mensen slikten Centeren and ^centrales menen: finisters gaan it doen aan hoge okterstarieven" loeder (24) slaat lontje van ventien aanden dood BEREIKT STROOM VAN KLACHTEN NAAR APELDOORN iOIORRUTUlGENBÊlASTiNG Goede start Consternatie teerd door Louis Dobbelmann. mSSBH jaargang no. 26060 E VOOR eurDr. W. A. J. M. Harkx redacteurL. Leijendekker kantoorBreda, Reigerstr. 16 on 22341. Postgiro 1114111 dinsdag 4 maart T969 WEERBERICHT Opklaringen Plaatselijk opklaringen. Op de meeste plaatsen droog. Zwakke tot matige oostelijke wind. Zelfde of lagere temperaturen. 0RENROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 2ó, TEL. Ó850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 )NGERUSTHEID DVER VERDERE RIJSSTIJGING (Tan onze redactie binnenland) ■TOCHT Een vijf man sterke jatie van het overlegorgaan van b vakcentrales heeft gistermid- rfjf kwartier lang met de minis- van Sociale Zaken en Volksge- heid en van Economische Zaken :oken over de honoraria van irtsen cn specialisten. De stijgen- ijzen in de gezondheidszorg kvva in het algemeen ook ter sprake k vakcentrales hadden om het ge- git gevraagd, omdat zij verontrust p over de exorbitante stijging ie honoraria die artsen en spe ten in rekening brengen aan lame particuliere patiënten, heb de stellige indruk dat ze er an gaan doen", verklaarde des- aagd een van de vakbondsdeel- !ts aan het gesprek. De minis- zullen eerst intern nog een na- inderzoek instellen. Zij hebben 'akcentrale vertegenwoordigers weten, dat zij nog nader be- zullen ontvangen, rekend in termen van de ge- heidszorg zei een van de vak- aders: „Als de prijzen te hoog I opgelopen, moeten de ministers Bief optreden en als zij te horen Jlen dat de prijzen onevenredig worden verhoogd, dienen zij ^entief op te treden". bekend is het een doorn in van de vakbeweging dat de lartsen met hun tariefsverhogin- Ide algemene trend te boven zijn lan. Ook hebben zij sommige aan- llijk verhoogde specialistentarie- Kesignaleerd. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De drie vakcentrales, NVV, NKV en CNV en de PvdA zijn ernstig verontrust over de verdere prijs stijgingen in februari. Uit de prijsindexcijfers tot half februari blijkt namelijk, dat de prijzen dit jaar al met 4.4 procent gestegen zijn. Half januari was de prijsstijging nog 3.5 procent. De 0.9 procent, die er intussen is bijgekomen, komt vooral doordat er nu geen uitverkoop meer is, doordat de voorraden rookwaren tegen oude prijs nu verbruikt zijn en doordat de porti stegen. De prijzen voor voeding stegen tussen half januari en half februari vrijwel niet. De nieuwe prijsindexcijfers zijn gisteren gepubliceerd door het Cen traal Bureau voor de Statistiek. Wanneer men de kosten van de gezinsconsumptie voor gezinnen van vier personen beneden de zogenaamde weistandsgrens voor 1964 op 100 stelt, dan waren deze kosten midden janu- F ïM Jw wa rn U en aeft Uw, t. ÉXNBURG (ANP) De in Ro- g Woonachtige 24-jarfge me- 0- H. heeft haar nu pas be- - -s geworden donderdagavond in roede-uitbarsting haar 17 maan- zoontje doodgeslagen. Haar die in de nachtdienst werkte .schuwde vrijdagmorgen na isomst de huisarts. Na lijkschou- ichuwd6 ar^ Wer<* *®e P0'itie ge- BWagmiddag is er sectie op het verricht door dr. Zeldenrust. l constateerde dat het kind der- Bgeslagen dat dit de dood had. a in Rozenburg deelde gis- mee, dat de vrouw - die in ver- lng is - mede door een moeilijke Kuat>e in een overspannen verkeerde. Men neemt aan, va»!? ge^H-ndeld in een vlaag „®?itai?<Jsverbijstering. r niLgls,tenniddaS overgebracht ,-a tterdam, waar de officier van ■nr. Van der Spek, het on- ïtie, »ek zal voortzetten. ZANDBERG, oud-directeur net Stedelijk museum in Amster- benoemd tot lector aan de r 1 van Harvard (V.S.). De krriJ! g zal zijn functie aan- L ,Iri september van dit jaar 1 ae duw van een semester. TOESTAND vain oud-president -nhower blijft vooruitgaan. Eisen. heeft verleden week een ope- L ,ae ingewanden ondergaan steki aro® een aanval van long- Na Mao-griep en andere win- terellende vandaag een lijvig vakantienummer als plezierige voorbode van zon en zomer. Antwerpen kampt, evenals Rot terdam, met een groot ruimte tekort. Pagina 3. Het enige middel om slank te blijven: niet méér eten dan men aan energie verbruikt. Het Reizend Zeeuws Volks To neel ging er wat je noemt te genaan STaan en kwam in de fi nale van het Nationaal Landju weel. Pagina 7. Nixon viel best mee. Zijn be zoek aan Europa is de moeite waard geweest. Pagina 9. Een hoger minimumloon zit er waarschijnlijk niet in. Pagina 9- Bernard Haitink, eerste dirigent van het Concertgebouworkest, wordt vandaag veertig jaar. RTV-pagina. Ajax, optimistisch en wel, in Pa rijs aangekomen. Sportpagina. ari 124,2 (voor hetzelfde pakket) en midden februari 125,3. Dit komt neer op een prijsstijging in een maand tijd van 0,9 pet. en van 4,4 pet. in twee maanden (van medio december tot medio februari). Voor ruim de helft kunnen de thans er bij gekomen 0,9 pet. worden toegeschreven aan het verdwijnen van het uitverkoopeffect, dat in janu ari optrad, met name in de sectoren kleding, schoeisel en woninginrich ting, voor de groep kleding en schoei sel nam het indexcijfer van januari op februari toe van 119,4 tot 123,0 en voor woninginrichting van 116,7 tot 118.7. De prijsstijging voor rook artikelen bedroeg 6 pet., waardoor de totale prijsindex toenam met 0,2 pet. De porti stegen gemiddeld met 29 pet. en voorts traden bij verschillende goederen en diensten nog lichte prijsbewegingen op, o.m. bij huishou delijke artikelen en apparaten, die de rest van de algemene prijsstijging verklaren. Voor voeding was het indexcijfer van februari (121,3) vrijwel gelijk aan dat van januari (121,2) binnen deze groep gaf het indexcijfer voor aardappelen, groenten en fruit een stijging te zien. Daartegenover stond echter een prijsdaling voor eieren, Men zal zich herinneren, dat de regering in de herfst van het vorige jaar voor heel 1969 een prijsstijging verwachtte van gemiddeld 4,5 pet. Dat niveau is thans reeds vrijwel be reikt, terwijl te verwachten is dat het in de eerstkomende tijd wezenlijk zal worden overschreden als de huren stijgen (6 pet. per 1 april) en de ac cijnzen omhoog gaan (1 juli). „De stijging van de prijzen voltrekt zich onrustbarend snel," zegt het CNV in een verklaring. Het vraagt zich af, of de prijsstijging dit jaar zich zal beperken tot 5,5 procent, die door het Centraal Plan Bureau werd voorspeld. De woordvoerder van het NW ver klaarde. dat uit het nieuwe index cijfer blijkt, dat nog geen zicht is op de correcties, die de minister zei te verwachten tengevolge van het foutief doorberekenen van de BTW. Het NVV handhaaft onverkort zijn standpunt, d.w.z. dat streng moet worden opgetreden tegen ongemoti veerde prijsverhogingen. Als de tendens, die thans waar neembaar is, zich in de loop van het jaar voortzet, vreest het NW aan het eind van 1969 een verhoging van het prijsindexcijfer met zes a zeven procent. NKV-secretaris, W. Spit, verklaar de, dat het met 4,4 procent gestegen indexcijfer demonstreert, dat de re gering een zeer strak prijsbeleid zal moeten voeren. Ook de Brabantse Radicalen zijn hevig verontrust over het prijsbeleid van de regering-De Jong. In een ver klaring zeggen zij: „Noch door het ingrijpen in prijzen in panty-nylons of in de Horeca-sector noch door prijzen van elektrische koffiemolen te verlagen, maar een duidelijk aan de kaak stellen van prijsopdrijvers kan de chaos worden bestreden. De Brabantse Radicalen hebben al even weinig vertrouwen in Witteveen en De Block als in Luns en Den Toom. (Zie vervolg op pag. 9) WASHINGTON De Ameri kaanse vice-president Sipiro T. Agnew is gisteren uitgegleden en heeft een snee in zijn neus opgelopen. Agnew inspecteerde met president Richard Nixon, die terugkeerde van zijn werkbezoek aan Europa, de erewacht, die op de vliegbasis in Maryland stond opgesteld. Nixon gleed ook uit, maar viel niet. De arts van het Witte Huis, Walter Kach, heeft een pleister op Agnes neus ge plakt. (Van een onzer verslaggevers) APELDOORN/DEN HAAG De dienst Centraal Bureau Motorrij tuigenbelasting in Apeldoorn van het ministerie van Financiën wordt al maandenlang bestormd met klachten. Als gevolg van het nieu we systeem van controle op de be taling van motorrijtuigenbelasting zijn vorig jaar 180.000 Nederlandse automobilisten „betrapt". Zij kre gen een navordering en een boete. Van dat aantal hebben maar liefst 70.000 schriftelijk bezwaar tegen die naheffing gemaakt. Niet minder dan 50.000 appelanten zijn achteraf in het gelijk gesteld en hebben van de betrokken dienst een excuse- brief je ontvangen. Tevens zijn en worden de naheffingen en boeten terugbetaald. Die terugbetaling verloopt echter uiterst stroef. Ambtenaren die on der de bezwaarschriften worden be dolven, vertelden gisteren dat het ongeveer tien tot twaalf weken kan duren alvorens de vermeende „overtreders" hun eigen geld terug krijgen. Deze onplezierige situatie beeft zich in 1969 onverminderd voortge zet. Nadat de lawine bezwaren de laatste maanden wanstaltige vor men ging aannemen heeft het mi nisterie van Financiën een voor dat departement uitzonderlijke be slissing genomen. Normaal nemen de belastingdiensten een bezwaar schrift pas dan in behandeling als het gevorderde bedrag (en boete) is betaald; sedert enige maanden echter kan de betaling van de na vorderingen worden opgeschort, wanneer men meent dat men ten onrechte tot betaling is gedwon gen en beboet. Appelanten wordt geadviseerd te wachten met beta len tot het Centraal Bureau heeft gereageerd op het bezwaarschrift Zoals bekend worden de kente kens van de Nederlandse automo bielen gefotografeerd door speciale belastingambtenaren, die in her kenbare personenauto's tot in de verste uithoeken werken. Naar een woordvoerder van het ministerie van Financiën ons mee deelde, dienen de genoemde cijfers te worden gerelativeerd: „In Apel doorn staan 2Vz miljoen auto's ge registreerd. Per jaar moet het Cen traal Bureau zes miljoen aangifte mutaties verwerken. Dank zij de nieuwe controlemethode worden veel meer overtredingen achter haald. Per jaar worden namelijk 2i/a miljoen auto's gefotografeerd", aldus de heer Gordijn van de pers dienst van Financiën. Dat er een grote vertraging Is ontstaan in de afwerking van de be zwaarschriften is niet verwonder lijk. Het tiental ambtenaren dat zich uitsluitend met de afhande ling van de protesten bezighoudt, moet elk bezwaar volledig checken. „Een verschrikkeijk karwei", zo merkte een ambtenaar op. „In de toekomst zal die afhandeling wat vlotter gaan. Er zullen meer mensen aan het werk worden gezet en daar naast zal ook het systeem worden veranderd. Uiteraard vinden we het een vervelende zaak dat de mensen zo lang op hun eigen geld moeten wachten", aldus de heer Gordijn. (VERVOLG OP PAGINA 5) (Van onze redactie buitenland) KAAP KENNEDY Twee maanden na de kerstvlucht van de Apollo-8 rond de maan is gisteren van Kaap Kennedy het Ameri kaanse ruimteschip Apollo-9 opgestegen voor een generale repetitie voor een landing op de maan. Met een Saturnus-5-raket werd de Apollo-comhinatie, voor het eerst volledig uitgerust met een maanlandingsvaartuig in een baan ojn de aarde gebracht. Aan boord bevinden zich James McDivitt (39), commandant van de combinatie, David Scott (36), commandant van de stuurcabine en Russel Schweickart (33), commandant van het maanlandingsvaartuig. AIR INDIA heeft als 37e internatio nale luchtvaartmaaitechapp ij besloten per 2 april a.s. een geregelde lucht lijn op Schiphol te openen. Twee maal per week zullen die Boeings 707 van deze maatschappij zowel op die heen. als op de terugreis op het tra ject tussen India en Londen tussen landingen maken op Schiphol. CANBERRA (Reuter) De Russische ambassadeur in Australië is gistermor gen vroeg in pyjama an derhalve kilometer door de straten van de Australische hoofdstad gehold na een aanval met benzinebom men op de Russische am bassade. Zes brandbommen zet ten een grote haag van eypressen rondom de am bassade in brand. Deze brand deed het personeel van de ambassade uit hun appartementen vluchten naar het aangrenzende ge bouw. De 55-jarige ambas sadeur, Nikolai Tarakanov, rende verder weg. De brandweer slaagde er in het overslaan van de vlammen naar de gebou wen te voorkomen en de ambassade Hikt geen scha de opgelopen te hebben. De politie meent, dat de aanval de tweede in een half jaar het werk is van uitgewekenen uit Li touwen, Estland en Let land, Polen of de Oekraïne. De Australische minister van buitenlandse zaken, Gordon Freeth, heeft het incident „zeer betreurens waardig" genoemd. Een woordvoerder van de Russische ambassade heeft het incident een ern stige provocatie genoemd, met de bedoeling, de Rus- sisch-Australische betrek kingen afbreuk te doen. James McDivitt, David Scott en Russell Schweickart (van voor naar achteren) op weg om de trip met de Apollo-9 te beginnen. (Van onze redacie buitenland) AKEN Ongeveer drie miljoen mensen hebben van eind 1957 tot oktober 1960 contergan-tabletten ge slikt. Dit is gisteren gezegd door een van de verdedigers in het zgn. Con- tergan-proces, dat in Alsdorf bij Aken wordt gevoerd. Zeven voormalige medewerkers van de Westduitse farmaceutische fa briek Chemie Grünental staan hier terecht omdat de door deze fabriek vervaardigde tabletten schade aan het zenuwstelsel en misvormingen van de vrucht zouden hebben ver oorzaakt. De eerste moeilijkheden in de Apollo-9 deden zich gisteravond al voor. Een computer bleek 0.4 seconde te langzaam te werken. Door deze vertraging moest de bemanning voortdurend gegevens uitwisselen met de controle op aarde. Deze fout kan, naar de vluchtleiding meent, worden gecorrigeerd. Ook met de besturing van de Apollo-9 hebben de astronauten enige moeilijkheden ge had. Een klep van een stuurmotortje was per ongeluk gesloten gebleven. Het euvel was snel opgespoord en verholpen. Gisteravond is de eerste koppelings manoeuvre met succes uitgevoerd. De Apollo-9 maakte zich los van de derde trap, waarin zich het landings vaartuig bevindt, draaide zich om en begaf zich naar de Lunar Module (de kever). Het ruimtevaartuig is daarna vastgemaakt aan het maan landingsvaartuig. Een woordvoerder van de Nasa zei dat de koppeling „zacht en zonder zwenkingen" was uitgevoerd. Hoogtepunt van de tien dagen du rende Apollo-9-vlucht om de aarde is de beproeving van het maanvaar- tuig, de „spin" of „kever" die officieel „Lunar Module" heet en waarmee waarschijnlijk al in juli van dit jaar twee Amerikanen op de maan zullen landen. De vlucht had aanvankelijk vorige week vrijdag moeten beginnen, maar moest tot maandag worden uitgesteld omdat de drie ruimtevaarders ver kouden waren. Het werd weer een voorbeeldige start, volgens het boekje, nadat de ruimtevaarders twee uur eerder in hun cabine waren gegaan. Talrijke genodigden, onder wie de Amerikaanse vice-president, Spiro Agnew, en miljoenen televisiekijkers over de hele wereld zagen het ge vaarte om precies vijf uur in de mid dag omhoog gaan. De eerste en de tweede trap vielen volgens plan on geveer drie en negen minuten later van de combinatie af. De derde trap bracht de Apollo tenslotte in de om- loopbaan, die na elf minuten werd bereikt en geringe afwijkingen van de koers vertoonde. Tijdens de eerste vier minuten na de start ontstond enige consternatie doordat McDivitt meedeelde dat de druk in de heliumtank van de hoofd motor van het ruimteschip op nul stond. Het controlecentrum in Hous ton (Texas) stelde echter door me ting vanaf de aarde vast dat de druk normaal was. Later werd dit door de mannen in het ruimteschip bevestigd. In tegenstelling tot de meeste voorgaande Amerikaanse ruimte- vluchten rond de aarde, waarbij het moeilijkste achter de rug was als de baan bereikt was, heeft de beman ning dat nu nog voor zich. Het be staat uit het grondig controleren van de LM, het uiteengaan van de Apollo- 9 en de LM tot op een afstand van ongeveer 170 km, het weer samen komen en vastkoppelen en een ver blijf van twee uur buiten boord van Schweickart. In de tweede periode van hun vlucht krijgen de ruimte vaarders het echter gemakkelijker. Zij behoeven dan alleen wetenschap pelijke proeven te nemen en de hoofdmotor controleren voordat zij na de 150e omwenteling op 13 maart op 2322 km ten oosten van Kaap Kennedy in de Atlantische Oceaan landen. (ADVERTENTIE) DWARSGEBAKKEK NATUURWITBOERENBRUIH KRENTEN-R02IJMEHBROOO KRENTENBOLLEN BOERENROC PUNTJES EN BOLLEN

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1