De Block roept hulp in van bedrijfsleven RUZIE PARIJS- LONDEN LAAIT FEL OP EISEN IN MONSTERPROCES: Levenslang voor Hans v. Z. Acht jaar voor 4- Ouwe Nol 4 ïurasfimo BIAFRA moet erkend worden DE STEM JACHT OP REEËN DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND MINISTER DOET LAATSTE POGING OM PRIJSSTOP TE VOORKOMEN pjoeb Khan treedt af Gratis serie kleurplaatjes uit de Fabeltjeskrant bij 1 Hin BOUWWERELD VERONTRUST Vuurgevecht in Washington v~~ msfandaag in Puzzelreis geëindigd JAMIN editie voor zeeland Franse president wilde EEG kwijt Bom \ui; geroosterd brood ZORGEN GEEN TWIJFEL GERUSTER ;i A - ""A.;- fx- iPty kokosmacaroontjes ENQUêTE ONDER BEKENDE NEDERLANDERS 109e jaargang no. 26052 DirecteurDr. W. A. J. M. Harkx HoofdredacteurL. leijendekker HoofdkantoorBreda Reigersfr. 16 Telefoon 29341Postgiro 1114111 KANTOREN ROOSENDAAL. MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAA1 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 zaterdag 22 februari 1969 WEERBERICHT Enkele opklaringen Eerst droog weer met enkele op klaringen. Later meer bewolking met kans op regen. Matige wind uit z. of o. Zelfde temperaturen. HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 (Van onze Parijse en Londense correspondenten) PARIJS/LONDEN Hoe slecht de verhouding op het ogenblik is Itussen Londen en Parijs blijkt uit de nieuwe ruzie tussen de Engelse Icn de Franse regering, die zijdelings verband houdt met de crisis in |de Westeuropese Unie (WEU). Volgens de berichten uit Londen beeft De Gaulle op 4 februari jl. op het lElysée een onderhoud toegestaan aan de Britse ambassadeur in Parijs. De Gaulle moet in dit gesprek heb- Ifan gezegd: „Ik heb de gemeenschap pelijke markt (EEG) niet gemaakt, de gemeenschappelijke markt bestaat, heb ik er niet al te Ivcel vertrouwen in. Naar mijn me- Ifing ontwikkelt de gemeenschappe- markt zich in een minder knel- le Vrijhandelszone (EVA), die Ivoor de landbouwprodukten billate- j'ale overeenkomsten zou kunnen puiten." De Gaulle zou hebben voorgesteld, W Engeland en Frankrijk samen «Brekingen beginnen over econo- psche, politieke, monetaire en de fensie Problemen om te zien of de oo landen op die manier niet een Me zouden kunnen maken aan hun [Werlinge meningsverschillen. Eerste minister Wilson zou op 12 pruari De Gaulle hebben laten we- dat hij die voorstellen wel in- Wssanter vond en zelfs van grote raagwijdte achtte, maar dat hij zich ipPlicht voelde zijn partners van westeuropese Unie te waarschu- omdat hun vitale belangen en hun veiligheid in het gedrang "Men komen. Anders gezegd: Wil- n zou het denkbeeld van geheime !sPrekingen met De Gaulle hebben l»en ..tVRATSJl (Eeuter) President IJJoeb Khan van Pakistan heeft vrij- 'n oon radiorede bekendgemaakt t hij zich niet herkiesbaar zal stel- n voor de presidentsverkiezingen. S ma Yerk>ezingen worden vóór 17 den Va" *le' vo'sende jaar gehou- r»rl ze' z«n besluit onherroe- Itu F Was' bekendmaking kwam lino a' vier maanden in be- |.™ng is, doordat zijn politieke te- I, "bunders een ingrijpende demo- IVni ing van het bewind eisen. I'utorita'11611 'S het huidige gezag te (ZIE OOK PAGINA 9) verworpen. Vandaar dat de Engelse avondbladen van vrijdag in triomf roepen: Wilson zegt neen aan De Gaulle. Tot zover de berichten in Parijs uit Londen. Parijs stelt zich op het volgende standpunt. Waarom publiceert de Britse rege ring juist nu, op dit ogenblik, de in houd van een gesprek, dat als strikt vertrouwelijk behoorde te worden beschouwd. Het antwoord daarop houdt verband met de crisis in de Westeuropese Unie. De Britse rege ring aldus Parijs sugereert aan haar partners in de Westeuropese Unie. dat De Gaulle voor de hele gemeenschappelijke markt niets meer voelt en van plan is de gemeenschap pelijke markt op te doeken. Maar wij, Britten, goede Europeanen als wij zijn nog steeds is P'arijs aan het woord wij Britten willen lid wor den van de gemeenschappelijke markt zoals die nu bestaat. Niet door een achterdeur, maar door de voordeur. Deze Engelse bom zegt Parijs explodeert aan de vooravond van het bezoek van president Nixon aan Europa. De Britten hebben de aan dacht willen vestigen van de Ameri kanen op het gevaar dat van de zijde van De Gauiie niet alleen Europa, maar ook Amerika bedreigt. Het Franse ministerie van buiten landse zaken liet vrijdagavond we ten, dat van de Britse mededelingen niets waar is. De Gaulle heeft de Britse ambassadeur alleen maar het bekende Franse standpunt herhaald, nl. dat uitbreiding van de gemeen schappelijke markt speciaal met En geland 't karakter tussen de gemeen schappelijke markt totaal zal veran deren en dat de gemeenschappelijke markt daardoor gedoemd zou zijn te verdwijnen. In dat geval zou de ge meenschappelijke markt door een ge heel ander systeem moeten worden vervangen. Europa moet politiek vol strekt onafhankelijk blijven. Ten slotte zegt het Franse ministerie van buitenlandse zaken: Waarom komt de Britse regering pas nu met deze zgn. onthullingen, nu de zitting van de Westeuropese Unie is afgelopen en de beklaagde in dit geval Frankrijk, zich niet meer op de officiële tribune kan verdedigen. (ADVERTENTIE) Varopa-Bakkerijen - Tilburg (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister De Block zal maandag van het georganiseerde bedrijfsleven vernemen, of het bereid is mede te werken aan het stre ven van de bewindsman om de prijsstijgingen in de hand te houden. De minister heeft op de verte genwoordigers van het bedrijfs leven dezer dagen in dit opzicht een dringend beroep gedaan hen er daarbij op wijzend, dat bij een onbeheerste prijsontwikke ling het treffen van maatregelen onvermijdelijk wordt. Donderdagavond heeft minister De Block van Economische Zaken vertegenwoordigers van de landelijke middenstandsorganisatie en van de centrale werkgeversorganisatie ont vangen, gisteravond vertegenwoor digers van de groothandel. Maandag spreekt hij nog met vertegenwoor digingen van de consumentenorgani saties en van de vakbeweging. Groot handel, middenstand en ondernemers zullen hem maandag laten weten, wat hun houding zal zijn. De bewindsman heeft de organisa ties deelgenoot gemaakt van zijn zor gen over de prijsontwikkeling tot dusver, daarbij uitgaande van dezp week bekend geworden prijsindex cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek per medio januari. Hij heeft gewezen op de noodzaak om uiterste terughoudendheid te be trachten bij het verhogen van de prijzen en waar mogelijk de prijzen te verlagen. Met name heeft hij gesteld, dat men niet te snel een factor als on gunstiger geworden rentabiliteit tot uitdrukking moet brengen in de prij zen en de minister heeft er tenslotte geen twijfel over laten bestaan, dat als men zich niet strak aan het prijs beleid houdt, de bevolking en het parlement van hem maatregelen zul len eisen, een verlangen waaraan hij dan niet voorbij kan gaan. Minister De Block heeft de verte genwoordigers van de organisaties verzocht, dit niet alleen duidelijk te maken aan de leden, maar ook om zijn standpunt te ondersteunen met hun overredingskracht als bestuur ders. De delegaties, die op het mi nisterie aanwezig waren, hebben zich tot dusver voornamelijk bepaald tot het aanhoren van de wensen van de minister. Zij hadden er behoefte aan, eerst nog met hun „achterban" te spreken voordat zij de'minister hun houding in deze zouden mededelen. De voorlopige indruk is, dat zij de minister zullen steunen in diens streven en hun leden znilen opwek ken, eraan mede te werken dat de prijzen niet uit de hand lopen. On getwijfeld zal minister De Block met de vakbeweging en de consumenten organisaties overleggen in hoeverre zij in het opsporen van onmatige prijsstijgingen kunnen samenwerken met de officiële instanties. Wanneer minister De Block aldus op een aantal knooppunten medewer king zal hebben verworven, zal hij volgende week woensdag met een wat geruster hart de Tweede Kamer tegemoet kunnen treden als daar een debat over de prijsontwikkeling wordt gehouden en als bij die gele genheid (opnieuw) zou worden aan gedrongen op het nemen van een al gemene prijsmaatregel. De minister heeft al verschillende keren laten blijken, dat hij voor zo'n maatregel nog geen duidelijke aanleiding ziet en liever werkt met overtreding dan 'wel met op branches gerichte prijs maatregelen. (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT Levenslang voor Hans van Z. - 8 jaar celstraf voor Ouwe NoJ. Zo wil de officier van justitie, mr. A. Somerwil, de wan daden gestraft zien, die het Utrechtse duo - niet te stuiten - in zijn bloedige kielzog achterliet. Tevens voor allebei ter beschikking stelling van de regering. Wat Hans betreft betekent dit laatste, dat de voordeur wel vergrendeld wordt, als de Utrechtse rechtbank de eis volgt, magx dat de achterdeur op de knip blijft staan. Zoals de stand der wetenschap nu is, moet Hans van Z. als een per manent levensgevaarlijk mens worden beschouwd. Ook de psychiaters, die hem hebben onderzocht, zijn het daar over eens. Maar dat kan veranderen. Met name op het biochemische vlak kunnen er ontdekkingen worden gedaan, waarbij het door en door zieke brein van de gepredestineerde moordenaar - zo zien de psychiaters hem nu - baat kan hebben. Via het ezelsbruggetje van de gratie kan Hans dan uit de cel naar een kliniek worden overgeplaatst. Zo ongeveer moet men de ietwat merkwaardige eis van mr. Somerwil interpreteren. In zijn achterhoofd heeft waarschijnlijk ook de herinne ring meegespeeld aan wat de psychiaters in hun rapporten stellen - dat de harde realiteit van de strafgevangenis Hans van Z. geen kwaad zal doen, maar eerder pedagogisch zal werken, mits hij de hem passende psychiatrische behandeling en begeleiding krijgt. (Zie ook pagina 9) 'y"lESSÏp^ E®itoEÜ. - :r K I rje Puzzelreis '68'69 heeft zijn eindpunt bereikt. Het be oordelen van het grote aantal inzendingen heeft meer tijd ge vergd dan werd verwacht. De deelnemers aan de etappe-puz zel kunnen de uitslag vandaag vinden op pagina 5. De reeënstand In Twente is in groot gevaar. Door de in de sneeuw achtergelaten sporen is het wild een gemakkelijke prooi van de stropers. Zo vonden jacht opzieners langs het Twentekanaal de vallen van reeën, die na ge strikt te zijn, ter plaatse waren geslacht. IN PARIJS is gisteren officieel mee gedeeld dat het Frans-Britse straal- passagiersvliegtuig „Concorde" vol gende week vrijdag, 28 februari, zijn eerste vlucht zal maken. DEN HAAG (A.N.P.) De onder nemers in de Nederlandse bouwwe reld maken zich ernstig bezorgd over de recente prijsontwikkelingen van bouwmaterialen. De raad van bestuur bouwbedrijf heeft zich daar over gisteren per brief tot meer dan honderd leveranciersorganisaties van bouwmaterialen gewend. WASHINGTON (A.P.) Twee personen zijn gedood en vier politie mannen gewond in een vuurgevecht met een sluipschutter, die zich gis teren had verschansd in een huis in Washington. De sluipschutter en zijn vrouwe lijke metgezel werden gedood, aldus de politie. (ADVERTENTIES) Vurig als de blik van de matador XJit het land waar sherry vandaan moet komen DE ÉCHTE SPAANSE SHERRY IMPORT. J. A VERBUNT N.V. - TILBURG vandaag 250 gram van 95 voor 85 niet te geloven voor die prijs! (Van een onzer verslaggevers) BREDA Het is een vereiste dat Biafra als staat erkend wordt. Wij ver wachten van onze regering dat zij menselijke daden stelt, die een bijdrage kun nen betekenen tot stopzet ting van de massale moord op het Biafraanse volk. Er dient in Biafra zo spoedig mogelijk te worden inge grepen. Eigenlijk had dit al lang moeten gebeuren Dit is de algemene me ning van honderd bekende Nederlanders, die hebben geantwoord op de vragen lijst die in het kader van de actie „Tien vragen over Biafra" in de tweede helft van januari aan hen is voorgelegd. Het initiatief voor deze actie is uitgegaan van drie Rotterdamse scholen: het St. Laurenscollege, de Rot terdamse Ivo-school en de Scholengemeenschap Hugo de Groot. Over de erkenning van Biafra waren de meeste in zenders het eens. Prof. Tin bergen voegde hieraan toe dat hjj de afscheiding be treurde, maar het optreden van de Nigeriaanse rege ring veroordeelde. Erken ning van Biafra door mee landen dan Gabon, Tan? nia, Zambia en IvooiT zou, aldus prof. ïinber de internationalisering het conflict vergemakkelij ken en de dooddoener, waarmee men nu dit af grijselijke gebeuren als binnenlandse aangelegen heid van Nigeria afdoet, teniet doen. De Algemene mening van vrijwel alle inzenders was, dat hier door het „machteloze" in stituut van de Verenigde Naties, wel tot ingrijpen zal moeten overgaan. Dr. Cornelis Verhoeven meen de, dat het feit, dat Biafra reeds door genoemde vier staten wordt erkend, ai voldoende is om het als een internationaal conflict te beschouwen. (Vervolg op pagina 9) De K.P.J. in Zeeuwsch-Vlaande- ren en op Zuid-Beveland ziet de toekomst niet pessimistisch. Pagina 3. Wie de tuniek past trekke haar aan. Spaanse en Italiaanse mode op pagina 9. Weer bijna een ongeluk op Schiphol. Pagina 11. Het gaat met het Nederlandse boek niet zoals het zou moeten gaan. R.T.V.-pagina. De Kleine Stem op pagina 12. Februari heeft de beleggers zonder meer teleurgesteld. Pagina 13. Op onze extrawielerpagina (25) een interview met de Belgische beroepsrenner Roger Verhey- den (foto) en een onthullend proefschrift over de arbeids voorwaarden van de Belgische prof-renner. Henry Lannoye (21): een beeld houwer met toekomst. Mensen en Muzen. Pagina 15. Playback-zingen lijkt makkelijk maar is o zo moeilijk. Zie Jon gerenpagina. (17) Verkeersonveiligheid: schrik beeld van de toekomst. Pagina 21. Een nieuw Vietnam door El Fa- tah in het Midden-Oosten? Pei- lingen. pagina 19 A N

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1