na DE BLOCK OVER PRIJSONTWIKKELING: Vele prijzen te vroeg verhoogd \f~1 DE STEM WEER INGREEP IN NIEUWE KATECHISMUS breda DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND CHAOS DOOR SNEEUW EN IJZFJ Overspannen Hans van Z. uit rechts zaal gesleurd Plan-2000 in strijd met beleid regering wrandaag in HAARWERK Witteveen vult „gaf van 55 miljoen op WEER GEEN VOETBAE? Eenvoudiger belastingformulier op komst Bejaarde man gewurgd in schaftlokaal 1AMIN m editie VOOR ■zeeland WEERBERICHT RECHERCHEUR KRIJGT TRAP Conclusie Onzekerheid Doorberekening Kardinaal ontvangt 90 pagina's wijzigingen MEDEDELING rafel ken puur krokantjes 200 gram van 11J voor 99 niet te geloven voor die prijs! l|09e jaargang no. 26051 ■Directeur Dr. W. A. J. AA. Harkx HoofdredacteurL. Leijendekker IHoofdkantoorBreda. Reigerstr. 16 ■Telefoon 22341. Postgiro 1114111 vrijdag 21 februari 1969 Plaatselijk mist Veel bewolking met hier en daar enige regen. Plaatselijk mist. Ma tige wind uit zuidoost tot zuidwest. Lichte dooi. - -I |/i dichtraat 1 TEL 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 ROOSENDAAL, MOIENSIRAA1 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLUK-u KAM I, icl. O (Van onze verslaggevers) JIIDDELBÜRG/WERNHOUT I Een groot deel van Nederland heeft Iristeren zijn tol aan de winter be- I tjald. Sneeuw (in het noorden en I westen) en ijzel (in Zuid-West-Ne- I derland legden het verkeer lam, I leden velen, te laat op werk of I „jool komen, lieten de mensen op I kousevoeten over de straten lopen, I zorgden op sommige knooppunten I voor een complete chaos. i Het verkeer op een van Euro- lpa's voornaamste wegen - Rotler- I Jam-Parijs - was tussen Breda en I Antwerpen geheel gestremd. Files I vrachtauto's (soms dertig kilometer llang) hoopten zich op tussen ge- I strande voertuigen. I Talloze scholieren en wcrknc- I mers konden niet op tijd op de I plaats van bestemming zijn; velen Itwamen pas 's middags of - waar het openbaar vervoer geheel was stilgelegd - helemaal niet. De bestrijding van de gladheid kwam snel op gang. Met name in West-Brabant haalde dit echter aanvankelijk weinig uit: de strooi wagens konden amper zelf vooruit komen. Het (dure) materiaal, waarover gemeenten, provincie en rijk be schikken bleek vooral op de ge meentelijke en provinciale wegen soms ternauwernood bruikbaar. Het blijkt, dat er geen sneeuwkettingen voorhanden zijn. Woordvoerders van provinciale diensten geven toe, dat deze zeer bruikbaar zouden zijn, maar voegen er aan toe dat een der gelijke gladheid zo zelden voorkomt dat men liever een strooiwagen in de sloot Iaat rijden dan dit materiaal aan te schaffen en het eventueel jaren in de kast te laten liggen. Het is duidelijk geworden, dat noch provinciale noch gemeente lijke diensten veel acht hebben ge slagen op de uitvoerige waarschu wingen voor gladheid, die eerder op de dag waren uit gegaan. Er is ner gens preventief gestrooid, hoewel dit (aldus een woordvoerder van provinciale waterstaat van Brabant) ongetwijfeld de gladheid had ver minderd. Dezelfde chaos als in zuidwest- Nederland heerste ook in Noord- Nederland, nu door de sneeuw, die tot onoverkomelijke duinen werd opgewaaid. Verschillende dorpen in Groningen zijn tijdelijk geïsoleerd geweest. In Engeland zijn vier mensen dood gevroren. De vliegvelden Heathrow en Chatwick moesten door de sneeuw worden gesloten. Files vrachtauto's hoopten zich op tussen gestrande voertuigen MR. SIMON (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT Acht parketwach ters en rechercheurs hebben Hans 'an Z. gistermorgen even voor elf uur moeten overmeesteren en ho rizontaal in de houdgreep de rechtszaal moeten uitdragen (foto hoven), nadat hij plotseling in overspannen toestand was geraakt. Het tumultueuze incident gebeur de, toen de raadsman van Ouwe "01, mr. B. Simon, aan de vroegere Minnares van Hans, Caroline Gigli, vroeg: „Leek de blonde man, die o 4e nacht voor de aanslag op oe weduwe Woortmeijer in het bed vun Hans zag liggen, een homo- sexueel type?". Hans van Z. sprong protesterend en riep; „Ik heb het recht, deze advocaat tot de orde te roepen." He president beval onmiddellijk, dat hij wegens wangedrag de zaal Moest worden uitgezet. Van Z. schreeuwde; „Ik laat me de zaal uiet uitzetten." Tegen de toeschietende reclier- cbeurs zei hij: „Blijf van me af. Jullie kennen ine toch. Ik ga er "iet uit",Toen hii werd vastgepakt, 'et hij zich vallen en begon hij e shoppen. De rechercheur Groe ien kreeg een trap in lmt gezicht, teht man waren nodig om de schuimbekkende Van Z. in be dwang te kriigen en af te voeren, toen ze in de zaal terug kwamen, ffaren ze lijkbleek. Verschillende personen in de getuigenbank rie ten tiidens het incident: „Hang hem op." Hans van Z. werd in de cel gekalmeerd door de verzorgster uit de psychiatrische kliniek, die steeds bij de zittingen aanwezig is. Een pur later kwam hij met krampachtig opeen geklemde ka ken weer binnen, nadat de presi dent daartoe toestemming had ge geven. Aan deze botsing was een ander incident tussen Hans van Z. en de raadsman van Ouwe Nol vooraf gegaan. Toen de manier van verhoren hem niet beviel, 4mul Hans van Z. op een gegeven moment op en zei: „Mr. Simon heeft dinsdag mij geschilderd als iemand, die kelen afsnijdt en toch kan lachen. Nu heb ik het recht te zeggen wat ik van hem denk. Ik zie hem als een mannetje met een stok vol kleurige ballonnen boven zijn hoofd. Ik overhandig hem hierbij een speld, dan kan hij ze zelf doorprikken." Inder daad maakte hij aanstalten, de verbouwereerde raadsman een speld te overhandigen, maar de president riep hem. ditmaal met succes, tot de orde, Mr. Simon zei daarna: „Wat een impertinentie. Ik wens door de president in be scherming genomen te worden tegen deze honende beledigin gen." Later op de dag overwoog dë president ook enkele malen, Ouwe Nol uit de zaal te zetten wegens wangedrag, maar uiteindelijk liet hij deze verdachte zijn gang gaan. (Zie ook pag. 9) (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister De Block (Economische Zaken) heeft de Tweede Kamer een analyse verstrekt van de prijs ontwikkeling in januari jl., die zoals bekend, heeft geresulteerd in een stijging van de prijsindex met 3,5 procent. (Zie De Stem j van zaterdag jl.) Volgens deze analyse is deze prijsstijging mede beïnvloed door toe passing van de nieuwe BTW op oude voorraden en door het vooruit lopen op kostenstijgingen, die onder normale omstandigheden later in het jaar zouden zijn doorberekend. j Dit z.g. voorraad effect zal op den duur moeten v rdwijnen. Voorzover vooruitgelopen is op kostenstijgingen zullen in de rest van het jaar uit hoofde daarvan geen prijsverhogingen meer te verwachten zijn. Minister De Block zegt dat hij aan deze twee aspecten van het prijsbeleid die jaar verder bijzondere aandacht zal geven. De Block stelt voorop, dat het ge ven van een analyse van de prijs stijging over een zo korte periode van een maand gevaren inhoudt, temeer als men met seizoenfactoren en inci dentele invloeden rekening wil hou den. Bovendien is de invoering van de Belasting Toegevoegde Waarde (B.T.W.) per 1 januari j.l. „een ge beuren zonder vergelijkbaar prece dent" geweest. Van belang is ook het feit, dat de prijsenquête in hoofdzaak medio januari heeft plaats gevonden Uit de veronderstelling dat er in de tweede helft van december geen prijsstijging is geweest en dat de geconstateerde prijsstijgingen derhalve in de eerste helft van januari plaats vonden, mag echter volgens minister De Block niet worden geconcludeerd dat de stijging over de hele maand januari het dub bele zal zijn. Het moet nog blijken of er in de 2e helft van januari even grote prijsstijgingen zijn geweest als in de eerste helft. Het februari- cijfer is half februari opgenomen. Eerst eind februari-begin maart zal bekend kunnen zijn wat de stijging van midden februari t.o.v. midden januari is geweest. In een tafel heeft de minister voorts een specificatie gegeven van de stij ging van het indexcijfer. Deze stijging bedroeg voor: agrarische producten en vis 0,43 pet., producten uitvnl. agr. grond stoffen 0,62 pet.; overige industriële producten 1,01 pet., huren (huishuur) 0,07 pet., overheidstarieven 0,15 pet., particuliere dienstverlening 0,41 pet,, medische verzorging, verzekeringen en belastingen 0,72 pet., afrondings verschil 0,09 pet. (totaal 3,5 pet.). De Block wijst bij het aangeven van de oorzaken uitdrukkelijk op het ef fect van de B.T.W. op de prijsontwik keling, dat naar schatting 1 1 procent heeft bedragen en op het voorraad- effect vaij 0,5 procent m januari kreeg het bedrijfsleven voor het eerst met de B.T.W. te maken Men had er nog geen ervaring mee opgedaan en er bestond nog vpel onzekerheid over de nieuwe inkoopprijzen, waarmee men geconfronteerd zou worden. Vele ondernemingen hebben de omprijzing tevens aangegrepen om achterstallige kosten uit het verleden door te berekenen en verliezen weg te werken. Deze prijscorreeties, die op zich binnen het kader van de prijs- gedragsregels geoorloofd zijn, hebben in januari een cumulatief effect op het prijsniveau veroorzaakt. Onder andere omstandigheden zouden deze correcties waarschijnlijk meer in de tijd zijn gespreid, aldus De Block. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Terwijl minister Bakker van verkeer en waterstaat vorige week in de Tweede Kamer een zeehavenontwikkeling op Voor- ne Putten en in de Hoeksche Waard beslist heeft afgewezen hebben bur gemeester en wethouders van Rot terdam gisteren hun Plan-2000 ge presenteerd. Dit plan voorziet o.a. in een vergaande industrialisatie van de Zuid-Hollandse eilanden. Burgemeester Thomassen van Rotterdam verwachtte dat de minis ter zeker bereid zal Zijn de discussie over de zeehavenontwikkeling ten zuiden van Rotterdam te heropenen. Ir. F. Posthuma zei dat het be slist noodzakelijk is dat het ambieu- ze Plan-2000 wordt uitgevoerd. Vol gens hem ziet het bedrijfsleven, dat in de eerstkomende jaren acht mil jard gulden in de omgeving van Rot terdam wil investeren, het Wester- schelde bekken en het noorden van het land niet .als alternatieve vesti gingsmogelijkheden. Regering en Rotterdam staan voor lopig echter nog lijnrecht tegenover elkaar wat de ontwikkeling van de agglomeratie Rotterdam betreft. Mi nister Bakker heeft vorige week im mers meegedeeld dat Voorne Putten en de Hoekse Waard een agrarische bestemming zullen houden. De ruil verkavelingen in deze gebieden gaan door, zo stelde hij een deel van de Kamer gerust. Het provinciaal bestuur van Zuid- Holland staat achter het standpunt van de regering. DE EGYPTISCHE nationale verga dering heeft gisteren een Britse mi litaire hulpverlening aan Israël ge laakt. Van Britse zijde zijn wapen leveranties ontkend. De raad van Terneuzen be spreekt volgende week het wetsontwerp voor het Haven, schap Terneuzen. Pagina 3. De tien geboden voor gasten van keizerin Catharina de Grote van Rusland zijn nog steeds ac tueel. Even uitblazen, mevrouw. Pagina 5. Alleen zijn kan voor de mens leiden tot besef en aanvaarding van zichzelf. Pagina 7. Op de Rijn komen geen vaste tarieven voor de binnenvaart. Pagina 9. De geestelijke tolerantie, die vanaf de middeleeuwen een kenmerk voor verdeeld maar verdragend Nederland is ge weest, is ten opzichte van de t.v. volkomen zoek. R.T.V.-pagina. Aan de Rol. Pagina 15. Futurologen verkennen de toe komst van de welvaartsstaat. Pagina 17. Ajax enthousiast ontvangen in Amsterdam. Sportpagina. DEN HAAG (ANP) Minister Witteveen en staatssecretaris Grap- perhaus (Financiën) hebben de Tweede Kamer meegedeeld, dat zij bereid zijn de ingangsdatum van de wet op de vennootschapsbelasting te verschuiven van 1 januari 1969 naar 1 januari 1970. Daarmee wordt te gemoetgekomen aan de wensen van de Tweede Kamer. Het „gat" in de begroting van on geveer 55 miljoen gulden als gevolg van deze verschuiving zal worden opgevangen door een wijziging van de fiscale winstberekening van cle levensverzekeringsmaatschappijen, die reeds dit jaar zal ingaan. Uit die wijziging, zo hebben de minister en de staatssecretaris de kamer meege deeld, zullen aanzienlijk hogere be dragen aan vennootschapsbelasting resulteren. UTRECHT (KNP) Een geheel nieuwe, maar niet wezenlijk andere versie van de wijzigingen in de Nieuwe Katechismus, die de kardina lencommissie in 1968 aan de Nederlandse bisschoppen voorlegde, is in Utrecht ontvangen. In plaats van de 68 pagina's tellende jongste wijzigingen nu 90 pagina's, nadat een aantal ondergeschikte punten is weggevallen. De nieuwe redactie is afkomstig van pater E. Dhanis sj en pater J. Visser cssr, beiden in Rome en beiden nauw betrokken bjj de onderhande lingen, die sedert 1967 tussen het Ne derlandse episcopaat en Rome ge voerd zijn. In tegenstelling tot de vorige keer is bij de nieuwste formulering geen vertegenwoordiger van het Neder landse episcopaat betrokken geweest. Het is niet bekend in wiens op dracht de beide Romeinse theologen hebben gewerkt, evenmin, waarom een wijziging op de wijzigingen nodig werd geacht. Dr. W. Bless s.j. van het HKI, het Hoger Katechetisch Instituut in Nij megen, die de tekst zojuist in handen heeft gekregen, was nog niet in staat een afgerond oordeel te geven over de nieuwe redactie. Hij verklaarde dat er minstens een maand nodig zal zijn voordat het HKI met auteurs en censoren in staat zal zijn een rapport aan de bisschoppen uit te brengen. Volgens zijn eerste indruk is de tekst van de wijzigingen niet „we zenlijk, wel sterk veranderd". De tekst van wijzigingen van maart 1968 volgde de tekst in de Katechis mus van pagina 1 tot het slot. De nieuwe redactie uit Rome, nu een jaar later, volgt de 10 punten van het leerstellige deel der kardinalencom missie van 30 november 1968. De nieuwe redactie loopt thans kriskras door de Katechismustekst. Voor pater Bless is het overigens nog een raadsel waarom en in wiens opdracht de wijzigingstekst weer ver anderd moest worden. Hij heeft de indruk, dat Rome tot een nieuwe wij zigingstekst besloot, toen bekend werd dat de Nederlandse bisschoppen de wijzigingen als bijlage zouden ver kopen en niet in de Katechismus zelf worden verwerkt. De uitgever heeft in verband met deze nieuwe tekst, het zetsel van de vorige „wijzigingen in de Nieuwe Katechismus" vernietigd. Deze maand zou deze tekst in een oplage van 10.000 exemplaren in de boekhandel te koop zijn aangeboden. (Van onze sportredactie) DEN HAAG De kans, dat er zondag betaald voetbal zal worden gespeeld moet uiterst klein worden geacht. Volgens een woordvoerder van de grondtechnische dienst van de KNVB wordt op dit moment reeds voor 90% rekening gehouden met wederom een totale afgelasting van het vastgestelde programma. De KNVB heeft inmiddels het ge hele amateurvoetbalprogramma voor zaterdag en zondag afgelast. Ook de wedstrijden voor de betaalde B-elf tallen, die zaterdag zouden worden gespeeld, gaan niet door. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De fiscus wil een hoffelijke toon paren aan duidelijkheid. Om dit te bereiken is een commissie ingesteld, die inmiddels 1000 in omloop zijnde formulieren heeft gecatalogiseerd. Er zijn ai bepaalde ideeën, maar het is een heel omvangrijk werk, zodat niet snel re sultaten te verwachten zijn. Dit heeft staatssecre taris Grapperhaus (Finan ciën) gistermiddag gezegd in de Tweede Kamer tij dens een vergadering van de vaste commissie. De staatssecretaris wilde de fiscale hoffelijkheid overi gens niet zo ver voeren, dat adviezen moeten wor den verstrekt aan de be lastingbetalers. (Van onze redactie binnenland) HAARLEM Een 30-jarige dak loze man die het met anderen tot een gewoonte maakte te slapen in een verwarmd schaftlokaal van een werk in Haarlem heeft daar in de nacht van woensdag op donderdag het lichaam van de 78-jarige H. P. Sandbergen uit Amsterdam ontdekt. De man werd gewurgd. De dakloze man kwam na twaalf uur „thuis" en kroop, zoals hij dht steeds deed, door een ruit. Hij stootte op een man en dacht men een van zijn vrienden te maken te hebben die daar lag te slapen. Hij wilde een gesprek voeren, maar toen bleek dat hij geen antwoord ontving keek hij wat nauwkeuriger. Het bleek dat er een dode in het lokaal lag. De politie is tot. de voorlopige conclusie geko men dait de bejaarde Amsterdammer zonder veel worsteling is gedood. Eerst moet hij met een limonadefles een klap op het hoofd hebben gekre gen en daarna met een wollen das gewurgd zijn. In de omgeving van het lichaam lag een portefeuille, toe behorende aan de Amsterdammer. Zij was leeg. (ADVERTENTIES) De weersomstandigheden heb ben ons gisteren bij de expe ditie en bezorging voor grote moeilijkheden gesteld. Bij deze onze verontschuldiging aan de abonnees die hierdoor de krant later of mogelijk in een enkel geval helemaal niet ontvangen hebben. De directie. vandaag De grootste kollektie dames- en herenhaarwerk vindt Uin de showrooms van. „De fiscus moet niet hel pen bij het invullen, dat zou onjuist zijn ten op zichte van de betalers, die zich tot objectieve derden moeten kunnen wenden. -wnww Gmnekenweg 43, telefoon 01600-32288 De fiscus is op dit punt al i ferkoop ook via üiv kapper vraaa barmhartig genoeg". hem een iniroduklie. X g

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1