Bejaarden krijgen meer geld MEER SNEEUW IN AANTOCHT DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Volgende week woensdag debat over" prijzen AOW. ENA.W.W. VIJF PROCENT OMHOOG Ouwe Nol haalt met hakken over sloot eerste procesdag nieuw Op tegenvaller (55 min.) voor Witte veen Noodtoestand in Limburg AANSLAG OP ISRAËLISCH VLIEGTUIG IN ZÜRICH KINDERCARNAVAL IN KERK BREDA "andaag in EË STEM Milaan-Celtic vandaag op tv. Motie-Burger geen 225 min. voor NAVO Nog weinig houvast in moordzaak Breda GRIJZE BELHAMEL TERGT RECHTER Tweede hulpactie voor Biafra tegengevallen EDITIE VOOR zeeland WEERBERICHT Militairen (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG -- De verhoging van de AOW en AWW per 1 januari met vijf percent zal dit jaar zo'n 225 tot 250 miljoen kosten. Kort geding over „Hallo, mijnheer de uil" PRIJSSTOP ONGERUST Geen moeite Kritiek Nederland: bijna dertien miljoen inwoners - no.26049 109e jaargang Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteurl. Leijendekker HoofdkantoorBreda. Reigerstr. 16 Telefoon 22341. Postgiro 1114111 woensdag 19 februari 1969 Sneeuw of ijzel Toenemende bewolking. Kans op sneeuw of ijzel. Krachtige ooste lijke wind. AAatige tot lichte vorst. Storen Roosendaal, aaolenstraat 45, tel. 37150 bergen op zoom, zuivelstraat 26, tel. 6850 oosterhout arendstraat 14, tel. 4957 goes, klokstraat 1, tel. 8030 hulst, steenstraat 14, tel. 3751 (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT Arnolf R. beter be kend als ouwe Nol of Nollie, heeft met de hakken over de sloot het ein de van zijn eerste procesdag ge haald, maar aan hemzelf heeft dat niet gelegen. Hij wist de president van de Utrechtse rechtbank, mr. P. van Zeben, die toch omstraald wordt door een aureool van engelenge duld, zelfs zozeer te tergen, dat hij tijdelijk - een grijze, bewogen bel hamel - uit de rechtszaal werd ge stuurd. Dat was, toen hij kort na de aanvang van de middagzitting aan stalten maakte, de president aan te vliegen met een microfoon als wa pen. Vijf parketwachters moesten toeschieten en voerden de morren de 76-jarige, die men zijn leeftijd evenmin aanziet als de verschrikke lijke dingen, die hem ten laste zijn gelegd, weg. Maar na een uur liet mr. van Zeben hem genadiglijk te rugkomen. „Ga zitten", gehood mr. B. Simon hem, de toegevoegde raadsman, wiens helpende hand Ouwe Nol op het laatste nippertje toeh maar heeft geaccepteerd. „Zit ten?", briest Nol terug, „ik zit al veertien maanden, en helemaal voor niks". Even later een tweede incident. Ik ontken dat ik ooit van de ver moorde Donse heb gehoord", schreeuwt Nol tegen mr. Van Ze- hen, die hem probeert te verhoren. „Maar ik meen het recht te hebben, niet te antwoorden. Ik ben onschul- Agressief zwaaiend met zijn wandelstok betrad „Ouwe Nol" renmorgen de Utrechtse rechtszaal. giste- dig meneer. Dat kan ik op een net te, eerlijke manier bewijzen. Maar ik neem het recht om niet te ant woorden". President: „Hebt u nog vragen aan de getuige Hans van Z.?" Nol: „Wat moet ik nou vragen aan die gek. Alles wordt toch tegen me uitgelegd". President: „De rechtbank begrijpt dus goed, dat u alles wat de getuige Hans van Z. verklaart, ontkent?". Nol: „Wat ontken ik? Straks heb ik Donse nog doodgeslagen". President tegen raadsman: „Hebt u nog vragen?" Mr. Simon: „Dank u". Nol: „Maar ik heb wel vragen aan hem". De president heft de handen ten hemel en zegt: „Er zijn grenzen en die hebt u nu bereikt. Als u nog één woord zegt, gaat u de zaal opnieuw uit en wil ik u tijdens de hele be handeling van uw zaak niet meer zien. Ik schors de zitting tien minuten mr. Simon, om u de tijd te geven, dit uw cliënt goed duidelijk te maken". Na hervatting is Nol enigszins ge kalmeerd, al moet zijn raadsman hem soms bij beide schouders vast houden. (Zie ook pagina 7) (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Er dreigt een nieu we financiële tegenvaller van 55 mil- ,ï?.n Sulden voor minister Witteveen •Financiën), nu de Tweede Kamerj peft laten blijken ernstige bezwaren hebben tegen invoering van de jueuwe wet op de vennootschaps belasting met terugwerkende kracht t0* 1 januari jl. De kamer heeft van haar ernstige j ezwaren blijk gegeven in een nader voorlopig verslag op een nota van SSSfBingen die eerder door minister witteveen was ingediend. De vaste ^uimissie voor financiën uit de ka- ^er acht deze terugwerkende kracht ^0r„het bedrijfsleven „onaanvaard- (Van onze weerkundige medewerker en correspondent) DE BILT/MAASTRICHT Een actieve depressie trekt van de Golf van Biskaje naar het Engelse Kanaal en brengt vandaag in deze streken sneeuwval en een krachtige tot harde oostenwind. Opnieuw kan het verkeer moeilijkheden ondervinden als gevolg van opgewaaide sneeuwduinen. In eerste instantie zal de temperatuur om het vriespunt blijven schommelen, maar later kan vanuit België iets zachtere lucht Brabant en Zeeland bereiken. VROEGERE HOOFD van de ter» "lil6 ®eflefme dienst heeft gis- w:„ Italiaanse generaals, onder .5®? vroegere commandant van F?,O-strijdkrachten in Zuid- v °?a' beschuldigd van schendingen v„„ ,s.faatsgeheim en misbruik officiële documenten. Het zal vandaag en morgen zeer 'tibestendig winterweer zijn. Het .'erkeer kan te kampen krijgen met neeuwduinen, die plaatselijk wel ■en halve meter hoog kunnen wor- len. Behalve sneeuw is er ook kans 'D regen en ijzel. De noodtoestand in Limburg duurt log onverminderd voort. De sneeuw igt hier nog zo hoog (op sommige "laatsen tot één meter), dat de mees- e carnavalstochten moesten worden (gelast. In Maastricht zullen van- laag zelfs de scholen gesloten zijn nnwege de verkeersproblemen. Daar nen in Limburg nog meer sneeuw verwacht, zit men met de handen in iet haar wat betreft de mogelijkhe- len van het alsnog laten doorgaan van de optochten. In Geleen en Sit- ard hoopt men ze het komende ■v eekeinde ie laten plaatsvinden en n Venlo en Venray overweegt men ie optochten bij halfvasten te laten litrukken. Vanzelfsprekend is de carnavals- drukte tot een minimum beperkt ge weest in dit zuidelijkste deel van ons tand. Het onverwachte slechte weer heeft de horecabedrijven in Limburg waarschijnlijk voor enige miljoenen guldens schade berokkend. In Limburg heerst verder de angst voor de wateroverlast als de sneeuw laag gaat smelten. Als er meer sneeuw gaat vallen en het eveneens harder gaat vriezen, staat Limburg een ramp te wachten. Het is nu al bijna onmogelijk in klei ne dorpen en buitenwijken van de grote steden om levensmiddelen te bemachtigen. Brood en water wor den reeds verzameld om door over heidsinstanties te worden verdeeld. disterochtend zijn op verzoek van Nederlandse Spoorwegen honderd nilitairen van de genie en de infan- erie uit de legerplaats Oireehot in gezet om de spoorlijn Geleen-Sittard nabij Susteren van sneeuw vrij te (VERVOLG OP PAGINA 7) Het is mogelijk, dat in de loop van het jaar de uitkeringen nogmaals moeten worden verhoogd. De AOW en AWW volgen namelijk de stijging van lonen en prijzen. Is een hierop afgestemd indexcijfer over drie maanden met meer dan drie percent gestegen, dan gaan de uitkeringen automatisch omhoog. Het is niet te verwachten, dat verhoging van de uitkeringen met vijf pro cent het financiële beleid van de regering voor meer moeilijkheden zal stel len dan waarmee minister Witteveen al te kampen heeft. Aangenomen wordt dat de financiering van de hogere uitkeringen wordt bereikt door enerzijds hogere premie-opbrengsten door de Ioonsverhogingn en anderzijds doordat in de begroting voor sociale zaken met de hogere uitkeringen al enigszins rekening was gehouden. In politiek Den Haag is de verho ging van de AOW en de AWW met veel waardering ontvangen. Door zijn snelle aanpak heeft minister Rool- vink (Sociale Zaken) zich politieke narigheid bespaard. Immers, in het parlement leefde de wens dat de sterke prijsverhogingen met spoed zouden worden gecompenseerd in de sociale uitkeringen. Minister RooLvink heeft deze zaak daarom vrijdag eerst in liet kabinet besproken, maandag daarover een ad vies aan de Sociaal-Economische Raad gevraagd en reeds dinsdagmor gen antwoord gekregen. In de advies aanvrage had minister Roolvink twee suggesties gedaan: óf de pensioenen met vier procent per 1 januari ver hogen (er was al een verhoging van ruim 1 procent tot stand gebracht) óf een uitkering-ineens van zo'n 30 tot 35 gulden voor gehuwden te geven. De SER antwoordde met het voorstel om de pensioenen met terugwerkende kracht van 1 januari af met vijf pro cent omhoog te brengen, zodat be jaarden en weduwen niet de dupe worden van de forse prijsstijgingen. Dit advies nam minister Roolvink on middellijk over. Wat hem ondermeer de lof van de KVP-fractie in de Tweede Kamer opleverde. (Van onze redactie buitenland) GENèVE/TEL AVJV Een Boeing-707 van de Israëlische luchtvaartmaatschappij „E1A1" is gisteravond omstreeks 17.30 uur op het vliegveld Kloten bij Zürich met machinepistolen vanuit een auto beschoten toen het toestel naar de startbaan rolde. Dit meldde gisteravond het Zwit serse persbureau SDA. De vijf da ders richtten het vuur op de vlie gerscabine. De eerste vlieger werd gewond en een van de daders ge dood. De brandweer van de lucht haven heeft de vijf daders gegrepen. De politie zette alle toegangen tot het vliegveld af. Onlangs werd een vliegtuig van dezelfde maatschappij op het vlieg veld van Athene aangevallen. Als represaille voerde Israëlische com mando's een aanval uit op het vlieg veld van de Libanese hoofdstad Bei roet waar dertien Arabische vlieg tuigen werden vernield. De Israëlische minister van buiten landse zaken, Abba Ebatn, heeft gis teravond de Arabische guerrilla-orga nisaties „die zonder reserves ge prezen werden door de Egyptische president Nasser" de schuld ge geven van de aanval met machine geweren en handgranaten op het lijntoestel in Zürich. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM Thijs Chanowski, maker van de t.v.-kinderrubriek „De Fabeltjeskrant", heeft een kort ge ding aangespannen tegen de Breda- naar P. Kartner en Dureco, respectie velijk tekstdichter en uitgeefster van het carnavalsplaatje „Hallo, mijnheer den uil, je onderbroek is vuil". Thijs Chanowski beschuldigt Pierre Kartner en Dureco van plagiaat. Hij eist stopzetting van de produktie van het plaatje, dat meteen goed in de verkoop lag. Het kort geding zal dins dag a.s. dienen voor de rechtbank te Amsterdam. (Zie ook de rtv-pagina) DEN HAAG De Tweede Kamer zai volgende week woensdag weer debatteren over de stijgende prijzen. De P.v.d.A. zal opnieuw aandringen op een algemene prijsmaatregel. Vorige week maakte minister De Block (Economische Zaken) bekend, dat in de periode 15 december tot 15 januari de prijzen met 3,5 procent zijn opgelopen. Hij beloofde het par lement hiervan een nadere analyse te geven. Deze in een brief vervatte analyse zal nu morgen de Tweede Kamer bereiken. Behalve minister De Block zal ook minister Roolvink (Sociale Zaken en Volksgezondheid) het debat volgende week bijwonen. Zijn aanwezigheid wordt nodig gevonden door de P.v. d.A., omdat door de prijsstijgingen veel mensen in de lagere inkomens groepen in nood zijn geraakt". Ook mej. Kessel (Groep-Aarclen) gaf uiting aan haar ongerustheid over de prijzen. Bij de minister van Volks huisvesting drong zij er op aan de huurverhoging van zes procent te verschuiven naar een latere datum. De verhoging moet op 1 april ingaan. Mej. Kessel noemde een dergelijk uitstel één van de middelen op ver dere kostenstijgingen tegen te gaan. Zij vroeg om een snel antwoord van de regering, aangezien bij eventuele goedkeuring van haar voorstel nog voor 1 april een wetswijziging nodig is. Het is overigens nauwelijks aan te nemen, dat de regering op dit ver zoek zal ingaan. [N HET STADJE CRETE van 3500 inwoners in de Amerikaanse staat Nebraska is gisteren een wagon met ammoniakgas ontspoord en ontploft. Volgens de eerste berichten zijn er tien doden en 50 gewonden. Het stadje is ontruimd. (Van een onzer verslaggevers) BREDA De jeugd uit de Bre dase wijken IJpelaar en Mariaveld heeft dinsdagmiddag een in de car navalshistorie uniek kindercarna val beleefd. Pastoor B. Vroklage, die in de stad bekendheid en veel waardering geniet omdat hij zijn kerkgebouw tot een echt ont vangstcentrum voor de parochie wil maken (hij kreeg hiervoor vorige week een Valentijnhulde) stelde gistermiddag de Mariakerk open voor de kleine carnavalsvier ders, nadat daartoe de geëigende maatregelen waren getroffen. „Voor IJpelaar en Mariaveld ontbreekt elke accommodatie om een duizendtal kinderen te kunnen opvangen en daarom dacht ik alle reden te hebben de kerk een paar uur voor onze kinderen beschik baar te stellen. Hopelijk zal dis ge meente er nu nog meer van over tuigd raken dat er in de zuidoost hoek van de stad ruimte voor al lerlei activiteiten zal moeten wor den gecreëerd", aldus de pastoor. Het jeugdactiecomité, dat de or ganisatie van de kinderoptocht in Mariaveld en IJpelaar in handen had, was aanvankelijk van plan de optocht te laten uitmonden in een grote hospartij op het Marlapleln. Maar gistermorgen reed een ge luidswagen door de wijken om be kend te maken, dat de optocht, ge zien de weersomstandigheden zou eindigen in een „verwarmde ruim te". En zo hosten dan gistermiddag duizend kinderen na de optocht de Mariakerk binnen, waar via de ge luidsinstallatie aanstekelijke car navalsmuziek ten gehore werd ge bracht. De jeugd had er blijkbaar volstrekt geen moeite mee rich in PASTOOR VROKLAGE een „gewijde" ruimte te bevinden want er werd gesprongen en ge zongen dat het een lieve lust was. Totdat de tijd van gaan weer was gekomen en de kinderen moe maar voldaan met hun tractatie en prij zen naar huis trokken. Een paar uur later heeft het jeugdactieco mité, geassisteerd door een aantal kinderen, de kerk weer schoon op geleverd. Het initiatief van pastoor Vrok lage heeft in Mariaveld en IJpe laar veel bijval maar ook wel kri tiek losgeslagen. De critici (enke len belden verontwaardigd de krant) achtten het volkomen mis plaatst een kerkgebouw te benut ten voor een carnavalsfeest. Een van de mensen, die de redactie van deze krant helden, zei: „U moet hiertagen, als katholieke krant, scherp stelling nemen". De redactie van de voorzitter van het jeugdactie-comité op de kritiek: „Waar praten we eigen lijk nog over als Jezus zelf heeft gezegd: laat de kinderen tot mfj komen. Ik denk dat Hij de laatste zal zijn geweest die zich aan dit spontane kinderfeest heeft geër gerd". (Naschrift redactie: „Nu we daartoe zo nadrukkelijk zijn uit genodigd willen we best stelling nemen. Wij zijn het met de voor zitter van het actie-comité hart grondig eens). Na jaren van voorbereiding zul len de drie veilingsverenigingen in Midden-Zeeland zich binnen kort uitspreken over een fusie. Pagina 3. Dubcek schijnt een belangrijke confrontatie met conservatieve Moskougezinde krachten te heb ben doorstaan. Pagina 7. De Kleine Stem op pagina 9. Sjoukje Dijkstra en Joan Haan appel schitteren in het sportpa leis te Gent. R.T.V.-pagina. Het Internationaal Gerechtshof doet morgen uitspraak in het geschil tussen Nederland en Denemarken over de afbake ning van het continentaal plat. Pagina 15. Theo Verschueren rijdt weer uit stekend in de Antwerpse zes daagse. Sportpagina. HILVERSUM (A.N.P.) De N.T.S. zal vanavond van 20.13 tot 22.00 uur op Nederland I de voetbalwedstrijd Milaan-Celtic uitzenden. Deze wed strijd wordt, evenals de ontmoeting Benfica-Ajax, die avond gespeeld in de serie kwartfinales van het toer nooi om de Europa Cup voor lands kampioenen. (Van een onzer verslaggevers) BUSSUM De tweede hulpactie Biafra, die bijna twee weken geleden van start ging, heeft tot nu toe ruim twee miljoen gulden opgebracht. De eerste actie, vorig jaar gehou den, leverde een totaal bedrag van 13 miljoen gulden op. Mr. G. van Wal- sum, secretaris van de stichtin" vluchtelingenhulp Biafra Conflikt óad gehoopt dat de actie ongeveer vijf miljoen gulden zou opbrengen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De P.v.d.A. in de Eerste Kamer kant zich tegen ver hoging van de defensie-uitgaven (225 miljoen) ter versterking van de NAVO. Bij de behandeling van de begroting voor defensie heeft mr. Burger gistermiddag een motie in gediend, waarbij de regering wordt gevraagd zich te houden aan de oor spronkelijke begroting, zoals die op de derde dinsdag van september vo rig jaar werd ingediend. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG De Nederlandse be volking telde volgens 't Centraal Bu reau voor de Statistiek op 31 decem ber 1968 12.798.000 zielen. De bevolkingstoename in het afge- open jaar bedroeg ruim 137.000 per sonen en was daarmee wat hoger dan lie in het voorafgaande jaar (1967: '26.000). De sedert 1964 in ons land waargenomen dalende tendentie van de bevolkingstoeneming heeft zich in 1968 dus niet voortgezet. (Van een onzer verslaggevers) BREDA/ETTEN-LEUR Het onderzoek naar de moordaanslag op de Etten-Leurse typograaf J. Mal- Iens gepleegd in de nacht van zondag op maandag in een zijsteeg van de Bredase Heilaarstraat heef' nog weinig resultaten opgeleverd. I Een groot aantal rechercheurs heeft gisteren caféhouders in Princenhage ondervraagd. Daarbij is vast komen te staan, dat de heer Mallens in de bewuste nacht de bar „E| Paso" in Princenhage heeft bezocht. Dat moet gebeurd zijn, nadat hij om streeks half één zjjn oudets in het naburige Heu velkwartier had veriaten met de mededeling, dat I T'.aar z'!ii woning in Etten-Leur zou rijden. ,1 ,,e' onderzoek zijn bloedsporen gevonden in z(jsteegaarS'raa* ®eze '"Pon 4e richting van de Volgens mevrouw Van de Coevering, de buur vrouw van de familie, is er op de avond voor de dood van de heer Mallens iemand in het huis van 4e familie geweest. Zij hoorde tussen half elf en half twaalf een auto stoppen. Zij dacht aan het geluid te horen, dat het de Volkswagen van Mal lens was. Bovendien hoorde zij iemand tien minu- ten lang in het huis ernaast rondlopen. De familie Mallens heeft verklaard, dat iedereen tot half één "»ij elkaar in Breda was. nL!>.UUI7UUW v«rteide ons verder, dat er h s morgens vroeg iemand aan de deur van de woning van de familie Mallens is geweest Toen zij s morgens naar buiten keek, zag zn auto- r^re„na,°PH.t,'aat' terWijl vanaf de stra* voetspo ren naar de wonmg van Mallens liepen Kleine voetsporen", zegt zij. Omdat de sporen 's morgens i f ?fen Waren, moeten ze volgens haar ce- meta«,eeuwendaVniet zon*^acht opgehouden was Volgens 4e recherche heeft het s7e^r0rgen °m eenuur of vier nog ge-

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1