t: rum. en?" De Gaulle boycot WJEJI TYPISTE KRANT Man (29) in stille steeg met POLITIE BEGING BLUNDER riek doodgeslagen DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND BREDASE POLITIE VOOR RAADSELS DB STEM Mao-portret behoedt Nederlanders voor arrestatie W.-Europa lam door sneeuw KIEMWIT andaag in Verontwaardiging in Frankrijk over drama in Bordeaux: M m mZENDEN KRABBEKES FABELTJESKRANT FAVORIET MAN Superbenzine één cent goedkoper Milaan-Celtic morgen op t.v.? editie voor zeeland IWERKFABRIEKêN WAARSCHUWING VLEUGELLAM Spoedig iveer goedkope koelhuisboter Liever sterven KLEIN GELD Mr. Aalberse lid Raad van State aÜ Jj |Q9e jaar9an9 no. 26048 ui! Directeur Dr. W. A. J. M. Harkx HoofdredacteurL. Lei|endekker ILfdkaritoorBreda, Reigerstr. 16 I telefoon 22341Postgiro 1114111 STEM dinsdag 18 februari 1969 WEERBERICHT Lichte vorst Aanvankelijk nog vrij veel bewol king met plaatselijk sneeuw en la ter op de dag opklaringen. Afwak- kerende wind. Lichte vorst. BERGEN OP ZOOM, ZU1VELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 ANKRIJK DES OP ENGELAND van de Z.E.V.-Melkproduc- >p korte termijn plaatsings- teden behoren onder wee» e bij export benodigde do et opnemen en uitwerke ities worden gaarne ind eling Personeelszaken van li. Postbus 223, Breda. »Me zulle da vèrreke weer wel wasse'' is het motief van de huidige Bergse vastenavendviering. Daarom kregen tijdens het kindercarnaval en ook de pliesie Steketee een wasbeurt in een wat modernere wasmachine, met de meest verrassende resultaten. Het grote Wanaplein stond tijdens de kin- dervastenavend tjokvol. entie van onze mP1 iakmachine' I 13.30 17.30 I -12.00 uur en van 51, ROOSENDAAL (Van onze correspondenten) PARIJS - LONDEN - DEN HAAG De Gaulle heeft er geen gras over laten groeien. Hij heeft de ministerraad van aanstaande woensdag niet afge' wacht en gisteren laten weten, dat Frankrijk niet meer deelneemt aan de toekomstige vergaderingen van de Westeuropese Unie (WEU) en het afzeggen verlangd van de bijeenkomst van de permanente raad die vandaag in Londen wordt gehouden. Deze permanente raad bestaat uit de ambassadeurs van zeven landen, die lid zijn van de Westeuropese Unie. Dat wil zeggen: Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg, België en Nederland. De permanente raad in Londen zal aan dat verjangen niet toegeven. Want dat zou betekenen, dat de zes landen bereid zijn naar de pijpen van Parijs te dansen. De crisis is ontstaan wijl Frankrijk weigert te erkennen dat de Westeuro pese Unie zich bezighoudt met de cri sis in het Midden-Oosten, met de spanning tussen Israël en de Arabi sche landen. Volgens De Gaulle is dat een zaak die alleen de vier grote mo gendheden aangaat, namelijk Ame rika, Rusland, Frankrijk en Engeland. Aangezien de permanente raad van de Westeuropese Unie zich verleden week vrijdag toch met de crisis in het Nabije-Oosten bemoeide, ondanks een waarschuwing van De Gaulle dat hij daaruit ernstige consequenties zou trekken, nam de generaal maandag het .plotselinge besluit het tafellaken met de Westeuropese Unie door te snijden. De niet-geraadpleegde Fran se ministers zullen dat besluit aan staande woensdag voor kennisgeving moeten aannemen. Dat iemand zal opstaan om zijn ontslag aan te bie den, valt niet te verwachten. Ook de blokkade naar Israël kondigde De Gaulle af zonder zijn ministers te hebben geraadpleegd. Achter de schermen, zonder dat De Gaulle hel kon horen, sputterden sommige mi nisters tegen, maar niemand brach, de civiele courage op om dat de ge neraal in zijn gezicht te zeggen ei zijn portefeuille ter beschikking t. stellen. In theorie is de Westeuropese Uni door het Franse besluit vleugellam geslagen. Want in de statuten staat dat besluiten met algemene stemmer moeten worden genomen. Blijft Frankrijk weg, dan is geen enkel be sluit meer geldig. Parijs is des duivels op de Britten, aan wie verweten wordt dat zij door een achterraam de gemeenschappelijke markt van Brus sel binnen willen klimmen. De hoop van Parijs blijft gevestigd op de Duit sers. Met veel instemming werd gis teravond in Parijs een uitlating aan- (VERVOLG OP PAGINA 7) (ADVERTENTIE) NU OOK DWARSGEBAKKEN 9 MET HELE TARWEKIEMEN ZEELAND Hansweert is bang de boot te missen. Pagina 3. De paus wijst de ontkoppeling van priesterschap en celibaat krachtig van de hand. Pagina 7. Songfestivalzanger Dave: 'n Am sterdammer die alleen in Frank rijk bekendheid geniet. R.T.V.-pagina. De Europese Commissie is be zorgd over de politieke ver deeldheid binnen de E.E.G. Pagina 13. Ajax is, toch nog, vol goede moed in Lissabon aangekomen. Sportpagina. BRUSSEL (ANP) Nederland neeft gisteren in de Europese minis terraad in Brussel toestemming ge vraagd om voor 1 april a.s. 3.000 ton koelhuisboter tegen verlaagde prijs op de Nederlandse markt te mogen bren gen. De vijf partners bleken er in be ginsel geen bezwaar tegen te hebben. De Europese Commissie zal een offi cieel besluit van de EEG-raad, dat üervoor nodig is, uitwerken. L (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De grote benzine maatschappijen hebben de prijs van de superbenzine met een cent per liter verlaagd. De prijs van de nor male benzine wordt niet verlaagd. Het besluit tot verlaging' van de prijs voor de superbenzine is de ben- zine-maatschappijen door de huidige marktomstandigheden min of meer afgedwongen. De belangrijkste aanlei. ding is de situatie aan de grens, waar talrijke automobilisten naar België of West-Duitsland overwippen om daar te gaan tanken. De heer A. Gommers, die op de hoek van de Bredase Heilaarstraat en de bewuste steeg woont, ont dekte gisterochtend op deze plaats het lichaam van de heer Mallens uit Etten-Leur. (Van onze Parijsc correspondent) PARIJS Op de boerderij van An- dré Fourquet in Bordeaux is het doodstil geworden. De gendarmerie is naar huis en ook de journalisten en radioverslaggevers hebben hun ten ten opgebroken. In het ziekenhuis van Bordeaux liggen de stoffelijke overschotten van de boer zelf en van zijn twee kinderen, een jongen Fran cis van elf en een meisje Aline van 13. Eenzaam blijven achter de moeder van haar man geschieden met haar dochtertje van 15 jaar, dat bijtijds uit de greep van haar vader kon ontsnap pen en tijdens de belegering bij haar moeder vertoefde. De vrouw hoorde pas vier uur later dat zij haar kinde ren kwijt was. Maar daarmee is de zaak niet uit. Het einde van het drama heeft in Frankrijk overal grote opschudding en zelfs verontwaardiging gewekt. Er zijn reeds schriftelijke vragen aan de regering gesteld en twee bekende hoogleraren, de bioloog Jean Rostand en de nobelprijswinnaar Kastler heb ben in een openbare verklaring hun afgrijzen bekend gemaakt en eisen het aftreden van de minister van jus titie. De openbare mening begrijpt niet waarom maandagmorgen om acht uur toen de twee kinderen nog in bed lagen, het sein tot de aanval op de boerderij moest worden gege ven. Vele menen, dat de politie daar mee een enorme blunder beging. Jus titie 'en gendarmerie konden op hun vingers narekenen, dat de boer niet voor grof geweld zou wijken en ge volg zou geven aan zijn dreigement om zichzelf en zijn twee kinderen van het leven te beroven. Hij had dat zondag duidelijk ge zegd: liever sterven dan naar de gevangenis gaan. Zijn zoontje van elf jaar had dat met zijn kinderstemmetje herhaald. Natuurlijk niet begrijpend wat hij zei. Journalisten die de jon gen dat hoorde roepen zeggen dat zij dat nooit zullen vergeten. In deze trieste zaak staan twee standpunten lijnrecht tegenover el- (vervoig op pagina 7) Het slachtoffer, de heer Mallens. (Van een onzer verslaggevers) BREDA In een zijsteegje van de Bredase Heilaarstraat in het voormalige Princenhage heeft de Bredase politie gisterenmorgen het lichaam aangetroffen van de 29-jari,ge typograaf J. Mallens uit Etten-Leur. De man is in de nacht van zondag op maandag tussen zijn auto en een muurtje door een nog onbekende de schedel inge slagen. De moord is waarschijnlijk gepleegd met een oude riek, die op een nabij gelegen landje is gevonden. Op de kapotte riek zijn bloedsporen aangetrof fen. Het gezicht van de vermoorde was onherkenbaar verminkt. De Bredase recherche heeft geen idee wat de beweegredenen van deze moordaanslag kunnen zijn geweest. De man was sinds vijf jaar gehuwd en vader van twee jonge kinderen. Gisterochtend omstreeks negen uur kreeg de Bredase recherche een tele foontje van een bewoner, die melding maakte van de merkwaardige vondst in het stille steegje. Hij had het lichaam wel gezien, maar durfde niet te gaan kijken. De politie vond tussen een Volks wagen en een muurtje het lichaam van de heer J. Mallens, wiens gezichi bijna onherkenbaar verminkt was. In de sneeuw en op de auto bevonden zich bloedsporen. Dr. J. Zeldenrus: die sectie op het lichaam verrichtte, constateerde dat de man tussen hall drie en vier uur moet zijn overleden Aan dit steegje wonen geen mensen; er bevindt zich uitsluitend een meu belfabriekje. De man heeft om streeks half een zijn vrouw en twee kinderen achtergelaten bij zijn ou ders in de Willem Barentszstraat in het Bredase Heuvelkwartier. Hij zou met zijn auto alleen naar zijn woon plaats rijden, omdat hij de volgende ochtend vroeg in Rijsbergen zou as sisteren in een frites-kraam. Hij heeft in dit steegje waarschijn lijk zijn auto geparkeerd. Of hij ca fés heeft bezocht in de periode tus sen half een en half drie is niet be kend. Het wordt niet mogelijk geacht, maar tegenover zijn familie had hij te kennen gegeven onmiddellijk naar huis te zullen gaan. Wat er zich in die tussenliggende pe riode heeft afgespeeld, is een raadsel. De Ettenaar stond bekend als een stille man, die geen vijanden bad. Hij is waarschijnlijk neergeslag». nadat hij zijn auto in het smalle steegje had gekeerd. De recherche heeft op een nabijgelegen akkertje een riek ge vonden, die daar in het land heeft gestaan. Er zijn sporen gevonden van de auto naar de plaats waar deze riek moet hebben gestaan. De dader heeft de riek, die hij op het slachtof fer kapot heeft geslagen, later weer op dat landje gegooid. De sneeuw, maar ook het overvolle cafébezoek vanwege carnaval bemoei lijken het onderzoek dat wordt inge steld onder leiding van de hoofdin specteurs A. Puntman en L. Verha gen. In de kleren van het slachtoffer, dat overigens geen carnavalskostuun droeg, is een portemonnee met wat klein geld gevonden. De aanslag op de Ettenaar is voor de Bredase recherche een volmaakt raadsel. Er zijn geen aanwijzingen dat de man onder invloed verkeerde. Er zijn wel vage voetsporen gevon den, maar op de riek bevonden zich geen vingerafdrukken. Voor het on derzoek zullen vandaag twintig man recherche worden ingezet, die hun belangstelling vooral richten op de cafés in het voormalige Princenhage, waar zich de doodslag ook heeft voorgedaan. (Van onze radio- en t.v.-redactie) HILVERSUM Als de N.T.S. morgenavond de voetbalwedstrijd Benfica-Ajax niet kan uitzenden, probeert zij de ontmoeting Milaan- Celtic op het scherm te brengen. De wedstrijd wordt evenals Benfica- Ajax gespeeld in de kwartfinale van de Europa-Cup. Milaan-Celtic begint om 20.15 uur. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Mr. P. J. M. Aal berse, oud-voorzitter van de K.V.P. en lid van de Tweede Kamer, zai worden benoemd tot lid van de Raad van State. Hij neemt per 15 maart de plaats in die is opengevallen door het overlijden van de heer J. J. Fens. Mr. Aalberse is 58 jaar. Zijn va der, eveneens mr. P. J. M., was mi nister van Arbeid en Handel in de twee ministeries Ruijs de Beeren- brouck, lid van de Tweede Kamer en werd in 1937 lid van de Raad van State. k in de Bredase carnavalsoptocht bleek de fabeltjeskrant favoriet. In hns •it1'0®l> waren alle dieren, van Bor de Wolf, mijnheer de uil tot de «asjiludee-vos vertegenwoordigd. (Van onze redactie buitenland) HONGKONG Een por tret van Mao Tse Toeng en jasjes in Mao-stijl hebben twee Nederlanders ervoor behoed dat zij zondag met hun zeiljacht werden opge bracht naar Rood-Cliina. De Nederlanders, de fotografen Ed van Kan en Hubert van Es, namen deel aan een cruise van Hongkong naar het 60 kilometer westelijker gelegen Macao (Portugese kolonie). De Nederlanders zeilden met andere zeiljachten uit Hongkong naar Macao, toen hun jacht, de „Nordica", ge ënterd werd. De Nordica werd doorzocht door de Chi nezen en beide mannen werden gefouilleerd. De Chinese legerofficier, die het bevel voerde, lachte toen hij zag met Nederlanders te doen te hebben, die boven dien nog Mao-jasjes droe gen. In de hut van de „Nor dica" hing ook een portret van Mao. De Chinese leger officier zei tot de Nederlan ders: „Ik zie dat wij vrien den zijn". Hij bood daarop zijn verontschuldigingen aan, schudde beide Neder landers de hand, speldde Mao-badges op hun jasjes en liet hen doorvaren naar Macao. De Chinezen hadden de „Nordica" met een ka nonneerboot en vier bewa pende jonken omsingeld. Over het lot van 15 ande re zeilers, die met hun drie jachten zijn gevangen geno men, is nog niets bekend. Het betreft waarschijnlijk vier Amerikanen, zes Euro peanen, één Australiër en vier Chinezen en Hongkong. (Van onze correspondenten) UTRECHT/ARNHEM/HAMBURG - Bijna heel Europa zucht onder aan houdende sneeuwval. Automobilisten raakten gisteren vast en het interna tionale treinverkeer ondervond veel vuldig vertraging. In Nederland blijkt het in vergelijking met andere delen van Europa allemaal wel mee te val len. Het binnenlandse treinvervoer verliep vrijwel normaal. Tremen uit West-Duitsland kwa men gisteren met een vertraging van twee tot drie uur binnen door hevige sneeuwval in Noord-Duitsland. Ber lijn vecht met de zwaarste sneeuwval sinds de tweede wereldoorlog. In Oost-Duitsland zijn soldaten (ook Russische) en vrijwilligers ingezet bij het sneeuwruimen. In het noorden van Zweden en in Lapland vroor het veertig graden in Moskou vijftien. Op de spoorlijn Za- greb-Rijeka in Oostenrijk bleven gis teren verscheidene treinen met meer dan honderd passagiers steken in de twee-en-een-halve meter dikke sneeuwlaag. In de Sloweense Alpen ligt vier meter sneeuw. In Italië zijn enige plaatsjes van de bewoonde we reld afgesneden. In het noorden van West-Duitsland zijn de voornaamste verkeerswegen sneeuwvrij gemaakt en zijn de vlieg velden van Hamburg, Hannover, Bre men, Keulen, Düsseldorf en West- Berlijn weer te gebruiken. In Frank rijk, Schotland en het noorden en midden van Engeland waren gisteren veel wegen nog onbegaanbaar. Gisteravond waren de gehuchten Cameneh en Cottessen tussen Vijlen en Epe nog van de buitenwereld af gesloten. Rond acht boerderijen ligt Ue sneeuw tot aan het dak. Enkele boeren wisten gistermiddag met trac toren hun melkbussen naar Epe te brengen. Vele liters melk wachtten gisteren nog op vervoer. Het grootste piobleem is 't gebrek aan krachtvoer voor de ongeveer 400 tot 500 koeien en kalveren. De melkventers in Zuid-Limburg verschijnen vandaag niet aan de huis deur, 500 melkboeren zijn op centrale punten aanwezig en blijven er enkele uren posten. Waarschijnlijk kunnen de melkventers pas donderdag weer beginnen met de normale huis-aan- nuis bezorging.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1