Festivalganger Dave in Frankrijk bekender dan in het eigen land Meisjesmodellen in beweging Grote interesse voor kleuren-t.v. Kijk naar BIGGLES: ORIENT EXPRESSE *fbal $0 iws succes ïi sterk Zuiden rckx eerste aaa is P. f WHi •zoek OP6 Wie 'n feestelijke avond wacht, vertrouwt op Moril m NEDERLAND I NEDERLAND II BELGIë (Nederl.) BELGIë (Frans): DUITSLAND I DUITSLAND II Luister naar (M<id WnfinmmzicH omüw TOGErt DE AflttSPORflEilDE SPEUR DER. f=- DE STEM VAN DINSDAG 18 FEBRUARI 1969 11 onze korfbalmedewerktt 5UZEN De Zeeuwse knrtl ie ontmoette in de smSP Iburg Het Züiden. AlsVr 1 de junioren, die een tlLü rker waren dan hun 0Zl Sij de rust hadden ze ai ,1 0 voorsprong genomen jS hl ze de teugels dan ook üodoende wisten de junior" Zuiden nog de eer te redden! er zat er voor hen niet in, le ZKB-senioren behaaldel de overwinning, die eehtJ ïst definitief tot stand kwal usl hadden de Zeeuwen iprong. die na rust tot 5 doell rei den verhoogd. Het Zuidel ■venals hun junioren noe dl dden. 6 reeuwse KNKB-spelers eifl s, gaven het eerste van Hel bijzonder goed partij. Vool ral speelden ze prima en na] n 5-3 voorsprong. Na ;aj conditie een stevig woordjl zo kan Het Zuiden toch nol •winning mee naar huis nsT was het dan een bijzondl :ege (6-7). e' rd ook nog micro-korfbal gt| ■oor de competitie. In afdl wist Swift 6 te winnen vaj met 3-2. In afdeling C kwaj 1 3 maal in het veld en dee] r dan werd verwacht. Tegel kon men het niet bolwerkeij von met 1-2 en was daardoof ampioen. Atlas II moest eci] 3-1 de meerdere erkennen ii euzenaren en tegen Togo li t een 1-1 gelijkspel. Verdel de Junioren van Togo me] Volharding II in de aïde'.ini B. igen: Adspiranten A: Anln,. nvogels A 5-b, Animo A-fll] 10-1, Swift B. Blauw Wit i iranten B: Zuidwesters-Stom B 1-3, Stormvogels B-Swift iranten C: Swift D-Luctor ctor B-Animo B 0-0, Swift i! B Luctor B-Stormvogeli iren B: Volharding 2-Togo fi ling III D: Swift 6-KVL 2 3. ling III C: Luctor 2-Atlas ctor 2-Animo 4 1-2, Luctor I 1-1, ZKB-junioren-Het Zul lioren 6-1, ZKB-senioren-Hi 2 5-1, KNKB-Zeeland-He 1 6-7. EN-PROVENCE (AP) - D ddy Merekx heefit de carna kernonde in Aix-en-Pfovenc xen. Hij legidJe heit parcours vaj af in 2.07.04. De verdere ui s: 2 Cyrille Guimard (Fr.) Boltey (Fr.), 4 Claude Guyo Franco Bitossi (Italië). Jsc nquetil werd. achtistöe, wereld >en Adiomi arriveerde in jelo-tcm. Ook voor hem ww ie tijd. als voor Merekx (ADVERTENTIE) (Van onze showredactie) AMSTERDAM Het (her-]scheppingsproces vindt deze jeze middag plaats in het kantoor van Barclay-Nederland in Amsterdam. Tekstdichter Lennart Nijgh uiterlijk onaan- getast door de zenuwen van zijn eigen „Poez"-première die zelfde avond en immuun voor het gemompel van de andere aanwezigen werpt zich met papier en groene balpunt op Je Franse teksten van songfestivalganger (of, zo u wenst- ■zanger) Dave (26 februari op het scherm). Dave is de artiestennaam van een H jaar en 9 maanden oude, een- vierenzeventig lange, blond haar en blauwe ogen meedragende Amster damse jongeman, die op 4 mei 1944 bij de burgerlijke stand werd aange- zelige hoogte gaat. De tekst levert hem nog 'n paar moeilijkheden op. Dat is eigenlijk niets bijzonders als je al zo'n jaar of vier in Frankrijk rondzwerft en alleen maar Frans praat en leest. Hij moet dan in he; seven als Wouter - Otto Levenbach. gesprek ook vaak naar een Neder- it... on'» nnnni In Franlrpiilr rirn. 1 art Hc? vruatrnn ViQvnn^i rr+ ^ink Maar zo'n naam in Frankrijk dra- jtn staat gelijk met het aan de lo pende band verstrekken van knip- kaarten voor de keelspecialist. Van daar kort en krachtig: Dave (spreek uit: Deef). Lennart Nijgh heeft de keurig ge typte teksten van de in het Neder lands om te bouwen gezangen wel joor zich, maar vraagt toch of hij I nog even de band mag horen, „Om de tekst te proeven". Na wat gema- nipuleer met knoppen en handles klinkt luttele ogenblikken later Da ve's heldere hoge stem door de akoestische boxen. „Est-ce vraiment llni", vraagt hij zich met een band snelheid van 19,5 centimeter per se conde af. Klaarblijkelijk wel, want Lennart heeft er in het Nederlands van gemaakt: „Is alles echt uit?" Dave: „Ik schrijf teksten in het Frans, Duits, Engels en Italiaans, maar niet in het Nederlands. Dat 1 kan ik niet. ik ben er gewoon niet „capable" voor. Ik ken Lennart nog uit de tijd in het Amsterdamse Li- do, waar ik met Boudewijn de Groot wel 'ns zong. Boudewijn is hier groot geworden". „En jij in Frank rijk", zegt Barclay - directeur Maas- sen er bovenop. Hij zal wel gelijk hebben, want Dave heeft een zesja rig contract lopen met Eddie Bar- day, de man die in Frankrijk prak tisch het gehele chansonwezen in zijn gouden platengreep heeft: Brei, Aznavour, Bécaud, Barbara, Enrico Macias, zo maar een paar namen en niet de eerste de beste. En om daar als buitenlander in te komen, moet je toch wel iets in je mars Intussen is Lennarts echtgenote, zangeres Astrix binnengekomen, een reus van 'n gitaar torsend. „Dan kun je daar op je kamer wat mee repeteren", zegt ze- Dave slaakt een kreet van bewondering. Dat mag ook wei want het instrument blijkt 1500 gulden te hebben gekost. Het wordt dan ook acuut verzekert te gen brand, diefstal- verlies en wa terschade. Dave vangt het tokkelen aan, grijpt een paar welluidende ak koorden en zingt met een licht Frans, meer Vlaams aandoend ac cent: „Want jij bent er niet bij", waarbij z'n stem tot een haast grie- lands woord zoeken, bezondigt zich op charmante manier aan gallicismen en lardeert zijn zinnen met Franse woorden, waarvan hij op dat mo ment het Nederlands equivalent nie. weet. Geen Nederlandse teksten dus van Wouter - Otto Levenbach, we Franse teksten van Dave, o.a. vooi Mick Micheyl, Nicoletta en Los Bra vos. En de volgende maand een toernee met Nana Mouskourl.... En dat is allemaal begonnen in het Lido. Maar dat beviel Dave niet. De stad benauwde hem. Hij stapte met een vriend op een boot en ging door rivieren en kanalen naar Pa rijs. De tocht kostte drie maanden. Toen ze aanlegden, belandden ze in Saint Germain, het hippe stadsdeel van Parijs, waar ze voorlopig hun tenten opsloegen. Omdat er geld op tafel moest komen, pakte Dave z'n gitaar om de terrasbezoekers te ver gasten op zijn voorraad liedjes. Me: succes, want er kwam geld op tafel. Flink wat geld zelfs. Toen het lente werd, begon Dave's binnenvaarders- bloed weer te bruisen, het ankeT werd gelicht en „Le Justus" zette koers naar het zuiden: Marseille Saint-Tropez, lie du Levant. In Saint-Tropez kreeg hij van Brigitte Bardot vierhonderd gulden in de handen gedrukt. Omdat ze zo van z'n liedjes en z'n stem had genoten Na nog 'n oversteek naar Tunesië kwam hij weer terug in Parijs, waai hij werd ontdekt door Eddie Bar clay, die hem een zesjarig contract aanbood. En Dave's ster begon te rijzen. Dat bewijzen o.a. de zorgvul dig bewaarde knipsels uit „Salut les Copains", „France Soir", „Telema- gazine" en een aantal Nederlandse bladen. Hoewel Dave graag zingt „Ik zou niets anders meer willen" is zijn grote liefde toch zijn 17 meter lange en 6 meter brede boot, waar mee hij als het maar even kan het water opgaat. En dat, samen met twee vrienden, twee honden, 1 kat, 1 konijn, 1 schildpad en 1 vogel die het midden houdt tussen een uit zijn krachten gegroeide eend en een zeemeeuw. Hoe zijn Lennarts teksten? .,Ik vind het drie goede liedjes. Wat het worden zal op het songfestival? Weet ik niet. On verra bien". Dave: van de straat naar de plaat. Er is weer een nieuw tijdschrift bijgekomen: PROCES; sociaal cultu reel tijdschrift (uitg. H. Nelissen, Bilt- lioven). Het komt op ons af als een tegenhanger van Dux, dat nogal blijft hangen in het speculatieve en vrij blijvende beschouwen. Proces maakt een veel directere indruk. Het febru arinummer is uit en heeft als thema bet meisje. Voor de komende maan den staan als thema's aangekondigd: aassa; opinievorming, stijl en schaamte. Wij leven in onze westerse cultuur Ket gangbare meisjesmodellen; het verwachtingspatroon ligt vrij vast; ieder meisje weet waaraan het zich beeft te houden en waartoe het door de cultuur is veroordeeld. Een zeven tal bijdragen gaan daar kritisch op in. Lonu Buesink: „De meeste meisjes va ren wel bij het bestaande systeem, waar het zal met name moeten be ginnen bij het gevoel van de vrouw zelf." Tesse Polmann over de Eman cipatie en democratie. Be emancipatiebeweging heeft voortreffelijk werk gedaan zonder dat ze een ingreep heeft kunnen doen in de intieme maar toch ook buitenge woon geconditioneerde relatie van man en vrouw, in het bijzonder bin nen het huwelijk. Zij vraagt zich af of de vrouwen wel gebruik maken van de nu ontstane kansen om een „leven in meervoud" te gaan leven, zoals de man. Vera van Cruchten be speelt op interessante wijze het the ma van de tv-reclame en het vrouw beeld daarbij. Dringend en raak geformuleerd zijn de antwoorden van dokter Halewijn op vragen rond sexuele voorlichting c.s. aan jongens en meisjes. De vraag over het bespreken van voorbehoed middelen op de school beantwoordt hij genuanceerd positief. Over dit laatste nog meer door drs. A. Ro gier, de schrijfster van „Meisjes in puberteit en adolscentie". Marja Rid der besteedt uitvoerig aandacht aan het onderzoek dat twee Noorse psy chologen in Zweden en Noorwegen hebben verricht. „Wanneer volwassen mannen en vrouwen geleidelijk aan eens een rationeler houding tegen over het verschil van seksen iin kon den gaan nemen dan zou dat weldra een meer harmonischer ontwikkeling van de persoonlijkheid bij kinderen tot gevolg hebben." Greet Buchner tenslotte inventariseert de taboesitua ties waarin het meisje gedwongen is zich te bevinden. „Me zoveel mogelijk onthoudend van het uitspreken van een oordeel heb ik getracht de voornaamste ele menten van de thematiek en werk wijze in het proza van Jacq Firmin Vogelaar aan te wijzen," aldus A. Boogaard in RAAM. Dat oordeel blijkt inmiddels toch vrij negatief. Om het volledig te maken: R. Cornets de Groot bespreekt van Vogelaar „Het heeft geen naam". Lambert Tegen- bosch mediteert over de „De oude verhouding van kunst en natuur". De vraag naar kunst en natuur is en vraag naar de natuur van de kunst." Voor hen die geïnteresseerd zijn in Zuidafrikaanse letterkunde is er een nieuw tijdschrift verschenen. Het heet KOL. Daarin vinden we voor een deel terug de mensen, die elkaar reeds eerder vonden in het blad „Ses- tiger". Bekende Afrikaanse schrijvers als Chris Branard en Bartha Smit werken eraan mee. Behalve poëzie en korte verhalen staan er ook polemi sche bijdragen in. Op welke vlak deze zich óók beweegt is duidelijk. „In ons land is daar twee moontlik- hede: As jy kritiseer is jy links; as jy saamset, regs. Ander woorde: Ver- lig/Verkramk. Engels/Afrikaans etc. Of. „Die hoofbeswaar van Protestante teen die Rooms-Katholieke Kerk is dat die tradisie tot dogma verhief wordt. As dit so is, wordt ook ons Afrikaanse kerke Rooms. Byvoor- beeld in die praktyk van die huwe- liksbevestiging wat in die sakramen- tele sfeer gesleep is. Daarby is die tra disie al só geheilig, dat die predikant glad optree as 'n staatsamptenaar en die sg. eredienst niks ander as 'n bur- gelike plegtigheid is nie" etc. Het tijdschrift wordt in Nederland ver tegenwoordigd door de uitg. Nijgh Van Ditmar. ziekenhuis verloofde-. veel f>e' (Van onze radio- en t.v.-redactie) HILVERSUM Voor de tweede keer heeft de NTS een klenren-sym- IWsium georganiseerd voor geïnteres seerde tv-medewerkers uit de om roepwereld. De belangstelling was zo groot ruim vierhonderd toehoor ders (i;it organisators het au ditorium in groepen van honderd heeft gesplitst en elke dag in de nieuwe kleurenstudio (4) het sym posium en de demonstraties moes!, herhalen. Kwamen vorig jaar voornamelijl- "-regisseurs, producers en regie- assistentes in aanmerking voor deze kennismaking met de mogelijkheden n "Otrekkeiijkheden van de kleu- entelevisie, ditmaal waren voora' e 'echnici, belichters, decormede- Inkers, requisiteurs etc. aan dr De nieuwe studie 4 heeft, evenals >n oktober 1968 gereedgekomer uien-studio 3 de beschikking w r een ingenieus lichtplafond en i )e'esc°pische schijnwerpers sPots door een lichtorgel met 156 schakelingen kan worden bediend. Met dit „orgel" kan ook de licht sterkte van de twee schijnwerpers van 10.000 watt, 10 stuks van 5000 watt, 80 van 2000 watt en de 15 bun delspots van elk 1000 watt worden bediend, alsmede liefst 15 lichtbak ken met vier schaduwloze lampen en, 25 -bakken met 12 lampen, in t.v.- iargon vier- en twaalfogen geheten. De nieuwe studio's bezitten elk Irie kleurencamera's van een kwart miljoen gulden per stuk uitgerust met de plumbiconopneembuizen. welke momenteel de beste ter we reld zijn. De vloeren en de rondhorizon zijn n neutrale middelgrijze tinten ge houden. De rondhorizon van 56 me ter lengte bij 7 meter hoogte kan door middel van lange rijen licht bakken met rode, groene en blauwe ■n parabolische reflectors gevatte spots van onder tot boven in de ge wenste kleur verlicht worden. Voor al bij grote open scènes in balletten en amusementsshows geeft dit, mits goed gebruikt, boeiende effecten. Door een plastische belichting ont staat er een grotere dieptewerking. Een van de moeilijkste zaken bij het juist weergeven van een kleuren televisie is de huidstint Een univer sele, de werkelijkheid nabootsende, beter gezegd vervangende huidstint is nog niet gevonden. Tijdens repeti ties bleken niet-opgemaakte gezich ten zeer acceptabel weergegeven te worden. Nadat de acteurs geschminkt waren ontstond soms een onnatuur lijk effect, alsof een etalagepop op trad. Het is onmogelijk om in het kadei van dit artikel alle zaken te behan delen, die op het symposium worden besproken of getoond. Maar het werd voor iedereen duidelijk, dat kleuren televisie van de Hilversumse tv-me- uewerkers een nauwgezette voorbe reiding en vooral een goede samen werking tussen regie, belichting, de corontwerper, costumière, beeldtech nici en cameramensen vereist. Cor rectie van een onjuiste voorbereiding tijdens de repetities kost veel tijd en is in veel gevallen zelfs onmogelijk. Toch is men er nu in geslaagd om de aanwezige faciliteiten in de nieu we kleurenstudio's zo te plannen, dat er twee produkties per zes dagen kunnen worden opgenomen, met in begrip van twee dagen voor decor bouw en studiorepetitie. Als men daarbij bedenkt, dat in het buiten- 'and voor deze produkties minstens twee weken worden uitgetrokken, dan wordt het voor iedere leek dui delijk op welke manier het in ons land gelukt, om met minimale kosten toch uitstekende programma's in kleur op het scherm te toveren. De Nederlandse kleurenprodukties, werden in het najaar van 1968 tijdens de International Colour Conference te Londen door alle buitenlandse ex perts unaniem geroemd. De zaken lig gen thans zelfs zo, dat de Amerikanen in Nederland hun kleurenopneembui. zen bestellen, omdat ze met hun eigen apparatuur de sponsors van hun kostbare tv-shows verliezen. Zonder enig chauvinisme mag worden gecon stateerd, dat de Nederlandse kleuren televisie nu al tot de „koplopers" be hoort van dit medium in de wereld. (ADVERTENTIE) Samen uit... Ja, gezellig. Maar soms kunnen maag- en darm stoornissen Uw plezier vergallen. Neem geen risico. Neem wel Norit! Norit geeft U het veilige gevoel dat U ongestoord kunt genieten. Norit (de bekende git-zwarte tablet jes) waarmee maag- en darm stoornissen snel worden bestreden. Vraag Norit aan Uw apotheker of drogist 10.35 SOCIALE VOORZIENINGEN 11.00 VERKENNEN EN ONTDEK KEN 11.25 DE GESCHIEDENIS VAN DE CHARITAS 11.50 SLUITING 18.50 DE FABELTJESKRANT 19.00 JOURNAAL 19.07 KENMERK: Informatie over kerk en samenleving 19.32 NICHOLAS NICKLEBY: naar het boek van Charles Dickens. Deel 3. 20.00 JOURNAAL 20.20 ACHTER HET NIEUWS 20.50 NOOIT EEN ONVERTOGEN WOORD 21.30 VIJFTIG JAAR LATER: „De vrouw van nu" 22.15 HADIMASSA: Show voor ie dereen, maar niet voor alle maal (kleur). 22.50 TWEEDE JOURNAAL 22.55 POUZE 23.00 TELEAC: Not°n en Tonen 23.30 SLUITING. 18.50 DE FABELTJESKRANT 19.00 JOURNAAL 19.03 DE VRIJBUITERS. Episode 7. „Tijdbom" 19.28 SCALA I 20.00 JOURNAAL. 20.20 KLEINE POTJES HEBBEN GROTE OREN 20.50 DENKBEELD: geestelijke stro mingen in onze samenleving 21.40 STUDENTENHAVER: cabaret gezelschappen uit de studen tenwereld 22.05 VERBINDING MET... MAINZ (in kleur): carnaval viering 23.05 TWEEDE JOURNAAL 23.10 SLUITING. 18.50 ZANDMANNETJE 18.55 TIENERKLANKEN 19.25 ALLEDAG. Magazine voor het gezin 19.50 KEURIG FRANS 19.52 ZOEKLICHT 20.00 NIEUWS 20.25 UIT MET PRINS CARNAVAL Amusementsprogramma 21.15 DE MODESHOW. Spel van Harold Pinter, vertaald door G. K. van het Reve. 22.25 NIEUWS 18.05 NIEUWS 18.10 PING PONG 18.25 BEELDEN VAN HET CARNA VAL VAN VIAREGGIO 18.55 R.-K. GODSDIENSTIGE UIT ZENDING 19.25 BONHOMMET ET TILAPIN 19.30 ALICE, OU ES-TU feuilleton 20.00 JOURNAAL 20.30 LA CHANSON a LA VALISE feuilleton 22.50 JOURNAAL. 20.00 JOURNAAL 20.15 TREFFPUNKT AIRPORT Internationaal amus.progr. 21.00 EIN CHARLESTON FÜR LADY MCBETH. (kleur) TV- speë van Frédéric Valmain 22.20 KARNAVAL DER TIERE Op voering door leerlingen van de toneelschool in Sofia. 17.30 NIEUWS 17.35 SCHIFF AHOI Over zeebon ken en landrotten 18.05 DIE DREHSCHEIBE 18.40 SPASS MIT HAZY OSTER- WALD... EN ZIJN SEXTET 19.10 BEZAUBERNDE JEANNIE (kleur) Bankroof zonder rij bewijs, tv-film 19.45 HEUTE '20.15 DER SCHLAGBAUM ALS BRÜCKE. Keiner Grenzverkehr mit Bildung und Bargeld 21.00 TENNIS-SCHLüGER UND KANONEN (kleur) Monsieur Beaujolais grijpt in. 21.50 ASPEKTE. Informatie en me ningen uit het culturele leven 22.35 NIEUWS Dinsdag 18 februari HILVERSUM I 402 M AVRO: 12.00 Komt vrienden in het roraidie: pinoigr. romdioin het volks lied 12.26 Meded. t.b.v. land- en tuin- b. Overh.voorl.: 12.29 Uitz. voor de landb. AVRO: 12.39 Sportrevue 13.00 Nws. 13.11 Radiojournaal NRU: 13.30 Spiegel van België: muz. en nws. van onze Zuiderburen 14.00 Rostrum of Composers 1968: mod. muz. uit Berlijn en Oostenrijk (opn. gedeeltelijk stereo) 14.40 Jazz uit het historisch archief (opn.). AVRO: 15.00 Stereo: De wereld van de ope ra: Giulio Cesare, opera vam Han del, met toelichting 16.00 Nws. 16.02 Caribia: muz. uit Suriname en de Nederlandse Antillen 16.30 Land der Muzen: kunstkron. 17.00 Stereo: Big Band Beat: The Skymasters met so list 17.25 Jazz Spectrum 17.55 Me ded. 18.00 Nws. 18.16 Radiojournaal 18.25 Hoe helpen ondernemers zich zelf?, lez. 18.30 Zingen geblazen: liedjesprogr. 18.50 Paris vous parle 18.55 Voor de kinderen 19.00 Tref punt: disc.rubr. voor act. zaken 19.30 Nws. 19.35 Vanavond: gevar. progr. 22.30 Nws. 22.38 Radiojourn. NRU: 22.55 Stereo: Muz. van deze eeuw (opn.) 23.55 - 24.00 Nws. HILVERSUM II 298 M KRO: 12.00 Van twaalf tot twee: gevar. progr. (12.22 Wij van het land 12.26 Meded. t.b.v. land- en tuinb.; 12.30 Nws.; 12.41 Act.; 13.00 Raden maar) 14.00 Conc.postbus 14.05 Ste reo: Musiësta: gevar. muz.progr. 14.30 Pizzicato: muz. middag-maga zine (16.00 - 16.02 Nws.) Overh.voor- lichting: 17.00 Toer. reclame van de Ned. Antillen in de Ver. Staten, klankbeeld van Raymundo Debrot. KRO: 17.10 Voor de jeugd 18.00 Ste reo: In de volksmond: volksliedjes- progr. 18.19 Uitz. van D '66 18.30 Nws. 18.46 Act. 19.05 Licht ens. en solisten (opn.) 19.40 Conciliepostbus 19.45 Zoekend geloven, godsd. lez. 20.00 Vorstenzitting: carnavalsprogr. 21.30 Gesprek van drie mannen on derweg, hoorspel 22.30 Nws. 22.38 Parlement 22.45 Overweging 22.50 De zingende kerk, muz. lez. 23.05 Kontekst: magazine waarin op de dingen wordt doorgepraat 23.30 Nightwatch: jazzmuz. 23.55 - 24.00 Nws. HILVERSUM in 240 M EN FM VARA: 13.00 Nws. 13.03 Ekspres: gevar. pl.progr. (14.00 Nws.) 15.00 Nws. 15.03 Licht pl.progr. 16.00 Nws. 16.03 - 18.00 Mix: licht pl.progr. (17.00 - 17.02 Nws.). BRUSSEL VLAAMS 324 M 12.00 Nws. 12.03 Gevar. muziek (12.40 Weerber., meded., progr.- overz. en SOS-ber. voor schippers) 12.55 Buitenl. persoverz. 13.00 Nws., weerber., dagklapper en beursber. 13.20 Tafelmuz. 14.00 Nws. 14.03 Schoolradio 15.00 Nws. 15.03 Lichte muz. 16.00 Nws. en beursber. 16.09 Gitaarmuz. 16,15 Voor oudere luiste raars 17.00 Nws., weerber. en me ded. 17.15 Lichte muz. 18.00 Nieuws 18.03 Voor de soldaten 18.28 Paarde- sp.uitsl. 18.30 Taalwenken 18.32 Lich te muz. 18.35 Verkeerswenken 18.40 Lichte muz. 18.45 Sport 18.52 Taai- wenken 18.55 Lichte muz. 19.00 Nws., weerber. en act. 19.40 Lichte muz. 19.45 Syndicale kroniek 19.55 Lichte muz. 20.00 KI. muz. 21.15 Boekbe spreking 21.30 KI. muz. 22.00 Nws. en ber. 22.15 Lit. progr. 22.30 Jazz muz. 23.00 Nws. 23.30 Liederen-ree. 23.30 Nws. 23.35 - 23.45 Ligging zee schepen. Woensdag 19 februari HILVERSUM I 402 M - VARA: 7.00 Nws en ochtendgym- n. 7.20 Soc. strijdlied 7.23 Stereo: Lichte gr.muz. (7.30 - 7.35 Van de voorpagina). VPRO: 7.54 Deze dag. VARA: 8.00 Nws. en act. 8.20 Ste reo: Lichte gr.muz. (8.30 - 8.35 Van alle markten thuis, praatje voor de huisvrouw) 9.00 Stereo: Weens Filh. Ork. en solist: kl. muz. (gr.) 9.35 Waterst. 9.40 Schoolradio 10.00 Lich te gr.muz. 10.50 Voor de kleuters 11.00 Nws. 11.02 Voor de vrouw 11.40 Stereo: Kl. kamermuz. (gr.). HILVERSUM II 298 M NCRV: 7.00 Nws. 7.10 Het levende woord 7.15 Op het eerste gehoor: lichte muz. met nws. en act. TROS: 8.00 Nws. 8.11 Als dat zou kunnen: verz.pl.progr. (8.30 - 8.32 Nws,; 9.00- 9.10 Gymn. voor de huisvrouw) 9.40 Voor de kleuters 9.55 Stereo: Popu lair kl. muz. (opn. en gr.) 10.30 Voor de vrouw 11.00 Nws. 11.02 Dis cogram: muz. wedstrijdprogr. 11.45 Act. HILVERSUM III 240 M EN FM NCRV: 9.00 Nws. 9.02 Zing, zing, zing: lichte voc. muziekjes 10.00 Nws. 10.03 Mengelmuze: nieuwe langspeelplaten met comm. 10.30 Big Band en Soft Swing uit de USA. NRU: Nws. 11.03 Muziek - lezen: het laatste int. nws. op het gebied van de lichte muz. (12.00 Nws.). Bk7 ;J2IIS\

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 11