Veel optochten in Limburg en Oost- Brabant afgelast NEDERLANDS BIER WORDT HET ZWAARST BELAST Weer Noorse zege Ruim 22 miljard voor defensie „Autokerkhoven op zeebodem" DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Benfica-Ajax waarschijnlijk niet op t.v. Scheepsbouw- mammoet (o.a. Yerolme) uitgebreid Westduits witboek REICHARDT MELKBUSSEN SOMBER Drie zeiljachten gekaapt door Chinezen Lollobrigida aan knieschijf gewond DUBCEK GEDAALD IN POPULARITEIT Drie Italiaanse werven in Dorchester Club editie voor zeeland SNEEUW (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM Midden in de carnavalsvreugde komt uit Amster dam minder prettig nieuws over de teestdrank in deze dagen bij uitstek, het bier. Blijkens de gegevens, die zijn verstrekt door het Centraal Brouwerij kantoor in Amsterdam, is het Nederlandse bier ten aanzien van indirecte belastingen, accijns en om zetbelasting in de EEG het zwaarst belast. Per hectoliter bier wordt in Nederland 21,57 aan accijns en on geveer 10,50 aan omzetbelasting ge heven, in totaal dus 32,07. In Italië wordt het bier belast met 29,30 per hectoliter. In West-Duitsland, Frank rijk en België zijn deze bedragen respectievelijk 20,95, 20,85 en 20,65. De bierdrinker in Luxem burg komt er het beste af met een belasting van 14,85. Ondanks de zware heffingen is er in het afgelopen jaar in Nederland meer bier gedronken. Per hoofd van de bevolking steeg het verbruik van 44,2 liter in 1967 naar 45,4 liter vorig jaar. Toch is de Nederlandse bierdrinker nog maar een kleine jongen vergele ken met zijn Belgische en Duitse col lega, die respectievelijk 140 en 127,2 liter per jaar achteroverslaan. Al leen in Frankrijk wordt minder bier gedronken, nl. 40,8 liter. Maar dat is voor een wijnland ook niet zo ver wonderlijk. De Engelsman drinkt 93,2 liter per jaar. De Nederlandse brouwerijen heb ben in het afgelopen jaar op de bin nenlandse markt 5.619.636 hl bier omgezet, een stijging van 3,7 pro cent ten opzichte van het jaar daar voor. De bierexport is met 8 procent gestegen. In 1968 werd 1.235.390 hl bier uitgevoerd. De export naar de EEG-partnerlanden en Azië vertoont een lichte daling, terwijl de uitvoer naar Amerika en Afrika en de EFTA- landen is gestegen. De import (153.770 hl in 1968) ver toont een licht dalende tendens. De totale afzet van de Nederlandse brou werijen bedroeg in 1968 6.855.026 hl, 4,4 pet. meer dan in 1967 (6.564.776 hl). SPEELT CARNAVAL PARTEN (Van onze verslaggevers en correspondenten) MAASTRICHT-BREDA-GOES De sneeuwbuien, die gis teren in Limburg en Oost-Brabant het carnavalsfeest bijna overal de das hebben omgedaan, zullen West-Brabant in de komende twee dagen waarschijnlijk sparen. De lichte sneeuwval, die vanochtend ook in meer westelijke streken nog verwacht kan worden, zal niet leiden tot afgelastingen van car navalsoptochten, waartoe men gisteren in het zuidoosten van het land genoodzaakt is geweest. De organisatoren van de optochten en andere buiten-manifestaties in deze streken maken zich weinig zorgen- De sneeuwgrens liep gisteren nagenoeg verticaal midden door ons land. Op veel plaatsen in het bosten werden wegen onbegaanbaar voor het verkeer. In Limburg reden de treinen soms met uren vertraging. In Limburg en ook »p de Veluwe lag de sneeuw gisteravond gemiddeld vijftien tot dertig centi meter dik. Ondanks veel slippartijen hebben zich bijna geen persoonlijke ongevallen voorgedaan. BONN (DPA/RTR/AFP) De Jtestduitse regering heeft in een de- itnsie-witboek, het eerste ooit door taf uitgegeven, uiteengezet hoe zij Hvolg denkt te geven aan de recente «nbevelingen van de NAVO inzakt JPvoering van de militaire paraat- 1 a ^0al-s reeds eerder aangekon- 5 W|1 zij de verkenningscapaciteit, •oral in de lucht, de vuurkracht van "ter en marine en de mobiliteit ver- Wen. De komende vier jaar zal 'i a 22 miljard mark aan bewape- ®g worden uitgegeven, twee miljard heer dan vóór de inval van de strijd- «achten van het Warchau-pact in ««noslowakije was vastgesteld. oiwl reBer'nS wijst er in het witboek P tiat de recente troepenverschui- pïjj®1 m Oost-Europa de Warschau- iieH een hetere gelegenheid Oen voor een verrassingsaanval, waaal in Midden-Europa. onn spreekt zich uit voor uitbrei- ,,JL.van .de internationale samen- uikp!® wapenprojecten. De ont- vW van een nieuw gevechts- 1,./,ln samenwerking met Enge- 7>, Nederli - P®gr(jkste genoemd waaraan de Bondsre- Nederland en Italië wordt het ognjkste gemeenschappelijke pro genoemd waar «en t0t dusver heeft .deelgeno- iW. 10 zijn gisteren zijn 73 stu stn t," S®wond bij een treffen fus ie ije?^se studentengroepen op hjoeo men van de universiteit hf®® )n Utrecht zoekt twee Putti» gisternacht de 66-jarige ei H if1 'le' Terminushotel, de bftnLi Veer' gedwongen hebben 2550 b 't6 openen' Ze maakten ik^,HAANSE regering heeft de iS,"16' «en lire tot 130 lire r 75 cent) per liter verhoogd. ^ADVERTENTIE) radl° televisie - elektra ANDY wasautomaten oile t.v. reparaties ^stendestr. 35, tel. 48090 De carnavalsoptochten in Limburg, Oost-Brabant en ook in Belgisch Lim burg moesten gisteren bijna allemaal worden afgelast. In Heerlen, Geleen en Hoensbroek zijn de optochten ver plaatst naar zondag a.s., die van Sit- tard naar zaterdag. In Venlo en Ven- ray denkt men aan halfvasten. Maas tricht. Vaals en Kerkrade waren gis teravond nog in beraad. In Oost- Brabant zijn alleen de optochten in Eindhoven (zaterdag). Veldhoven en Best doorgegaan. De Limburgse gehuchten Camerich en Cotessen zijn dichtgesneeuwd. De boeren daar beschikken niet meer over voldoende melkbussen. Sneeuw ploegen van de gemeente Vaals pro beerden gisteravond de dorpjes weer uit hun isolement te halen. De depressie, die behalve sneeuw ook, vaak harde, koude wind ver oorzaakte, heeft grote delen van Europa een winters weekeinde be zorgd. Noord-Duitsland kampte met dichtgesneeuwde wegen, het weg verkeer naar en van West-Berlijn ondervond ernstige vertraging, even als het lucht- en treinverkeer. Bar winterweer is het verder in Italië en Spanje, waar grote gebieden met sneeuw bedekt zijn. Ook elf sta ten in de V.S. hadden te kampen met sneeuwbuien. Over het algemeen zal het vandaag somber blijven bij lichte vorst. Een volgende storing die ook van Zuid- Europa afkomstig is, komt later via Duitsland dichterbij, maar de sneeuw die daarvan verwacht wordt, zal ons land pas na carnaval bereiken. In de nacht van zaterdag op zondag is op de rijksweg Sas van Gent-Sluis kil de 47-jarige W. v. Oosten, afkom stig uit Vlaardingen, dodelijk veron gelukt. (Van onze redactie buitenland) HONGKONG Drie zeiljachten uit Hongkong zijn gisteren waar schijnlijk door de Chinezen gekaapt. Zaterdag vertrokken er zes jachten uit Hongkong naar Macao. Zij waren in de nacht van zaterdag op zondag voor anker gegaan bij een eiland tus sen Hongkong en Macao en zetten gisteren de reis voort. De drie verdwenen jachten hadden 15 mensen aanboord, w.o. veel bui tenlanders. Van een der vermiste jachten was door de marineautoritei ten een verminkt bericht binnenge komen, waaruit bleek dat het door Chinezen geënterd werd. De Hongkongse jachtclub heeft be kendgemaakt, dat alle drie de ge kaapte jachten over de modernste navigatiemethoden beschikten, zodat het zou kunnen zijn dat de Chinezen dénken dat het spionageschepen zijn- ROME (DPA) De Italiaanse filmster Gina Lollobrigida heeft gis teren bij een auto-ongeluk bij Or- vieto in Toscane een knieschijf ge broken en nog andere lichte verwon, dingen opgelopen. Zij reed met de film- en toneel regisseur Franco Zeffirelli, die even eens lichte verwondingen opliep. Bij Gina rekenen de artsen op een genezingsduur van drie tot vier we ken. Terwijl in het oosten des lands de sneeuwvlokken zich ver mengden met de pils en de tranen om de leut die werd afgelast, voltrok zich in de rest van het narrenrijk, in heel Zuidwest- Nederland, hèt buitengebeuren van het jaar. Zoals op deze over volle prent, zo dromden tallozen samen rond de prinsen en hun raden, rond elke grootste of minder grote boer en rond iedereen die het feest van de leut wilde meevieren. (Zie ook elders in deze krant.) (Van onze radio, en t.v.-redacteur) HILVERSUM De onderhandelin gen tussen de Portugese televisie en de voetbalclub Benfica in Lissabon over de Eurovisie-uitzending van de wedstrijd Benfica-Ajax op woensdag avond 19 februari a.s. hebben tot nu toe niet tot overeenstemming geleid. Voor de uitzending van de wed strijd worden door Benfica zeer hoge financiële eisen gesteld, welke zelfs veel meer dan het dubbele zijn dan normaal voor de kwartfinale in Eu rovisie gebruikelijk zijn. Als gevolg hiervan hebben verscheidene Euro pese televisie-organisaties die aan vankelijk belangstelling hadden ge toond voor deze reportage, zich nu terug getrokken. Een financieel voorstel van de MTS, gebaseerd op uitzending van de wedstijd uitsluitend in Nederland, is door Benfica afgewezen. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat d"- ze wedstrijd nog per televisie A worden uitgezonden. IN het tv-programma „Verbinding metdat de NTS dinsdagavond van 22.05 tot 23.05 op Nederland 2 in kleur zal uitzenden, kan men een gedeelte meemaken van het carnavalsfeest, dat vrijdag 7 fe bruari in de Rheingoldhalle in Mainz is gehouden. Aan dit feest „Mainz bleibt Mainz" geheten, ver lenen vier carnavalsverenigingen hun medewerking. (ADVERTENTIE) SVOBODA nummer één PRAAG (Reuter) Bij een onder zoek in december naar de populariteit van de Tsjechoslowaakse leiders on der de bevolking is gebleken, dat president Svoboda partijleider Dub- cek is voorbijgestreefd. De voormalige parlementsvoorzit ter Smrkovsky kwam op de derde plaats, gevolgd door premier Cernik, ae Slowaakse partijleider Husak en de economische hervormer prof. Sik. (Van onze sportredactie) DEVENTER Groot was gistermiddag de teleurstelling. Op de overvolle tribunes ver stomden de aanmoedigingskre- ten en het gezang niet, maar toch was de schrik voelbaar. Een derde, een negende en een dertiende plaats voor respectie velijk Kees Verkerk, Jan Bols en Ard Schenk bleven duidelijk be neden de verwachtingen, die na een succesvolle eerste dag hoog waren opgeschroefd. Het begon allemaal zo mooi zaterdag. Kees Verkerk reed weliswaar een voor zijn doen niet zo beste vijfhonderd meter, maar dat resultaat kon hem, zo werd op de tribunes verwacht, niet van de eindzege afhouden. Ard Schenk sprintte goed. Hij verbeterde het Nederlands re cord tot 41,1. Uitbundig was de vreugde over de uitstekende vijfhonderd van Nottet. Zijn 40,8 seconden kwam volkomen on verwacht. Verkerks vijfduizend meter overtuigde de supporters nog meer dan de waarde van de prognose, dat alleen Kees in 1969 de wereldtitel kon winnen. Zondagmiddag kwam daarom de klap des te harder aan. De moeilijkheden volgden elkaar in snel tempo op tijdens de vijf tienhonderd meter. Ard Schenk viel en even later ook Jan Bols. De tien kilometer beroofde de talloze fans van de Nederland se schaatsers van hun laatste hoop. Kees Verkerk kwam niet toe aan een verbetering van de tijd van Dag Fornaess. (Zie fo to). De wereldtitel bleef in Noorwegen. ROTTERDAM (ANP) Drie grote Italiaanse scheepswerven in Monfal- cone, Genóva Sestri en Castellamma- re di Stabia, deel uitmakend van de Italcantieri SPA, zijn officieel toe getreden tot de zogenaamde Dorches ter Club. Deze club omvat reedsdrie grote Europese scheepsbouwondCrnemin- gen, Verolme Verenigde .Scheeps werven Rotterdam, Cammell Laird en Co Ltd., Birkenhead in Engeland en A. G. Weser met werven in Bre men en Bremerhaven. De Dorches ter Club heeft vrijdag onder voorzit terschap van scheepsbouwer C. Ver olme in Den Haag vergaderd. Het aantal werknemers van deze ondernemingen, werkzaam in de scheepsbouw, scheepsreparatie en machinebouw, bedraagt samen meer dan 43.000. De Dorchester Club heeft als doel: een lagere kostprijs voor beter op het vervoerspatroon afgestemde schepen. De leden hebben zich o.a. verplicht tot een gemeenschappelijke inkoop- politiek, een volledige uitwisseling van know-how op het gebied van produktietechnieken, om de positie op de internationale scheepsbouw- markt te versterken. ROME (A.F.P.) Gooi afgedankte auto's voortaan in zee, dan wordt de vis stand verbeterd. Deze suggestie doet de Israëli sche visserijdeskundige Oren in een studie van de F.A.O., de landbouw- en voedselorganisatie van de Verenigde Naties. Hij merkt op dat vissen zich graag verzamelen in de buurt van wrakken, waar ze zeer gunstige levens- en voortplantingsomstan- digheden aantreffen. Bij de maagdeneilanden „pro duceert" een gebied met kunstmatige rotsen in de vorm van achthonderd blokken cement tienmaal zoveel vis als twee nabij gelegen natuurlijke zones. Vooral autokerW ven voor zandige kusten zullen volgens Oren heilzaam werken. 109e jaargang - no. 26047 DirecteUr: Dr. W. A. J. M. Harkx HoofdredacteurL. Leijendekker HoofdkantoorBreda, Reigerstr. 16 Telefoon 22341. Postgiro 1114111 KANTOREN ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 maandag 17 februari 1969 WEERBERICHT Veel bewolking Veel bewolking met lichte sneeuw. Later opklaringen. Hier en daar wat gladde wegen 'door lichte sneeuwval. HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1