INITIATIEF VAN BOSSCHENAREN Wulps winterwolletje Artistiek vuurwerk op groot Hoenlo Kunstdrukte in Den Haag SKIPPY IN NIEUWE TELEVISIESERIE Drie maal Nina Simonc Londen leurt met beroemd orgel BIGGLES: ORIENT EXPRESSE Davenport liep wereldrecord de echte griepbestrijder Rentmeester brak been Den Boscli Klein begin Medewerkers Radio-aandacht voor de nachtwerkers Fluoride in de politiek krachtig direkt NEDERLAND I: NEDERLAND II: BELGIë (Frans): DUITSLAND l: BELGIë (Nederlands): DUITSLAND II: Luister naar Clubkampioenschap „Theo Middelkamp" in Zierikzee DE STEM VAN AAAANDAG 17 FEBRUARI 1969 (Van onze kunstredactie) OLST Wat in Nederland nog nooit en daarbuiten slechts zelden is gelukt, gaat tijdens de pinkster dagen werkelijkheid worden in en om kasteel Groot-Hoenlo, on der Olst. Van zaterdagmiddag 24 tot en met pinkstermaandagavond 26 mei: één uitbundig en on onderbroken vuurwerk van beel dende kunst en poëzie. Minstens 40 beeldende kunstenaars en waarschijilijk een 20-tal dichters alle van op zijn minst nationale faam zullen er hun werk laten zien en horen. Bovendien hopen en rekenen ze op openhartige discussies met zoveel mogelijk bezoekers van heinde en ver. Het unieke aan deze artistieke feestelijkheden is, dat zeven van Ne derlands bekendste en grootste ga lerieën aan dit feest meewerken, en werken ervoor beschikbaar stellen van hun kunstenaars. Die zeven zijn dan: uit Amster dam: Galerie 20, Galerie Krikhaar en Galerie Zwart, uit Den Haag: Galerie Orez, uit Rotterdam: Gale rie Delta, uit Groningen: Galerie De Mangelgang en uit 's-Hertogenbosch Galerie De Klosbeugel. Al deze ga lerieën kermerken zich erdoor, dat zij in het bijzonder de jonge en jong ste Nederlandse kunst in eigen land en daarbuiten propageren. Initiatiefnemer van deze driedaag se gebeurtenis is de schilder en M.M.S.-leraar Pim van Pagee uit Deventer, die ook samen met zijn moeder, eigenares van Galerie De Klosbeugel in Den Bosch, de organi satie op poten zette. Het poëtisch dèel van het feest wordt georgani seerd door de dichter, filosoof en tekenaar Eldert Willems evenals Pim van Pagee bewoner van Groot- Hoenlo samen met de Bossche dichter Hans Vlek. Het was aanvankelijk de bedoeling om een kunstfeest op te zetten, van de Groot Hoenlo-bewoners. Maar door allerlei contacten over en weer groeide er deze nationale gebeurte nis uit. „Het is uiteraard een gele genheid, die we niet onbenut kun nen laten, ook al zitten er wel risi co's aan. Ook financiële", aldus Pim van Pagee. Alle kunstenaars, die Groot Hoenlo permanent of tijdelijk en in de va kanties rijk is, doen enthausiast mee aan het feest. Dat zijn dan schilder Pim van Pagee met zijn vrouw Maja van Pagee-Eckhart, die niet alleen knappe collages maakt, maar sinds kort ook schildert, echter een teke naar Eldert Willems, schilder Theo Michels, schilder Claus Versteegen en wandkleedkunstenares Dinl Wil- lems-Nahuys. Aan het artistiek pinksterfeest op Groot Hoenlo werken voorts o.a. mee de kunstenaars Karei Appel, Con stant, Bonies, Kees van Bohemen.' Geurt van Dijk, Carel Visser, Gusti Romijn, Jan Engelman, Peter Vos, Hannes Postma, Ad Dekkers, Frank de Gribling, Pat Andrea, Peter Struijcken, Jan Hendrikse, Boezen, j Zekveld en als enige buitenlander K. Ogura. Besprekingen met een aantal an dere beeldende kunstenaars - schil ders, zowel als grafici en beeldhou wers, zijn nog gaande. Hans Vlek en Eldert Willems heb ben eveneens al contacten gelegd met een aantal voornamelijk jongere dichters zoals Hans Verhagen, Jan Hanlo, Bernlef en Johnny the Self- kicker. Het is zeker dat dit aantal nog be langrijk wordt uitgebreid. Bovendien is het niet onmogelijk, dat ook oude re Nederlandse dichters evenals destijds in Carré met hun poëzie in het Groot Hoenlose pinksterfeest komen. DEN HAAG (ANP) „Kunst- drukte" heet het grote inwijdings feest, dat het splinternieuwe Ne derlands congresgebouw in Den Haag zaterdag 22 februari van twee uur 's middags tot twee uur 's nachts te doorstaan krijgt. Zon der enige toegangsprijs kan het publiek in dichte drommen overal in de jongste tempel voor cul tuur in de residentie, die dag, avond en nacht voorstellingen en demonstraties meemaken en het gebouwencomplex verkennen. De stichting „Uit de kunst" is daar bij uitgegaan van de gedachte het publiek kennis te laten' maken, of de kennismaking te vernieuwen, met vele uitvoerende kunstenaars in de ruimste zin van het woord. Een „Kunstdrukte" werd ook vo rig jaar september georganiseerd in de Scheveningse theaters. Het succes was enorm, zodat op de ingeslagen weg wordt voortgegaan. Naast de medewerking van vorig jaar is er een nieuwe kern van jongere Hage naars, die willen laten zien en horen, wat er op het gebied van de dans en luistermuzièk leeft. In de hallen en zalen wordt het publiek geconfronteerd met vele eve nementen, van het letterkundige museum met de uitgebreide disco theek van Nederlandse schrijvers, die uit eigen.werk voorlezen, tot Li- vinus van der Bundt met zijn „Beat and beams", en met voorstellingen van: Het Nederlands Danstheater, de slagwerkers van het residentie orkest, poppentheaters, de konink lijke militaire kapel, een gamelan orkest, het Scapino Ballet, toneel groep „Arena-De Nieuwe Komedie, cabaretier Paul van Vliet, pianist Misja Mengelberg, voordrachtskun stenaar Albert Vogel, pianiste Dub- ravka Tomsic, de sopraan Ank Rein- ders e.a. Uit het Mauritshuis worden schil derijen getoond. De Rembrandtfilm wordt gedraaid. Een restaurateur van schilderijen is er aan het werk en geeft adviezen. Kunstenaars van de kunstkring en Pulchristudio pre senteren huiswerk, dat door subsidies van rijk en gemeente kan worden aangekocht voor de helft van de prijs Een werkplaats voor creatieve vrijetijdsbesteding is ér ook. Het postmuseum zorgt voor een dialezing met vervloeiende beelden en een uit leg over de werking van de kleuren televisie. Het kostuummuseum showt achttiende eeuwse kleding. In de twee bioscopen draaien „Wonder man" met Danny Kaye en „La Guer re est finie" met Yves Montand. Films van Haagse cineasten zijn el ders in het gebouwencomplex te zien. Draaischijf en weefgetouw zullen deskundig worden gehanteerd door kunstenaars, maar ook hen, die het wel eens willen proberen. Jonge ou ders hoeven de „Kunstdrukte" niet te schromen. Hun kroost kan in de middaguren in een crèche terecht, zodat ongehinderd de voorstellingen en projecten kuinen worden bezocht, De experimentele theatergroep „Scarabee" levert ook een bijdrage. Moeilijkheden van vervoer van het toneel en wat daar zo al bij komt ■kijken, maken het onmogelijk voor stellingen in het congresgebouw te geven. Uitgevoerd zal worden de voorstelling „Poppetgom" in het Studio-theater aan de Willemstraat. In opdracht van ,de organisrende stichting, met medewerking van de gemeente eh de Jacob Marisstichting zullen vijf kunstenaars aan het ver sieren slaan. De versierders richten zich vooral op de ingang van het congresgebouw en een van de zalen, de Carrouselzaal. In deze ruimte is een disco-bar ingericht en treden 's avonds groepen op, waar overdag^ nog een natje en een droogje valt te* halen. De groepen,zijn Remmy Mar tin Soul groep, Sandy Coast, Groep 1850 met een kadoprojekt van Bob Lens. I [fl TTTTW Voor doe-het-zelvers is liet een klein kunstje een. vier meter lange sjaal te breien. De mogelijkheden zijn trouwens zeer groot zoals dit Deense meisje laat zien. Wel iets wulpser dan grootmoeders winterwolletje (Van onze radio- en tv-redactie) HILVERSUM De N.R.U. zendt een radio-serie van 12 korte docu mentaires uit over mensen die 's nachts aan het werk zijn onder de titel ,,'s nachts tot zes uur". De uitzendingen hebben plaats op dins dagmorgen om negen uur via Hil versum 1. De documentaires zijn montages van gesprekken met de betrokkenen. Morgen wordt de reeks gestart met een programma over het werk in de havens. Andere onderwerpen die suc cessievelijk zullen volgen, zijn: Pu blieke werken; politie-, ongevallen dienst; spoorwegen; de posterijen; het internationaal vervoer; schiphol; de „nachtwacht"; de kinderpolitie en de ochtendkrant. (Van onze radio- en tv-redacteur) HILVERSUM De laatste jaren is de fluor-koorts hoog gestegen. Na dat vele gemeenten, waaronder Am sterdam en Rotterdam, in 1962 en 1963 vrijwel unaniem principiële be sluiten hadden genomen om 't drink water te fluorideren ter bestrijding van tandbederf, begonnen tegen standers zich te roeren en niet zon der succes. Hoe zij hun acties voerden, welke invloed zij uitoefenden en hoe de voorstanders van fluoridering daarop reageerden zal worden nagegaan in het programma „Fluoride in de po litiek", dat de NTS woensdagavond zal uitzenden in het kader van de t.v.-serie „Inburgeren" van 20.35 tot 21.00 uur op Nederland 1. Vele aspecten van ons politieke en staatsrechterlijke bestel komen in deze strijd tot uitdrukking. Speelde de kwestie aanvankelijk vooral in de gemeenteraden, nu is zij ook aan de Raad van State voorgelegd. Duide lijk wordt, dat actieve minderheden in ons politiek systeem over tal van mogelijkheden beschikken om druk uit te oefenen op hen die de beslis singen moeten nemen. (ADVERTENTIE) vermaarde, zeer snel werkende cachets ook in voordelige gezinsverpakking 18.50 DE FABELTJESKRANT 19.00 JOURNAAL 10.07 TWEEKAMP 19.32 PICKUP 20.00 NTS JOURNAAL 20.20 HIER EN NU Actualiteitenrubriek 20.45 BUREAU BRISTOL 21.35 IERLAND Documentaire over Ierland 22.15 DE GITAER BY IT BOEK Friese bijbelliederen 22.20 NTS JOURNAAL 22.25 PAUZE 23.00 EXPORT Les elf: Financiering van de export: consumptie-artikelen 11.15 22.05 22.35 EXPERIMENT IN SIBERlj Documentaire van de BBC Agademgorodsk stad van 'S inwoners nabij Novosibbf waar haast uitsluitend waj, tl, schappelijk werk wordt richt. GASTPROGRAMMA JOURNAAL 18.50 19.00 19.03 19.30 20.00 20.20 20.45 21.30 22.00 22.25 DE FABELTJESKRANT JOURNAAL SCALA VADERS TÉGEN WIL EN DANK NTS JOURNAAL REGIOVIZIER Nieuws en wederwaardigheden uit alle hoeken van Nederland. PERTON PLACE NATIONAAL ALLERLEI Een half uur Nederlandse mini- filmpjes van Herman Pieter de Boer en John Schelfhout TELEVIZIER NTS JOURNAAL 20.00 JOURNAAL 18.10 HET LEVEN VAN EEN KLEIN MEISJE 18.25 DE MUSEA VAN NAMEN 19.00 REGIONAAL JOURNAAL 19.25 VOOR DE KLEUTERS 19.30 LUNDI-SPORTS 20.00 JOURNAAL 20.30 CONSUMENTENRUBRIEK 21.00 LAURA, tv-serie 21.30 BANDE A PART, 23.00 JOURNAAL 18.05 20.15 22.15 23.25 00.10 JOURNAAL DE ETAPPEHAAS klucht van Karl Bunje KNALLBONBONS, frj ten uit het oudejaarsproaT ma 1966-1967. ALFRED HITCHCOCK pi; SENTEERT. Kobalt 60, Ml JOURNAAL 18.30 DUITSE LES 18.55 ZANDMANNETJE 19.00 ZORRO, tv-feuilleton voor de jeugd. 19.25 VERGROOTGLAS OP DE POSTZEGEL 19,40 OPENBAAR KUNSTBEZIT 19.50 HIER SPREEKT MEN NEDERLANDS 20.00 JOURNAAL 20.25 HIGH CHAPARRAL 17.30 17.35 18.05 19.10 19.45 20.15 21.15 22.40 JOURNAAL ONZE KLEINE SH01Y CARNAVAL IN RIJNLAMl KÖNIGLICH BAYKRISCHB AMTSGERICHT JOURNAAL WERELD VAN DE AR®. TEN IK BEN MAAR EEN YROll met o.a. Maria .Schell, Pi(| Hubschmid en Hans Nielsen JOURNAAL Maandag 17 februari HILVERSUM I 402 m VPRO: 12.00 Blauwe maandag: geva rieerd programma. 12.26 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.29 Stereo: Muzikale aanwinsten. 12.52 Opspraak, le zing. 13.00 Nieuws. 13.11 Informatie: Ont wikkelingswerk. 13.20 Pro memorie, praatje. 13.25 Promenade-orkest en so list: populair klassieke muziek. 14.25 Schoolradio. NIJ.U: 14.45 Stereo: De Bla zers van het Promenade-orkest: amuse mentsmuziek. AVRO: 15.15 Voor de vrouw. 15.45 Bixietime (gr): jazzmuziek in oude stijl. 16.00 Nieuws. 16.02 Stereo: Scala: Pianorecital: klassieke en mo derne muziek (opn). 16.30 Voor de jeugd 17.30 Brabant journaal. 17.55 Mededelin gen. 18.00 Nieuws. 18.16 Radiojournaal. 18.25 Ik verbind U door praatje. 18.30 Once upon a mattress, musical (opn). 19.30 Nieuws. R.V.U.: De stad van morgen, door Prof. Dr. Ir. H. G. van Beusekom. NRU: 20.05 De studerutenpa- rochie in Amsterdam, discussie. 20.30 Toonbeeld: muzikale reisindrukken -uit Japan (II). 21.10 Stereo: Radio Blazers ensemble: moderne muziek (opn). 21.30 Musonette: licht gevarieerd muziekpro gramma. 22.00 Mensen - Kerk - Mensen: gesprek. 22.30 Programma voor de blin, der. 22.30 Nieuws. AVRO: 22.40 Radio journaal. NRU: 22.55 Jazz in aktie: Boy Edgar's Big Band. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM II 298 m NCRV: 12.00 L,os-Vast: gevarieerd programma. (12.21 Voor boer en tuinder; 12.26 Mededelingen t.b.v. land- en tuin bouw; 12.30 Nieuws; 12.41 Actualiteiten). 14.05 Schoolradio. 14.30 Stereo: Pianore cital: klassieke en moderne muziek (opn). 15.00 Vrij Evangelische middag- dienst. NRU: 15.30 Zoeklicht op Neder land: informatie over Limburg, afgewis seld met muziek (16.00-16.02 Nieuws). Overheidsvoorlichting: 17.20 Bouwnij verheid in Suriname en de Nederlandse Antillen. Vraaggesprek van Cees van Maasdam met A. van Eesteren. NCRV: 17.30 Voor de kleuters. 17.45 Voor de jeugd. 18.00 Stereo: Meisjeskoor met in strumentaal sextet (opn). 18.19 Uitzen ding van de Katholieke Volkspartij Kaarten op tafel, een uitzending over politieke 'zaken die de aandacht verdie nen. 18.30 Nieuws. 18.46 Actualiteiten 19.15 Literama: radiokroniek over boe ken, schrijvers en toneel. 19.20 Muziek en dienst: informatie over kerklied en kerkmuziek in klank en geschrift. 19.50 Stereo: Metropole Orkest: amusements muziek. 20.10 Volksmuziek uit Norman- dië (gr). 20.25 Op de man af, praatje. 20.30 Stereo: Radio Filharmonisch Or kest: moderne muziek. 21.10 Gewoon meedoen: klankbeeld over voogdijkin deren. 21.30 Stereo: Lichte grammo- foonmuziek. 22.20 Avondherdenking. 22.30 Nieuws. 22.40 Tekens bij de tijd: cultureel programma. 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM IH 240 m en FJL TROS: 12.00 Nieuws. 12.03 Lynx (J Los). KRO: 13.00 Nieuws. 13.03 Acti teiten. 13.08 T.N.T.: licht plaitenpiw., ma. 14.00 Nieuws. 14.03 Pop-In, 15(1 Nieuws. 15.03 Holster: Pop- en coim muziek. 16.00 Nieuws. 16.03 IORRRitt ,j popmagazine. 17.00 Nieuws. 17.02 A liteiten. 17.07-18.00 Draaijijofdra verzoekplaten. BRUSSEL VLAAMS 12.00 Nieuws. 12.03 Gevarieerde hl. ziek. (12.08 Landbouwkroniek. lid Weerbericht, mededelingen, profr£sl maoverzicht en SOS-beriehten vtJ schippers.) 12.55 Buitenlands perewel zicht. 13.00 Nieuws, weerbericht, nefeP delingen, programmaoverzicht, S0SY| richten voor schippers en 1 ten. 13.20 Tafelmuziek. 14.00 Nietrei: 14.03 Schoolradio. 15.00 Nieuws, Lichte muziek. 16.00 Nieuws. Beursberichten. 16.09 Voor de 5 17.00 Nieuws, weerbericht en med gen. 17.15 Plaitenprogramma. 18.00 Nd 18.03 Voor de soldaten. 18.30 Protests! se godsdienstige uitzending. 18.45 SporJ 18.52 Taalwenken. 18.55 Lichte i 19.00 Nieuws, weerbericht en actuaiffi-H ten. 19.40 Tirolea* muziek. 20.00 Optfr I kroniek. 22.00 'Nieuws en berichten. 2!!S| Literaire uitzending. 22.30 Blues, g songs en negrospirituals. 23,00 Niewl 23.10 Muzikale lezing. 23.40 23.45-0.30 Voor de zeelieden. Dinsdag 18 februari HILVERSUM i m E AVRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Ocltó gymnastiek. 7.20 Stereo: Lichte mofooninuziek. VPRO: 7.54 Deze i AVRO: 8.00 Gelukwens. 8.03 NtëJ 8.14 Radiojournaal. 8.20 Stereo: IC' grammof oonmuziek. (8.30-8,33 De gi teman). 8.50 Morgenwijding. NRU: b Uitgebreide reportage of herhaling programma. 9.35 "Waterstanden, 94öb ziek uiit de Middeleeuwen en Rflpl sance (opn). AVRO: 10,00 Voor de in ters. 10.10 Arbeidsvitaminen (gr) Nieuws. R.V.U.: 11.02 Tussen ment en tendens, door de heer JJJ der Vegt. AVRO: 11.32 Stereo: HetflPj Blaaskwintet: klassieke en rooce^^j muziek (opn). 11.55 Beursberichten j HILVERSUM II 298 m NCRV: 7.00 Nieuws. 7.10 Het Itgj voord. 7.15 Op het eerste gehoor: r muziek met nieuws en actualiteiten' I Nieuws. 8.11 Oude gewijde rauzieh 8.30 Nieuws. 8.32 Voor de hu»J| (9.00-9.10 Gymnastiek .voor vrouw). 9.35 Schoolradio. keningen bij het lijdensverhaal Mattheüs, lezing. 10.15 Stereo: klassieke operafragmenten (p>- fl Voor de zieken. 11.55 Mededeling» HILVERSUM ffl 240 m en F* VARA: 9.00 Nieuws. 902® de pep. (10.00 Nieuws). 1» »5J 11.OS Licht plaitenprogramm l Nieuws,. CAMBERRA „Skippy", Austra lia's beroemdste kangoeroe, heeft zijn baas weer een contract bezorgd voor een televisieserie. De Australische kinderen, én wie weet ook nog eens de Nederlandse jeugd, zullen hem kunnen bewonderen in veertig nieu we filmafleveringen. (Van onze showredactie) AMSTERDAM De Amerikaanse zangeres pianiste Nina Simone zal voor drie concerten naar Nederland komen. Zij treedt op vrijdag nacht 14 maart op in het Concertgebouw te Amsterdam, op zater dagnacht 15 maart in De Doelen te Rotterdam en zondagavond 16 maart In het Congresgebouw te Den Haag. Nina Simone zal be geleid worden door haar eigen kwartet en een vocaal trio. De Ameri kaanse zangeres, die geen hit-zangeres is, staat al wekenlang bo ven in de Nederlandse hitlijsten met „Ain t Got No - I got Life" uit de musical „Hair". Het afgelopen jaai was Nina Simone reeds tweemaal in ons land. LONDEN (AP) Het orgel van Alexandra Palace, het grootste Wnr- litzer instrument van alle tijden is te koop. De eventuele koper dient echter wel te beseffen waaraan hij begint, want de nodige reparaties zullen naar raming 600.000 gulden vergen. Het orgel werd 94 jaar geleden ge bouwd en was een van de wonderen van het laat-Victoriaanse en Edwar- liaanse Londen. Op het hoogtepunt van zijn roem rok het orgel 12.000 en meer mensen laar Alexandra Palace, een enorm tenen gebouw in het noordelijke deel an Londen. Alexandra Palace overleefde wei swaar de bombardementen van bei- ie wereldoorlogen, maar het orgel verkeert in zeer slechte staat. In de winter van 1947 lag er 15 cm sneeuw op, omdat het dak van het paleis nog niet hersteld was van de schade, die in de tweede wereld oorlog door een vliegende bom was aangericht. Oorsprorticelijk telde het orgel ruim 2.000 pijpeA De grootste was 10 me ter lang en 60 cm in doorsnee. De kleinste was als een strootje. Eerst verschafte een stoommachi ne de nodige energie; in 1920 kwam daar electriciteit voor in de plaats. Wijlen Sir Malcolm Sargent, de ge- vierdste Britse organist en dirigent van deze eeuw, noemde het eens „het mooiste concertorgel van de wereld". In 1959 opende hij een her stelfonds waarin echter niet meer dan 800 pond sterling werd gestort. Thans hoopt het gemeentebestuur van Groot-Londen, dat een Ameri kaan belangstelling heeft voor het orgel en derhalve worden adverten ties geplaatst in Amerikaanse tijd schriften. Het Alexandra Palace is thans als tv-studio in gebruik, maar hiervan wordt weldra een groot re creatiecentrum gemaakt CL&4 ÜETZiCH TijDiG VALLEN EN DE RODEL SLAAT IN DE HOUR. EJ/IAfl BiGGLE5MNNiET verhinderen dat het ücht weer aangennlpt wordt. (Van onze sportredactie) OVEZANDE De Ovezar coureur Cees Rentmeester heel terdag bij een valpartij tijdens training een gebroken been op pen. De Zeeuwse renner, die i maart in de Omloop van het zijn eerste profkoers zou rij gleed uit op een sneeuwran" reed vervolgens tegen een booi Na het ongeluk werd de cou, naar het St. Johanna ziekenhuis Goes gebracht, waar men een br in het linkerbovenbeen eonstatee Door deze ernstige blessure zal profdebuut van Rentmeester, voor Caballero tekende, nog erj tijd op zich laten wachten. (Van onze sportredactie) GOES Het bestuur van de w lerclub „Theo Middelkamp" hi definitief vastgesteld dat de cl kampioenschappen dit jaar op z| dag 2 maart in Zierikzee zullen w den gehouden. De organisatie i deze wedstrijden, waaraan zo'n z I tig renners zullen deelnemen, is handen van het plaatselijk wiel, comité. De wedstrijden worden gehoud op een 4250 meter lang parcoi met de start en finish op de Have dijk. Het parcours zal door de as ranten vijf, door de nieuweling tien en door de amateurs twin maal worden afgelegd. De jong categorie vertrekt om half tw Drie minuten later gaan de nieuw hagen van start. De amateurs t ginnen als laatsten om half drie Toronto <anp> wuiie i °P dc 110 meter horden, die de °P de 110 meter horden, die de gelopen weken tijdens indoorwe «rijden al enkele malen het offb euze wereldrecord op de 50 m. hc <jen evenaarde, heeft dat record t uens wedstrijden in Toronto verb terd. Davenport liep de afstand in f 'econden, waarmee hij 0.1 secon< sneller was dan zijn landgenoi "es Jones, die het record in 19| vestigde. Madeleine Manning w ™et 2 min. 8.5 seconden de snels name op de 800 meter. Een ande uitstekende prestatie kwam op naa an de Russin Antonina Okorokov le het hoogspringen won met 1, meter. In Louisville won Peter Chen h Polsstokhoogspringen met 5,20 ml r. Het kogelstoten leverde ee Pannend duel op tusser, Georj I oods en de jonge Karl Salb. Woo< won met 19,80 m„ Salb bleef dr MiWelci" bij hem achter In Li goof s D°D Seagren een ve ree !i P°£ing z«n officieuze werek r -51™ polsstokhoogspringen va g, m. op 5,36 m. te brenge: lat j ?n wierP op deze hoogte driemaal af. Hij won het nun, met een hoogte van 5,20 mete

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 10