ollen Beperkte uitbreiding van Maasvlakte Vele Nederlanders lijden onder prijsstijgingen DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Nederlanders worden langer, dikker en vroeger rijp PvdA, NVV en NKV willen algemene prijsstop Veringa discussieert met studenten DE STEM RAMP IN ANTWERPEN VOORKOMEN andaag in JAMIN lag toch een maand Huisvrouw uitkijken, jat er niet om of dit at het als lokkertje an het hele assort'* a, dan zit je bij de week speciale aan- aanbiedingen dus. i grote organisatie» jft. Een vrij man, zen ij vraagt. trend een bode mar 'nteettH Men tuilen i 'liïlistthienzaltöJL editie voor Iieeland Lengte van kleuters en zuigelingen in tien jaar met één centimeter toegenomen (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG -- De regering wil de verdere uit breiding van het Rotterdamse havengebied niet onverbiddelijk belemmeren, maar ook niet gebreideld laten voortgaan. Man strottenhoofd met nieuw kan weer praten GUNSTIGST Stoel blijkt niet van Petras te zip geweest K.V.P.-FRACTIE ONGERUST: V.S.: 15.000 KERNBOMMEN OVER DE HELE WERELD Ondeugdelijke tabletten: oorzaak dood twee patiënten in ziekenhuis? T&lCVl (S\ thèéspritsjes I|09e jaargang - no.26045 di- ies- izen leu- Jtel- aat: 50 BASKETBALL. SCHOENEN met extra stootrand en verende binnen- zool. Kleurenblauw/ wit of zwart/wit. Ma. ten 40/46 4.95 35/39 4.50 - 3I/3« 3.95 - 29/30 3.50 - 27/28 2.95 (Verk. schoenenafd.) r. Dr. W. A. J. M. Harkx WdredacreurL. Lsijendekker jofdkantoor Breda, Reigerstr. 16 22341Postgiro 1114111 vrijdag 14 februari 1969 WEERBERICHT Opklaringen Opklaringen met op de meeste plaatsen droog weer. Zwakke wind afwisselend uit noordelijke of oos telijke richting. Aanhoudend vorst. ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 M DOéT jouw VADE.fi, (Van een onzer verslaggevers) LEIDEN Nederlanders wor- len langer en dikker en de Ne- lerlandse jeugd, bij wie zich het- «elfde verschijnsel openbaart, is op jongere leeftijd biologisch rijp dan de jeugd van vroeger. Oorzaak: de oenemende welstand. Het Neder- 'ands instituut voor preventieve ge neeskunde TNO in Leiden heeft zo uist de resultaten van zijn uitge reid onderzoek bij YVolters-Noord- loff in Groningen uitgegeven. „Groeidiagrammen Nederland 965" heeft de 69 pagina's omvat- ende studie, die voor een groot ieel bestaat uit tabellen en figu- en en de uitgewerkte resultaten mvat van een landelijk onderzoek laar lengte, gewicht en rijpings- tenmerken van de Nederlandse be volking. Het uitwerken van de ge gevens heeft ruim twee jaar in be slag genomen. Van 1955 tot 1965 is bij jongens en meisjes de lengte van zuigelin gen en kleuters ongeveer één cen timeter toegenomen, van school kinderen twee en van jonge vol wassenen drie centimeter. Opval lend is dat kinderen uit hogere beroepengroepen als kleuter bijna één cm groter zijn dan hun leef tijdgenoten uit lagere beroepen groepen, welke iaatsten ook als leerlingen van voortgezet onderwijs drie cm kleiner zijn dan hun „duurdere" leeftijdgenootjes. Niet alleen neemt de groeisnel- heid toe, er treedt ook een vervroe ging op in de ontwikkeling van de geslachtskenmerken. Het volwas sen worden begint bij een toene mend aantal kinderen al op de la gere school. Omdat de volwassen heid, naar biologische maatstaf, op jongere leeftijd wordt bereikt, pleit men voor een verlaging van de of- •iciële meerderjarigheidsgrens van 21 naar 18 jaar. Maar er zijn meer consequenties verbonden aan de grotere gestalte, die wij Nederlanders krijgen. Het stelt zijn eisen aan de industriële vormgeving. Men zal er bij de kle dingindustrie rekening mee moeten houden en in de bouwnijverheid; ons meubilair en onze vervoermid delen zullen ons een ruimere „zit" moeten gaan aanbieden. Een eeuw geleden was de ge middelde lengte van de jongelui, die voor de militaire keuring ver schenen, 164 cm. Sindsdien is de lengte geleidelijk toegenomen tot 178 cm voor de lichting 1967. Dit is een gevolg van toegenomen groei- snelheid op jonge leeftijd: zuigelin gen, kleuters, schoolkinderen en tieners zijn groter dan hun leeftijd genoten van een of meer genera ties geleden. Dit alles hangt rechtstreeks sa men, zeggen de rapporteurs, met de welstand. Verhoging van de wei vaart van een land gaat al na korte tijd gepaard met een duidelijke groeiversnelling. De verschillen in welstand lussen de verschillende bevolkingsgroepen in ons lanf weerspiegelen zich zelfs in lengti en gewicht tussen kinderen uit ho gere en lagere welstandsklassen. De leeftijd waarop de eerste menstruatie optreedt, ligt thans ge middeld op 13 jaar en 5 maanden dat is een vervroeging van drie maanden sinds 1956. In biologiscl opzicht zijn meisjes volwassen oj gemiddeld 15-jarige leeftijd, jon gens gemiddeld op 16-jarige leef tijd. De lengtegroei stopt bij meis jes ongeveer als ze 17 zijn bij eei lengte van 167 cm, hij jongens or Wié jaar, bij een gemiddelde leng te van 178 cm. De rapporteurs wijzen er op, da die vervroegde rijping van de Ne derlandse jeugd ook zijn conse quenties heeft voor opvoeding er onderwijs, wetgeving en recht spraak. (VERVOLG OP PAGINA 5) GEEN HAVENS IN DELTA-GROEN |Dat bleek gisteren in de Tweede Kamer tijdens het debat over de 1 1966 verschenen zeehavennota. Minister Bakker van Verkeer en (Waterstaat vatte het regeringsstandpunt als volgt samen: i De regering staat positief tegenover een uitbreiding van de Maasvlakte jllietzechaventerrein voor de kust van Voorne-Putten) met 800 ha, een be- Jperkte uitbreiding dus. De aanleg van zeehavens en industrieterreinen op Voorne-Putten en in jleHoeksche Waard wijst de regering nog altijd beslist van de hand. Het voornaamste argument van de minister vóór enige uitbreiding van de Maasvlakte is, dat alleen daar het vaarwater diep genoeg is om de mam. moetschepen van de toekomst te ont vangen. Zeehavenontwikkeling op Voorne-Putten en in de Hoeksche Waard is niet nodig, omdat kleinere zeeschepen (tot 60.000 ton) elders ont vangen kunnen worden, met name in het Scheldebekken, dat met pijplei dingen verbonden kan worden met het grote distributiecentrum Rotter dam. De regering staat dus niet achter het rapport, dat het Bureau Harris onlangs in opdracht van Rotterdam vervaardigd heeft. Daarin wordt zee havenontwikkeling op de Zuidhol landse eilanden bepleit, evenals in de uitgelekte studie „Plan-2000" van drie gemeentelijke diensten van Rotter dam. (Van onze redactie buitenland) PARAMARIBO De regering heeft de sociale onrust [veroorzaakt door langdurige sta ngen niet overleefd. Gisteren- deelde premier Pengel de jlMerlandse gouverneur mede t de ministers hun portefeuille r beschikking stellen. Premier Pengel maakte later in 'En korte verklaring, die werd uit monden door de regeringsradio, be- |«nd, dat de voltallige regering en E regeringsfracties bijeen zijn ge- Eest in verband met de politieke "A en de moeilijkheden van de atste dagen. Pengel verklaarde: „Wat zien aan- l'nkelijk deed gevoelen als een cri- W op onze middelbare scholen is N uitgegroeid tot een uitbarsting 1 onze samenleving. Wat zovele ja- En moeizaam is opgebouwd, is thans n filing komen te verkeren." p*" gevolg van dit overleg, aldus gengel, besloot de ministerraad dat ne ministers hun portefeuilles ter schikking zouden stellen. De Suri- jMBise premier wenste de luisteraars Prop „het beste en tot betere tij- LjHuverneur Ferrie heeft het ont- Lm beraad gehouden en de minis- s verzocht datgene te blijven doen I ;.2D in het belang van het land "S achten. Wan een onzer verslaggevers) tlfm'm'i £e "^-jarige poli- Rei-v Borremans uit het ...Psche Galmaarden, die af- ft- maandag "rottenhoofd, co, het a j~" ;"vvt> utgcpmni in G*nt emisch ziekenhuis te kan weer praten. Dit werd een nieuw compleet met kreeg ingeplant in offir.i/1',"""15 meegedeeld in een PatlSni medisch bulletin. De öopt ?ie nog kunstmatig loed gevoed, maakt het Voor de liberale afgevaardigde Ze- gering Hadders, die krachtig pleitte voor havenuitbreiding waar de aard rijkskundige omstandigheden het gunstigst zijn, was het regeringsstand punt reden tot juichen. Volgens hem had de zeehavennota bij de buiten landse concurrenten de indruk ge wekt, dat Nederland geen verdere zeehavenontwikkeling wenst en er ook niet de ruimte voor over zou hebben. „Die indruk is nu weggeno men," zei hij. Minder geestdriftig was de heer Lems van de socialistische oppositie, al had hij met het regeringsstandpunt tenslotte vrede, zeker na de toezeg ging van de minister aan zijn fractie genoot Westerhout, dat de beslissing over een eventuele uitbreiding van de Maasvlakte ter goedkeuring aan de kamer zal worden voorgelegd. „Wij zullen de zaak kritisch blijven volgen," beloofde de heer Lems. Hij is en blijft bang, dat uitbreiding van de Maasvlakte een bedreiging be tekent voor de Voornese duinen, een waardevol natuur- en recreatiegebied. (VERVOLG OP PAG. 5) (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De K.V.p.-Tvveede-Kamerfractie is ervan overtuigd, dat een groot aantal Nederlanders te lijden heeft onder de prijsstij gingen van 3,5 procent die vorige maand al hoger gebleken zijn dan de regering oorspronkelijk geraamd heeft. De fractie doelt hier bij vooral op de bejaarden, de invaliditeitstrekkers en de mensen die geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. VATICAANSTAD (AFP) De stoel in de basiliek van het Vaticaan, die eeuwenlang placht te worden vereerd als die van Petrus heeft in werkelijkheid nooit aan de apostel toebehoord. Tot deze Conclusie is een vorig jaar door de paus ingestelde commis sie gekomen. Het wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de houten stoel met ingelegd ivoor uit een latere periode moet dateren dan die waarin Petrus leefde. Waar schijnlijk is de zetel in de vierde eeuw gemaakt. ledereen in West-Zeeuwsch- Vlaandeien is in de weer voor het komend vakantieseizoen, dat opnieuw bijzonder druk be looft te worden. Pagina 3. In Bergen op Zoom wordt ge ëxperimenteerd met een uniek onderwijssysteem. Pagina 5. De generaal van de jezuïeten verlangt van de Amsterdamse studentenpastores dat zij hun eisen laten vallen. Pagina 7. Hans van Z -. den geestelijk Ik kan Het moor- niet meer aan. Pagina 9. brengt de KRO carnaval op de te- Pagina 13. schaatskampioen is dit weekeinde Zondagavond een uur lang ievisie. De Europese Dag Fornaess het meest bang voor Cees Ver kerk en Göran Claesson. Pagina 15. Geen duurtetoeslag voor de bouwvakkers. Pagina 17. EEN BOEDDHISTISCHE monnik heeft in het plaatsje Noei, 30 km van Saigon door zelfverbranding een eind aan zijn leven gemaakt. WASHINGTO/v (DPA) De V.S hebben in de afgelopen tien jaar'on geveer 15.000 kernbommen „in de gehele wereld verspreid" opgesla gen. Dit heeft de Amerikaanse mi nister van defensie, Meivin Laird gisteren in een televisievraaggesprek bekendgemaakt. Laird zei met dit getal te willen bewijzen dat een zodanige spreiding van kernbom-opslagplaatsen niet ge vaarlijk is. Volgens mededelingen van zijn voorgangers McNamara en Clifford zijn alleen reeds in Europa ongeveer 7000 kernladingen \'oor z.g. tactische kernwapens opgeslagen. Hoe groot de totale Amerikaanse voorraad kernwapens is, is een ge heim, maar volgens welingelichte kringen veel groter dan het door Laird genoemde getal. Minister Veringa van onderwijs heeft gistermiddag de nieuwe medi sche faculteit van de Vrije Univer siteit te Amsterdam officieel ge opend. Tijdens deze plechtigheid vond een discussie plaats tussen de bewindsman enerzijds en groepen studenten anderzijds, waarbij een groot aantal punten werd aange sneden. •(Van onze redactie binnenland) VEENENDAAL Bij de dood van twee patiënten in een ziekenhuis in Veenendaal is het vermoeden gere zen, dat dit mogelijk te wijten is aan gebruikte digoxine tabletten. Een voorlopig onderzoek door de fabrikant van deze tabletten, heeft aan het licht gebracht dat één partij van deze tabletten van een onjuiste samenstelling zou kunnen zijn. Alle apothekers en artsen zijn inmiddels gewaarschuwd om te voorkomen, dat tabletten uit deze partij nog verder zouden worden gebruikt. „Deze groepen komen in toene mende mate in moeilijkheden", aldus vier KVP-kamerleden die hierover gisteren vragen gesteld hebben aan minister Roolvink van Sociale Zaken. Intussen blijkt, dat de P.v.d.A. op nieuw wil aandringen op een alge mene prijsstop, waarover de socialis tische Tweede-Kamerfractie minister De Block al verschillende keren ge ïnterpelleerd heeft. De voorzitter van het NVV, de heer A. Kloos, tevens Eerste-Kamerlid, meent, dat de prijs stijgingen van 31/2 procent een alge mene prijsstop noodzakelijk maken. De heer Mertens, voorzitter van het NKV is eenzelfde mening toegedaan. •Ook die vrouwenbond vain het NW pleit in een telegram aain mi nister De Block voor een prijsstop. De kans wordt steeds groter, dat de Tweede Kamer een nieuw debat over de prijzen zal gaan houden. Gisteren hebben de KVP-kamerle den J. Manen, C. J. van der Ploeg, A. Weijters en mr. G. Boot o.a. de vol gende vragen aan minister Roolvink gesteld over de problemen waarmee verschillende groepen Nederlanders te maken krijgen. Heeft de minister zich reeds bera den over hetgeen hem te doen staat in verhand met de in de maand januari 1969 gebleken stij ging van de kosten van levenson derhoud, waaromtrent zijn ambt genoot van Economische Zaken op 12 februari 1969 mededeling heett gedaan in de kamer en kan hij hei resultaat van dit beraad meede len? e Kan de minister een overzicht ge ven van de loonsverhogingen ge specificeerd naar bedrijfstak, wel ke met ingang van 1 januari 1969 hebben plaatsgevonden, van de duurtetoeslagen waartoe verschil lende bedrijven of ondernemingen hebben besloten in afwachting van de totstandkoming van nieu we c.a.o.'s alsmede van de ver hogingen in de sociale uitkerin gen krachtens wettelijke bepalin gen Kan de minister cijfers verstrek ken omtrent aantallen bejaarden en andere uitkeringsgerechtigden krachtens de'sociale verzekerings wetten die voor de noodzakelijke kosten van levensonderhoud rv>g zijn aangewezen op uitkeringen krachtens de algemene bijstands wet en eventuele recente toene ming van deze aantallen ten ge volge van de stijging van de kos ten van levensonderhoud (ADVERTENTIES) (Van een onzer verslaggevers) ANTWERPEN Het indu strie- en havengebied op de Antwerpse rechter- Scheldeoever is gisteren met een ramp bedreigd. In de loop van de ochtend raakte een tank, gevuld met 48.000 m3 LP-gas bij de grootste raffinaderij van Antwerpen, de Société Industrielle Beige de Pe- trole, lek. Het gevaar voor een explosie kon pas in d een explosie kon pas in de Volgens de havendienst in Antwerpen zou er een gro te ramp zijn gebeurd, als niet onmiddellijk was inge grepen. Het dak van de gashou der was plotseling door '11 drukverschil ingezakt. Het gas ontsnapte in grote hoe veelheden. De lekkage werd vrijwel direct opge merkt, waarna groot alarm werd geslagen op het be drijf, dat wordt omringd door andere raffinaderijen en petrochemische indu strieën. De bedrijfs- en stadsbrandweer kwamen terstond in actie. Alle we gen naar de raffinaderij werden binnen een straal van 7 km voor het verkeer afgesloten. Het ingezakte dak van de gastank werd met een laag sneeuwschuim afge dekt, zodat niet langer gas kon ontsnappen. Vervol gens werd de gashouder leeggepompt. Pas laat in de namiddag was alle ge vaar geweken. f J (p bouillon/O p' Sr:::::'tijdelijk nog <3V, K9"- oude prijs \Jy\ S"\ vandaag 250 gram van 85 voor 75 niet te geloven voor die prijs!

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1