'ijzen raag 7. VAL IN DE KOU DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND S lachen Meer rokers gaan op shag over Britse tanks naar Israël s kgre BINNENHUIS '69 j DirecteurDr. WA. J. M Harkx iars service en garantie. Partij van Gandhi verpletterd in West-Bengalen Jongens drinken vier liter anti-vries Nederland; weinig maar voldoende geneesmi (Melen 17,50 15,95 24,95 14,95 J. v. d. HEIJDEN no.26044 24 l09e jaargang EDITIE VO°r ZEELAND HoofdredacteurL. Leendekker 1 HoofdkantoorBreda, Reigersfr. 16 goon 22341. Postgiro 1114111 5, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 donderdag 13 febr. 196v WEERBERICHT Bewolking Veel bewolking met hier en daar mist. Matige tot krachtige wind uit noordoostelijke richting. Lichte vorst. HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 .eeuw te 's-Graven- I. van Bers te Over- week de gelukkige i hoofdprijs. Verder ot aantal winnaars witserse koebel. >n inzenden aan f Co, Postbus *845, lam. Op de enveloppe len^Koebelwedstd^ jn deskundige jury pi® Zanusst wordt ver tegenwoordigd door de beste dealers in elke plaats. Daar naast beeit Zanusst eigen servicestations overal in Nederland. Als er ooit iets zou haperen bent n ver zekerd van prompte service aan huis. superautomaat rrogramma's: tal vuile witte was, urechte bonte was, sterke synthetische ynthetischê weefsels, oma. 2 druktoetsen voor! weging bij verhoogd isbeweging bij normaal je: 1. wasmiddel was, 3. apprêt of zacht- GEN: hoogte 89 cm, PRIJS: f1009,-. nde Zanussi- 11159.-. 5.11.11 (15 LIJNEN) ?te re e- lot un an 'in If- [et tie de a- :n ng se ist sn. in ge fr iet jse og nd nd le de jst en de est ,or ge blokkeerd en is de kans op door glijden geringer. Voorts adviseert het Verbond niet bruusk op te trekken of scherp te sturen. Komt men door één of an dere oorzaak toch in moeilijkheden, blijf dan kalm en rem niet, maar ontkoppel en stuur snel in de rich ting waar men heen wil. Op gladde wegen is het de veiligste manier om altijd de hoogste versnelling te nemen. Hierdoor wordt namelijk de kans op overdosering voorkomen. Het Verbond wijst bovendien op het rijden op goede banden, die de juiste spanning hebben, en liet schoonhouden van lampen, ruiten en spiegels. Tenslotte vertrouwt het Verbond erop, dat de automobilist juist in deze weersomstandigheden reke ning zal houden met fietsers en bromfietsers die het nu slechts moeten doen met een vaak smal en glibberig pad. Gisteren zijn verschillende slip pende fietsers omgekomen. In de gemeente Monster slipt* een personenauto en schoot het rij wielpad aan de linkerkant van de weg op. De wagen greep daar de 13-jarige fietser Erik Uithof uit Den Haag. De jongen overleed in een ziekenhuis. In Klazinaveen raakte ten ge volge van de door sneeuw glad ge worden weg de 38-jarige gehuwde fabrieksarbeider G. J. Kroese uit slip. Daardoor werd hij geschept Oranjedorp met zijn fiets in een door een hem van achteren nade rende autobus en zwaar gewond. Tijdens het vervoer naar een zie kenhuis overleed het slachtoffer. Elders in het land kwamen bij verschillende verkeersongevallen nog zeker zes mensen om het teven. t irtiyoor vlakkere soepj k^Mouillon^r^ (Van een onzer verslaggevers) BREDA/VLISSINGEN De shag schijnt enigszins terrein te winnen op de sigaret, niet opzienbarend, maar toch opvallend ge noeg. Dit is de indruk van verschillende handelaren in rookartikelen in West- Brabant en Zeeland. Vaste klanten die vorig jaar steevast een pakje siga retten kwamen halen, vragen nu om in verhou ding niet zo dure shag. De constatering van de ze vage verschuiving wordt bemoeilijkt door het feit dat veel sigaren zaken nog met oude voor raden werken, dus ook met prijzen, waarop de BTW geen invloed heeft. Voor deze zaken is het te vroeg iets over de nieuwe situatie te zeggen. Van de kant van de N.V. Van Nelle, die o.a. shag op de markt brengt, vond men het te vroeg conclusies te trekken (het jaar is nauwelijks zes we ken oud). Een sigaretten- fabrikant wilde ook liever over een paar maanden de cijfers van de verkoop van shag en sigaretten eens naast elkaar leggen. Een zuivere kijk is nu onmo gelijk omdat veel zaken eind vorig jaar grote voor raden sigaretten ingekocht hebben. Deze voorraad is niet een-twee-drie uitver kocht, maar dat was wel te verwachten, zo zei men van de kant van deze firma. «s- P. de ing eit erts iot- niet zijn Kso tem naaaen verooaen merover ïeis te zeggen tegenover publiciteitsmedia. „Waarschijnlijk zal er later wel een publikatie hierover volgen van Volks gezondheid", zei zij. Het Kamerlid Lamberts gaf ons desgevraagd als toelichting: „De heer Van Heyst doelt op de grote calami teiten, die zijns inziens niet te vér- mijden zijn door de ophoping in de uitgestrekte havengebieden van de meest sterke vergiften. Grammen daarvan kunnen al dodelijk zijn. In Europoort-Botlek liggen her en der tonnen". „Nu de besprekingen over de uit- (Vervolg op pagina 9) NIEUW DELHI (Reuter) Het door Peking-gezinde communisten geleide Verenigde Front heeft bij de zondag in de Indiase staat West-Ben galen gehouden verkiezingen de ab solute meerderheid in het parlement veroverd. Toen gisteren de uitslagen voor 189 zetels bekend waren, bleek het front er al 141 te hebben. De Indiase con grespartij (van Indira Gandhi) had er toen slechts 42. Zes zetels waren toegevallen aan splinterpartijen. Het parlement telt 280 zetels. Het Ver enigde Front wordt door verscheide ne partijen gevormd, waaronder de pro-Russische Indiase communisti sche partij en de Bengaalse congres partij. De partij van Gandhi had de meerderheid in het Westbengaalse parlement. PITTSBURGH (AP) Een 17- jarige jongen is omgekomen en nog 12 jongens, geen van hen ouder dan 14 jaar, liggen in het ziekenhuis na dat zij vier liter anti-vries hadden opgedronken. Zij dachten dat het wijn was. Zij hadden de anti-vries gevonden in een wijnkruik onder een boom. LONDEN (A.F.P.) In doorgaans welingelichte kringen in Londen acht men het waarschijnlijk dat Engeland zich bereid heeft verklaard wapens aan Israël te leveren. Met name zou het gaan om Centurion-tanks. Van officiële zijde heeft men dergelijke berichten in de Arabische pers niet willen bevestigen of tegenspreken, zulks met het argument dat de re gering nooit mededelingen doet over overeenkomsten rn/ andere landen over wapenlever/nties. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG In ons land zijn be trekkelijk weinig (4000 ongeveer) maar voldoende geneesmiddelen in de handel. Dat zei staatssecretaris Kruisinga (Volksgezondheid) gister avond in de Tweede Kamer hij d« behandeling van een wijziging in dc wet op de geneesmiddelenvoorzie ning. Die wijziging beoogt een be roepsprocedure bij de keuring van geneesmiddelen soepeler te laten verlopen. In andere landen van de E.E.G. zijn van 8000 tot meer dan 30.000 pil len, poeders, drankjes enz. verkrijg baar. Alle noodzakelijke geneesmid delen zijn hier te koop. (ADVERTENTIES) Grand Marnier Bénédictine D.O.M. Ballantine White Label Chivas Regal Blended Scotch Whisky COGNAC BISCUIT WUNIMPORT - ROTTERDAM Haagdijk 9, Breda tel. 3 48 97 3e intern, beurs voor woninginrichting 7 t/m 16 februari - ahoy' rotterdam. „droomkamers 2000" ontworpen door verner panton (denemarken) compleet ingerichte drive-in euro-woning vele noviteiten voor de inrichting van woning in binnen- en buitenland, ruim 12000 m2 woon-ideeën. dagelijks11- 77/19-2230 - zondags 12-18 uur

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1