Monsterproces in Utrecht begonnen AANVAL VAN DUBCEK OP CONSERVATIEVEN BRT WIL AKKOORD MET VARA lilitaire tarades nog in onderzoek y0 Z BEROEPT ZICH OP fELEPATISCHE GAVEN K.V.P. wil Nederlands initiatief tegen noodtoestand in Spanje In 't kort Ontkenning antisemitisme in poppenfilm Dr. W. Mulders bepleit nationale stichting voor bejaarden Ideologische campagne uitgebreid tot legertop VERDRIJF VERKOUD HEID [Mini-crisis T Wij hebben in deze kolommen al ens eerder gepleit voor een verbod kan politieke provocatie met be ding tot Berlijn. (Daaronder zou jijvoorbeeld ook een verbod tot het «staan van een NPD in West-Berlijn innen vallen). Knoopjes Details „Ontwikkeling communisme naar eigen tradities" PROTEST Bij reumatische spit, neusverkoui verstuikingenen winterhanden. eid, 45.- PHILIPS In Rusland rriet WITTE KRUIS DE STEM VAN WOENSDAG 12 FEBRUARI 1969 11 H- et Westduitse besluit om de presidentsverkiezingen in West-Berlijn te houden heeft |ten mini-crisis rond „dit Baarle- Nassau van de Europese politiek" - |»als Berlijn door een dagblad ge- roemd werd - veroorzaakt. I Oost-Duifsland vindt het voorne- |nen van Bonn in strijd met het ■volkenrecht. Berlijn behoort immers ■juridisch niet tot een van de twee Ijuitilanden, maar staat nog altijd lattier het gezag van de vier grote Tijgendheden. I Men kan het besluit van Bonn, ujarmee ook Engeland, Frankrijk en merika niet gelukkig waren, maar h respecteerden om de schijn te „mijden zich met „interne aange- jtjenfieden" in te laten, op zijn thtst gezegd weinig tactvol noe- bien. Zolang dit niet gebeurt blijft Bei- ineen gebied, waar men de span- ...g tussen Oost en West naar be iwen kan verhogen of verlagen en I precaire verhoudingen tussen sten West kunnen op dit moment 'i de plaagstootjes rond Berlijn ...t verdragen. [.Gelukkig zijn er berichten, dat joskou het deze keer niet op e.en wbtmeting zal laten aankomen, .bskou immers wil nü zaken doen pet de nieuwe Amerikaanse rege- fg en laat daarom de „Pravda" .shts wat onvriendelijk pruttelen [ver „Berlijn en de intriges van Iffan onze parlementaire redactie) «EX HAAG De minister van jjlmsie heeft nog geen beslissing Iwmen op de vraag of en in welke Jite dit jaar nog militaire parades puden zullen worden. Beraad «over is gaande, enerzijds als ge- M van schriftelijke vragen van het Ptflid IVieldraaijer, anderzijds nu [mor de kwesties rond de NAVO "e' legeroptreden in Indonesië ■owe Weerstanden tegen militaire Frustraties zijn ontstaan, oeeds eerder werd besloten, met ®e uit een oogpunt van bezuini- e' aantal grotere parades te Lu j"n' Dnder meer werd vastge- S.t het allergrootste défilé met legeronderdelen slechts eens in K»»» worden gehouden. Ook ijeaend, dat actuele situaties kun- TJ l" tot een wijziging in het E oeschema. Zo werd vrij recente- r® Parade in Amsterdam afge- l b verband met de emotionele W ter plaatse. in socialistisch kamerlid vra- L "er,de Parades heeft gesteld is le»„ i ministerie nog eens op Ciku Seattendeerd. Met name Lwastenkant betreft. De parade k ri.e/en'lei<E van het afscheid van (len n n3n generale staf Van ■tai' 7* militair evenement ook Eren gekost en vele mili- L ,?P Be been heeft gebracht, htm„ en daar eveneens nogal k voor?06r veroorzaakt. In Brabant ihchtingeen anh-paradecomité in IToch verwacht men in militaire blijf niet dat men mi opeens alles Varvahen. De buitengewone h raaes op de kazerneterrei- Nae „!i?gtiidaSen. zoala koningin- P Beent stelliS blijven bestaan, ken», m,en' terwül hier en daar pnennn,, noS wel buiten de ka- Pet cm za! blijven marcheren, F binderT minder aantal plaatsen F Cuba 6 Verenigde Staten Tbten om a een overeenkomst fes va„ terugkeer van passa- R6»nkkcfykemte vli6gtuigen te l«rakkS6rik?anae regering en de '1 ennn j c"tvaartmaatschappij zich v-u® veramitwoordelijkheid 8^" hebben genomen voor de ag Jln, vliegtuig. Tot •J? oervoor de Cubaanse verantwoordelijk. (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT De rechtszaal van de Utrechtse arrondissements rechtbank puilt uit als Hans van Z. wordt binnengebracht. Niet min der dan 66 verslaggevers en even veel belangstellenden zien hoe hij door een haag van politieagenten en tussen dranghekken door binnen komt. Ze luisteren naar de gortdroge voorlezing van de dagvaar ding en de processen-verbaal door de officier van justitie mr. A. So merwil. Ze horen hoe Hans van Z. met vaste stem zijn personalia op geeft. Het wordt de toehoorders weldra duidelijk, dat openbaar aan klager en verdachte een gevecht „op leven en dood" zullen gaan voe ren. Het wordt duidelijk, dat de officier van justitie zal aansturen op de zwaarste eislevenslang. Later blijkt dat alles wat Van Z. „zag" precies klopt met de werkelijke situatie in de woning van Elly Ha- gers. Toen hem een foto van het huis van Elly Hagers werd getoond wees hij de etage aan met een balkon met twee openslaande deuren en zei, dat Elly Hagers daar zou hebben kunnen wonen. Nadat de Utrechtse recherche deze gegevens had vastgelegd en con tact had opgenomen met de recherche in Rotterdam, bleek dat Elly Hagers inderdaad een huis van oudere datum bewoonde en dat zij de beschikking had over een appartement met een balkon en openslaande deuren en dat er inderdaad ook een rioleringsgeur tje hing. De politie werd daardoor gesterkt in haar vermoeden, dat Hans van Z. inderdaad iets met de dood van Elly Hagers uitstaande kon heb ben. Later op deze eerste dag wordt evenzeer duidelijk, dat Hans van Z. zich met hand en tand zal verdedigen, hij ontkent de moord op Elly Hagers. De eerste dag van het proces is ge heel gewijd aan de behandeling van deze moord. Het eigenlijke verhoor vangt aan met de Rotterdamse hoofdagent van politie H. C. D. Driessche die op 23 april 1964 in haar woning aan de IJsclubdwarsstraat het lijk van El ly Hagers vond, nadat een telefoni sche melding was binnengekomen. De woorden, maarmee hij het tafe reel schildert, dat hij daar in de woon-slaapkamer van het slachtol- fer op de tweede etage aantrof, zijn sober, maar de foto's, die rechtbank president mr. Van Zeben hem toont, zeggen genoeg. De president laat de verdachte twee brillen zien, en vraagt of deze hem iets zeggen. Hans van Z. ver klaart, een politiefoto van Elly Ha gers gezien te hebben, waarop ze een bril van dat type droeg. President: ,.Kunt u Elly Hagers met een van die brillen voorstellen Hans van Z „Ik zou me er u ook mee kunnen voorstellen". President: „Dat bedoel ik niet. Hebt u Elly Hagers ooit met deze bril gezien Hans van Z,: „Neen". Het blijkt, dat hoofdagent Van de Driessche beide brillen in de kamei van de vrouw heeft aangetroffen. De president toont hem vervolgens een kettinkje en vraagt, of het van hem is. Hans van Z. zegt, wel een hals kettinkje gedragen te hebben, maai niet met zulke fijne schakels. Het blijkt, te zamen met enkele niet ge- identificeerde overhemdknoopjes in de kamer van het slachtoffer op de vloer gevonden te zijn. Uit het onderzoek is komen vast te staan, aldus deze getuige, dat er een mysterieuze minnaar van Elly Hagers bestaat. Ondanks vele naspu- ringen is men er niet in geslaagd zijn identiteit te achterhalen. Na een korte onderbreking wordt vroeg in de middag de zitting voort gezet met het verhoor van de ex- echtgenoot van het slachtoffer. Hij herkent een aantal kledingstukken van Elly Hagers, die ook door Hans van Z. zijn beschreven. Na een heftige woordenstrijd tus sen de verdachte en een getuige (pen sionhouder uit IJsselstein), die zegt Hans van Z. met Elly Hagers te heb ben gezien, schorst de president van de rechtbank, mr. Van Zeben, de zit ting. Tijdens het middaggedeelte van zitting stelt de president van de recht bank allerlei detailvragen aan twee Utrechtse rechercheurs, die als ge tuigen zijn verschenen. Aanvankelijk begrijpt niemand, waar de president heen wil, maar naderhand geeft hij zelf de verklaring: hij wil trachten te achterhalen of Van Z. inderdaad be schikt over paranormale gaven. De verdachte zegt zelf niet letter lijk te beschikken over telepatische vermogens, maar wekt de indruk wel. Tijdens de dertien verhoren door de Utrechtse recherche is hij, zo ver klaart hij. op goede voet met de po litiemannen gekomen. „We speelden een spelletie". zegt hij, „zij schreven een woord op een papiertje en hiel den mii dit voor. Ik „zag" dan be paalde dingen, die ik hen vertelde". Hans van Z. tussen een parketwachter en een rechercheur in, op weg naar de Utrechtse rechtszaal. Nog gisteravond is de Rotterdamse politie de gevelversieringen van de woningen in de IJsclubdwarsstraat in Rotterdam en die van de huizen om de hoek gaan fotograferen. De president heeft hierom gevraagd na dat Van Z. met stelligheid beweerd had, dat de grijze siersteen niet al leen in het pand IJsclubdwarsstraat nr. 2 voorkwam, maar ook in andere huizen om de hoek. Volgens Van Z. heeft hij ook dit „gezien". Tijdens het onderzoek is aan deze omstandig heid geen aandacht geschonken en nu wil de president zien, of Van Z. wel een juiste „visie" had op dit punt. De president diepte uit de veelheid van bekentenissen en ontkenningen een proces-verbaal op waarin Van Z. verklaarde uit een in de kamer van Elly Hagers staande tas ongeveer 65 gulden, een lippenstift, parfum, een boekomslag en andere goederen te hebben weggenomen. Hij deed dit, naar hij zei, om te bewijzen dat hij de moord op Elly Hagers echt had gepleegd. Later op de dag zegt hij hierover, dat hij allerlei beelden diep in de realiteit ziet. „Maar ik kom er zelf niet in voor. Zat van de verho ren heb ik veel toegegeven om het verbaal af te ronden". DEN HAAG (ANP) Het partij bestuur van de KVP heeft de Ne derlandse regering verzocht het ini tiatief te nemen om samen met an- dere landen de Spaanse regering met klem te verzoeken „alle maatregelen op te heffen die in strijd zijn met de Rechten van de Mens". Het partijbestuur heeft „met grote bezorgdheid kennis genomen van de afkondiging van de uitzonderingstoe stand in Spanje tengevolge waarvan praktisch alle grondrechten voor een langere periode buiten werking zijn gesteld en met name de vrije me ningsuiting zo goed als geheel is on derdrukt". Het partijbestuur spreekt eveneens zijn afschuw uit over de executies in Bagdad en Bazra. (Van onze redactie buitenland) PRAAG De Tsjéclioslowaakse partijleider Dubcek heeft in een rede een belangrijke tegenaanval gedaan op de conservatieven in de partij. Hij drong er op aan, dat het Tsjecho- slowaakse communisme zich moet blijven ontwikkelen in overeenstem ming met de tradities van het land. „Ons communisme moet voortgaan zich langs een eigen weg te ontwik kelen, omdat het land er niet bij ge baat zou zijn als het slechts wat reeds bereikt is blijft beschermen", aldus Dubcek. Tot nu werd er ln de redevoeringen van de Tsjechoslo- waakse leiding alleen de nadruk op gelegd dat men zou trachten de vrij heden die men zich voor de invasie had verworven, zo veel mogelijk te bewaren. Dubcek verklaarde: „Het zal ons niet helpen de principes van de poli tiek vain na januari te verdedigen. Wij moeten alle waarden van de po litiek van het centrale pairtijcomitê ontwikkelen in onze confrontatie met de huidige, meer gecompliceerde realiteit". Dubcek stelde dat „een actieve b-e nadering van het nationale erfdeel, van de progressieve erfenis van de nationale geschiedenis een onver vreemdbaar deel uitmaakt van de politiek van na januari" Hij keerde zich met deze woorden tegen het Russische standpunt, dat uitgaat van die stelling dat het communisme zich slechts op Russische wijze kan ont wikkelen en dat de Tsjechen „re visionisten" zijn. Het officiële partijblad „Rude Pravo" is deze week een campagne begonnen ter ondersteuning van Dubcek en de andere liberale lei ders. Een commentator schreef: „Er zijn slechts twee keuzemogelijkheden; of de politieke leiding van Dubcek te handhaven en de ontwikkeling van na januari voort te zetten, of onze veiligheid te verliezen door de hui dige leiding vam staat en partij toe te staan af te treden". DE Studentenvakbewegiag heeft de minister van Onderwijs en Weten schappen een open brief gestuurd waarin wordt verzocht „op korte ter mijn positief te antwoorden" op de volgende eisen: onmiddellijke uitke ring van f 400 aan alle ingeschre ven studerenden en onmiddellijke ontbinding van de commissie An- driessen. EEN 24-UURSSTAKING heeft het treinverkeer in en rond Milaan gis teren stilgelegd en een grote chaos veroorzaakt voor forensen. Ongeveer 100.000 forensen konden hun werk niet bereiken. DE GEHELE Joegoslavische bevol king zal bij de verdediging van het land worden betrokken. Vrouwen tussen 19 en 40 jaar zullen dienst plicht moeten gaan vervullen. Dit heeft de Joegoslavische minister van defensie gisteren in het parlement verklaard. EDGAR FAURE, de Franse minister van onderwijs, heeft verklaard, dat disciplinaire maatregelen, die thans genomen worden, tegen zekere stu denten noodzakelijk zijn. Hij maakte bekend, dat 34 studenten van de uni versiteit van Parijs zijn uitgesloten. BEATE KLARSFELD, de 29-jarige vrouw die vorig jaar op een congres in West-Berlijn bondskanselier Kie- singer een klap in het gezicht gaf, wil het in de algemene verkiezingen van komend najaar tegen Kiesinger op nemen in diens eigen kiesdistrict. Ze zal optreden als kandidate voor de „Actiegroep" voor Democratische Vooruitgang." (Van een onzer verslaggeefsters) BRUSSEL De BRT zal zich tot het uiterste inspannen om met de VARA tot een vergelijk te komen. Dit deelde de heer Paul Vanden- bussche, directeur-generaal van de BRT gisteren te Brussel mee. Zoals bekend is er een groot conflict ont staan tussen VARA en BRT naar aanleiding van de poppenfilm „De passie van Ons Heer", waaraan de laatste weken door tal van Belgi sche en Nederlandse kranten antise mitische tendensen werden toege schreven. Op grond hiervan werd door de VARA de heer Mare Lie- bregts, regisseur van deze film, ge weigerd als regisseur van de VARA- BRT-produktie „Tijl Uilenspiegel" Dit was voor de BRT aanleiding de VARA te [aten weten geen prijs meer te stellen op o.a. vertoningen in Bel gië van Maigret-afleveringen, even eens een gezamenlijke serie. De bewering van een Nederlands dagblad, dat door de t.v.-bewerking van „De passie van Ons Heer een antisemitisch spel is gemaakt van een stuk van Michel de Ghelderode (uit 1S22) dat van oorsprong niet antise mitisch is, noemde de heer Vanden- bussche een zware beschuldiging aan het adres van de BRT-program- ncastaf. „De Nederlandse journalisten schrijven op een wankele basis" al dus de directeur-generaal. Hij tracht te aan de hand van een vergelijking van de oorspronkelijke tekst van De Ghelderode en de voornaamste tek sten uit de televisieversie die wer den aangepast of weggelaten omdat zij kwetsend konden worden geacht, duidelijk te maken dat de originele versie zelfs nog verzacht wasHoe wel hy zeer nadrukkelijk antisemiti sche tendensen blijft ontkennen, zul len echter tóch enkele wijzigingen worden aangebracht. Zo zal de film (in de openbare voorstellingen) voorafgegaan worden door een proloog, waarin het stuk gesitueerd wordt in een folkloris tisch kader. En een van de passages waaraan het meest aanstoot werd ge nomen, een gesprek tussen twee sol daten op de Grote Markt te Brussel dat door velen anti-joods is uitgelegd, maar dat naar de mening van de heer Vandenbussche evengoed als anti- Amerikaans kan worden bestempeld, zal geheel worden weggelaten. De directeur-generaal sprak er zijn verwondering over uit, dat de felle protesten zo laat zijn gekomen (pas de laatste weken), omdat de film al op 9 oktober aan de Belgische pers werd getoondin september reeds werd ingezonden naar Rome voor de Prix d'Italia en op 2 november door de Belgische t.v. werd nïtgezonden. Slechts één weekblad had indertijd enig voorbehoud gemaakt ten aan zien van het antisemitisch aanschijn van de produktie. Wel verscheen op 8 november in het Belgisch Israëli tisch Weekblad een ingezonden brief, waaraan het blad een commentaar met voorbehoud vastknoopte. Hierop is in vele publikaties door de Belgi sche en Nederlandse pers later terug gekomen. Bij de B.R.T. zou geen enkele indi viduele protestbrief zijn binnengeko men. Ook by de vertoning voor de Prix d'Italia zouden in deze richting geen bezwaren zijn gemaakt, zelfs niet dit volgens een BRT-mede- werker door aanwezige vertegen woordigers van de VARA-program- mastaf. Zeer fei protesteerde de heer Van denbussche tegen de beschuldiging dat hij die in laatste instantie be slist over het al dan niet uitzenden met willekeur te werk zou gaan. Hem werd verweten, dat hij ais katholiek andere maatstaven han teerde bij het toezicht op t.v.-pro- gramma's, dan hij zou moeten doen als directeur-generaal. Volgens hem was de laatste beslissing genomen op advies van andere, niet-katholieke BRT-medewerkers. Tegen het uitzen den van de gewraakte poppenfilm had geen enkele BRT-medewerker bezwaren gemaakt, aldus de heer Vandenbussche. UTRECHT (ANP) Omdat het met de voorbereiding van de oudere werknemer op zijn pensionering in ons land nog „knudde" is, zou er een nationale stichting moeten komen die zich die voorbereiding tot taak stelt. Dat meent dr. W. J. M. Mulders, die zich als gerontoloog bezighoudt met de economische psychische en maatschappelijke problematiek van rond-de-vijfenzestigers. In „Ruim Zicht", het orgaan van het Neder lands Katholiek Vakverbond, stelt hij dat zo'n instituut zou moeten stoelen op een vaste kern, bestaande uit een psycholoog, een arts, een eco noom, een demograaf, een statisticus en een socioloog die als coördinator- organisator de band met het be drijfsleven zou kunnen onderhou den. De oudere werknemers moeten ter dege zijn ingesteld op hun terugtrek king uit het arbeidsproces, geestelijk zowel als materieel. Hun inkomen neemt vaak aanzienlijk of: dr. Mul der verwacht dat eenderde van de gepensioneerden in de toekomst niet boven het bestaansminimum zal uit komen (tegenwoordig is dat onge veer de helft). (ADVERTENTIE) Overal waar warmte helpt» helpt de geneeskrachtige warmte van Philips Lifraphil beter. nfraphil geneeskrachtige warmte die diep doordringt. MOSKOU (RTR) De campagne van het Kremlin om intellectuelen er toe te brengen zich naar de ideo logische partijlijn te voegen, is nu uitgebreid tot de top van de strijd krachten. Het orgaan van het minis terie van defensie, „Rode Ster", meldde dat de hoofden van alle po litieke afdelingen van leger en ma rine en de redacteuren van militaire bladen kortgeleden over dit onder werp een conferentie hebben ge houden. De chef van het politieke bureau van de strijdkrachten, generaal Je- pisjew, zegt in een in Rode Ster ge publiceerd rapport over deze bijeen komst dat het ideologische werk moet worden verbeterd, omdat het veel tekortkomingen heeft. De generaal wees op artikelen die zwak waren „in ideologisch-theore- tische zin". Sommige journalisten zouden geen blijk geven van vol doende „politieke scherpte". Het partijorgaan „Sowjetskaja Rossija" pleitte er in een lang artikel voor dat journalistieke en creatieve organisaties een consequente en krachtige positie innemen in de ide ologische strijd tussen Oost en West. De campagne om de infiltratie van westerse en „revisionistische" ideeën te onderdrukken werd ongeveer een jaar geleden door partijleider Brezj- new gelanceerd. De huidige ople ving ervan wordt door westelijke waarnemers in de hoofdstad gezien als een bewijs dat de bezetting van Tsjechoslowakije een grote mate van verwarring en onenigheid heeft ver oorzaakt onder partijleden en intel lectuelen. DE MEMISA-COLLECTE heeft dit jaar een bedrag opgebracht van 2 mil joen gulden. Dit is vijf maal zoveel als in 1964. Wie gevoel heeft voor de kleine, pikante dingen in het leven, zal tij dens het lezen van de krant van gis teren even peinzend hebben stilge staan bij de mededeling dat dr. L. de Jong de complete geschiedenis van het „Koninkrijk der Nederlanden in de «Tweede Wereldoorlog" aan het schrijven is in ordinaire schrijfbloks. Zo gaat dat als je een regeringsop dracht krijgt. Boft-ie nog dat-ie directeur is. Anders had-ie het met een kladblok moeten doen. Overigens krijg je wel de indruk dat er, als dr. De Jong met het hele werk klaar is, niet veel meer over is van het Koninkrijk der Nederlanden. Als hij zo doorgaat met het omver- trappen van vanouds heilige huisjes en gevestigde ideeën over moedige regeringsdaden, dan blijft er niet veel meer dan een Koninklijk der Nederlanden over. Tegen die tijd zijn we de West toch kwijt. Zal het een witte carnaval wor den, nou èn! Het zal dan in ieder geval gladjes verlopen. En wat zou U zeggen van een carnavalssleetocht? Dacht U nu even in vertrouwen nu wérkelijk dat er in het jaar 2000 nog één boom zal groeien op Voome-Putten, of in de Gouden Del ta, of zelfs in Zuidwest-Nederland? Tegen die tijd maakt Shell-Chemle zélf bomen, van plastic en zo. Net als die kunstkerstdennetjes, die nu al in etalages worden gebruikt. En weet zo'n hond veel! De KRO heeft het niet op door- kijkbloesjes. Typisch trekje van mr. Van Doom c.s.: geen doorzichtige be leidsvoering. Een doorkijkbuisja, zou de KRO daar wel intrappen? Het staat nu wel vast, het bericht doet in Haagse kringen de ronde, dat mevrouw Haya van Someren- Downer tot voorzitter van de VVD zal worden gekozen. Er is geen en kele tegenkandidaat. Het gaat Someren in de WD. De directeur van het splinternieu we Haagse Congresgebouw heeft een ontzèttènd fraaie beurt gemaakt, moet ik zeggen. In Scala (tv) heeft hij zijn plannen ontvouwd voor een zgn. debutantenbal. Het moet stijlvot worden, er moet een damescomité komen, dat een selectie moet maken van „jonge dames" en evenveel „jon geheren" uit kringen van het Haagse corps diplomatique en uit Wassenaar. En er moet een beschermheer of -vrouw komen „van zeer hoge func tie". En dan maar walsen, één, twee, drie, één, twee, drie, één, twee, bla, bla, bla, bla Haai Soossaaietie Maar Den Haag kan ook anders voor de dag komen. Vergis U niet. Het bedrag van 120 duizend gulden dat op de begroting 1968 voor bin nenlandse zaken was uitgetrokken voor de ideeënbus moet met 30 dui zend gulden worden verhoogd. De ambtenaren hebben namelijk voor een onverwachte toevloed van waar devolle ideeën gezorgd, zodat er nu te weinig geld is voor de premies. Hadden ze maar een ideeënbus voor ministers en kamerleden, dan zou er misschien minder aan partij en meer aan inventieve landspolitiek worden gedaan. Maar voordat we ons in het carna valsfeest storten, wordt er vanavond eerst gekeken naar AjaxBenfica. De meest onfortuinlijken op een glad, of natgedooid plaatsje in het stadion, de overgrote meerderheid lekke- warm voor de kijkbuis. En let op mijn woorden: ze winnen vanavond. Glansrijk MERIJN (ADVERTENTIE) Poeders, tabletten, cachets. (Witte Kruis spaart bovendien de maag.)

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 9