ViftPE ACHTERDEUR tms K?®r yjf wnm $g£a OOK ZO VOORDELIG #IN DE PRUSSIAG snsPBfWERa®® VAN z.ber< [ELEPATISC Mons VARKENSUPPSH [ilitaire iarades iog in >nderzoek Haven werkers Haven werkers een BEDRIJFSLEIDER - DRUKKERS - ZETTERS - LEERLINGEN VERKOOPSTER 2 mnl. assistenten Ossendrecht Middenstandswoningen inspekteur in Noord-Brabant SPUITER PLAATWERKER N.V. Gebr. Goedhart Peter Blankert grote .WnretKM HET MET 2 POPULAIRE WASMIDDELEN basterd SUlKÊR DR5CORA SpERZfê g-T gOltéN 1 kakelverse vuur* BUKNES3W HEEL POND 500G&M "mvlons ft/ERMOGÈNf Bontmantels Kees van de Ven .V. Drukkerij Van Burik in de drukkerij een volslagen „De Schroef" - H. Hoornaert Monteur-Bankwerker Plaatwerkers en Lassers bent u verzekeringsinspekteur voelt u voor specialisatie NOOIT VRIJDAG 14 FEBR. 8 UUR EEN HANDIGE JONGEN ENKELE VROUWELIJKE ADMINISTRATIEVE KRACHTEN Carnavalscomité Steen carnavalsoptocht WU MMURieEHSN UIT DUITSLAND VAATJE HEELFONP utepb-B KOFBJ inhoud 3 kilogrgiw VAATJE inhoud kilogram DUBBEL PAK I j goede pibbige koppie jjPpOl AAEEAf DE PROEF GROTE POT NEEM ER WAT /N VOORRAD NSB (öiÖS "ïrfictdël groob) P.r^^L-, f p0r^e P^S IAAT NU UW KINPEREN ZELF STROOIEN FPNPSbfftypm|ftiMC|yi POORRESBN igpvwes i m. OIW— I |A PAT IS HANDIG! Af. )M /N OGFRUS5MG }j0ÊW ZOEK MAAR UIT! meb ey\ zartfet rood, ook imiao-mesh Afvang U30J R J" M /I Commentaar Min I-crisis 8 DE STEM VAN WOENSDAG 12 FEBRUARI 1969 GEVRAAGD VOOR ROTTERDAM 31 tot 45 jaar. Inl. na 18.30 uur bij E. Ha- rings. Johan de Witstraat 13. Breda. En wilt u tóch blijven doorlopen? Gauw THERMOGÈNE WATTEN: weldadige f warmte doorstraalt J uw spieren en f/\ verlost u van die nare reumatische i pijnen! STILT PIJN DOOR WARMTE-' Lange persianer pattes f 475,- Lange Nertspootjes 750,— Nieuwlandstraat 3 Tilburg tel. 04250-26617 gevraagd voor Rotter dam. Van 21 tot 45 jaar Inlichtingen na 18.30 uur bij: C. H. van Ro- zendaal Kievitstraat 11. Breda. OGE HAM 101 DONGEN Tel. 01623-2040 VOOR DIRECT GEVRAAGD VOOR DE BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL Voor het rayon Brabant-West en Zeeland van de Nederlandse Boekhoudcentrale N.V. worden ge vraagd: Sollicitaties te richten aan Dhr. J. Jansen, Sta- tenlaan 165, Tilburg of tel. afspraak onder no. 04250 - 70040. MACHINEFABRIEK EN SCHEEPSWERF TERNEUZEN SLUISKIL Gevraagd: Aanmelden Verl. van Steenbergenlaan 12 - Tel. 01150-2995 TE KOOP: TE BOUWEN PLAN „LEEMBERG". Koopprijs var. van 38.000,tot 41-000, B.T.W. en centrale verwarming inbegrepen. Rijksbijdrage 8500,resp. 9800, Dit komt de koper geheel ten goede. Informatie: zaterdag 15 febr. a.s. tussen 10 -12 uur café Bogers, Kon. Wilhelminastr. 1, Ossendrecht. Telef. inform. 01650 - 34178. Indien U deze vragen beide met „ja" kunt beantwoorden, dan bent U wellicht bij ons en wij bij U aan het juiste adres. Wij willen overgaan tot aanstelling van een Een dynamisch man, die is ingevoerd bij de tussenpersonen en voelt voor ons pionierswerk, kan bij ons veel bereiken en zich ongetwijfeld verbeteren. De gespecialiseerde rechtsbijstandverzekering heeft de toekomst. Hebt U belangstelling, wendt U zich dan schriftelijk tot de directie van VRAG-NEDERLAND. ALGEMENE RECHTSBIJSTAND VERZEKERING- MAATSCHAPPIJ N.V. Slotlaan 86-88, Zeist, telefoon (03404) 11544. Voor onze fabriek te Sint-Maartensdijk (Tholen) vragen wij voor spoedige indiensttreding voor alle voorkomende spuitwerkzaamheden. die ook genegen is om al het knipwerk vanaf tekeningen uit te voeren. Schriftelijke sollicitaties te richten aan KOEL- EN LUCHTTECHNISCHE APPARATEN NIJVERHEIDSWEG 6, SINT-MAARTENSDIJK TELEFOON 01666 - 666 of 675. hadden we durven dromen dat in TERNEUZEN zou komen. LUDIEK CENTRUM D E M O L E N ENORME KANS voor TIENERS en andere mo derne mensen om deze populaire zanger te horen op in DE MOLEN (bij de Markt). Kosten 1,— De veiling „KAPELLE-BIEZELINGE EN OMGEVING" vraagt voor spoedige indiensttreding in de leeftijd van 15 tot 19 jaar. Voor het verrichten van diverse kantoorwerkzaamheden. Ook hebben wij plaats voor in deze leeftijd. Sollicitaties voor 20 februari a.s. aan het kantoor der veiling, Stations straat 51, Kapelle (Z.). Voor telefonische inlichtingen 01102 - 1551. iiHiiiiiaiiiiiHiiiiiBiiiiiHiiiiiHiiiiiBiiiiHiiiiiaiiiiniiiiiniiBiiiianng BEZOEKT DE te SINT-JANSTEEN op zaterdag 15 februari met deelname van 10 PRAALWAGENS, 8 GROEPEN DIVERSE PAREN en 300 INDIV1DUELEN. florae 1 normale prijsljLSgT noiWe Wtmate pni&) 99 PRIJS-SLAG HELEN. f T Het Westduitse besluit om de presidentsverkiezingen West-BerJijn te houden heeft een mini-crisis rond „dit Baarle- I Nassau van de Europese politiek" B>als Berlijn door een dagblad ge noemd werd veroorzaakt. Oost-Duitsland vindt het voorne- I men van Bonn in strijd met heti volkenrecht. Berlijn behoort immers [juridisch niet tot een van de twee j Duitslanden, maar staat nog altijd [onder het gezag van de vier grote gendheden. Men kan het besluit van Bonn, ivaarmee ook Engeland, Frankrijk en merika niet gelukkig waren, maar ich respecteerden om de schijn te wmijden zich met „interne aange legenheden" in te laten, op zijn zachtst gezegd weinig tactvol noe- Wij hebben in deze kolommen al ens eerder gepleit voor een verbod van politieke provocatie met be^ Jrekking tot Berlijn. (Daaronder zou bijvoorbeeld ook een verbod tot het staan van een NPD in West-Beriijn urmen vallen). Zolang dit niet gebeurt blijft Ber lijn een gebied, waar men de span ning tussen Oost en West naar be- jlieven kan verhogen of verlagen en precaire verhoudingen tussen tof en West kunnen op dit moment slfs de plaagstootjes rond Berlijn ^liet verdragen. Gelukkig zijn er berichten, dat skou het deze keer niet op een chtmeting zal laten aankomen, oskou immers wil nü zaken doen et de nieuwe Amerikaanse rege ling en laat daarom de „Pravda" «hts wat onvriendelijk pruttelen lover „Berlijn en de intriges van 'J™ onze parlementaire redactie) DEN HAAG De minister van Kfensie heeft nog geen beslissing «nomen op de vraag of en in welke note dit jaar nog militaire parades •Houden zullen worden. Beraad «rover is gaande, enerzijds als ge- van schriftelijke vragen van het "nerlid Wieldraaijer, anderzijds nu «oor de kwesties rond de NAVO net legeroptreden in Indonesië uwe weerstanden tegen militaire Monstraties zijn ontstaan, weeds eerder werd besloten, met ino w een °°gpunt van bezuini- ,nf ,aet aantal grotere parades te I J®', Onder meer werd vastge- II. pet allergrootste défilé met legeronderdelen slechts eens in R 1 hii!ren,zou worden gehouden. Ook en dat actuele situaties kun- I ami ?n tot een wijziging in het I ik „!Scherna- Zo werd vrij recente- st pafade 'n Amsterdam afge- band met de emotionele I Nu h t plaatse' CU.,aet socialistisch kamerlid vra ten onh6 pa.rades heeft gesteld is eze ».i ministerie nog eens op rat rioi!6 geattendeerd. Met name »r »pi.„ 'enkant betreft. De parade Ié chof n - van het afscheid van Ken iVJSn de generale staf Van loeaf militair evenement ook Wren hJeeft gekost en vele mili- eeft jP ue been heeft gebracht, kat n, ®r en daar eveneens nogal voert. veroorzaakt. In Brabant Richting 660 anti-Paradecomité in dingen men 'n militaire al lat.-, at men nu opeens alles bggena.„jrva^en- k>e buitengewone Ben od h,a °P de kazerneterrei- Mag .,,,?g ydagen, zoals koningin- P meent ^.n stelliS blijven bestaan, let w. „m.en, terwijl hier en daar ïmenonrt,? nog wel buiten de ka- piheton zal blijven marcheren, «inder frequent a3ntal PlaatSe" Cuha j^JT °e Verenigde Staten ^sloten nr>f j n een overeenkomst Wts van - terugkeer vain passa- r^cmakkefyken1*116 vliegt'uigen te Lrokwerikaa,nse regering en de d enn-i j luchtvaartmaatschappij tich vcramtwoordelij kheid %giers ^en gonomen voor de 'ndag m.. pu.het vliegtuig. Tot

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 8