Waarom zou u zich een ongeiuK sjouwen aan zo n loodzware koffiemelkfles? Als iemand zo vriendelijk is hem u thuis te komen brengen. huiverii Fatsoe politici de vluc under V&ihaêt langetjes MEDEWERKERS MEDEWERKSTERS COTELETTEN 5,89 per kg Keurslagerij THEO BIESBROECK Santomei koffiemelk van de melkman weerslag links en rechts erkgroep L< Gemeente Hulst WOONHUIS te huur vrijdag 14 februari van 16.30- 22.00 uur en op zaterdag 15 februari van 8.30- 18.00 uur ter gelegenheid van de opening van ons nieuwe bedrijf te Axel houden wij op vrijdag 14 februari van 16.30- 22.00 uur en op zaterdag 15 februari van 8.30 -18.00 uur een openings show. Op deze show vindt U de al- Axel Noordpolderstraat 2 Tel. 01155-1938 lernieuwste ontwikkelingen op land-, bouwmechanisatiegebied. U kunt dan gelijk eens 'kennis maken' met onze nieuwe (grotere) behuizing. Goede redenen om eens langs te komen. DE STEM Coöperatieve Raiffeisenbank „Zuiddorpe" Onze spaarders gelieven hun boekjes voor de rente- bijschrijving in de maand februari aan te bieden. Hef Bestuur ZOEKT U EEN PRETTIGE WERKKRING IN UW DIRECTE OMGEVING? MMock Nu groot voordeel voor diepvriesbezitfers! DEZE WEEK: Gemeente 's-Heer Arendskerke Gemeente Hulst 6 DE STEM VAN WOENSDAG 12 FEBRUARI 1969 Mfc nu. (//$//emaa/tant/ e/e /Zeee/w/ - {/ie e/$if/iei{/ non niae^M o^eej/' ei JÊ/^, n<pepeè nan ^iuie/iye /ei-c/fai-^eA met iianee/en èui//ei. ($b/; ■/feei/p/-'/p een /cc/i e£aw/a. Geniet dagelijks van deze brosse lekkernij 46 cent per pakje. ONTEIGENING BESTEMMINGSPLAN KOMI Het hoofd van het gemeentebestuur van Hulst brengt, ter voldoening aan het bepaalde in ar tikel 84 der Onteigeningswet, ter openbare ken nis dat met ingang van 13 februari 1969 gedu rende 21 dagen ter gemeentesecretarie van Hulst voor eenieder ter inzage is nedergelegd een be sluit van de raad dezer gemeente van 7 februari 1969 tot onteigening ten name van de gemeente Hulst van in het bestemmingsplan Kom I gele gen percelen, zoals deze op de bij dit besluit be horende grondtekening en gewaarmerkte lijst van te onteigenen percelen, zijn aangegeven, uit gezonderd het perceel met grondplannummer 39. Deze onteigening geschiedt in het belang van de ruimtelijke ontwikkeling en van de volkshuis vesting ter realisering van het bestemmingsplan Kom I, vastgesteld bij raadsbesluit van 1 decem ber 1967 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zeeland bij besluit van 19 april 1968 onder nummer 86-382, 4e afd. R.O.V. Krachtens dit bestemmingsplan zijn de te ont eigenen percelen bestemd voor de verkrijging van terrein voor het bouwen van woningen en bijzondere bebouwing en de aanleg van wegen en parkeerterreinen. Hulst, 11 februari 1969 Het Hoofd van het gemeentebestuur van Hulst, P. J, G. MOLTHOFF. v. d. Baanstraat 14 Zaamslag VANAF MEI Bevragen: v. Waesberghe- straat 47, Hulst. te anel u koerst inderdaad met het vele en veelzijdige nieuws, dat w dagelijks in zijn kolommen brengt Kom dan eens met ons praten, want voor de vervaar diging en de afwerking van de alom bekende MI- LOCK PRODUCTEN zoeken wij voor de Breierij voor onze ateliers te Ternenzeti en Hulst. ook leerplichtvrije meisjes, die in juli de school ver laten,kunnen nu reeds solliciteren voor onze BETEX opleiding. ttcks «f «Undiitf Voor inlichtingen en aanmeldingen kunt U bij onze personeelsafdeling alle dagen terecht aan het adres te TERNEUZEN: Mr. F. J. Ilaarmanweg 3, tel. 01150- 2834. HULST: Steensedyk 5-7 tel. 01140—2751, na kantoor uren 01140—3209. MINIMUM AFNAME 10 KG. BROODMARKT 5 HULST TEL. 2541. BEKENDMAKING ONTEIGENING in het belang der vesting. Artikel 80 Onteigenini wikshft. Sswet, Van 19 februari 1969 tot en met 20 maart lot ter secretarie der gemeente voor een iL inzage neergelegd een uitgewerkt voort'" goedgekeurd, plan van onteigening, 'met „i*! rige kaarten en grondtekeningen en verd» i scheiden ten name van de gemeente Arendskerke voor de uitvoering van het he» mingsplan „Kom 's-Heer Hendrikskinderm v plein 1967". enKe»! Schriftelijke bezwaren kunnen door benden uiterlijk veertien dagen na veria»"' bovengenoemde termijn bij het gemeentel»!111 worden opgegeven. I 's-Heer Arendskerke, 12 februari Het hoofd van het gemeentebest™,.. I 's-Heer Arendskerke. 1 D. M. VERMET. ONTEIGENING BESTEMMINGSPLAN ZUID n Het hoofd van het gemeentebestuur van I brengt, ter voldoening aan het bepaalde in art I kei 84 van de Onteigeningswet, ter openbare] nis dat met ingang van 13 februari 1969 rende 21 dagen ter gemeentesecretarie van H voor eenieder ter inzage is nedergelegd een h. I sluit van de raad dezer gemeente van 7 {ebrUïi 1969 tpt onteigening ten name van de ge« te Hulst van een in het bestemmingsplan II gelegen perceel, zoals dit op de bij dit bes,w behorende grondtekening en gewaarmerkte S I van te onteigenen percelen is aangegeven. Deze onteigening geschiedt in het belang van d{ ruimtelijke ontwikkeling en de volkshuis ter verkrijging van de beschikking over b perceel, ter uitvoering van het bestemmin^ Zuid II, vastgesteld bij raadsbesluit van' J I januari 1963 en goedgekeurd door Gedeputeer de Staten van Zeeland bij besluit van IJ r 1963 no. 1140/254, afdeling 3, voor de ver! van industriegrond en grond voor aanleg "a een weg. Hulst, 11 februari 1969. Het Hoofd van het gemeentebestuur van Hulst, P. J. G. MOLTHOFF Hij brengt 'm niet zomaar op een willekeurig moment. Maar juist als U 'm nodig hebt: vlak voor koffietijd. Misschien vraagt u zich af wie er tegenwoordig nog zo vriendelijk wil zijn- Het is uw melkman. En hij wil daar beslist geen extra slaatje uit slaan, door u een duur merk in handen te stoppen. Hij brengt u Santomei. De koffiemelk die per grote fles (met blauw etiket) niet meer kost danf 1,78. En per halve liter (met blauw etiket) slechts f 1,08. Mocht u er nu aan twijfelen of Santomei wel goeie koffie melk is, dan kunnen wij u gerust stellen. Santomei is heerlijk romig. Volgens sommige mensen zelfs de beste koffiemelk die er is. En wat het meeste zegü het is een exclusief merk van de melkhandel. En dacht u dat die er iets voorvoelde z'n goeie naam'6 grabbel te gooien? 'n^pjprodukt. PUBLIKATIE TEN BEHOEVE VAN DE MELKHANDEL EN HAAR KLANTEN. V (Van een onz; DEN HAAG Huiveringwe dr. L. de Jong in zijn „Voorspe over Nederland in de tweede 1 soendelijke" beleid dat in de vc woordelijke politici is gevoerd de door de nazi-Duitsland verd bedreigd. Huiveringwekkend, oi beleid de verantwoordelijkheid wilden begrijpen wat er zich en! Haag afspeelde. Ambtelijk hebbi ontnomen via ons land hun le' waren er genoeg. Maar officie wat De Jong meedeelt over de lingencomité, onder vaak moei opereerde. Over de politieke vluchtelingen I een jaar dus nadat Hitler in DuitsiS vonnis geveld. Toen immers had de rode elementen zoveel mogelijk te bevonden, uit te wijzen: communist pot nat beschouwd. Maar hoe wiste I communist dan wei socialist waren I één bron komen: Duitsland." De Jong wijst erop dat de Ne- I derlandse Justitie rusting doorging I samen te werken met de Nazi-Si- I cherheitsdienst. „Had een commu nist in een straatgevecht uit zelf verdediging een nationaal - socia- I list gewond, dan sprak de Sicher- I heitspolizei van „mishandeling" of „poging tot doodslag". Trouwens ook het simpele feit van commu- I nistische gezindheid werd door I Berlijn aan Den Haag gerappor- I teerd en speelde dan verder een I rol in de beleidsbeslissingen die I hier te lande genomen werden". „Men vindt van dat alles de weerslag in de bewaard gebleven ssiers van het Joodse Vluchte- I lingencomité dat niet bereid was, I Joodse communisten te steunen en I inlichtingen, hun betreffend, van de Vreemdelingenpolitie ontving die op haar beurt veelal Duitse ge gevens doorgaf". Een enkele maal echter betwistte dit comité de juistheid van de ontvangen gege- vens. De Jong wijst erop dat „de be- I handeling der politieke vluchtelin- I gen door de Vreemdelingenpolitie en het departement van Justitie nader onderzoek verdient. Onze in druk is, dat het aantal diergenen die, bij gebleken illegaal verblijf gearresteerd werden, in totaal en-J kele honderden bedroeg". En even verder schrijft hij- ..Wat gebeurde met die opgesloter politieke vluchtelingen? Het is, al weer, onze indruk dat verreweg de weesten na korte tijd de gevange nis verlieten en daarna, wellicht in veel gevallen „uitgeleid" wer den, zoals dat heette. Als regel zal dat wel plaats gevonden heb ben naar België. Intussen deden zich enkele ge vallen voor waarbij de uitgeleiding niet alleen naar Duitsland ge schiedde, maar waarbij de Neder landse autoriteiten het zelfs op nun weg vonden liggen, de betrok kenen aan de Duitse politie over te geven". Aan de hand van voorbeelden komt De Jong in zijn beschouwinj I m J officiële verhouding tussei Nederland en Duitsland tot de uit' Praak dat de Nederlandse rege in die vooroorlogse jaren hee sterk de neiging had Duitse poli6 activiteiten in ons land tel Hitler-Duitsland van rechts toe vnii n' terwijl ze die in veel ge-. aan Duitse socialisten er ®ttmnisten niet toestond. I zo' vaif het ook op, dat, voor- ver ons bekend, processen we Wan onze parlementaire redactie) t HAAG De maxima? I £evangenisstraf vot e"'Smg van een bevrien 'teatshoofd dient te worden t Sgebracht van 4 tot 2 jaa OiT'^ü01" zal voorlopige hecht "f4 algemeen niet meer m wJr zj>n- In artikel 117 van h *oorts H Va" !trafrecht moet< den,. '"mister-president ■"misters van buitenlandse i

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 6