„Je kunt nooit tevoren weten wie er gaat winnen Rengelink pleit voor openheid in omroepzaken BIGGLES: ORIENT EXPRESSE Ajax-Benfica voor radio en televisie Patricia Paay over het nationale songfestival Geweldig koortje Heikrekeltje Eigen tv-show Geen luisterliedjes Verkeerd systeem met stie-viering jongerengroep Een plafenbon is altijd raak Kleureiidociimentaire over Ierland- Engelb. Humperdinck en Tom Jones in één firma Een platenbon is altijd raak NEDERLAND I NEDERLAND II Een platenbon is altijd raak BELGIë (Ned.) BELGIë (Frans): DUITSLAND I DUITSLAND II Luister naar DE STEM VAN WOENSDAG 12 FEBRUARI 1969 18 (Van onze showredactie) ROTTERDAM „Je leest nu al weken lang in de krant, dht die of die zangeres er van overtuigd is, dat hij of zij gaat winnen. Ik zo'n goed nummer zeggen ze Maar dat is natuurlijk kol der. Misschien ben ik te béschei- maar volgens mij kun je nooit van tevoren voorspellen wie er gaat winnen. Dat is afhankelijk van een hele boel factoren. Nee, alleen begin nelingen wagen zich aan een der gelijke uitspraak." Patricia Paay. twintig lentes jong, door moeder natuur uitzonderlijk be- lilligd: twee grote reebruine ogen, ravenzwart haar èn een solide stemgeluid kan het weten. Zij ver tegenwoordigde Nederland al drie l op een internationaal song festival, „De eerste keer was in Knokke. Daar wonnen we. maar dat was niet jn verdienste. Dat was te danken a de hele ploeg. Een half jaar later leed ik mee aan het Oostenrijkse Cmünde-Festival, waar ik de eerste trijs een gouden plak kreeg. Bn vorig jaar behaalde ik de pers prijs in het Poolse Sopot. Nederland wrd daar vierde van achtentwintig linden." „En dan vragen ze je ook nog eens 'oor het nationale songfestival. Eigen- ft was het niet eens vragen, want ik stond al op de lijst voor ik er zelf fok maar van iets wist. Wat moet )e dan? Je kunt je platenmaatschap- S'l moeilijk in de steek laten. Dus zei ik ia. Maar er zit een hoop werk aan vast, kan ik je verzekeren. Eerst de «Wimelant met het uitzoeken van geschikte nummers. Iedere zichzelf rssDecterende componist stormt vol pachting op je af. I Nou ik heb ze er één voor één weer Mgeknikkerd. En toen ben ik alles J®jg Kaan doornemen. Is de tekst ™o. ligt de melodie lekker in het «koor, is het ritme afwisselend? j* voor stuk aspecten, die ik per- Si ers helangriik vind. Na veel «Ken en wegen bleven er tenslotte nummers over. maar daar zijn Bmri.Tvnog twee afgevallen. Een, wat Phonogram daar ai een plaat 1'opgenomen heeft en de tweede "Jrot er drie Engelse woorden in ,™anien. die onmogelijk in Ne- H' vervangen konden worden. I jh drie nummers van Por- ^u'ver toeval, maar zijn stijl me nu eenmaal goed." dut uitzoeken alleen ben je it Kj ,nR n'et- Dan komt het uit te leren van ie teksten en niet d«rrlrSe!Sn 1164 bepalen van je gar- loe. De kleren heb ik zelf ont- PATRICIA PAAY worpen ik wil nu eenmaal alles zelf doen en die worden nu ge maakt door Ingrid Style, de ontwerp ster van de Haagse boetiek „Pussy cat". Ik heb een lange jurk, een broekpak en een mini-jurk. Van alles vier exemplaren, want ik heb tijdens het songfestival een geweldig koortje om me vocaal te ondersteunen. Ze noemen zich „The Harbour- lights", je kunt ze vergelijken met de Harderwijkse „Hearts of soul", maar ze bestaan alleen veel langer. Je leest wel eens. dat die „Hearts of soul" uniek zijn, maar dan moet je maar eens luisteren naar platen van Peter Tetteroo, de Motions of Roek's Family. Daar zingen de Harbour- lights op en het zijn stuk voor stuk hits geworden. Binnenkort gaan ze een eigen plaat maken. Reken maar, dat het nog een hit wordt ook." „Ze noemen me wel eens een soort „Heikrekeltje", omdat ik altijd Ne derlandse liedjes zing. Maar de men sen gunnen zich gewoon geen tijd om er achter te komen, of ik meer kan. Ze zouden eens naar mijn optredens moeten komen. Dan zing ik bijna al tijd Engelstalige nummers. Goed, als het publiek vraagt om een meestam- pertje, kan het dat krijgen. Per slot van rekening is de klant nog steeds koning. Ook in mijn vak. Je kunt nu wel stoer doen en zeggen: Ik zing' alleen wat ik fijn vind, maar daar kom je er niet mee. Dan verdien je geen cent. En ie moet als artiest toch ook kunnen leven. Ik ben eigenlijk volkomen toevallig in dat hokje ge komen. Ik begon mijn carrière met Engelse platen, maar Bovema wilde per se een Hollandse meezinger met me maken. Eerst stribbelde ik tegen, maar ze hebben doorgezet. En toen werd dat nummer het was „Je bent niet hip" nog een hit ook. Sindsdien heb ik dat „Heikrekels"- labeltje. De betweters en dat zijn er veel lachen me er dikwijls om uit. Maar dat zal me een zorg zijn; daar moet ie als artieste tegen kun nen." rijk en Engeland het veel makke lijker. Die hebben een vrij universele taal. Vandaar ook, dat je die landen altijd bij de eerste vijf zal vinden.'" „Als ik niet uitgezonden wordt naar Madrid, ga ik direct beginnen met de voorbereidingen van mijn eigen VARA-televisie-show. Ik krijg een veertig minuten durende uitzen ding onder regie van John van de Rest. Het wordt echt geen tweede Willeke Albertï-show. want van va riété-werk en gast-artiesten moet ik niets hebben. Nee, ik doe in die show louter dingen, die ik zelf fijn vind. We gaan o.a. met veel gefilmde on derdelen werken. Tussen de bedrij ven door heb ik nog wat radio optredens en een groot concert in Oost-Berlijn. En dan natuurlijk En geland. De manager van de Young Rascals, Al Shaper, wil daar een plaat met me maken. Ik heb dat in verband met het songfestival wat op de lange baan geschoven. Natuurlijk heb ik wel even met de gedachte gespeeld om Engeland voorrang te geven. Maar de kans, dat je er inderdaad carrière maakt is uiterst gering. Ze hebben er zelf artiesten genoeg. Ze zitten daar echt niet te wachten op een onbekend zangeresje uit Nederland." „Je hoort wel eens, dat je als je afgaat op het Eurovisie songfesti val je net zo goed kan ophouden met je carrière. Als voorbeeld noemt men dan Trea Dobbs of Anneke Grönloh. Maar ik zie het niet zo zwart. Je kunt je op dat songfestival nog zo uitsloven, maar als je een zwak nummer hebt. ben je toch ner gens. En dan doel ik niet eens op de tekst. We zitten hier in Nederland nu eenmaal met een taal, die zich moeilijk leent voor goede teksten. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, zo als bijvoorbeeld liedjes van Connie van den Bos of Liesbeth List. Maar ik geloof, dat ik nog te jong. nee te hip ben voor dat repertoire. Geluk kig is de tekst in Madrid volslagen onbelangrijk. Er is daar geen hond. die Neder lands verstaat en de mensen onder de jurerende landen, die het wel doen, zijn op één hand te tellen. Wat dat betreft hebben landen als Frank- „Om nog even terug te komen op het songfestival. Het systeem, dat ze hier hanteren is een beetje vreemd. In Engeland zoeken ze van tevoren een artiest uit en die krijgt een aan tal zeer sterke nummers tot zijn be schikking. Hier gaat een deskundige jury tenminste dat hopen we uitmaken welke van de tien artiesten goed genoeg wordt bevonden om Ne derland in Madrid te vertegenwoor digen. Geef mij dan maar het Engelse systeem. Dan heb je trouwens ook veel meer tijd om je voor te bereiden. Het is toch ongelooflijk belangrijk om ie nummers door en door te 'rennen. Maar wat gebeurt hier? Hier krijg ie op het laatste ogenblik te horen dat ie meedoet en dan moet je maar zien, dat je de zaak op tijd rond krijgt. Ik moet nu nog de juiste tekst van mijn liedjes toegestuurd krijgen. Dat is toch belachelijk? Nee. het En gelse systeem biedt veel meer voor delen. Maar ia. daar staat natuurlijk wel tegenover, dat ze daar meer top artiesten hebben. Daar kunnen ze een Cliff Richard sturen of een Sandy Shaw. Allebei toch artiesten met in ternationale allure. Wie moeten wij daar tegenover stellen? Corrie Brokken? Ik maak me sterk, dat die meteen ..nee" zegt. En bovendien zii is al te oud „Overigens vroegen ze me van de week weer voor het songfestival van Malta. Maar ik heb gezegd, dat ik daar nog een paar nachtjes over moet slapen. Dat zou het vijfde festival worden. Ik begin zo langzamerhand uitgekeken te raken op dat soort zaken. Je kunt toch ook niet iedere dag Griekse spaghetti eten...?" Mellaril (ADVERTENTIE) JVari onze radio- t.v.-redactie) ten8,8 16 Nbruari zendt de KRO/ lil een eucharistieviering (e H o .plaatsvindt in de kerk van IttLTi *?us te Nes aan de Am- J.6 viering wordt verzorgd door t(^Nerengroeo Berith uit Amstel- Va,, „'-"ebrant is de earmeliet F. ossum. Assistent Th. Lamers Woi-S Muzikale begeleiding ta„„. verz°rgd door het combo „The Zethnf uet' onder leiding van Jan 'an h™ j Keheel staat onder leiding broeder Th. Vesseur. Em'®'evisie-°mroepster Viola van 2jj ™enes heeft medegedeeld dat mee mPersoonlijke redenen niet de a ,.a's televisie-omroepster voor AVRn ^ikbaar zal zijn De Bliin i„ j trachten op korte ter- voot2i de ontstane vacature te Een héél. bijzondere dag. 14 februari: Valentijndag. Stuur uw vrienden een bloemengroet. Fresia's, Tulpen, Narcissen of een plant. Ze zeggen meer dan 1000 woorden. 904 (Van onze radio- t.v.-redactie) HILVERSUM De voor de derde maal als programmacom missaris van de NTS benoemde heer J. W. Rengelink, was maan dagmiddag bereid de vele vragen te beantwoorden, welke zijn gere zen na het vertrek van de heer Castelvjns. De heer Rengelink (54) verklaarde, dat het hem duidelijk is geworden, dat er in de toekomst grotere open heid dient te worden nagestreefd in zake de omroepproblematiek. Alleen op deze wijze ontstaat' er een betere voorlichting naar buiten, zowel ten aanzien van de structurele problemen als de vele kwesties op programma tisch en technisch terrein. Onomwonden zei de nieuwe func tionaris, dat hij zeker niet juichend de armen omhoog had gestoken toen het NTS-bestuur hem in deze zware en verantwoordelijke functie had benoemd. Het afgelopen jaar had hij als VARA-secretaris bijzonder plezie rig bij de omroep gewerkt en toen in januari 1968. na 17 jaar program macommissaris te zijn geweest, zijn afscheid bij de NTS aanbrak, ver keerde hij in de mening, dat dit een vertrek voor goed was. De raad van beheer van de NTS had op 29 januari schriftelijk het be stuur laten weten, dat er een com binatie van de functie van NTS-voor- zitter Schüttenhelm en het waarne mend programmacommissarisschap ondoenlijk achtte, aangezien elk van deze functies een volledige dagtaak met zich mee bracht. Men vond het verstandiger om iemand aan te wij zen als programmacommissaris die het klappen van de zweep kent. Na een dringend beroep op hem, heeft de heer Rengelink na enige aarzeling zich beschikbaar gesteld. Daarbij heeft hij vooraf de mede werking van de omroepen gevraagd voor zijn komende arbeid. Tijdens de langdurige bestuursver gadering van vrijdag jl. is het tot allerlei debatten gekomen over struc turele en principiële zaken. Daarna heeft het NTS-bestuur hem in de nieuwe functie benoemd. De drie tegenstemmers en de zes bestuurs leden die blanco stemden, verklaar den dat zii zich niet tegen een benoe ming van de heer Rengelink opstel den, maar uitsluitend tegen de hui dige structuur. De heer Rengelink, die ook lid is van de commissie van „wijze mannen" uit het NTS-bestuur, welke zich beraadt over de taak van de NTS-programmastaf en de inter pretatie van wat de wetgever ver staat onder de zgn. ontmoetingspro gramma's en uitzendingen, welke bij uitstek geschikt zijn voor het geza menlijk programma, verwachtte bin nenkort de verschijning van dit rap port. Over de hoofdpunten bestond in de commissie een unanieme op- De problemen rond de inhoud van het NTS-programma „Scala" acht de spreker niet zo indringend als wel wordt verklaard. Uiteraard zal de NTS-staf zich dienen te houden aan richtlijnen, welke de programmaraad in dit opzicht heeft gegeven. Als er een behoefte bestaat aan andere richt lijnen zal er met programmaraad en bestuur deze kwestie duidelijk die nen te worden besproken. Spreker verklaarde zich tegen stander van een benoeming van een door de kroon* of de culturele orga nisaties benoemde NTS-bestuurslid tot programmacommissaris. Immers, deze functionaris dient volkomen on afhankelijk te zijn van de overheid. De kroonleden worden door de mi nister benoemd en de aanwijzing van de culturele leden geschiedt pas na overleg met de minister. De benoe ming van een programmacommissaris voortkomende uit de vrije omroep organisaties vond spreker dan ook de beste weg. Over de komende besprekingen betreffende de vaste t.v.-avonden voor de omroepen, kon de heer Ren gelink nog weinig meedelen. Wel ver klaarde hij persoonlijk geen voor stander te zijn om de NTS op de woensdagavond tegelijk op beide zenders het programma te laten ver zorgen. Tenslotte deelde hij mee, dat zijn werkzaamheden als VARA-secretaris voor wat de t.v.-zaken betreft, gro tendeels door de heer Jan de Troje zou worden overgenomen. Tevens heeft de heer Rengelink bedankt voor talrijke nevenfuncties, aangezien zijn NTS-werk hem volledig opeist. (ADVERTENTIE) „Ze heeft een grammofoon. Dus?" (Van onze radio- t.v.-redactie) In een uitwisseling met de Ierse televisie maakte de Neder landse regisseur Nico Bogaart, met medewerking van Jolin Pee reboom en cameraman Theo Wip, een kleurendocumentaive over Ierland. Nico Bogaart zegt van dit werk stuk: „Een documentaire maken over een zo'n fascinerend land als Ierland is onmogelijk, wanneer je ie niet be perkt. Om niet verstrikt te raken in al die facetten, die je meteen al boeien, hebben we besloten drie on derwerpen te kiezen tegen de ach tergrond van het typische van de Ier bekend voor de ogen van een Ne derlander. Deze drie onderwerpen zijn: de ontvolking (de Ierse bevolking halveerde in de 20e eeuw en ze is nu het dunst bevolkte land van Europa) de kerk (Ierland is voor ongeveer 90 procent katholiek); de visie op de toekomst van het land land door de Ieren zelf. Bij de behandeling van deze drie on derwerpen sneelt de geschiedenis van dit groene eiland een bijzonder grote rol. De NCRV-tele visie zendt deze documentaire uit maandag 17 febr. om 21.35 uur op Nederland 1. LONDEN (AP) De Britse popsterren Tom Jones en Engel- bert Humperdinck hebben, samen met hun manager, Gordon Mills, een nieuwe firma gevormd: Management Agency and Music. E-- zullen aandelen worden uitgege ven, waarvan tweederde in handen blijft van Jones, Humperdinck, Mills en een paar anderen. De rest wordt op de beurs aangeboden. Het totale aandelenkapitaal zal, naar schatting 3 miljoen pond (7,2 miljoen dollar) bedragen. Tom Jones is de hoogst betaalde popster wiens jaarlijkse inkomen 750.000 pond (1.8 miljoen dollar) zou bedragen. Dit is voordat de belasting haar deel heeft opgeëst. Humperdinck brengt het „maar" tot 110.000 (240.000 dollar) per jaar. Door een firma te vormen kunnen de sterren voorkomen, dat zij gewel dige bedragen aan de schatkist moe ten betalen. (Van onze radio- t.v.-redactie) HILVERSUM Zoals gemeld zendt de NTS woensdagavond 12 fe bruari van 20.13 tot ongeveer 22.00 uur op Nederland 1 een directe re portage uit van de voetbalwedstrijd Ajax-Benfica, die in het kader van de serie kwartfinales van het toernooi om de Europa-cup voor landskam pioenen in het Olympisch Stadion te Amsterdam wordt gespeeld. Her man Kuiphof voorziet de uitzending van commentaar en de regie berust bü Louis Wage. Na de Bulgaarse film „Zon en schaduw", die van ongeveer 22.00 uur tot ongeveer 23.10 uur wordt uitge zonden, volgt uit het stadion nog een nabeschouwing van de wedstrijd. In deze uitzending vraagt Bob Spaak de mening van enkele voetbalprominen ten. De NRU zendt een rechtstreeks verslag van de wedstrijd uit van 20.10 uur tot 22.05 ur op Hilversum 2. Verslaggevers zijn: .Theo Koomen en Dick van Rijn. GEpRGE (Gabby) Hayes, die in tientallen wild-west-films de rol van de praatzieke oude kameraad heeft gespeeld, is op 83-jarige leeftijd aan een hartaanval overle den. Als „ster" in westerns heeft Hayes veel geld verdiend. (ADVERTENTIE) „Hij is morgen jarig en woont ver weg" 11.00 17.00 18.50 19.00 19.07 19.51 20.00 20.13 22.00 23.10 23.25 23.20 SCHOOLTELEVISIE MIDWEEK. Voor de jeugd DE FABELTJESKRANT NIEUWS SCALA SOCUTERA NIEUWS AJAX-BENFICA. Rechtstreekse reportage van de eerste ontmoeting. In de rust om circa 21 uur ZENDTIJD POLITIEKE PARTIJEN. ARP ZON EN SCHADUW. Bulgaar se film, waarin de zoon van een architect en de dochter van een geleerde filosoferen over de vrede. AJAX-BENFICA. Nabeschouwing. NIEUWS OPENBAAR KUNSTBEZIT 18.50 19.00 19.03 19.30 20.00 20.20 20.28 21.05 21.20 22.10 22.15 DE FABELTJESKRANT NIEUWS HET SPOOK EN MEVROUW MUIR. Feuilleton SPORTLIGHT. Uuitleg van de voetbalspelregels NIEUWS FOUR JACKS AND A JILL. Reportage van de wereldtour nee van deze Zuidafrikaanse groep VISIE OP VUIL Documentaire over het huis- vuilprobleem MARAIS EN MIRANDA DE DIEF VAN WASHINGTON Feuilleton NIEUWS TELEAU (ADVERTENTIE) „Ze vond 't fijn om zelf uit te zoeken" 17.00 TIP-TOP. Voor de jeugd 1800 SCHOOLTELEVISIE 18.55 ZANDMANNTJE 19.00 ATELIER 19.30 HORIZON 19.50 HIER SPREEKT MEN NEDERLANDS 20.00 JOURNAAL 20.25 MAGESIEN. Kritisch programma 21.05 PANORAMA 22.10 GASTPROGRAMMA 22.40 JOURNAAL 17.00 FEU VERT 18.30 RAYONS X, STAVELOT 19.00 ALLö LES JEUNES 19.25 BONHOMMET ET TILAPIN 19.30 ALICE, Oü ES-TU?, feuilleton 20.00 JOURNAAL 20.30 LES SENTIERS DU MONDE 2145 LA PRINCESSE VOUS DEMANDE 22.15 LE CARROUSEL AUX IMAGES 23.00 JOURNAAL 20.00 JOURNAAL 20.15 MORGEN 1ST ES ZU SPaT Program amover ruimtelijke ordening 21.00 SALTO MORTALE. Tv-film 22.00 ALS DIE BILDER LAUFEN LERNTEN 22.30 JOURNAAL 17.30 NIEUWS 1735 MOSAIK 18.05 DIE DREHSCHEIBE 18.40 LASSIE 19.10 KEIN FALL FiiR FBI Tv-film 19.45 HEUTE 20.15 ZDF MAGAZIN 21.00 DIE WUPPER. Tv-spel 23.00 NIEUWS Woensdag 12 februari HILVERSUM I 402 m VARA: 12.00 Licht orgelspel. 12.21 Voor het platteland. 12.26 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.29 Promena de-orkest: amusements muz. 13.00 Nws. 13.11 Actualiteiten. 13.25 Stereo: Piano recital: klassieke muziek. 13.45 Gespro ken portret. 14.00 Voor de kinderen. 15.00 Stereo: Omroepkamerkoor: oude liederen. 15.10 Stereo: Omroeporkest: moderne muziek. 16.00 Nieuws. 16.02 Ste reo: Romantische operettemuziek (gr.) 16.50 Stereo: Tango Rumba-orkest met zangsolisrten. 18.00 Nieuws. 18.16 Actu aliteiten. 18.20 Uitzending van de Com- munistische Pairtij van Nederland. 18.30 Stereo: Dansorkest met solisten. 19.05 Stereo: Kinderkoor met pianobegelei ding. 19.30 Nie ws. 19.35 Buitenlands weekoverzicht 19.45 Stereo: Fluilt en pi ano: klassieke en moderne muziek. 20.10 Ttereo: Ina en Ton, samen - alleen: voordracht en muziek. 20.40 Stereo: Lich te grammof oonmuziek. 21.00 Bij Doms op visite: cabaretprogr. 21.25 Country en Western muziek. 21.45 Gesprek: Uit komst van vraag en antwoord. 22.15 Ste reo: Nederlandse chansons. 22.30 Nws. 22.40 Mededelingen. 22.42 Actualiteiten. 22.55 Stereo: Moderne koor- en orgel werken (gr.). 23.20 Radio Jazz Maga zine 23.55.24.00 Nieuws. HILVERSUM n 298 m KRO: 12.00 Van twaalf tot twee: ge varieerd programma. (12.22 Wij van 't land; 12.26 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw; 12.30 Nieuws; 12.41 Actuali teiten; 13.00 Raden maar 13.15 On dernemend). NCRV: 14.00 Nederlands Studenten Orkest en so-list: klassieke en moderne muziek (opn). 15.05 Stereo: SU de Strandjutter, vervolghoorspei (herhaling). 16.00 Nieuws. 16.02 Stereo: Voor de jeugd. 17.00 Voor de tieners. Overheidsvoorlichting: 17.50 Vast en ze ker informaties over onze sociale ver zekeringen. Samenstelling en presenta tie: Herman van der Hoeven en Claude Belloni. NCRV: 18.00 Klassieke gewijde muziek (gr). 18.30 Nieuws en weer- praatje. 18.46 Actualiteiten. NRU: 19.00 Openbaar Kunstbezit. 19.10 Welke wang moeten we dan nog toekeren?, gesprek. 19.45 Lichte orkestmuziek (gr.) 20.10 Re portage voetbalwedstrijd Ajax - Ben- fioa. 22.05 School en huis, lezing. NVSH: 22.20 Sextant: radioweekblad van de NVSH. NRU: 22.30 Nieuws. 22.38 Parle mentair overzicht. 22.45 Stereo: X, een sprong in het duister. 23.55-24.00 Nieuws. zoekplatanprogramma. 16.00 Nieuws. 16.03 Gimmick, -licht platenprogramma. 17.07 Nieuws. 17.02 Radiojournaal 17.05- 18.00 Popmuziek. BRUSSEL VLAAMS 12.00 Nieuws. 12.03 Gevarieerde mu ziek. (12.40-12.48 Weerbericht, medede lingen, programma-overzicht en SOS- berdchtem voor de schippers). 12.55 Bui tenlands persoverzicht. 13.00 Nieuws, weerbericht, dagklapper en beursberich ten. 13.20 Tafelmuziek. 14.00 Nieuws. 14.03 Schoolradio. 14.30 Voor de jeugd, 14.50 Knapenkoor. (15.00-15.03 Nieuws). 15.15 De Omnibus. 16.00 Nieuws. 16.03 Beursberichten. 16.09 Folklore. 17.00 Nieuws, weerbericht en mededelingen. 17.15 Grammof oonmuziek. 18.00 Nieuws. 18.03 Voor de soldaten. 18.30 Lekenmo- raal en filosofie. 18.50 Sport. 18.58 Taai- wenken. (herhaling). 19.00 Nieuws, weerbericht en actualiteiten. 19.40 Gram- mofoonmuziek. 19.45 Adviezen. 20.00 Dertig sporten op de ladder. 20.30 Ope rettemuziek, 22.00 Nieuws, en berich ten. 22.15 Toneel. 22.30 Jazz. 23.00 Nws. 23.10 Volksmuziek. 23.40 Nieuws. 23-45- 0.30 Uitzending voor die zeelieden. Donderdag 13 februari HILVERSUM I 402 m AVRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtendgym nastiek, 7.20 Stereo: Lichte grammofoon- muziek. VPRO: 7.54 Deze dag. AVRöï 8.00 Nieuws. 8.11 Radiojournaal. 8.20 Stereo: Lichte grammofoonmuziek. (8.30 -8.33 De Groenteman). 8.50 Morgenwij ding. 9.00 Stereo: Moderne orkestwer ken (gr). 9.35 Waterstanden. 9.40 School radio. 10.00 Voor de kleuters. 10.10 Ar beidsvitaminen (gr). (Om 11.00-11.02 Nieuws). 11.30 Stereo: Pianorecital: se- mi-klassieke en moderne muziek. 11.55 Beursberichten. HILVERSUM II 298 m KRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Het levende woord. 7.15 Badinerie: klassieke, semi- klassieke en moderne muziek (gr). (7.30 Nieuws; 7.32 Actualiteiten; 7.50 Over weging; 8.00 Nieuws). 8.30 Nieuws. 8.32 Voor de huisvrouw, (9.00-9.10 Gymnas tiek voor de huisvrouw). NRU: 10.00 Wat heeft dat kind?, pedagogische le zing. 10.20 Stereo: Muziek uit de Barok (opn). KRO: 11.00 Nieuws. 11.02 Voor de zieken. 11.55 Mededelingen. HILVERSUM Hl FM -f 240 m NCRV: 9.00 Nieuws. 9.02 Voor de zie ken. 9.40 Zzzzoef instrumentaal programma. 10.00 Nieuws. 10.03 Muziek bij de koffie. (11.00 Nieuws). (ADVERTENTIE) HILVERSUM ni FM 240 m AVRO: 13.00 Nieuws. 13.02 Radiojour- »Ik weet niet waar hij van houdt" naai. 13.06 Zet 'm op, licht platenpro- gramma.. (14.00. Yieuws). 15.00 Nieuws, fc,, pJafeijboif iS altijd Hak 15.03 Arbeidsvitaminen, populair ver- PARIJS (AP) De toneelschrij ver en filosoof Jean-Paul Sartre heeft maandagavond een redevoering ge houden voor 4000 linkse studenten maar hij werd herhaaldelijk onder broker met geroep als „Merci, Papa". Sartre was gekomen om te zeggen dat hij het met de protesten van de stu denten eens was. De bijeenkomst was georganiseerd om te demonstreren tegen de beslis sing van de regering om geen uitstel van militaire dienstplicht te verlenen voor 11 studenten, die onlangs op hun universiteit vernielingen hebben aan gericht. El f /W D/E tl06 S TEEDS DE SPEEL' wmEtiitiDEHm^—^Mm, ziETziiriMm... SCHOOn EtlSLitlOmBiGGlES HET SPEL in HET GELAAT. QiïtliDDEWHWOm diGCLES D00HDP DPiE tlAHHEH BE5Pft0t1GEH.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 11