vachten. WINTER IN GEHEEL EUROPA Sneeuwstorm stremt verkeer Nog geen speciale commissie zaak-Indonesië \£I BAKKER: GEEN DRUK OP SURINAME DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Hans v. Z. ontkent eerste moord tlCIKO DC-.9 slipt op Rotterdamse baan T0ETERTEM0P m BLIJFT WINTERS Hitiers vliegtuig op Duitse postzegel Ajax doet het rustig aan BONN WAARSCHUWT WEGVERVOERDERS Khali Venlora editie voor zeeland WEERBERICHT (Van onze correspondenten) MIDDELBURG/BRED V/HAMBURG /NEW YORK - Sneeuw en ijzel hebben gisteravond hei verkeer in een groot deel van Nederland lamgelegd. FEBRUARI 40 CENTIMETER ENGELAND AMERIKA Mi VOORSTEL-DEN UYL AFGEWEZEN Eerst materiaal Te weinig lao* i' DESTE Kamer: Onafhankelijkheid niet opleggen VERWORPEN Tweede Kamer massaal achter motie Nelissen Pfffff .neem keuringsdemonstratie 0) T&ICVl (p bouillon,p f onlijdelijk nog.. 1 SC- .oudé"prijs On) - no.26043 142 paarden de ruimte !e 3294 cc vormige instrumenten. )ère-, benzine-. chterzittingen. Bewon- de prijs bij uw - incl. BTW 12.150.- ]09e jaargang I Directeur: Dr. W. A. J. M Harkx HoofdredacteurL. Lei|endekker LfdkantoorBreda, Reigerstr. 16 Telefoon 22341. Postgiro 1114111 woensdag 12 februari 1969 Bewolking Veel bewolking met enige sneeuw. Overwegend matige wind uit zui delijke richting. Lichte vorst. Tem peraturen om het vriespunt. KANTOREN ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 Ploeterden gisteren in het spitsuur duizenden mensen vanaf hun werk nog tegen de ijzige sneeuwstormen, de harde wind en over plat getrapte ijsklompen, later op de avond waagden zich zeer weinig men sen in het verkeer. Alleen daardoor is het te verklaren, dat gister avond ernstige ongelukken uitbleven. (Van onze weerkundige medewerker) DE BILT Al is het geen ver gelijk met 40 jaar geleden, toen op 12 februari 18 tot 20 graden vorst werd gemeten in de be ruchte winter van 1929, toch blijft februari deze week winters. Een depressie van IJsland afkomstig trekt naar de Noordzee en gaf gisteravond al aanleiding tot sneeuwval bij een krachtige zui denwind. Een front ligt nu boven ons land met aan de westzijde iets minder koude lucht van de Noordzee en aan de oostzijde lucht van het vasteland met lich te vorst. De kans op verspreide sneeuwbuien blijft aanwezig. In vrijwel het gehele land ligt nog een laag sneeuw die in de meeste provincies schommelt tussen 5 en 12 cm. De vorst blijft voorlo. Pig In de nacht licht tot matig. Zeer koud is het nog in Rusland en Skandinavië met strenge vorst tof in Denemarken. Daar treffen wij een krachtig hogedrukgebied aan, maar deze koude lucht zal voorlopig niet naar West- of Mid den-Europa kunnen doordringen. (Van een onzer verslaggevers) I UTRECHT Wat verwacht werd Igebeurd. Hans van Z. heeft gister- "end ontkend de moordenaar te zijn I v»n de 26-jarige, in Rotterdam gc- I weiden levende lerares Elly Hagers, J" 'n 1964 gewurgd en met afgesne- 'tB keel in haar huurkamer werd ™nden. Maar de verdediging, die I '"J met verbazende overtuiging voer- I ;el?gen het aangebrachte bewijsma- I w®3!' 's even uniek in de criminele «torie van Nederland als het bloe- I j'5- v'er'uik der moorden, waarvan I f stitie hem verdenkt en waarvoor s'n^s gistermorgen tien uur 4e Utrechtse rechtbank moet "Antwoorden. I i!?e 2J-jarige, enorm welbespraakte I i»!.j aar beroept zich op niets I iff1 *?an z''n Saven als helder- Isterliik Kel3ru®'5t woorc' n'e' °fflcier van justitie voert als be ult a zozeer ele twee achtereen- I e bekentenissen aan waarin ICC, 'n ^eze krt dusver onop- I l. j moordzaak is uitgebarsten I 4e precisie, waarmee hij de wis 1.van het slachtoffer, het huis lil J 1 woon4e en de wijze waarop werd afgemaakt, tijdens zijn vla Sfi van zelfbeschuldiging heeft be I Som f 'C6 details, aldus mr. A. *1?!T"1}' d'e vee' van de verhoren slU v i meegemaakt, kunnen hem I in» „nd zijn, als hii een verhou- 1 al/C v Hagers heeft gehad en on».!! erdaad door zijn hand is M ao ^ans van Z. kwam ter zitting J Hii vit C opzienbarender versie. I W.»? ongeveer, dat de details Wn tnif che weg tot hem wa- Mnn.w5e?' Met een haperende hui- te bijna te echt om gespeeld I ttimiiü5en zi'n' Probeerde hij deze I HrSi "".meur aan de met enge- sident i '"'storende rechtbank-pre- Ziln C P' ^eben. te verkopen, lacht den fladderden van on- baar Ctnneer bij in woord en ge- 'ifldere l! 1106 de gave van het tornen Ti f'otse'tng over hem was ïsn" sta hier niet om te lie- "ft wil - V.'.l met trillende stem. 11 «erliik zijn". 'IE VE'tbLR PAGINA NEGEN) Uit verschillentle plaatsen in West- Brabant en Zeeland meldden onze verslaggevers, dat de wegen spek glad waren. In Zeeuwsch-Vlaanderen kon gisteravond zelfs nergens harder dan 20 kilometer per uur gereder worden. Overigens komen Europa en Ame rika steeds meer onder de sneeuw te liggen, tot vreugde van de winter- sportliefhebbers maar tot groot onge noegen vain de automobilisten. Bijna overal bleef het dinsdag sneeuwen. In Scandinavië is het volop winter. In Zweden en Finland sneeuwt het nu al twee dagen zon der ophouden. De wintersportverblij- ven hebben meegedeeld dat de sneeuw nu geschikt is voor alle soor ten sneeuwsport. Over heel Denemarken ligt een dik sneeuwkleed. De temperaturen schommelen daar tussen vier en ne gen graden onder nul. De Deense me teorologen verwachten voor de ko mende dagen nog fellere kou, ko mend uit de Sovjet-Unie, waar een krachtig hogedrukgebied ligt. In Mos kou was het dinsdag helder, vriezend weer. Sinds een week vriest het daar tussen de 20 en 30 graden Cel- cius. In de Beierse Alpen is de afgelo pen 24 uur tot 40 centimeter sneeuw gevallen, in verscheidene streken van Oostenrijk van 10 tot 40 centi meter. In München zijn 157 -sneeuw ploegen ingezet om het 2000 km lan ge stratennet sneeuwvrij te maken. In de hogere delen van Zwitserland wordt het verkeer door de sneeuw sterk gehinderd. Verkeersvertragin- gen deden zich ook in veel Belgische steden voor. Op de autoweg van Ant werpen naar Luik werden dinsdai 50 auto's bij een kettingbotsing be trokken. Een vrachtwagenchauffeur vond de dood, acht mensen werden gewond. Ook in het noorden en oosten van Frankrijk ondervond het verkeer veel last. In Engeland dooide het dinsdag ochtend. Het regende, maar de stra ten zijn zo glad dat de chauffeurs tot uiterste voorzichtigheid zijn gemaand. In Schotland vriest en sneeuwt het. Zelfs in Italië heeft het witte goed je overlast veroorzaakt. In Napels viel voor het eerst sinds 13 jaar weer sneeuw, veel automobilisten bleken niet te weten hoe ze daarin moeten rijden, zodat ook daar een chaos ont stond. De Vesuvius en de Solaro op Capri hadden dinsdagochtend witte toppen. Zware sneeuwval deed zich vor in Campanië, Lueanië en Apulië. Zeker 94 mensen zijn omgekomen bij de sneeuwstormen, die het noord oosten van de V.S. hebben geteisterd. 84 doden worden toegeschreven aan de storm, welke een gebied van New Jersey tot Maine met een dik pak sneeuw heeft bedekt. Drie mensen zijn gestikt in een auto die in de sneeuw was blijven steken op het New Yorkse vliegveld Kennedy. Ver der zijn bij het sneeuwruimen zeven mensen om het leven gekomen. In de miljoenenstad New York strandden 2500 auto's en de gemeen te schat de kosten van de sneeuwbe- strijding op 350.000 dollar. DE BIAFRAANSE leider, kolonel Ojoekwoe, heeft gisteren verklaard dat zijn troepen het initiatief in han den hebben genomen. Biafraanse eenheden zouden zijn opgerukt tot 30 km van Port Harcourt. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Er komt geen speciale Tweede-Kamercommissie voor het onderzoek naar eventuele Nederlandse oorlogsmisdaden tij dens politiële acties in het voormalig Nederlands-Indië. Het voorstel hiertoe van fractieleider Den Uyl (PvdA) kreeg slechts de steun van D '66, CPN, PSP, Groep-Aarden en de PvdA. Via een omweg slaagde drs. Den Uyl toch in zijn opzet om rechtstreeks contact met de regering tot stand te brengen. Al vorige week gaf drs. Den Uyl in de Tweede Kamer te kennen met mi- nister-president De Jong te willen praten over de inhoud van diens brief waarin deze een diepgaand onderzoek beloofde naar de handelingen van Nederlandse militairen in Indië. De meerderheid van de Tweede Ka mer gaf echter de voorkeur aan een onderling debat om de te volgen pro cedure vast te stellen. Eind vorige week werd bekend dat een ambte lijke stuurgroep alle materiaal over deze zaak zou verzamelen. Hiermee was de PvdA niet tevreden. De heer Den Uyl kwam toen met het voorstel om deze stuurgroep permanent te la ten begeleiden door een Kamercom missie. Hiertegen bleek de overgrote meerderheid van het parlement ern stige bezwaren te koesteren. Toen de stemming over Den Uyls voorstel ne gatief uitviel, deelde de PvdA-frac- tieleider mee, dat de brief nu toch op de normale agenda moest worden ge plaatst. Dit zou betekenen dat de re gering toch rechtstreeks met de Tweede Kamer over de brief zou moeten praten. Hierover zal het Kamerpresidium beslissen. Tijdens het, ruim anderhalf uur du rende en in feite dus overbodige de bat had drs. Schmelzer erop gewezen dat de regering verantwoordelijk is voor de verzameling van alle docu menten. „Eerst moet de Kamer dit materiaal hebben gezien, voor kan worden be sloten hoe een eventuele commissie doeltreffend moet worden samenge steld", zei hij. Hij kreeg bij zijn argu mentatie steun van de heer Toxopeus (WD). „Een commissie zou door het werk van het kabinet heenschaatsen". voerde deze aan. De heer Biesheuvel (ARP) veroor deelde de „apartheidspolitiek" van de PvdA. „De heer Den Uyl wekt de indruk dat dit probleem een oppositionele aangelegenheid is. Hij had over zijn voorstel al van tevoren kunnen over leggen met de andere fractieleiders", aldus de fractieleider van de ARP. Ook de heer Tilanus (CHU). Van Dis (SGP-Y, Jongeling (GPV) Koekoek (Boerenpartij), Groep-Harmsen, Kro nenburg (ex-boer) verweerden zich tegen het socialistische voorstel. De heer Van Mlerlo (D '66) deed een aanvullend voorstel waarin hij van de regering ook pfublikatie vroeg van de politieke en militaire verant woordelijkheden, dus niet alleen van de excessen op militair gebied. Ook dit voorstel kreeg te weinig steun. Nadat de Tweede Kamer beide voor stellen had weggestemd, meende men dat de regering nu zelfstandig aan het onderzoek zou kunnen werken. Toen evenwel kwam drs. Den Uyl met zijn voorstel om de brief normaal op de agenda te plaatsen. MÜNCIIEN (A.P.) Het vliegtuig dat Adolf Hitler gebruikte om bij zijn verkiezingscampagne in 1932 door Duitsland te reizen, staat afge beeld op een nieuwe postzegel van 20 Pfennig. Het Westduitse departement voor de posterijen heeft meegedeeld dat dit per ongeluk geschied Is. „We kunnen er niets meer aan doen", zo klaagde een woordvoerder voor de Westduitse Bundespost, na dat hij had bevestigd dat 30 miljoen exemplaren van de postzegel zijn uit gegeven, waarop de Junker JU-52, nummer D-2201 staat afgebeeld, die door Hitier voor zijn verkiezings campagne werd gecharterd. De woordvoerder zei dat het „voor beeld" voor de postzegel, die op 6 februari werd uitgegeven ter her denking van het 50-jarige bestaan van de luchtpost in Duitsland, gele verd was door de Duitse vliegtuig maatschappij Lufthansa. Een woordvoerder voor de Luft hansa deelde mee dat men zich er wel van bewust was geweest dat de JU-52 het vliegtuig was dat door Hitler was gebruikt, maar, zo zei de woordvoerder, de voorstelling was aan de Bundespost geleverd omdat het het eerste toestel van het type JU-52 was, dat door de Lufthansa was gefabriceerd en niet omdat Hit- Ier het had gebruikt. Hij voegde daar aan toe dat naast Hitier andere men sen het toestel hadden gecharterd. De DC-9 van de KLM die maan dagnacht op Zestienhoven slippend in het besneeuwde grasland te rechtkwam. Nog maar een paar dagen, ivaarde feestneuzen, dan barst het vastenavondfeest weer los. Om alvast in de stemming te komen vindt u vandaag on ze speciale carnavalskrant „DE TOETER" in de brieven bus. De Kleine-Slcmlezertjes zullen vandaag hun rubriek in de gewone krant missen. Geen nood, b^ste prullekes, in diezelfde TOETER zit een hele pasina voor jullie met een verhaal, waar je je vin gers bij zult aflikken. Natuur, lijk, het gaat over carnaval (Van onze sportredactie) LEUSDEN/WAGENINGEN - De spelers van Benfica en Ajax hebben het op de laatste dag voor de grote strijd ln het Olympisch Stadion rus tig aan gedaan. Benfica trainde voor de laatste keer op het dik besneeuwde terrein van Wageningen. „Niemand heeft er be lang bij zo vlak voor een belangrijke match te worden afgebeuld", zei trai ner Otto Gloria. Ajax-oefenmeester Rinus Michols dacht er hetzelfde over. De Amsterdammers bezochten gister avond een wild-west-film. De kerk van Watervliet, de schatkamer van Oost-Vlaande- ren, is weer een imposant orgel rijk. Pagina 5. De Franse bisschoppen ver wachten dit jaar nog geen op lossing van de celibaatskwestie. Pagina 7. De specialisten-tarieven zijn in de afgelopen drie jaar met 75 procent gestegen. Pagina 9. De nieuwe programmacommis saris van de N.T.S. is niet blij met zijn benoeming. Pagina 11. West-Duitsland denkt een ma nier gevonden te hebben om kapitaalvlucht tegen te gaan. Pagina 13. i (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Nederland v jeen druk uitoefenen op Surin ne om de binnenlandse situati te veranderen. De regering voir wel nauwgezet de gebeurteni •en aldaar. De opvatting, die hier en daar Mederland heerst, om 't Koninkrij' Uatuut op te zeggen mede in vc- and met de binnenlandse onrust uriname, volgt de Nederlandse v lering zeker niet. Al wil dit ook wei liet zeggen, dat het statuut tussc, Vederland-Suriname-Antillen vooi ille eeuwigheid gehandhaafd moet worden. „Laat Suriname zelf de kans om zijn toekomst te bepalen", rei minister Bakker gisteravond in de Tweede Kamer toen deze kwestie aan de orde kwam. De Tweede-Kamerleden grepen de begrotingsbehandeling van vice-pre mier Bakker (verantwoordelijk voor de koninkrijksverbintenissen) aan om zij het zijdelings, in te gaan op de r.ogal rumoerige gebeurtenissen van de laatste weken in Suriname. Zoals bekend hebben zich in en rond Pa ramaribo verschillende onderwijzers- en lerarenstakingen voorgedaan en hebben middelbare scholieren van de Surinaamse hoofdstad zich achter de eisen van hun leraren gesteld om een betere positie te kunnen berei ken. In enkele Nederlandse kringen con cludeerde men daaruit dat Nederland veel beter op dit ogenblik de onaf hankelijkheid aan Suriname zou moeten opleggen. De Tweede Kamer verwierp deze gedachte. Ook minis ter Bakker wilde er niets van horen, vooral omdat zelfs de Surinaamse oppositie niets voelt voor het verbre ken van de banden met ons land. Verschillende kamerleden meenden zelfs, dat Suriname juist nu de Ne derlandse bijstand meer nodig heeft dan ooit. Zeker om de Surinamers te bege- DEN HAAG (A.N.P.) Het Duit se ministerie van verkeer te Bonn heeft medegedeeld, dat er de laatste tijd talrijke overtredingen door Ne derlandse beroepsgoederenvervoer- ders ten aanzien van de sinds 1 april 1968 met Duitsland geldende ver- voerregeling alsmede ten aanzien van de tarieven, worden geconsta teerd. Van Duitse zijde is verzocht de Nederlandse beroepsgoederenver- voerders over de weg te wijzen op de naleving van de desbetreffende be palingen teneinde te voorkomen dat opnieuw overtredingen, die tot stren ge maatregelen zoals uitsluiting van deelneming aan het vervoer in Duitsland kunnen leiden, worden begaan, aldus deelt de stichting Ne- derlandsche internationale wegver- voerorganisatie mee. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De regering gaat zich beraden wat zij beginnen moet met de motie-Nelissen (K.V.P.) over de beperking van de investeringsaf trek ook in de regionale gebieden. ..Mr. Nelissen had vorige week in zijn motie erop aangedrongen dat deze beperking niet zou moeten gel den voor de regionale gebieden. Minister Witteveen zei toen later op de dag, dat de regering dan voor grote problemen zou komen (e staan wanneer zij de motie zou uitvoeren. De motie werd gisteren echter in de Tweede Kamer aangenomen met een zeer grote meerderheid, 126 te gen 4 stemmen. Tegen stemden de C.H.U.'ers Scholten en Schuring, de heer Kieft van de A.R. en de onaf hankelijke mr. Kronenburg. BAKKER leiden naar een zelfstandige toe komst. Wel maakte men zich in de kamer nogal zorgen om de financiële toe stand van het land en vroeg men zich af waarom de Surinaamse rekenka mer al drie jaar geen rapport meer had ingediend. Ook was men be vreesd dat de Nederlandse militai ren van de ongeveer 1000 militai ren in Suriname is het overgrote deel Nederlanders betrokken zouden rak enin de binnenlandse moeilijk heden. Minister Bakker gaf dit toe maar het leger kan alleen ingezet worden voor b-v. ordehandhaving en andere assistentie, wanneer de ministerraad Van het koninkrijk (Nederland, Suri name en de Antillen) hier hun goed keuring aan geven. In politieke krin gen gelooft men overigens dat Ne derland en de Antillen deze toestem ming met bijzonder grote voorzich tigheid zullen hanteren. (ADVERTENTIES) klolaii markiezendoek tegen felle zonnestralen! Vraag er naar bij een van de zonweringsbedrijven Alle informaties: Kaars Sijpesteijn N.V. Krommenie tel.(029B0) 83851 Morgenavond 13 februari geeft de ANWB in zijn Techno-station Wiihelminapark 25 te Breda van 19.30—23.00 uur een Deze demonstratie toont, hoe een veiligheids- of een onder- houdskeuring tot stand komt. ledereen is welkom. De auto van iedere 10e automo bilist zal gratis worden gekeurd. ANWB (O s -

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1