bud-minister-president Drees e voor haar >3 ENINCW b Bloks DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND ÏEF DIE MENSEN VOEDSEL. Hoemetj Regeringspartijen kritisch: REGIONAAL BELEID AL VOOR 1972 VERNIEUWEN Gevluchte Chinees vraagt asiel in VS Proces tegen Hans van Z. en ,ouwe Nol' duurt minstens 2 weken Amerika akkoord met top grote vier' DE STEM Omzet thermometers vergroot door Mao-griep rmatrice andaag in 158.- (Luxaflex lium jaloezieën |en horren flex Organisatie Nederland I Ja'entijnhulrt ®?t,es voor ee™ r termcldLmoet<'n ziin' 0n" SCRIPTIE GEEN NAMEN GRIEF MEEST GRUWELIJKE ZAAK SINDS VORIGE EEUW Eigen verdediging Zwaarste dag Verrassing Twee politie-agenten neergeschoten Opnieuw duurte- toeslagen in 250 ondernemingen Ifoei insdag 5 februari 1969 "Hums root bestralingaveld, takelen 75" extrakrachtige stralingsbron voor kortere bestralingstijdat apart in te schakelen infrarood metklokje enmeetlint 1W LEVERANCIER .IGE SPAARFOLDER It demonstreren van te Breda vij een representatieve pig gedurende de maan- april en mei 1969. het ip correcte wijze alle inlichtingen kan ver- Voor een volledige op- ordt door ons gezorgd. <e sollicitaties, voorzie" scente pasfoto, te richten aan: ndorflaan 3 - Zeist. behandeling jn f(n^ncierings'<a^,o0 01640 6348 aan 45 Bergen op PITIE VOOR EELAND Lrr- Dr. w. A. J. M. Harkx ,ln 22341. Postgiro 1114111 Breda Reigerstr. 16 tfdkantoor li,ei acteur L. Lei|endekker 109e jaargang no. 26037 WEERBERICHT Warmer Vrij veel bewolking. Plaatselijk mist. Overwegend droog. Zwakke tot matige wind uit westelijke richting. Hogere temperaturen. ROOSENDAAL, MOI (-NS1RAAI 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL, 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 80"0 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 TWEEDE ACTIE WAS MISGREEP ,Elke dag sterven 7000 mensen In |8iafra. Er is voedsel zat. Geeft het mensen toch". Dit verklaarde Itop Zaidema gisteren op het Bin- 1 nenhof namens een groep Twentse I jongeren, gie met een groot kruis luet opschriften (foto) aandacht I trokken van voorbijgangers. Onder I hen waren veel leden van de vaste 1 tommissie voor buitenlandse zaken luit de Tweede Kamer, die er het Itor te luisteren kwamen leggen I 'Zie voor de Biafra-hearing pag. 11). Inmiddels zijn de Rode-Kruis- I'luchten naar Biafra gisteren her- l'at nadat zij vier weken hadden stilgelegen. Gisteren zijn twee 'iegtuigen met voedsel en medica- J «enten aan boord veilig op het ise vliegveld Annabelle ge- i „rs'e suSSesties voor het I 'entiinrto11 ,e.e.n bloemetje op Va luta .P 11 februari) zijn bin- l'aakir .-waren heet-van-de- eacties 0p onze actie Bloei Mie Iden. "iGpmto: 1 V""® a„L.„ (ie ,t|, P™>1' hem/voor haar', et J""ven die zich, met wegcijfe- «aterdag j.l, aankondig- £aa' °m de mannen en ''««nderem? helanaen' °P een I "ens <Zlmanier voor de mede- I'eiloelinJ^a?nen Het is niet de I ''He ii„i,, e mensen in het I Plaatsen iV.an öe publiciteit te I *el win' leScndeel. Wat we I lRcheiiuü mkcn is, dat deze hStffi n Werkel's in de maat- I bloeinetio mifldel van een I '"I iri-.nn,, - weten kcmen dat Kden'pf?n,n«" wel degeliik hist) eerd. Ook (en I I,JI niet ze «aar hele- I IVii h °m- i?n BatTwT611 er n°S even h'i'is tiiim voor 10 februari kem/vnJ. LVan: H'oemetje voor haar. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het regionale beleid ter verbetering van de werk gelegenheid in het zuiden, oosten en noorden van ons land moet zo gauw mogelijk worden vernieuwd. Dat moet gebeuren aan de hand van wetenschappelijke studies en statistische gegevens over de ont wikkeling van de werkgelegenheid. Met de vernieuwing moet het liefst niet worden gewacht tot eind 1972, wanneer het huidige beleid afloopt. Van diverse kanten kregen de minis ters De Block (Econ. Zaken) en Rool- vink (Sociale Zaken) dit gisteren in de Tweede Kamer te horen. De re geringsnota over dit beleid in de ko mende jaren werd met waardering ontvangen, al hadden ook woordvoer, ders van regeringspartijen wat krach tiger taal en voor sommige gebieden meer concrete maatregelen verwacht. KVP-woordvoerder Nelissen zei het zo: „Wij steunnen dit beleid, hebben er waardering voor, maar menen te vens dat doelstellingen en middelen opnieuw moeten worden overwogen als de uitkomsten van de studies be kend zijn. Drs. Goudswaard (AR) vond dat de nota van de regering te weinig visie op de toekomst demon streerde. Minder vriendelijk toonde zich ir. Oele (P.v.d.A.) „De nota is een aar dige scriptie van een veelbelovend student. Maar de beleidsconclusies zijn pover. Het regionale beleid biedt weinig verrassends, het moet zo gauw mogelijk op de helling. Het nieuwe beleid moet meer op de afzonderlijke streken en bedrijfstakken zijn afge stemd". Drs Joekes (VVD) verschilde van mening van de KVP-er Nelissen,'wel ke laatste vond dat het beleid voor de secundaire ontwikkelingskernen best nog tot eind 1972 mocht worden voortgezet. Nee, zei de liberaal Joe kes, die secundaire kernen moeten gauw duidelijk weten dat de steun tot een afronding komt. Trouwens, aldus drs. Joekes, we kunnen niet tot in lengte van dagen doorgaan met het halve land rijkssteun voor industrie vestigingen enz. te geven. (ZIE VERVOLG OP PAGINA 5) EEN FELLE BRAND heeft om streeks zes uur maandagavond, naar voorlopige schatting voor 400.000 gulden schade aangericht aan de Christelijke Nationale School in Middenmeer. De brand werd om kwart over zes door een voorbijganger ontdekt. De vrijwil lige brandweer van Middenmeer was spoedig ter plaatse. (Van onze redactie buitenland) WASHINGTON/DEN HAAG De Chinese diplomaat Liao Ho-Sjoe, die zich onlangs bij de Haagse politie heeft gemeld, is gisteren in de V.S. aangekomen, zo heeft het State De partment meegedeeld. Het Neder landse ministerie van justitie heeft dit bevestigd. Hij heeft asiel in de V.S. gevraagd en zijn verzoek is in behandeling genomen, aldus een woordvoerder van de Amerikaanse regering. De verblijfplaats van de Chinees wordt geheim gehouden en hij staat onder bescherming van diverse re geringsinstanties. Liao Ho-Sjoe is volgens het ministerie in Washington de hoogst geplaatste communistische Chinees, die naar de V.S. is gevlucht. (VERVOLG OP PAGINA 9) (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG „De tweede politionele actie tegen Indonesië was een misgreep. Achteraf is gebleken, dat er een vergissing is gemaakt. Het kabinet had toen de indruk, dat Soekarno met een aantal ministers naar India was vertrokken om zich aan iedere verantwoordelijkheid te onttrek ken. Dit bleek later onjuist. Dat hieruit de tweede actie voort vloeide is buitengewoon tragisch, maar verklaarbaar. Dat de rege ring verantwoordelijk zou zijn voor de excessen, die zich destijds hebben voorgedaan, wijs ik af". Dit heeft dr. W. Drees. voormalig minister-president, gisteravond ge zegd in het NTS-programma Denk beeld. Dr. Drees verklaarde teleur gesteld te zijn over de hem achteraf t»r ore gekomen uitwassen bii het Nederlandse optreden in Indonesië. „Toevallig zag ik de uitzending van Achter het Nieuws, waarin dr Hue- tin,g zijn beschuldigingen lanceerde. Hij maakte op mij een evenwichtige indruk, zodat ik niet twijfel aan de juistheid van zijn verklaring. Het voert mij echter te ver, dat hij aan zijn bevindingen met één peloton al gemene conclusies heeft verbonden. Ook vind ik het jammer, dat er bui ten beschouwing Ls gelaten wat er aan di? militaire acties is voorafge gaan". aldus dr Drees. De vroegere minister-president gaf een uitgebreid overzicht van de vele gebeurtenissen gedurende de con- flictjaren. Zo wees hij erop, dat het zenden van troepen naar Indonesië plaats vond, omdat er in Indonesië een verschrikkelijke verwarring be stond. „Er waren talrijke gewapende benden. Vele duizenden Nederlan ders werden door republikeinen in kampen en gevangenissen gehouden. We voelden de noodzaak deze land genoten te bevrijden. Bovendien wa ren grote delen van Indonesië niet onder republikeins bestuur" Dr. Drees verwierp de gedacht, dat door dit sturen van troepen het ka binet de verantwoordelijkheid op zich heeft geladen van alle latere ge beurtenissen. inclusief terreurdaden. „Toen Sjahrir, een nobel gevoelig mens, president van de republiek werd, heeft hij niet kunnen verhin deren, dat door Indonesiërs vele wandaden zijn gepleegd. Er zijn toen heel ernstige dingen gebeurd, maar men kan toch niet de schuld hiervan op Sjahrir afschuiven", aldus dr. Drees. Hij zei het curieus te vinden, dat nu „dezelfde organen" verwijten rondstrooien over een te hard optre den jegens Indonesië, die destijds kritiek hadden op een te zachtzinnig optreden. Hij wilde in dit verband overigens geen namen noemen. Om niet onnodig tegenstellingen aan te moedigen". Dr. Drees vestigde er nogmaals de aandacht op, dat hij het in Zuid- Celebes afgekondigde noodrecht heeft verfoeid. „Het is mijn grote grief, dat dit door de legerleiding is getolereerd. Het kabinet heeft laten blijken hiermee niet akkoord te gaan. Dit noodrecht was moreel en juri disch onaanvaardbaar", zo zei hij. Met de motieven van de eerste po litionele actie bleek de heer Drees zich nog steeds te kunnen verenigen „Er waren voortdurend bestands schendingen door de Indonesiërs. Ook waren er pogingen om de door ons bezette steden van de buitenwereld af te snijden. Het civiele bestuur on niet de militairen, hebben daarom om een ingrijpen gevraagd." Achteraf gezien had dr. Drees wel willen praten met Soekarno. „Poli tiek gezien is dat een fout geweest. Maar destijds was het volkomen juist en verklaarbaar. Immers: Soekarno had zich vereenzelvigd met de as.- mogendheden, had Japan gesteund en Hitier verheerlijkt. Hoé konden we toen met hem praten als verte genwoordiger van de Republiek In donesië?" V.l.n.r. J. van den Berg en mr. A. Somerwil namens het Openaar Ministerie, prof. mr. V. van Dijk, president van de Arrondissementsrechtbank tijdens een perscon ferentie in Utrecht. (Van onze correspondent) UTRECHT De berechting van de 26-jarige Hans van Z., die ver dacht wordt van ten minste vier moorden, en van zijn kwade genius, de 76-jarige Arnold R., beter be kend als „Ouwe Nol", zal minstens veertien dagen in beslag nemen, maar waarschijnlijk uitlopen. Het proces begint aanstaande dinsdag 's morgens om 10 uur in dezelfde grote zaal van de arrondissements rechtbank te Utrecht, waar ook de Baarnse moordzaak heeft gediend. Juristen noemen de zaak Hans van Z. de meest gruwelijke, die zich in Nederland heeft voorgedaan, sinds vorige eeuw de Leidse gifmengster terecht stond. Mr. D. van Zeben, die de rechtszitting zal presideren, gaat 18 getuigen a charge horen. In de zaak „Ouwe Nol" zijn 26 getuigen a charge opgeroepen. Hij staat terecht wegens uitlokking van, subsidiair medeplichtigheid aan moord en poging tot moord. Wan neer de rechtbank uitlokking be wezen acht, kan hij. evenals zijn nunil iri het kwaad, levenslang krijgen in het andere geval maximaal 15 jaar. „Ouwe Nol" zal zijn eigen ver dediging voeren. Een zaak waarmee de rechtbank nogal in zijn maag zit. Mr. V. van Dijk, president van de rechtbank, heeft hem onlangs uit Zwolle, waar hij in de cel zit, speciaal naar Utrecht laten over komen, om hem* in een gesprek van drie kwartier te bewegen, als nog de hem toegewezen raadsman mr. B. Simon te accepteren. „Mr. Simon heeft zijn uiterste best ge daan," aldus mr. Van Dijk, „hij is twaalf keer heen en weer naar Zwolle gereisd, maar je stuit bij „Ouwe Nol" op een onwrikbaar wantrouwen tegen alles wat justi tie is. Hij heeft me talloze expresse- brieven gestuurd, waarin hij de helpende hand van mr. Simon van de hand wijst." De raadsman zal nu de zaak in burger bijwonen om alsnog te kun nen optreden, mocht „Ouwe Nol" dat wensen, maar voorlopig ziet het er niet naar uit, dat hij een plei dooi zal honden. Zoals bekend houdt „Ouwe Nol" hardnekkig vol, onschuldig te zijn. Dinsdag, de eerste procesdag, be handelt de rechtbank de moord op de Rotterdamse lerares Elly Hagers. Hans van Z. heeft deze misdaad tot tweemaal toe bekend, maar is later teruggekrabbeld. Volgens mr. Van Dijk wordt dit de zwaarste dag van het proces. Woensdag komen de moorden op zijn Amsterdamse min nares Coby van der Voort en op de Utrechtse handelaar in feest artikelen J. Donse in behandeling en donderdag de moord op de Hees- wijkse landarbeider Reijer de Bruijn en de poging tot moord op de Utrechtse weduwe Woortmeijer- Nikkel. De vrijdag is gereserveerd voor het bespreken van de psy chiatrische rapporten. Dinsdag 18 februari wordt .het proces hervat. Dan komen de getuigen voor het hekje en begint ook de behandeling van de zaak „Ouwe Nol". Het re- miisitoir, dat de officier van justi tie, mr. A. Somerwil, zal uitspre ken, kan niet voor vrijdag 21 fe bruari tegemoet worden gezien. Daarna volgen de pleidooien. Met het oog op de uitputtende proces gang worden een rechter en een officier van justitie in reserve ge houden. Hoewel Hans van Z. en „Ouwe Nol" vijf misdaden ten laste zijn gelegd, zullen zij krachtens de wet voor alle bewezen geachte fei ten slechts een enkele straf kun nen krijgen opgelegd. De belangstelling voor de zitting is groot er komen 61 verslag gevers, waarvan een dozijn uit het buitenland, met name Frankrijk, Duitsland, België, Engeland, Zwit serland en Zweden. Daardoor is er slechts plaats voor 25 man publiek dat over speciale toegangskaarten moet beschikken. Er zullen ver schillende familieleden van de slachtoffers b(j zijn. Het ministerie van Justitie heeft voor deze gele genheid de grote zaal van de arron dissementsrechtbank in Utrecht uitgerust met een geluidsinstallatie en met een luchtverversingsappa ratuur, die een capaciteit heeft van 4000 m3 per uur. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid, dat Hans van Z. tijdens het proces nog nieuwe bekentenissen zal doen. Mr. Van Dijk daarover: „Hoe hij zich zal gedragen, zal ook voor ons een grote verrassing zijn." In dat geval zal de president van de rechtbank moeten beslissen, wat er verder gebeurt. Van Z. is tijdens het vooronderzoek onder meer ook gehoord over de niet opgeloste moorden op de Engelse filmregis seur Claude Berkley en op de ho mofiel Albert Souman (heiden in Amsterdam), de molenaar AHard Boks uit Olst bij Deventer en de landbouwer Goosje van Piggelen uit Eist. WASHINGTON Het antwoord van de Verenigde Staten op het voor. stel van Frankrijk viermogendheden- besprekingen te gaan voeren over de toestand in het Midden-Oosten zal waarschijnlijk nog deze week langs de diplomatieke kanalen naar Parijs worden gezonden. Dit is gisteren door het Witte Huis bekendgemaakt. President Nixon zal hierover mor gen op een persconferentie nadere mededelingen doen, aldus menen waarnmers in Washington. Men be schikt nog niet over bijzonderheden ten aanzien van de inhoud van het Amerikaanse antwoord, maar alge meen gelooft mén dat dit positief zal zijn. Op een vergadering van de Ame rikaanse veiligheidsraad is gisteren uitgebreid over het Midden-Oosten gesproken, verklaarde een woord voerder van het Witte Huis. WINSTON - SALEM (AP) Twee politieagenten zijn in Winston-Salem (Noord-Carolina) maandagavond op een landweg neergeschoten en aan hun verwondingen overleden. Vier jonge negers zijn in verband hiermee gearresteerd. Zij werden gisteren aan de justitie van Suiry- County overgeleverd. Belangrijke A.K.F. opdracht voor de Pagina 3. Een 70-jarige uit Hulst is bijna uit de fietsbevoegdheid ontzet. Pagina 5. De Weimar-republiek: hoe een experiment in democratie mis lukte. Pagina 7. De hogere politie-ambtenaar blijkt een tevreden mens te zijn. Pagina 9. Directeur Bergström van de De venter kunstijsbaan ontzenuwt geruchten als zou de accommo datie voor het wereldkampioen schap sterk tekort schieten. Sportpagina. De VPRO neemt een afwach tende houding aan bij de ver dere ontwikkeling van Hilver sum lil. R.T.V.-pagina. i IN NANTERRE hebben meer dan 2000 studenten van de faculteit der kunsten gisteren een staking voor onbepaalde tijd uitgeroepen uit pro test tegen beweerd gewelddadig op treden van ambten-aren. UTRECHT (ANP) De Mao-griep, die Nederland vooral in de maand januari in haar greep had, heeft be halve een half miljoen ziek tegevallen ook een flinke „run" veroorzaakt op de koortsthermometer en aller hande anti-griep preparaten. Een Amsterdamse firma, die de grootste agent en leveran cier van thermometers in ons land is (Omre en Orme Ne derland), leverde er in janu ari enkele tienduizenden meer dan normaal het geval is. De directeur van dit bedrijf verklaarde dat hoewel de af zet groter was dan normaal ruimschoots aan de vraag kon worden voldaan. „Hier en daar zijn wat stagnaties geweest, maar die werden veroorzaakt door een gebrek aan nikkelen hulsen", aldus de directeur, die becijfert dal Nederland jaarlijks zo'n i aO.OOO nieuwe thermometers aanschaft. Verreweg het grootste deel daarvan gaat in de (ziekte) -periode oktober tot april de deur uit. Een vertegenwoordiger van de Amsterdamse kininefa- bnek zei, Rat er in januari veel meer anti-griep prepa raten zijn verkocht dan ge woonlijk. Aan de vraag kon echter gemakkelijk tegemoet worden gekomen. Overigens is men in krin gen van de drogisterijen niet bijster „gelukkig" geweest met de heersende Mao-griep. Voor deze branche was het min of meer een onvoorde lige ziekteperiode, omdat de meeste Mao-lijders de hulp van een arts inriepen. In de meeste gevallen verwees de arts de zieke met een recept naar de apotheker. Inmiddels heeft het natio nale centrum voor besmette lijke ziekten in Atlanta be kendgemaakt, dat de Mao- griep in 122 Amerikaanse steden aan op zijn minst 5270 mensen het leven ge kost heeft. UTRECHT Gisteren hebben op nieuw circa 250 ondernemingen duurtetoeslagen gegeven aan hun personeel. Het gaat volgens de drie samenwerkende industriële bonden om ruim 42.000 personeelsleden. De desbetreffende ondernemingen maken deel uit van de papier-, sui ker-, voedings- en genotmiddelen-, zuivel- en chemische industrie. En kele van de grotere ondernemingen ■die zich vandaag tot het betalen van een duurtetoeslag bereid verklaarden zijn de Koninklijke Gist- en Spiritus fabriek in Delft, het Vredestein-con- cern, Nutricia in Zoetermeer, de N.V. Splendor gloeilampenfabriek in Nij megen, de N.V. Draka in Amsterdam, de N.V. Plova in Enkhuizen en Vru- mona in Bunnik. Een groot aantal on dernemingen behoort tot de vereni ging van papierfabrikanten, de Ne derlandse suikerindustrie en de fris drankenindustrie. Bovendien moeten hierbij ook de coöperatieve graanbe- drijven worden gerekend. (ADVERTENTIE) .■X 7&icVi (5\ (p „bouillon,'p V' tijdelijk PPP ;po .nogPp vs-v .oude prijs P

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1