De Gaulle strijkt Bretonners over de haren VOORJAAR REFERENDUM IN FRANKRIJK DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND W ontkomt in auto van honderd gulden Conflict in P.v.d.A. verscherpt ÏRGOEDING OOR VALSE WGATIES Booreiland in Noordzee prijsgegeven In 1968 meer priesters uitgetreden dan gewijd Haag en vakbonden pare storm Hemmert let verkeer Ds. Paisley wil het opnemen tegen Noordierse premier EDA Geleen I- Geleen UIS BREDA I^gheiclsriemen T Frankrijk verplicht Verlofdagen Teleurstelling 200.000 Geen wereldtitel, wel wereldrecord voor Ans Schut Sunday Times: Overgelopen Chinees „grote vangst" voor het westen Borman naar Praag? WURGPOGING IN EINDHOVEN Boer wurgt vrouw en vijf kinderen Sleepboot redt bemanning van schip in nood Gedicht Forse stem Ethel Kennedy meest bewonderde vrouw in Y.S. Verrassend bezoek van Tito aan Roemenië no. 26035 11 f RIWATIESTROOK I r verzenden aan het Hoofd v "ng Pereoneelspubllclteltvan W van Defensie, Grol» Mad Den Haag), mij ochure 'Inlichtingen KMA 1» iden* te bezoeken voor een lnfor iprek* [vend In da paasvakentia I |n*. nHe»HHWtHHimiWMi ita: et diploma gymnaelum/hbe/id lts* iet diploma gyrnnaslum/hbe/ati* lts* In 19te behalen. ■ien wal niet ven toepassing Ih AM 0057 oorde bejaarden (200 blaatet m inlichtingen kunnen ektie van het Medisch tel. 04 4 94 - 5555 °f 04494 - 5732. e zal de an de diëten, /erkzaam. ling. iktie kan men verkrijgt keuken. gericht aan het h00 VOOR rD.A.Spijker adeKMA-opieidi |de functies bil 9 luchtdoel-en veld. lij was ook enige n-adjudantvanda I 'der Artillerie, in 1S68[ tot majoor. Zijn /eefvliegen-legdn foor zijn huidigs imrnandant van de I iwaarnemeraschool tel Fn aantrekkelijke joh- I s worden zowel de fll an lichte vliegtuigen igs en kornetten I dmacht opgeld voo| Iwaarnemer. I Dr. W A. J. AA. Harkx 1^72341 Postg.ro 1114111 Looi: Breda, Reigerstr. 16 Cacieur: L. Leijendekker maandag 3 februari 1969 WEERBERICHT Hagel of sneeuw Half tot zwaar bewolkt. Enkele buien, soms hagel of sneeuw. Harde wind uit het noordwesten. Zelfde temperaturen. „nioren .ROOSENDAAL, MOLTNSIRAA? 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 edelijk iakkoord inbouw (Van onze verslaggever en parlementaire redactie) [HECHT/DEN HAAG Een redelijk compromis. Zo be- tmpelen politieke kringen in Den Haag en vakbondskringen itakkoord, dat delegaties van werkgevers- en werknemers- psaties in het bouwbedrijf zaterdag hebben bereikt over j nieuwe c.a.o. [litnieuwe c.a.o. in de bouw moet op 1 maart a.s. ingaan en heeft olooptijd van tweeëntwintig maanden (tot 1 januari 1971). I (Van onze correspondenten) ÏKAAG/VLISSINGEN Een t storm, die gepaard ging met kl tegen en sneeuwval, heeft gis- ki vooral in de kustprovincies en hoorden van het land het scheep sverkeer en de weggebruikers 1 moeilijkheden bezorgd. Op de rdzee raakten enkele coasters in e wind, die gisteren in de loop p le dag aanwakkerde tot storm, borzaakte een hogere waterstand h Je zee dan normaal. Bij Vlissin- i was de stand gisteren op het (ste peil 1.20 meter boven het- bij normale weersomstandighe- fc mocht worden verwacht. |e stormwaarschuwingsdienst kon- Ik gisteren tegen de avond be- lite dijkbewaking af voor het noor- van het land. i rijkspolitie liet in samenwer- |gmet de ANWB de waarschuwing pin, dat in het gehele land de teebruiker rekening moest houden F gevaarlijke windstoten en fSïbuien. K'SSEL (ANP) De raad van van de Belgische intercom- ii j ™reniSing voor de aanleg kl» autoweg heeft zaterdag i* w houders van valse obli- f !an Ae E-3 lening 1968 scha- te stellen. In!? behear 's zaterdag in r Hgaaering te Gent bijeen ge- V' de vrijdag aan het licht L i awendel met valse obiiga- Lmi ?reken- In een officieel -vuuque wordt verklaard dat, t 'Ier bekend, bij deze fraude B.;,. aS van 25 miljoen frank lta?",gulden) 'n coupures van LHank (T 7-200,is gemoeid. JjL, Pa'les berusten bij twee fi- E j "istellingen in Brussel. ls..T™u,li<i"é zegt voorts, dat l': MmI 8,een vertraSing van de «en tot gevolg zal hebben. ft<APP) Met ingang van tv-, |n p alle personen- Ptta L kr,jk ui'sc«st zijn met iuw?e"voorin' "rustin- ran5e minister van ia -ro Cbaladon, meege- t;n Zwoord op een schrifte- febetiJtf? fen Parlementslid. F!»Wt verordening zal L borden gepubliceerd. Met ingang van 1 maart zullen de lonen globaal met ff'< procent worden verhoogd en met ingang van 1 janu ari 1970 met 5procent, aangevuld met een verhoging van de uurlonen op 1 juli 1970 met drie cent. Met ingang van 1 januari 1970 wordt de arbeidstijd verkort tot 42'A uur per week. Met ingang van 1 juli 1970 zal de pensioenpremie van zes procent ver hoogd worden tot zeven procent ter verbetering van de pensioenaanspra ken en het verstrekken van een uit kering ineens bij pensionering of overlijden voor de pensioengerechtig de leeftijd. Het aantal verlofdagen wordt met een dag uitgebreid. De extra-dag is bestemd voor het aaneengesloten winterverlof. De b.idige vergoedin gen voor dienstkleding, rijwiel, ge reedschap en het gebruik van eigen auto zijn aangepast in verband met de gestegen kosten. Bij overlijden van de werknemers wordt aan nabe staanden een uitkering ineens van zevenhonderdvijftig gulden verstrekt. Op korte termijn zal het bereikte akkoord ter goedkeuring worden voorgelegd aan de wetgevende orga nen van de betrokken werkgevers en werknemersorganisaties. Het investeringsloon, dat al jaren lang op het verlanglijstje van de werknemersorganisaties staat, vond opnieuw geen genade in de ogen van de werkgeversdelegatie. De werkne mersbonden achten dit investerings loon van groot belang in verband met de financiering van de woning bouw. Vakbondskringen zeiden gisteren te leurgesteld te zjjn, dat het investe ringsloon niet geaccepteerd is. De werknemersorganisaties hadden een loonsverhoging van tweemaal zes procent gevraagd en een twee-jarige c.a.o. De werkgevers wensten een contractsduur van 22 maanden. Het akkoord werd na vier onderhande lingsvergaderingen bereikt. De huidige bouw-c.a.o. waarbij rond 200.000 werknemers betrokken zijn loopt eind februari at. Verwacht wordt dat het onderhandelingsresul taat, evenals in het verleden, mede bepalend zal zijn voor de vernieu wing van de c.a.o.'s voor de rond tien nevenbedrijven waarbij ongeveer 100.000 werknemers betrokken zijn. BELFAST (AFP) De leider van de protestantse extremisten in Noord - Ierland, ds. Ian Paisley, heeft be kendgemaakt, dat hij zich bij de vol gende verkiezingen kandidaat zal stellen tegenover premier Terence O'Neil. Dit zal nij doen in het dis trict Bannside dat bij de vorige ver kiezingen O'Neil afvaardigde. (Van onze speciale verslaggever) GRENOBLE Noch Stien Kaiser, noch Am- Schut (foto), de grote favorieten, zijn wereld kampioen schaatsen bii de dames geworden. De titel ging naar Rusland naar Lasma Kaoenistc een 26-jarige lerares in de Lettische talen. Ne derland, vorïg jaar op permachtig, moest ge noegen nemen met een tweede (Stien Kaiser en derde (Ans Schut plaats. De Nederlaag was in feite op het eer ste nummer al ingeluif want toen viel Eily var den Brom in een boch' en dat feit zorgde vooi schrik in de damesploeg Het tegenvallende re sultaat in Grenobh werd zondag gecompen seerd met een wereldre cord van Ans Schat. D< Apeldoornse reed op df 3000 meter 4.52 en daar mee was Stien Kaiser: wereldtijd verleden tijd Voor meer nieuws uif Grenoble verwijzen we naar onze sportbijlage. (Van onze correspondent) LONDEN De naar het westen overgelopen Chinese zaakgelas tigde ad interim in Nederland, Liao Ho-Sjoe, vormt volgens de Britse „Sunday Times" een van de grootste „vangsten" voor het Westen sinds verscheidene jaren op het terrein van de interna tionale spionage. Naar het zon dagsblad schrijft is Liao een hooggeplaatst functionaris van de Chinese geheime dienst. Hij zou al op weg zijn naar de Ver enigde Staten, hoewel hij zich volgens officiële mededelingen nog in Nederland bevindt. Volgens de Nederlandse contra spionagedienst zag het er de laatste maanden naar uit dat Nederland de plaats van Zwit serland zou gaan innemen als basis van de Chinese spionage- activiteit in West-Europa, aldus de „Sunday Times". DEN HAAG - Het booreiland „Uni- for-1" van Shell Oil, dat op ruim 30 mijl van Great Yarmouth voor de Britse oostkust ligt, is gisteravond verlaten en prijsgegeven. Tegen de miodag werden er kleine lekken geconstateerd in de leiding waardoor sinds augustus van het vo rige jaar aardgas naar het vasteland wordt gepompt. Als voorzorgsmaat regel besloot men het niet noodza kelijke personeel te evacueren. Met hefsehroefvliegtuigen werden 45 man aan land gebracht. Toen het gat, uit de zee omhoog bleef borrelen, en de situatie gevaar lijk bleef, besloot Shell Oil de over gebleven 11 technici naar Great Yar mouth over te laten brengen en het booreiland voorlopig prijs te geven. PRAAG (AP) De Amerikaanse astronaut Frank Borman is ook uit genodigd voor een bezoek aan Tsje- choslowakijë. Dit heeft het persbu reau CTK bekend gemaakt. Borman begint deze week aan een tournee door Europa. achter- Plit a "ksavond, is de N i!r_B0S n'et in ge. k|ie"a «dagavond, is de ES nie' '1 Se- v'di'viS1 aan te hou' Neeifl 5morsen heeft Nttir e 23-iarige fWlOVen L. uit "t man vv!PU1'scn- IN» 'L l ?m vr'.idag- ha,f 'ien in de cimrr-v- L- jH(tT;0 rihramwuvaat I deling, dat hij de rekeningen kwam con troleren van geleverde ko len. De vrouw vond dit niet verdacht, omdat de man inderdaad enkele weken geleden kolen had bezorgd. Zij wist niet, dat de man vorige week maandag bij de kolenhandel was ontsla gen. Toen de man aanstal ten maakte om te verdwij nen. heeft hij de vrouw in de ha) in een wurggreep genomen. Volgens de ver klaring van de vrouw had hij gezegd: „Ik maak je kapot." Zij is aan de dood ontsnapt. Toen zij bijkwam lag zij op bed vastgebonden met een snoer. Zij wist zich echter te bevrijden. Bij de buren sloeg zij alarm. Zij ontdekte ook, dat al het geld uit huis verdwenen was: vierhonderd gulden uit een geldkistje en tien gul den uit een oortemonnee. De politie heeft kunnen achterhalen, dat de man kort na zijn daad een twee dehands auto heeft gekocht voor honderd gulden. Rond negen uur zaterdagavond werd deze auto in Eindho ven gesignaleerd. Er volgde een wilde achtervolging, waarbij werden ingescha keld de gemeentepolitie van Eindhoven en Veldhoven en ook de rijkspolitie van de districten Eindhoven en Tilburg. Toch wist de man in zijn auto te ontkomen in de omgeving van Oerle- Vessem. Hoewel hij gisteren gezien is in Rotterdam, is hij nog op vrije voeten. In middels heeft men ook In terpol ingeschakeld. Achteraf is gebleken, dat de man na zijn daad in het vertrek, waar hij de vrouw had vastgebonden, de gor dijnen heeft gesloten en de transistorradio op volle sterkte heeft laten spelen. Naar de politie aanneemt om <niet te snel argwaan te wekken bjj de buren. President De Gaulle van Frank rijk bracht op de tweede dag van zijn rondreis door Bretagne een bezoek aan de stad Brest. Weer werd hij begroet door rumoerige spandoekdragende voor- en tegen standers. Ernstige ongeregeldhe den deden zich echter niet voor. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Sinds zaterdag woedt er in de Party van de Ar beid een soort koude oorlog tus sen de aanhangers van het Demo cratisch Appèl en die van Nieuw Links. Democratisch Appèl heeft de strijd aangebonden tegen de wat het noemt onevenredig grote macht die Nieuw Links in de partij veroverd hdeft en op het socialistisch voorjaarscongTes in maart nog wil vergroten. Nieuw Links beschuldigt Demo cratisch Appèl ervam zich niet te hou den aan de Rotterdamse resoluties van eind vorig jaair. In deze resolu ties werd het optreden naar buiten van groepen in de Partij van de Air- beid nadrukkelijk aan banden ge legd. Volgens de Nieuw Linksiers heeft de rechtse groepering zich daar aan sinds zaterdag i-n Htrechit niet gehouden. Zij heeft namelijk na af loop van een strikt besloten bijeen komst bekendgemaakt, wat de be doelingen van Democratisch Appèl zjjn. De rechtse socialisten, verenigd in Democratisch Appèl, wensen geen samenwerking met de PSP in een eventuele progressieve concentratie. Alleen D'66 en de PPR kómen daar voor in aanm-erkinig. Democratisch Appèl staat daarbij lijnrecht tegen over een aantal kopstukken in hun pairtij en tegenover Nieuw Links. Een aantal van deze nieuw linkse leden wil zelfs komen tot oen fusie van de Partij van de Arbeid met die PSP. (Vervolg op pagina 3) KOPENHAGEN (AFP) In een boerderij ten noorden van de Deense stad Ringköbing is vrijdag een gezin van zeven personen dood aangetrof fen. Uit een voorlopig onderzoek leidt de politie af dat de boer zijn vrouw en vervolgens zijn vijf kinderen in de leeftijd van 7 tot 15 jaar heeft gewurgd, en daarna met een vuur wapen een eind aan zijn eigen leven heeft gemaakt. Financiële moeilijk heden zouden aan dit drama ten grondslag liggen. DEN HAAG (A.N.P.) Tegen half twaalf gisteravond is de in Vlis- singen gestationeerde sleepboot Scal- dis ondanks een hevige storm (wind kracht tien) erin geslaagd de beman ning van zeven koppen van de Defen se kustvaarder „Tohitrader", die Op de Noordzee, enige tientallen kilo meters ten noorden van Schevenin- gen in nood verkeerde, te redden. Een eerdere pogirtg de bemanning van boord te halen mislukte als ge-' volg van het noodweer. In Brest was minder tumult, maar daar bleef de bevolking overwegend thuis. Alleen aan de openbare gebou wen hingen vlaggen. Maar de bewo ners zelf hadden geen vlag uitge stoken. In Quimper deed De Gaulle extra zijn best door een paar woor- (Van een onzer redacteuren) HILVERSUM In Nederland zjjn vorig jaar 189 priesters uitgetreden. Dat is bijna 3,5 procent meer dan in 1967, toen het er 145 waren. Hierte genover stonden vorig jaar 139 pries, terwijdingen (op in totaal rond 19.000 priesters). In 1964 werden 301 en in 1959 373 priesters gewijd. Deze cijfers zijn gisteravond be kend gemaakt in het KRO-tv-pro- gramma „De Zeereerwaarde Heer". In het bisdom Roermond, waar veel (reguliere) priesters werken, zijn in 1968 ook de meeste ambtsveria tingen geregistreerd (16, tegenover b.v. 11 in Haarlem. 8 in Rotterdam en 6 in Breda). Bij de orden en congregaties vielen bij de franciscanen en bij de priesters van het H. Hart de meeste uittredingen te constateren, in beide gevallen 15. Hieronder volgt een specificatie van het aantal wijdingen en ambts- verlatingen in 1968 naar bisdom en orde of congregatie. Wijdingen Ambts- verlatingen Aartsbisdom Utrecht 13 Bisdom Haarlem 2 Bisdom Rotterdam 6 Bisdom Groningen 0 Bisdom Den Bosch 8 Bisdom Breda 4 Bisdom Roermond 15 Augustijnen Dominicanen Franciscanen Capucijnen Tezuïeten Montfortanen Redemptoristen Paters v. d. H. Geest SVD 2 Miss. v. h. H. Hart 0 Priesters v. h. H. Hart 3 11 8 4 11 8 2 7 6 16 11 7 15 1 8 4 4 4 1 7 15 den in het Bretons te spreken en een gedicht op te zeggen, dat zijn oom, die ook Charles de Gaulle heet, hem vroeger met andere gedichten had toegestuurd. De eerste zin daarvan luidde: „Mijn hart vliegt naar u toe", dat vonden de Bretonners natuurlijk wel aardig en zij klapten, maar toch niet overweldigend en spontaan. Via een helicopter en een Caravelle was De Gaulle tegen vijf uur zondag middag weer in Parijs terug. Oef, zei de politie. (Van onze Parijse correspondent) PARIJS Van zün drie-daagse reis naar Bretagne is De Gaulle weer veilig terug in Parjjs. Heeft hp wat belangrijks gezegd? Niet de moeite waard om daar veel over naar huis huis te schrijven. Hü heeft voor de lente een referendum aangekondigd over afschaf fing van de senaat - Eerste Kamer en over bestuursdecentralisatie, maar de datum in het midden gelaten. Men verwacht het referendum eind maart begin april. De kiezers zullen er alleen maar met ja of met neen op mogen antwoorden. De Gaulle zal er ongetwijfeld een persoonlijke stem ming van maken dat wil zeggen „voor" of „tegen". De Gaulle. Men voorspelt nu al een grote onthouding van stemmen, want door de senaat en decentralisatie lopen de Fransen niet bepaald warm. En verder heeft De Gaulle de Bre tonners over de haren gestreken door te zeggen hoe goed het wel gaat in Bretagne, dat er betere jacht- en vlootbases komen, betere havens voor de vissers, nieuwe fabrieken voor de werklozen, oliehavens en telefoons. De speech in Quimper duurde niet langer dan een kwartier. Daarna zet te De Gaulle zelf met forse stem de Marseillaise in en iedereen zong dap per mee. Hij daalde het spreekge stoelte af, begon Op de voorste rijen handen te schudden eh reed staande in een open wagen weg. Daarmee was het bezoek ten einde. De ontvangst in Quimper na de hoogmis, was beter dan in Rennes en Brest, waar hjj vrijdag en zaterdag was. In Rennes werd hij door een paar honderd mensen uitgefloten die riepen: „De Gaulle naar het museum. Bretagne voor de Bretonners". Een man die „De Gaulle aan de galg" riep werd opgepikt en zal wegens be lediging van het staatshoofd worden vervolgd. Tot 's nachts laat waren in de binnenstad een paar duizend anti- Gaullisten op de been. Bij het gebouw van de plaatselijke radio- en televisie werden wegens partijdige voorlichting van het pu bliek de ruiten ingegooid. WASHINGTON (DPA) Bij een Gallup-onderzoek naar de vraag wie de vrouwen zijn die in Amerika het meest worden be wonderd, staat Ethel Kennedy, de 'weduwe van senator Robert Kennedy, bovenaan, gevolgd door haar schoonmoeder Rose Fitzge rald Kennedy. Ook haar schoon zuster Jacqueline, die vorig'jaar hertrouwde met de Griekse reder Onassis, komt op de lijst voor. Zij bezet de zevende plaats, na ach tereenvolgens mevrouw Mamie Eisenhower, mevrouw Lady Bird Johnson, mevrouw Loretta King, de weduwe van ds. Martin Luther King, en mevrouw Patricia Nixon de echtgenote van de nieuwe pre sident. De enige buitenlandse onder de eerste tien is koningin Elizabeth de tweede van Engeland die op de negende oiaats staat. Het resultaat van het onder zoek werd gisteren door de New York Times gepubliceerd. BELGRADO AP) De Joegosla vische president Tito en zijn Roe meense ambtgenoot Ceausescu zijn gisteren in de Roemeense stad Timi- soara besprekingen begonnen over de positie van „hun communisme" in de wereldontwikkeling. De besprekingen duurden twee uur en werden bijgewoond door vele hoge partijfunctionarissen van beide lan den. Later werd in een communique bekend gemaakt dat „gesproken is over de standpunten betreffende bi laterale en internationale vraagstuk ken van belang voor de twee landen". Het overleg is vanmiddag weer voort gezet. Het bezoek van Tito aan Roe menië kwam vandaag als een grore verrassing.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1