breda TALDÏSPI1I0 federland loopt ©nieuw grote inderneming mis Bloemetje voor hem haar mgedrukte obl igaties in omloop iljoenenzwendel rond E-3 Ex-vlieg er op zoek naar eerherstek ISRAEL DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND 'eiligheid Europa an voor merikaans DE STEM L^w:LLeiiendekker HAARWERK ISCAAL KLIMAAT ONGUNSTIGER Ondergronds Vietcong- hospitaal ontdekt Official voor de slee JAMIN kersenbonbons maak ook zo'n ^DROOMREIS: naar het Heilig Land aal) WEERBERICHT Duurtetoeslag nu voor 75.000 man Joodse leiders beklagen zich over negers BEDRIJFS- CREDIETEN (Nationaal Credietl M. Jansen schoenmaker Topconferentie Miofielen ET OOG OP EEN Iedesregeling Rotsfeer IN OORLOG DOOR KRIJGSRAAD „TEN ONRECHTE VEROORDEELD"? vandaag 150 gram van 159 voor 139 niet te geloven voor die prijs! no. 26034 Dr vV. A. J. M. Harkx ,9341 Postgiro 1114111 fcoon Breda, Reigerstr. 16 yelijke VIP-prijs f 895, i echt teak of combinatiemogelijkheden, cm hoog - met lade f280,- I>.t deuren f342,- tijdelijke VB lijdelijke VIP-prijs f 245,-. P-prijs f 745,-. iaat tafel 125 x 80 cm met kleed in een combinatie soepel kunstleder. Compleet lelijke VIP-prijs f 390,-. onie, bekledingacrylvelom. oemmahonieblad op Compleet tafel met 4 orijs f485,-. blden tot 28 februari. i^T^O^NDAAL, MOLENSTRAAT 45. TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT. ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST. STEENSTRAAT 14. TEL. 3751 Levende reklame is rijk aan fantasie Reklame is bestemd voor mensen, maar mensen verdelen hun aandacht onder vele onderwerpen. Wie maakt reklame boeiend en bindend? panta rhei in Eindhoven. Reklame-adviesbureau. Wilhelminaplein 20. Telefoon (040) 28281 vanaf 589,- s Vliegreis inclusief hotel met volpenslon. f-Verder keuze uit Honderden andere mo- gelijkheden, o.a.: spanje - italië - oostenrijk z joegoslavië - zweden - P' Z Vraag GRATIS folder een: r- REISBUREAU JT ST. CHRISTOFFEL r MEENT 75. - ROTTERDAM- Z Tel. 010-13722»* y Ijh-Arnhem, afrit Jutphaas 7 keizersgracht 590 (klassiek) jan van Meerdervoort zaterdag 1 februari 1969 Opklaringen Opklaringen maar ook. enkele buien. Krachtige tot matige weste lijke wind. Over het algemeen iet» lagere temperaturen. (ADVERTENTIES) (Van een onzer verslaggevers) TILBURG. Opnieuw heeft Nederland de boot gemist en trekt een grote buitenlandse industrie (duizend ar beidsplaatsen) na langdurige maar vruchteloze onder handelingen naar het meer voordeel biedende buur land België. KNSB-official Holleboom trekt schaatssterren Stien Kaiser, Ans Schut en Carry Geyssen op eer stee door de sneeuw in Grenobk De grootste kollektie dames- en herenhaarwerk vindt XIin de showrooms van PEI.ATTI Ginnekenweg 43, telefoon 01600-32288 Verkoop ook via Uw kappervraag hem een introduktie. Zacht als het maanlicht over Jerez VU het land waar sherry vandaan moet komen DE ÉCHTE SPAANSE SHERRY IMPORT. J. A VERBUNT N.V.-TILBURG Het gaat om het Britse wereldcon cern Beecham (farmacie en cosmeti ca). Het kind van de rekening is Til burg en meer in het algemeen Mid den-Brabant. Dit voorval bewijst ook nog eens duidelijk dat vooral het Delta-gebied en de rest van de zui delijk provincies extra-kwetsbaar zijn voor de gunstiger concurrentie positie van België. Tilburgs burgemeester, mr. C. J. G. Recht, stak zijn bittere teleurstelling over het feit dat de directie van het concern tenslotte toch aan Charleroi de voorkeur heeft gegeven boven Til burg, niet onder stoelen of banken in de nieuwjaarsrede die hij vrijdag avond de raad presenteerde. „Wij proberen nog inlichtingen ta krijgen van die directie over de oor zaken die haar hebben doen beslui ten aan vestiging in België de voor keur te geven. Het ministerie van Economische Zaken en de gemeente Tilburg had den immers zeer substantiële facili teiten in uitzicht gesteld bij vesti ging in het Tilburgse", aldus de heer Becht. Hij wees erop persoonlijk van me ning te zijn dat de directie onvol doende zekerheid had dat het bedrijf m Tilburg genoeg vrouwelijke ar beidskrachten zou kunnen krijgen. „Maar ook de grotere fiscale voor delen in België, met name die in het vlak van de inkomstenbelasting, zui len de doorslag hebben gegeven. De onlangs afgekondigde Belgische tege moetkomingen op dit gebied die ongetwijfeld ook de directie van Beecham wel bekend zullen zijn ge weest betekenen, naar het mi) voorkomt, een bijzonder grote achter stelling van Nederland ten opzichte van België bij het aantrekken van nieuwe industrieën. De leiding van de nieuwe industrieën heeft immers persoonlijk financieel belang bij ves tiging, en wel in aanzienlijke mate." Burgemeester Becht sprak tenslotte de hoop uit „dat dit onderwerp de belangstelling zal hebben van onze regering, ook al omdat ook aan Ne derlandse industriële vestigingen in België diezelfde voorwaarden worden geboden." De heer Becht verzekerde de raads leden opnieuw, dat „met kracht wordt voortgegaan met de popingen nieuwe industrieën aan te trekken, met redelijk goede vooruitzichten." ZIE COMMENTAAR OP PAGINA 9 (Van onze correspondent) UTRECHT Gisteren hebben 237 nieuwe ondernemingen met in to taal ca. 15.000 personeelsleden be sloten het personeel een duurtetoe slag uit te keren tot het moment waarop de nieuwe c.a.o. vstn kracht wordt. Vrijwel overal in alle gevallen be treft het een extra-uitkering van f 25 per maand. Blijkens mededelingen van de algemene bedrijfsgroepen centrale hebben nu in totaal 300 on dernemingen in de industriële sector met ongeveer 75.000 werknemers duurtetoeslagen toegezegd. (Van onze redactie buitenland) SAIGON In tegenstelling tot verleden jaar, toen het communisti sche Tet-offensief Zuid-Vietnam in vuur en vlam zette, was het gisteren bijzonder rustig in het land. Slecht» sporadisch werd melding gemaakt van gevechten. Amerikaanse troepen hebben gis teren het grootste medische cen trum van de Vietcong in Zuid-Viet nam ontdekt. Het is een ondergronds hospitaalcomplex en bivakgebied, dat 85 km ten noorden van Saigon ligt. Het complex omvatte vijf ope ratiekamers, zes ziekenzalen met een capaciteit van 15 tot 18 personen elk en twee eetzalen. Bovendien wer den er 159 bunkers ontdekt alsmede een hoeveelheid geneesmiddelen. Drie kilometer ten westen van het ziekenhuis stootten de Amerikaans» troepen op een tweede bunkercom plex van 45 stellingen. Uit documen ten bleek, dat het gebied van de bun kers als logistisch centrum bedoeld was voor de Vietcong. NEW YORK (Reuter) In een advertentie in de New York Times, die een hele pagina beslaat, beschul digt het Amerikaanse joodse congres gisteren zwarte extremisten van po gingen om negers tegen de joden op te zetten. Recente antisemitische in cidenten in New York hebben de verhouding tussen joden en negers verslechterd en dreigen „onze stad in een rassen- en godsdienstoorlog te Storten", aldus de advertentie. Het joods congres roept op tot ver sterking van het „natuurlijk bond genootschap" tussen negers en joden, en betitelt de bewering dat „het lot van de negers het gevolg is van een soort samenzwering van de joden" als „een grote leugen". De zwarte extremisten profiteren van „wanhoop en frustratie". Twee incidenten vooral hebben de verontwaardiging van de joodse lei ders gewekt: de voorlezing door een negeronderwijzer van een antisemi tisch gedicht voor de radio, en een an tisemitische zin in de door een neger meisje geschreven inleiding van een catalogus voor een fototentoonstel ling over Harlem in het Metropoli- tanmuseum. (ADVERTENTIES) (ook overname van crediteurenschulden Postbus 633 Amsterdam GedipL orthopedisch PROTHESEBOUW INLAYS, STEUNZOLEN Wij maken altijd eerst pas schoenen gratis. Levertijd 3 a 4 weken. Leverancier van alle zie kenfondsen. U kunt overdag, 's avonds en zaterdags terecht, (volgens afspraak). Wij komen bij u aan huis afgip- sen als u niet bij ons kunt ko men. Klimopstr. 1 - Raamsdonksveer Tel. 01621 - 2167. jSHINGXON (DPA) Een Ame. use (particuliere) studiegroep de instelling van een „Europese |l|heidscommissie" voorgesteld die 'i met de basisvraagstukken van vredesregeling in Midden-Europa ■moeten bezighouden. |t de groep die de voorstellen op- Itin opdracht van de Amerikaan- JN-vereniging, behoorden presi- Kennedy's adviseur Theodore an, de voormalige hoge com- s Jota McCloy en oud-ambas- p bij de NAVO Thomas Fin- i de voorbereidende werkzaam- n heeft oop president Nixons ad- ir voor de buitenlandse politiek |ry Kissinger deelgenomen. ens het voorstel zou president na overleg met de NAVO- jgenoten voor een topconferentie 'e Verenigde Staten, de Sovjet- Groot-Brittannië en Frankrijk ijveren waarop over de in- van een Europese veiligheids- unie zou moeten worden beslist. de grote vier zouden de srepubliek, de Duitse Democra ts Republiek, Italië, Polen, Tsje- ""akije en Hongarije lid van de ne moeten zijn. communale E-3, Devocht, verklaarde met enige nadruk, dat hij pas twee dagen geleden voor het eerst iets van de zaak had gehoord. Hij zei dit naar aanleiding van geruchten, dat de in tercommunale de zwendel geheim had gehouden tot een nieuwe lening van 5 miljard frank deze maand was volgeboekt. De ondervoorzitter verklaarde ove rigens wei, dat dank zij de nieuwe lening de E-3-werken en het werk aap de nieuwe Scheldetunnel in Ant werpen normaal voortgezet kunnen worden. "oenonzer verslaggevers) »ÏÏRiLT Er zÜn in °ns land L homofielen. Onge- P 100.00° hunner zijn gehuwd. Ij™ de conclusies die kan Wtrokken uit een studie ne homofilie jn Nederland. t>vei ebt onderzoek, K «"Whet Nederlands insti- P filologisch onderzoek te Zeist w Biet gepubliceerd Drs. D. C. L: "e, afdeling onderzoek en r rLVan ministerie van Cul ls in Tuutle en Maatschappelijk I fornm zei gisteren tijdens likburg: „Dit is een GamÏÏ dat er in psen ,1.. f .tekw zo'n miljoen t bii indirect betrokken lh!», kan men ntet stilzwijgend voorbijgaan". Tdrin Voor de Citeoën- fwenri» I!JS dabben gisteren vier Nervallen'T" een geldtrans- te van 7inóL i maakten een be- m1[10 frank (520-000 g«i- e lonen voor het perso- Iedereen kent ze wel: de man nen en vrouwen, die zich ge weldig inzetten voor een of meer mensen uit de naaste omgeving. Ze maken er geen poespas over. Ze dóen het gewoon. Haast onop gemerkt. En van bedankjes wil len ze niet horen. Valentijndag (14 febr.) is de eni ge dag in 't jaar waarop we voor deze mensen iets kunnen te rugdoen. We kunnen dan een bloemetje geven en daardoor Ia- ten merken dat hun onbaatzuch tig zwoegen wel degelijk wordt opgemerkt en gewaardeerd. Vorig jaar hebben we bij gele genheid van Valentijndag onder het motto „een bloemetje voor hem/voor haar" onze lezers ge vraagd om namen te geven van mensen uit hun omgeving, die een Valentijn-bloemetje verdien den. De oproep werd een gran dioos succes. Uit alle delen van ons verspreidingsgebied stroom den de suggesties binnen. We moesten tenslotte een scherpe selectie toepassen voor we tot de uitreiking van de Valentijn-hul- de konden overgaan. Het succes van vorig jaar is voor ons aanleiding geweest de actie „een bloemetje voor hem/ voor haar" te herhalen. Kent u iemand die een Valentijn-hulde verdient laat het ons dan zo snel mogelijk, in ieder geval vóór ui terlijk maandag 10 februari, we ten. Graag met een duidelijke omschrijving van het waarom. Wij zorgen dan voor de rest. alle nagenoeg dezelfde gegevens hadden. Zij meldden, dat de zaak aan het licht was gekomen bij een on derzoek, vorig jaar augustus, naar vermeende fiscale fraude door Bel gen die via Luxemburgse banken Belgische obligaties kochten. In het eerste stadium van dit on derzoek werd een 49-jarige Antwerp se bankdirecteur verhoord, doch toen men hem een tweede maal voor een verhoor opriep, bleek hij verdwenen te zijn. De man, een zekere E. M. uit Wilrijk, zou de vlucht hebben geno men naar Zuid-Amerika. In Ant werpse bankkringen verklaarde men vrijdag overigens, dat de bank waar van de man directeur is, niets met de affaire uitstaande heeft. De persberichten maakten gisteren ook melding van de arrestatie in Ant werpen van een vrouw en het over lijden, in Luxemburg, van een an dere hoofdverdachte. De zaak is gisteren ook in de we kelijkse kabinetsraad in Brussel be sproken. De minister van financiën. Snoy, deelde zijn collega's mede, dat voor 25 miljoen franken aan valse obligaties zijn ontdekt. Kleine spaar- L In België is f kht nenzwendel aan f toercoimnm" met obi!Saties van MSnleg v ale vereniging voor Zinrijke i" oe 00k voor Nederland gaa„ nmautowe- In totaal frank (?«ee?, bccira£ van 25 1 "ulerzoet, J°en gulden). ö»ch t„t 'S rueds eni«e «iö Mheb» gehouden.11™ ke"nelijk El* P'oulfing on°rif het nieuws i r'Uvel all. v?P voorpagina's L a"e Vlaamse kranten, die ders zijn niet de dupe van deze zwendel geworden het gaat uit sluitend om coupures van 100.004 frank. (7.200 gld). De houders, vaste investeerders, zijn bekend. De voortvluchtige Antwerpse bank directeur zou vorig jaar kans hebben gezien de clichés in handen te krij gen van de E-3-lening in 1968, die als gevolg van een staking niet bfj de normale drukkerij in Brussel ge drukt kon worden, doch elders werd verzorgd. De onderdirecteur van de inter- (Van een onzer redacteuren) HULST „Ik ben een Nederlandse Dreyfus. Ik wacht al twintig jaar op het moment dat een aan mij begaan onrecht, wordt hersteld. De publiciteit rondom de Indonesische kwestie heeft alles wat rnjj en twee andere militaire vliègers overkomen is weer wakker ge maakt. Als onschuldigen hebben wü jaren gevangen gezeten. Ik ben na een gratiebesluit van de koningin vrijgelaten maar niet gerehabi liteerd". Aan het woord is de 53-jarige Erich de Lyon uit Hulst. Sinds die dag in 1949, toen hij uit gevangen schap werd ontslagen, vecht hij, ge wapend met stapels documenten en verklaringen voor eerherstel. Hij hoopt dat in de atmosfeer van zelf beschouwing Waartoe het Nederland se volk thans wordt aangezet, zijn zaak de aandacht zal krijgen die zij verdient. Erich de Lyon is de zoon van een vroegere assistent-resident op Suma tra. In 1937 meldde hen zich als aspi rant op de vliegschool van de mili taire luchtvaart in Bandoeng, werd opgeleid tot militair vlieger en be haalde het groot militair vliegbrevet. Toen Nederland door de Duitsers werd bezet traden verschillende vlie gers van .de Indische luchtmacht als vrijwilliger toe tot de R.A.F. Onder hen was ook Erich de Lyon. Hij werd tot tweede luitenant gepro moveerd, maar kort daarop kregen hij en zijn kameraden opdracht om naar Indië te gaan, omdat Japan in middels aan de oorlog had deelgeno men. Eer De Lyon in Indië zat capi tuleerde het K.N.I.L. De vliegers werden doorgestuurd naar Australië, waar zij werden ingedeeld in het 18e squadron onder majoor B. J. Fiedel- dij. „De sfeer was rot", vertelt De Lyon. „Omdat onze Engelse rang niet in de Nederlandse hiërarchie paste, werden velen van ons gede gradeerd. Ik werd sergeant. Maar erger was de verveling. Wij hadden geen vliegtuigen, iedereen piekerde over het lot van zijn familie in het door de Japanners bezette Indië en er was een totaal gebrek aan leiding tot in de hoogste regionen toe. In Australië berustte het hoogste mili taire gezag bij de marine. Typerend voor de militaire maat schappij daar, was het gezwets waar aan iedereen, officier of niet, mee deed. Wilde fantasieën, wensdromen van militairen die in feite gedemo raliseerd waren, deden de ronde. Een van die fantasieën gold de mogelijk heid om een B-25 te kapen en er mee naar Java te vliegen om je daar bij je familie te voegen. Het idee" miste iedere realiteit, want een B-25 kan de afstand Canberra-Java niet eens vliegen, zonder dat er extratanks worden ingebouwd, wat fabrieks werk is. Maar het ondenkbare gebeurde. Precies als in een stuk van Kafka. Een tweede luitenant, J. H. F. Burck, die nu in Miinchen woont, een zekere Hans Kelder (nu wonend in Hazers- woude) en ik kregen de Intelligence Service op onze nek. Een majoor van deze dienst, een Nederlander, leidde het onderzoek". De Lyon stelt dan dat deze offi cier en anderen tegenover de Britse oorlogsleiding een demonstratie van bekwaamheid en speurzin wilden geven. De Lyon wijst er verder op dat juist in deze tijd de krijgsopera ties voor het eerst in het voordeel van de geallieerden begonnen om te slaan en dat het tijd werd om de ge demoraliseerde troep in Australië eens een fors voorbeeld voor ogen te stellen. De Lyon: „Daarvoor werden wij gebruikt. Er werd een zekere ser geant-majoor Scholte als agent-pro vocateur ingeschakeld, met het doel onze fantasiepraatjes zo te leiden en te stimuleren dat een krijgsraad daar een komplot in zou kunnen zien, ge richt op desertie, landverraad en sa menzwering". (ZIE VERVOLG PAGINA 3) DE LYON Met de komst van het boor eiland Sea Quest zal volgende week het silhouet van Vlissin- gen aanzienlijk veranderen. Pagina 5. De VARA begint morgen een serie t.v.-uitzendingen over een aantal priesters, die de celi baatsverplichting niet meer aan kunnen. Pagina 7. In Grenoble is de Nederlandse damesschaatsploeg algemeen favoriet. Pagina 13. Wat doet Het Brabants Orkest met Brabant en met Zee land. Pagina 15. Een onzer redacteuren, als sol daat in Indië tijdens de politiële acties, vertelt hoe sterk wel haast vergeten emoties bij hem en waarschijnlijk vele anderen nu weer naar boven komen. Pagina 17. Het nieuwe Markiezenhof zal geen monument worden, maar een gemeenschapshuis voor alle Bergenaren. Pagina 19. Zwitserland: omstreden faam van geheime bankrekeningen. Pagina 21.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1