nu» dagblad voor zuidwest-nederland AAN eer dreigt 49 i J chaotische vakantiedrukte m 9 )^70 ues99 jam rjes65 KVP verontrust over losser worden van banden met NKV LAWINE VAN DUURTE- TOESLAGEN DE STEM eva [man legt geld vast 'voor (nazaat in jaar 2969 Kempo-leraar neemt wraak met bulldozer SEN cocktail OVERLOOP NAAR PPR VOORAL IN BRABANT GEVREESD andaag in PMssiAe, t wKA" h'fonkousen öedkoper JAMIN Ho Tsji Minh bekijkt oorlogsfoto's mm Akkoord in Kanaalzone van oud-Oostfronters Oud-strijders leveren eretekens in A T&hcvL no. 26032 •PHOWCTÊN (Van een onzer verslaggevers) DDELBURG/DEN HAAG - De zomerva- nlie in Nederland zal dit jaar opnieuw een aotisch gebeuren worden. METAAL W voor De Block 5 ?e foor hp* ?ns bebben, «a- ^>^4® als met ex- PUBLIKATIES VRAGEN ':k Reacties Philips Kloos Onbehagen Alles over adoptie Op de bres voor de vrouw *Een kater van de pil Pop-artiesten model voor poppen lp bouillon -ii ,voor l lekkere soepj i jaargang Ljitie VOOR [eland n, w. A. J. M. Harkx Kdacteur: L. Leijendekker Kantoon: Breda, Re'gerstr 6 IL 22341. Postgiro 1114111 donderdag 30 januari 1969 WEERBERICHT Toenemende wind Opklaringen. Later op de dag toenemende bewolking met plaat» selijk hier en daar regen. Over wegend matige wind, later voor al aan de kust harde wind van west tot zuid-west. Ongeveer de zelfde temperaturen als vandaag. j ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 P&Sf 1 I 99 •RMANS 100GERHEIDE he Oac.Hermans ïland au openen /RUIMTE 3R130 AUTO'S markTpryzen) öblijvend - (weer is er van een degelijke vakantiespreiding heel weinig terecht Ismen. De Duitsers uit Noord-Rijnland-Westfalen het rijl Lter voor de Nederlandse vakantiebestedingsbedrijven moeten idijk met de Nederlandse bouwvakkers en textielarbeiders vakan- ivieten. In het weekeinde van 11 juli zal de chaos het grootst I (Van onze correspondent) EINDHOVEN. Het perso- leivan de Algemene Bank Ne tland in Eindhoven keek gis- rtochtend vreemd op, toen de •jarige fotograaf B. Baker ies uit Eindhoven honderd gul- si stortte op zjjn spaarrekening II dit voor duizend jaar vastge- ,fl wilde zien. De heer Baker- i wil testamentair vastleg- r dat de honderd gulden, ver- wderd met de rente over die Nd jaar, in 2969 wordt uit- l'herd aan een dan levende |vr, Bakermans, wier kind dan de moederschoot wordt ge- Tt J is van mening, dat tegen hjd kinderen niet langer uit moederschoot voortkomen, uitsluitend het levenslicht aanschouwen via reageer- r,es' Het bedrag moet uitge- m worden aan de eerstgebo- M van de betreffende persoon mannelijke lijn. IWeABN heeft men uitge- Ep h°e hoog de uitkering zal ES' VP basis van een samen- |JJ.Gerest van vier pro- r.^am uit op het astro- S totaal van 00.000.000.000.000.00,- gulden ^nien nullen!). emmentaar van de heer Ba- 3'- „Het is ook bedoeld als S voorzichtige waarschuwing. men is er over duizend jaar rten rmans meer, maar al- KV?lmmer zoveel". Stel fö,« i" natuurl«k niet de L 6' nat iedereen zoiets *rJ!'v.Waint d-an sP"ngen «l pn- Ik ben op het tiif. !men door die t-v.-uit- Btii" enkele dagen ge in heit merendeel va<n de West- duitse deelstaten en België beginnen de vakanties im heit weekeinde van 27 juni. Pas wanneer daar de scholen dicht gaan dait zaU van 11 juli tot 24 augustus zijin zal de stroom auto's op de wegen werkelijk pro- blemaitisch worden. Ten opzichte van vorig jaar is één lichte verbetering te constateren. De vakantietop in 1968 was in vier we ken samengeperst. Het hoogseizoen zal zich nu in Nederland uitstrekken van. 27 juni tot 9 augustus. Voor de genen, die niet aam een collectieve vakantie zijm gebonden, is hot dus zaak niet in die periode met vakantie te gaan in eigen land. In alle secto ren dreigt dan grate overbezetting. In de metaalsector gaat men op vrijdag 27 juni met vakantie en moet men op 14 juli weer aan die slag. In de textiel gaat men in het zuiden van het land op 11 juli weg om op de 28e weer te beginnen. De Twentse textielsector heeft tegelijk met de bouwvak en aanverwante bedrijven van 25 juli tot 11 augustus vakantie. Een en ander betekent, dat de eerste grote vakamjtiedrubte op de wegen en iin de vaikantiepiaatsen in het weekeinde van 27 juni is te ver wachten, wanneer de metaal met de eerste Duitsers uitzwermen. Pas goed druk zal het in het weekeinde van 11/13 juli worden. Dan namelijk ko men de metaalarbeiders terug, gaan de zuidelijke textielarbeiders weg en zullen tienduizenden Duitsers in de richting van de kust te verwachten zijn bij het begin van die scboolva- 1 "Ie Parlementaire redactie) I ÏN H A A P en hanflpio„~" -De fabrikanten S en ntflren ,ln dames-nylon- Nche 2au J ministerie van eco- F "ren eetiVi^1'.8 op de vin" K belooM w1 de Block L. Pdizpn en enkele da-| t( zullen Z""T dezc artikelen Jj'®3ar „eii 7ijgen1,tot een aan- f Ban, patzu'len zelfs zo Cf artikelen ai. tssortin*ent van toelMtbaewfaminder Za' BlMk1te!Su!taat> dat mi" te sterhp ln zyn strijd II bLrikatiwrysveurIlo2ingen. Benoemde «n,-en hanflelaren in Begaap, v£2w ,^aren wel heel LÏ5ten k Drill m nuddenklas- tf »a de i- .van nylons en L6 ?»hoozd rw!SSeling tot 20 yrn door hef' grover onder- dit rflnisterie hebben te Voor enklLP!rcefage- behou- kteto tot ft shorten, terug te rekeniug i" R>«i.g (RTWi verhoogde Veertien dagen later (25/27 juli) zal er wederom één file op de be langrijke „vafcanitiarouites" te ver wachten zijn, wanneer de zuidelijke textiel naar huis gaat en de bouwvak met de Twentse textiel en de nodige Duitsers, Belgen en Fransen de va- karatieplaatsen gaan opzoeken. Vorig jaar verwachtten die ver- keersdeskundigen een „dol" week einde op 12/14 juli. Bouwvak en de textiel gingen toen met veel Duitsers op vakantie en de metaal keerde huiswaarts. Mede als gevolg van het zeer slechte weer bleef een massale vakantieibrek in dat weekeinde uit. Een andere factor die op het uitblij ven van een chaos van invloed is ge weest, is de spreiding van vertrek tijden geweest. Dat laatste was in de hand gewerkt door talloze publika- tles van pers, radio en televisie. Op ministerieel niveau is vorig jaar al geprobeerd een spreiding tot stand te brengen van de vakantieerioden in West-Duitsland en Benelux. Dat pogen heeft weinig effect gesorteerd. Vorig jaar ook is minister Luns ge vraagd contact op te nemen over de ze kwestie met zijn Westduitse col lega's. Het Tweede-Kamerlid dr. J. Tans (PvdA) heeft staatssecretaris Grosheide van onderwijs en weten schappen nu gevraagd of er nog steeds overleg wordt gepleegd. Dr. Tans vraagt zich af wat minis ter Luns inmiddels heeft bereikt Heeft hij, zoals medio vorig jaar ail is verzocht, pogingen aangewend om tenminste voor Noord-Rijnland-West falen te bereiken, dat de zomerva kanties daar niet in juli worden vast gesteld. Tot een overleg is het blijk baar niet gekomen, want een aantal deelstaten houdt nog steeds vast aan ^e eerste weken vain juli. (VERVOLG OP PAGINA 5) (ADVERTENTIE) vandaag 250 gram van 99 voor 89 niet te geloven voor die prijst (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De stroom van duurtetoeslagen waartoe een groeiende reeks van akkoorden vrij baan maakt, neemt de vorm van een goedaardige lawine aan. Tal van werkgevers bljjjken in tegenstelling tot het bestuur van de Algemene Werkgevers Vereni- ging wel degelijk overtuigd te zijn van het feit da forse prijs stijgingen het leven sinds nieuwjaar aanmerkelijk duurder hebben gemaakt. Ook in het zuiden van het land zijn bedrijven er toe overgegaan hun werknemers een duurte toeslag te ge ven in de drie maanden voordat een nieuwe cao van kracht wordt. De be drijven in de Kanaalzone van Zeeuwsch-Vlaanderen vallend on der de regionale cao betalen hun werknemers voor deze drie maan den 75 gulden uit. De voorzitter van het regionale cao-overleg zei van voorzichtigheid te houden, maar noemde de laatste prijsontwikkelin gen abnormaal. By de Algemene Bedrijfsgroep- centrale van het NW zijn de laat ste dagen 35 reacties van werkgevers binnengekomen. Dat betekent dat in het hele land zo'n 30.000 werknemers een duurtetoeslag krijgen. Ook bij de bond St.-Willibrordus kwamen tien tallen telefoontjes binnen. Het be langrijkste nieuws was het akkoord van de Kanaalzone. De meeste werkgevers beroepen zich op dé individuele vrijheid, die in het advies van de Algemene Werkgeversvereniging open gehou den, is. In West-Brabant gelden in de meeste bedrijven cao's, die per 1 ja nuari zijn ingegaan. De werknemers in de metaalsector hebben begin van dit jaar een loonsverhoging van 514% gestegen. Philips geeft geen duurtetoeslag, omdat in de drie-jarige cao, die vo rig jaar is ingegaan, een zgn. „bij sturingsclausule" is opgenomen. De ze clausule maakt het mogelijk' dat elk jaar bekeken wordt of de stij ging van de kosten een extra uit kering noodzakelijk maakt. Per 1 januari dit jaar krijgen de werkne mers de maximale vergoeding van 1%%. Voor de werknemers van Bruyn- zeel in Bergen op Zoom wordt on derhandeld over een cao die per 1 februari in moet gaan. Een toeslag voor 1 maand zou daarom niet in teressant zijn. De Schelde ln Vllssingen valt on der de pas vernieuwde metaal-cao. Ook Dow Chemical geeft geen duur tetoeslag. In de Zaanstreek hebben acht gro te bedrijven met de vakbonden een akkoord bereikt over een éénmalige duurtetoeslag van f 75,- (Zie ook De Stem van gisteren). Classificeerbedrijven in Rotter dam en Amsterdam (5000 werkne mers) keren tot ingangsdatum van de nieuwe cao 5,- extra per week uit. Enkele binnenscheepvaartonder nemingen willen met de bonden over een toeslag praten en bij het spoor wegbouwbedrijf in Utrecht (400 man) krijgt ieder f 100,- extra. In het wegvervoer is een aantal transportbedrijven overgegaan tot betaling van f 25,- per maand. Ho Tsji Minh, Noordvietnams leider, heeft zich even vrij gemaakt van zijn oorlogszorgen om er toch weer mee geconfronteerd te wor den: hij bekijkt in Hanoi foto's van de oorlog. Uit uitlatingen van minister Bakker is af te leiden, dat het tweede Schiphol in Zuidwest- Nederland komt. Pagina 4. De lengte van de rok mogen de dames de komende tijd zelf be palen. Als de zoom maar in de buurt van de knie blijft. Pag ine 7. Vijf Nederlandse industrieën, waaronder Philips en DAF, zijn ingeschakeld bij de bouw van de Leopard-tank. Pagina 9. Minder „gesproken woord", meer lichte muziek op Hilver sum 3. Pagina 11. Voor 1980 zal de helft van het aantal levensmiddelenzaken verdwijnen. Pagina 15. MADRID De politie van Saragossa is de faculteit voor wis- en natuur kunde van de universiteit van Sara gossa binnengedrongen om 250 stu denten te verdrijven, die zich daar hadden ingesloten. (Van onze correspondent) ARNHEM De Arnhemse kempo- leraar Se Fu M. heeft gisteren „wraak genomen" op Het Vrije Volk in Arnhem, waarvan de redactie maandag een foto plaatste die hij als denigrerend voor hem beschouwde. Die dag gaf hij namelijk een kem- podemonstratte in Tivoli ln Arnhem. Een kelner daar bleek ook stenen met de hand te kunnen stukslaan. Over die publikatie wond M. zich hevig op en nadat hij de redactie van Het Vrije Volk een paar keer te ken nen had gegeven wraak te zullen ne men, voegde hij vandaag de daad bij het woord. Met een van een wegenbouwbedrijf in Huissen gehuurde bulldozer ram de hij de toegangsdeur van het HVV- gebouw aan het Gele Rijdersplein. Agenten rekenden even later de leraar in en brachten hem over naar het nabijgelegen hoofdbureau van politie. Aan het betrokken wegenbouwbe drijf had M. niet gezegd waarvoor hij de bulldozer, die voor hem naar Arn hem werd gereden, wilde bezigen. (Van een onzer verslaggevers) TILBURG De Brabantse KVP is verontrust, omdat verschillende NKV'ers de partij verlaten en toetreden tot de Politieke Partij Radi- kalen. Men vreest dat in de toekomst nog meer KVP-vertegenwoordi gers in de Provinciale Staten en gemeenteraden lid zullen worden van de PPR. Naar wij vernemen, hebben voor aanstaande KVP'ers in Brabant on langs een eerste bespreking gevoerd met leidende NKVers die tevens lid zjjn van de KVP. Voorzitter was het KVP-statenlid A. J. C. Wagemakers en als gespreksleider trad op F. G. van dier Gun, verbondsbestuurder van het NKV en lid van de Tweede Kamer voor de KVP. Doel van de bespreking was inzicht te krijgen in de opvattingen van de NKV'ers in de KVP-gelederen. „Wij willen straks niet overrompeld wor den", zo werd gezegd, „door de cryp. to-radikalen in de partij". De Brabantse KVP'ers die aan het gesprek deelnamen, zijn bang dat be paalde bij het NKV aangesloten bon den, waaronder de „ernstig aange taste" bouwvakbond, bij de komen de verkiezingen openlijk zal advise ren op de PPR te stemmen. Zij ble ken er zich overigens van bewust dat b«t NKV in de/toekomst geen enkele partij zal aanbevelen. Men vroeg zich af, of niet bevor derd moet worden dat bestuursleden van vakbonden zich van politiek ont houden. Als bepaalde vakbonden zich voor de verkiezingen uitspreken voor de PPR en andere voor de KVP, zou dat èn het NKV èn de KVP kunnen splijten, werd gevreesd. De KVP, zo werd ook opgemerkt, kon zich in het verleden in Brabant permitteren om in vertegenwoordi gende lichamen mensen te zetten, die eigenlijk niet geschikt zijn. Nu de KVP zich ook voor de Brabantse kie zer moet waar maken, breekt dit haar op. Anderen bleken minder beducht voor de PPR. „Wat de Radikalen wil len is wel interessant", zo werd ge zegd, „maar zij zijn niet te vrezen als politieke macht". De „sluwe tac tiek" van D'66 zou de KVP meer stemmen kunnen kosten. Weer een ander vond wat provin ciaal en plaatselijk gebeurt niet erg belangrijk. Alles hangt af van „de acteurs" op landelijk niveau. „Als Kloos op de transferlijst zou staan, zouden we hem moeten kopen en Schmelzer moeten afdanken", aldus een deelnemer aan het gesprek. Geconcludeerd werd dat degenen in de KVP-gelederen die sympathi seren met de PPR, beter nu voor de draad kunnen komen dan pas te gen de verkiezingen. Plaatselijk on behagen, zo vonden de KVP'ers ook, dient zo snel mogelijk te worden weg genomen. Ook zou bevorderd moeten worden dat vakbondsleiders in po litiek opzicht geneutraliseerd wor den. Aan het gesprek namen deel H. Broeders te Breda, P. Coppes te Til burg, G. Manders te Roosendaal, H. Valks te Boxtel, P. van Zon te Til burg, P. Timmermans te Eindhoven, A. van Deutekom te Helmond, H. van Lieshout te Eindhoven, H. van Kuik te Mierlo, F. van Vliet te Eindhoven en J. Bierings te Best. (Van een onzer verslaggevers) STEKENE (België) Het actie comité in het Belgische Stekene dat de aanleg van een ereveld voor ge sneuvelde Vlaamse Oostfrontstrijders in de nabijheid van deze plaats wil verhinderen is van plan morgen een protestdemonstratie te organiseren. Naar verluidt zal men het aftreden van burgemeester Abdon eisen, als hij niet onmiddellijk de Vlaamse Mil- letante Organisatie, die het park wil aanleggen, verzoekt haar plannen op te geven. (Van onze verslaggevers) GOES/DEN HAAG Twee Zeeuw se oud-strijders hebben hun ereteke nen, verworven in militaire dienst in het voormalige Nederlandsch-Indië, ingeleverd. Zij deden dit uit protest tegen de televisie-uitzendingen waar in getuigenissen werden afgelegd met betrekking tot het optreden van Ne derlandse troepen in Indonesië in da jaren '45-'49. De Goese zakenman de heer W. de Witte en de heer A. J. de Krijger uit Sluiskil leverden beiden hun erete ken voor orde en vrede in. De heer de Krijger bovendien nog een erken telijkheidsbetuiging van prins Bem- hard en een ministerieel certificaat van erkentelijkheid. Voorzitter J. Ots en secretaris P. van Zundert van de afd. Hoogerhei- de - Woensdrecht van de Bond van Oud-Indiëmilitairen zullen de onge veer zeventig in de gemeente Woens drecht woonachtige oud-Indiëmilitai- ren vragen hun onderscheidingste kens bij hem in te leveren. Die zul len dan naar de minister van Defen sie gestuurd worden. Men hoopt de medailles en dergelijke pas terug te krijgen, „wanneer is komen vast te staan dat wij beslist geen moorde naars of oorlogsmisdadigers zijn en we de onderscheidingen weer met goed fatsoen en met ere zullen kun nen dragen", aldus de afdelingsse cretaris. Het afdelingsbestuur is er overigens voor geporteerd, dat een onderzoek wordt ingesteld naar even tuele misdaden, die Nederlandse mi litairen hebben begaan b(j de poli tionele acties in het toenmalige Na- derlandsch-Indië. (ZIE OOK PAGINA'S 3 EN 7> (ADVERTENTIES) lees in eva verkrijgbaar bij bezorger, kiosk, boek' handel, supermarkt. zegt u méér ^''lijdelijk ,"iQ nog Lsx.,- oude prijs J^öuillönJL.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1