tegen loon- en prijsspiraal (15) autorijden steeds duurder Regering buigt zich deze week over kwestie oorlogsmisdaden DE STEM DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Roolvink waarschuwt weer iin arrest Jongen I verdacht Ivan moord Frankrijk en Rusland zouden Israël willen „omsingelen" Uitkering AOW met 6 procent omhoog? Veilig Verkeer vraagt nachtvervoer met carnaval Stil protest tegen executies Moeder met zes kinderen verbrand GRIEKENLAP WACHT WELLICHT SCHORSING ONTHULLING IN FRANS BLAD ARCHIEVEN WORDEN UITGEZIFT kndaag in Plafond atoomvrije kelder ingestort Hier en daar toch duurtetoeslag editie voor zeeland \UAK-VENRAY Robuust TOESLAG REACTIES ZORGEN Militante Paisley verzet zich tegen aanhouding Raad van Europa 511 «n onzer verslaggevers) llm DU 'aar zuI - beroen andfe aut°mobilisten tler zowel als de een half gezamenlijk twee toen, Btw sulden aan ac- epbrêniZi eii> andere belastin- 5.,,' Dat is gemiddeld Sen opbreng eii, andere belastin- R"U deelde Iri voorzitter van de elae dit gisteren Zwijgplicht Aanklacht Openheid Grootste antiekmarkt no. 26031 ]09e jaargang Dr W A. J. M. Harkx [SSdredacteur: L leijendekker Bdlanwor. Breda, Re.gerstr 6 eiefoon 22341. Postg.ro 1114111 woensdag 29 januari 1969 WEERBERICHT Bewolking Aanvankelijk vrij veel bewolking met plaatselijk regen. Later opkla ringen. Matige zuidelijke wind. Iets lagere temperaturen. kantoren ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT T4, TEL. 3751 ONRUST OP LOONFRONT (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG. De spanning stijgt weer op liet loon- front. Minister Roolvink waarschuwde gisteren zowel werkgevers als werknemers tegen maatregelen en eisen die de dreigende loon- en prijsspiraal weer in een ver snellende beweging kunnen zetten- Hij zou anders ges- noodzaakt kunnen worden om maatregelen te nemen. Zo zei hij. (Van onze correspondent) VENRAY De rijkspolitie van Venray heeft de 15-jarige Venrayse 'scholier P. H. gearresteerd, verdacht van de moord op de 26-jarige ver pleegster Hermien van der Vorst. De jongen, die inmiddels bekend zou hebben, wordt binnen enkele da gen voorgeleid bij de officier van justitie te Roermond. P. H. komt uit het 9 kinderen tel lende gezin van een leraar. Hij zat in de derde klas H.B.S. De jongen is tevoren nooit met de justitie in aanraking geweest. P. H. blonk op school uit in bio logie, welk vak hij als zijn grootste lobby beschouwde. Hij hield ervan op zijn eentje met de verrekijker door de bossen rond Venray te trek- i ken om vogels en andere dieren te observeren. Met het riempje van de verrekijker zou hij twee weken ge leden Hermien van der Vorst hebben Wurgd. Over het motief van de daad is nog niets bekend. I Algemeen staat men er versteld 'an, dat de 15-jarige jongen, die wel ('S robuust voor zijn leeftijd was, instaat is geweest om de 11 jaar ou we en in de behandeling van agres sieve patiënten van het psychiatrisch bekenhuis St.-Anna getrainde ver- Pleegster, zo toe té takelen. Een paar dagen geleden zou de Jongen het voorval van de 14e januari zijn vader hebben verteld. ■®e meent er zeker van te if» z'i de dader in de kraag tia ®egre,3en- Het bureau, dat spe- y0?' deze moordzaak was in- 8 richt in het voormalige Venrayse astingkantoor aan de Stationsweg, al ontruimd. In vakbondskringen blijft men echter bezorgd aankijken tegen de prijsontwikkeling. Het afwijzend ad-' vies van de Algemene Werkgevers Vereniging (Zie ook De Stem van gisteren) met, betrekking tot een duurtetoeslag heeft kwaad bloed ge zet en kan gemakkelijk tot extra spanningen aanleiding geven, te meer daar in sommige sectors werkge vers welwillend blijken te staan te genover het idee van een duurtetoe slag. - Acht grote Zaanse industrieën heb ben gisteren de industriële bonden uitgenodigd op korte termijn bespre kingen te houden over eventuele uit kering van een duurtetoeslag. De acht ondernemingen zijn: Kon. Wes- sanen, Kon. Duyvis, Kon. Lassie, Ho nig N.V., Nederlandse Linoleum, Ca cao De Zaan, Noordhollandse Marga- rinefabriek en de Verenigde Textiel- en Oliefabrieken. Eerder deze week heeft de lande lijke federatie van hei- en funde ringswerkers de werkgevers in hun branche geadviseerd hun personeel een duurtetoeslag van tien gulden per week te betalen, vanaf 1 januari iJ. De industriële bonden ontvingen 'n stroom van reacties van andere le den van de Algemene Werkgevers Vereniging, die de wens te kennen gaven overleg te willen plegen met honden over het betalen van een duurtetoeslag. In principe gaat het daarbij tot nu toe om ruim 26.000 werknemers. De grootste en eerste onderneming die zich inmiddels be reid heeft verklaard ingaande 1 ja nuari een duurtetoeslag te betalen is de AKU (14.000 werknemers). De toeslag zal bij de AKU worden uitbe taald tot het aflopen van de c.a.o. op 1 mei aanstaande. ROOLVINK: „Zonodig maatregelen...." (Van onze correspondent) UTRECHT Het verbond voor Veilig Verkeer heeft de di recties van openbare vervoersbe drijven in het zuiden van het land gevraagd, gedurende de carnavalsperiode extravervoer in de nachtelijke uren te bevorde ren. Door deze vorm van dienstver lening, aldus het verbond, kan het devies „laat je rijden" in de praktijk worden gebracht en daardoor wordt de verkeersvei ligheid bevorderd. Het verbond zorgt er evenals vorig jaar door middel van spe ciaal voor de gelegenheid ont worpen affiches weer voor dat de duizenden carnavalsvierders met hun (feest)neus op de slo gan „laat je rijden" worden ge drukt. ^tr-l De leider van ten J antikatholieke protestan- faisl™ ^?orrï"*erland, dominee Ian den maandag tot drie maan- jgjjj ^angenisstraf werd veroor- ODfeW Bisteren verwondingen hu „,^n aan. zUn hand, waardoor den ef,h™ep. ziekenhuis moest wor- p «bracht voor hechtingen. Wensd(i verwondingen op een nnifr Eevecht, dat uitbrak toen huis ïr?agent aanbelde bij het "Sent hiak.Wedikant in Belfast. De 'erin t utaak Paisley naar de te begeleiden. In de Tweede Kamer zei minister Roolvink gisteren dat hii zich zorgen maakt over het gemak waarmee som mige ondernemers de kosten doorbe rekenen. Hij riep daarom deze ondernemers op meer discipline op te brengen om dat Nederland anders weer in een nieuwe loon- en prijsspiraal terecht dreigt te komen, met alle gevolgen van dien. Hogere prijzen geven de werkne mers, aldus de minister, aanleiding om met nieuwe looneisen te komen. Ook de werknemers kregen een waarschuwing van de minister. De situatie is thans volgens hem zo, dat niemand boven de c.a.ö.-metaal mag komen. „Wanneer andere bedrijfs takken dit toch willen doen, zou de regering wel eens met maatregelen kunnen komen. De mogelijkheden voor loonsverhogingen zijn namelijk beperkt". De minister wees de Kamer er op nieuw op, dat 't economische klimaat in Nederland weliswaar iets gunsti ger geworden is, maar dat voorzich tigheid geboden blijft. GRANBY (Rtr) Een 33-jarige vrouw en zes van haar zeven kinde ren zijn gisteren om het leven geko men bij een brand in hun boerderij bij Granby op 80 km ten oosten van Montreal. De omgekomen kinderen varieerden in leeftijd van drie maan den tot 14 jaar. Gisteravond heeft een groep van circa vijftig mensen uit solida riteit met de joden in Irak èen wacht met kaarsen betrokken bij het Nationale Monument op de Dam. Zie ook pagina 9. (Van onze redactie buitenland) STRAATSBURG Met zestien te gen 1 stem (en acht onthoudingen) heeft de politieke commissie van de Raad van Europa een ontwerpresolu tie aangenomen waarin wordt voor gesteld Griekenland als lid van de Raad van Europa te schorsen. De ontwerp-resolutie is gericht tot de raadgevende vergadering met de bedoeling dat deze 't ministerscomité aldus zal adviseren. PARIJS. (DPA). Het links-on afhankelijke Parijse blad „Combat" beschrijft in 'n hoofdartikel een plan voor omsingeling van Israël, dat door Frankrijk en de Sovjet-Unie geza menlijk ontworpen zou zijn en als eerste stadium zou streven naar neu tralisering van Israël. Het blad schrijft: „De omsingeling zou als volgt moeten verlopen: Frankrijk zou de taak van bewaking van de noorde lijke en oostelijke grenzen langs de traditionele linie van de vruchtbare halve maan op zich nemen. Dat zou vanzelfsprekend niet rechtstreeks ge beuren, eerder in de vorm van mate- "toen, BTW 3 "to 1200 ™i,i' at is sem De beer i Per a"to. mee, er aan toevoegend: „Er zijn wel eens mensen die denken dat door deze hoge lasten het autorijden zo on aantrekkelijk wordt gemaakt, dat de mensen ervan weerhouden zou den kunnen worden. Zij die dit werkelijk hopen zijn mensen die de technische vooruitgang en de wel vaart voor iedereen willen tegen houden". De heer Lang oefende kritiek uit >p verkeersvoorzieningen in de grote steden vooral en op degenen die „schuilvink" spelen achter de kreet openbaar vervoer. „Zij doen overigens aan de verbetering van dat openbaar vervoer niet veel", al dus de heer Lang, „en schijnen zich ook niet te realiseren dat voor het openbaar vervoer voorlopig maar een beperkt aandeel is weggelegd. Amerikaanse deskundigen voor spellen (voor de direct te voorzie ne toekomst) niet meer dan 20 pro cent van het totale vervoer". De uiterst zware lasten waaron der de automobilist gebukt gaat, weerhouden de Nederlanders er echter niet van steeds meer auto's te kopen. De R.A.I. schat het aan tal personenwagens in Nederland nog voor het einde van 1971 op drie miljoen. En in 1975 zullen het er al vier miljoen zijn. Op het ogenblik telt Nederland 2,1 mil joen personenwagens. riële technische en militaire hulp als mede bijdrage aan de ontwikkeling van landen en legers die de vrucht bare halve maan steunen. De Sovjet-Unie zou zich bezighou den met de westelijke en zuidelijke flank van Israël langs een as, die van Egypte over de Rode Zee naar de Perzische Golf loopt. Daarmee zouden de Sovjet-Unie en Frankrijk traditionele doelen kunnen bereiken, wanneer men bedenkt, dat de Sovjet-Unie om commerciële en strategische redenen daar steeds van gedroomd heeft en dat nooit met eigen middelen zou kunnen bereiken, terwijl generaal De Gaulle al lang met de gedachte speelt, op de landen van het Midden-Oosten evenveel in vloed uit te oefenen als hij al over een deel van Afrika bezit. Deze Arabische droom gaat ge paard met realistische financiële overwegingen ,van het (Franse) staatshoofd. Hij hoopt uit deze on derneming zoveel voordeel te trek ken dat hij er in zijn ogen door in staat wordt gesteld, de financiële moeilijkheden van Frankrijk op te lossen". Het artikel begint met te zeggen dat het „ongetwijfeld een dementi zal uitlokken". Maar het zegt dat het blad over de beste bronnen beschikt en „op het gegeven ogenblik tegen over een dementi nieuwe feiten zal stellen". (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG In politieke krin gen verwacht men dat de regering nog deze week, of anders toch vol gende week, antwoord zal geven op de vragen die P.v.d.A.-fraetieleider Den Uyl heeft gesteld naar aanlei ding van de VARA-t.v.-uitzendingen over vermeende oorlogsmisdaden in het voormalige Nederlands-Indië. Kamervoorzitter Van Thiel deelde de Tweede Kamer gisteren mee, dat de premier maandag teruggekeerd is van verlof en zoen pas kennis heeft genomen van het verzoek van drs. J. den Uyl. Het kabinet be spreekt de kwestie nog deze week. De beantwoording van deze vra gen is wat vertraagd doordat de re gering een inventarisatie laat maken van de rapporten over onderzoeken naar beweerde misdragingen van Nederlandse militairen rond de po litiële acties. Deze rapporten blij ken verspreid te zijn over verschei dene departementen. Aan de hand van deze inventarisatie zou het par lement zich een beter oordeel kun nen vormen over de mogelijkheden van een parlementaire enquête. Intussen heeft de regering min of meer een zwijgplicht opgelegd aan hoge ambtenaren en militairen, die destijds een rol hebben gespeeld in het conflict met Indonesië. De rege ring wil voorkomen dat door aller lei verklaringen etc. weer allerlei (emotionele) reacties worden los gemaakt. Naar het oordeel van de re gering dient deze zaak niet in emo tionele sfeer besproken te worden. Emoties vertroebelen het juiste zicht op deze ingewikkelde problematiek. Een belangrijk vraagpunt is ook hoe meer inzicht gegeven kan worden in de sfeer e.d. van die dagen. Waar die achtergrondkennis ontbreekt, komt men gemakkelijk tot een onjuist, een onrechtvaardig oordeel. De heer Raymond Westerling uit Amsterdam, destijds kapitein van het Nederlandse leger in Indië, heeft in middels bij de officier van justitie in Den Haag een aanklacht wegens smaad Ingediend tegen de toenmali ge minister-president dr. W. Drees. De officier van justitie behandelt de klacht. De heer Drees zou vol gens publikaties hebben verklaard dat hij kennis had van twee geval len van misdadig militair optreden in Nederlands-Indië en dat hij hier toe het optreden van kapitein Wes terling rekent. Het Veteranenlegioen Nederland is voor een zo groot mogelijke open heid ten aanzien van de naoorlogse gebeurtenissen in Indonesië, hoewel het niet gelukkig is met de wijze waarop de laatste dagen bepaalde gebeurtenissen in de openbaarheid zijn gebracht. Dit heeft de heer A. van der Most van Spijk verklaard. IN VOORST is het 14-jairig meisje C. J. Phessas om het leven gekomen, toen zij door een aiuto gegrepen werd. Het meisje stak plotseling de weg over. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Roolvink (Sociale Zaken en Volksgezondheid) is geen tegenstander van een verho ging van de A.O.W. en A.W.W. uit keringen met 6 procent. Hij wacht echter eerst een advies van de So ciaal Economische Raad af. Een verhoging met 3 procent zou eventueel al op 1 april kunnen in gaan. Aan het eind van het jaar zou dan het tweede deel volgen. De Partij van de Arbeid is met de ze ministeriële bereidheid niet tevre den. De socialisten hebben in de Tweede Kamer een motie ingediend waarin zij een onmiddellijke verhoging van de uitkeringen met 3 procent eisen. Minister Roolvink raadde aanvaar ding van de motie met klem af. Een lager percentage zittenblij- vers is een van de gevolgen van het mavo-experiment te Axel. Pagina 3. Buitenlanders schrikken van de vuiligheid in ons land, aldus de directeur van het nieuwe Na tionale Bureau voor Toerisme. Pagina 7. De provinciaal van de jezuïeten: De zware last die de bisschop pen dragen, bestaat voor een deel hierin, dat zij op een be paald ogenblik geroepen kun nen zijn het „neen" van de apostel Paulus te herhalen, zelfs tegenover het allerhoogste ge zag. Pagina 9. In Friesland worden opnamen gemaakt voor een film over Hansje Brinker, het legendari sche jongetje, dat met zijn duim de dijk dichthield. Pagina 10. Het is nooit tot een krachtme ting gekomen tussen de karate- leraar Bluming en judokoning Geesink, hoewel Bluming daar toe de kans kreeg. Pagina 11. De jonge boeren hier zijn niet bang voor de plannen van dr. Mensholt. Pagina 31. BAARN (ANP) Tijdens de uit breiding van het gemeentehuis in Baarn is het pas gestorte betonnen plafond van een atoomvrije kelder ingestort. Het plafond is vermoedelijk onvoldoende gestut geweest. Volgens de aannemer is wellicht door ouderdom een van de metalen ondersteuningsstempels bezweken, waardoor ook de andere stempels als luciferhoutjes zijn afgeknapt. De aannemer schat de schade op 20.000 gulden. (ADVERTENTIES) van Noord-Brabant in de sport hal van Haaren (bij Oisterwijk) zaterdag en zondag 1 en 2 febru ari telkens van 1 tot 5 uur.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1