•9 A JEfAYi Spanning neemt toe PRAAG STROOMT VOL FOLIT1E MAO-GRIEP HOUDT ONS LAND STEVIG IN DE GREEP Brezjnev doel van aanslag DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND andaag IDE STEM Onderzoek SWOV naar verkeer in Brabant Ook stilstaande auto gaat geld Tienduizenden ziek REL ROND SORBONNE ONGEWONE STILTE ROND ALEXANDER DUBCEK m raiten rond Mao Nta weer op Stakers Stokvis boeken succes GISSINGEN IN MOSKOU NA AANSLAG OP KOSMONAUTEN Nederlandse vrachtauto's lopen in Belgische fuik 0) A TZticVi A CARAVAN RAI 69 [editie voor zeeland (Van onze redactie buitenland) PRAAG -■ Politieversterkingen trekken Praag binnen. De Tsjechoslowaakse leiders vrezen rote moeilijkheden als morgen de student Jan Palach begraven wordt. HONGERSTAKERS Bouw Stijging ONTPLOFFING Co bouillon-pp7 A-AjdelijkAA roomboterkoekjes |09e jaargang no. 26027 Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx ofdredacteur: L. Leijendekker Hoofdkantoor: Breda, Reigerstr Telefoon 22341. Postgiro 1114111 vrijdag 24 januari 1969 WEERBERICHT Overwegend droog Overwegend droog weer met plaatselijk mist, maar ook opkla ringen. Zwakke wind, west tot noordwest. Lagere temperaturen. kantoren ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, IEL. 37150 BERGEN OP ZOOM ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 De spanning in de Tsjechische hoofdstad krijgt nog een extra-veront- ustend aspect door de stilte die is ontstaan rond partijsecretaris Alexander DuTtcek. Enkele dagen geleden heette het dat hij „ver kouden" was en in de Slowaakse hoofdstad Bratislava verbleef. Daar iteet men echter van niets. Een enquête heeft uitgewezen dat er één groot Axel zou moe ten komen. Pagina 3. I Het publiek wantrouwt een [groot aantal winkelprijzen. Pagina 5 |f(onomische en financiële machtsconcentraties vormen een I onderwerp dat op het ogenblik Iveel voor- en tegenstanders in beweging brengt. Pagina's 9 en 17. [Na de eerste dolle dagen heeft j de Italiaanse mode weer de [weg van het normale ingesla gen. Pagina 9. [[Volgens de president van de ^Amsterdamse rechtbank heeft .de affaire van kruidendokter W. van de Moosdijk in het pro gramma „Voor de vuist weg" [bet karakter van een rechtzaak egen. Pagina 11. II Rusland dient als decor voor l'ier Italiaanse films. R.T.V.-pagina. Ifred Anton Maler: dè grote fa- I V(riet van het Noorse publiek. Sportpagina. [Hongkong <ap> Door China [breid zich als een lopend vuurtje I Berucht, dat Mao Tse-l'oeng le- pBevaarlük ziek of dood is. °°r deze geruchten is de vrees r een nieuwe machtsstrijd ont Pen. zo melden reizigers die van VChinese vasteland te Hongkong ^"komen. 1 bevestiging van de geruchten |JAt onmogelijk. 1 die thans 75 jaar oud is, ver- eking doorgaans in de koudste hermaanden om in een milder maat te gaan rusten en schrijven, [veranderlijk leidt dat telkenjare etn stroom geruchten over ziekte Men vindt het vreemd dat Dubcek op de achtergrond blijft nu de span ning in het land opnieuw is toegeno men. Sommige geruchten willen dat Dubcek „ernstig ziek" is. De vraag bliift dan echter nog altijd: waar is hij? De gemeentepolitie van Praag krijgt uit alle delen van het land versterking van rijkspolitietroepen. Vooral bij Russische gebouwen en installaties is de politiebewaking groot. De autoriteiten schijnen be vreesd te zijn voor ongeregeldheden, wanneer zaterdag Jan Palach, de stu dent die zichzelf in brand stak en sindsdien als een nationale held wordt vereerd, wordt begraven. Iets van deze vrees bleek uit een officiële verklaring, waarin de rege ring er bij het volk op aandringt zijn kalmte te bewaren en zegt over in lichtingen te beschikken dat „onver antwoordelijke elementen de begra fenisplechtigheid willen aangrijpen om onlusten uit te lokken". Zij zou alle haar ter beschikking staande middelen aangrijpen om te verhinderingen dat de begrafenis ge bruikt wordt als voorwendsel om in cidenten te veroorzaken. Men ver wacht dat de plechtigheid grote be langstelling zal trekken. Bij de demonstratie van maandag stroomden ongeveer honderdduizend mensen het Wenceslasplein op een eer aan Jan Palach te bewijzen, die zelfmoord pleegde uit protest tegen de perscensuur. Sindsdien zitten veertien hongerstakers op de plaats waar Palach zich in brand stak. Zij kregen donderdag van de politie op dracht hun tenten af te breken. De bevolking reageerde hierop met de demonstranten warme dranken en kleding te brengen. In de Slowaakse hoofdstad Bratis lava verbood de overheid een treur- stoet door de stad. Bloemen en vlag gen, die bedoeld waren om Palach te eren, mochten niet buiten de univer siteitsgebouwen worden vertoond. Een tafel met een rouwbeklagregis- ter moest van de straat voor de uni versiteit verdwijnen. In Brno moesten studenten een ka tafalk met een portret van Jan Pa lach van het Vrijheidsplen verwij deren. Nadat de studenten hiertegen een protest hadden ingediend kregen zij toestemming de bloemen en het gedenkteken voor het operagebouw op te stellen. Het verbond van Tsjechoslowaakse schrijvers zegt in een verklaring, dat „de crisis waarin het land zich als gevolg van de 21e augustus (de War- schaupact-invasie) bevindt, een nieuw hoogtepunt heeft bereikt. We zijn ervan overtuigd dat de huidige spontane beweging een grootse mo rele wedergeboorte betekent. De in ternationale politiek wordt ongeluk kigerwijs echter nimmer „door ethi sche principes geleid", aldus het ver bond, dat verder waarschuwt dat da den, „zelfs wanneer zij door de zui verste en hoogste motieven worden geïnspireerd", averechtse gevolgen kunnen hebben. DE MINISTER-president van België, Gaston Eyskens, en zijn minister van buitenlandse zaken, Pierre Hairmel, zuLlen op uitnodiging van de Neder landse regering op dinsdag 4 febru ari a.s. een officieel bezoek brengen aan Nederland. BONN Eugen Geistcnmeier. voor zitter van het Westduitse parlement, heeft aangekondigd per 31 januari 1969 ontslag te nemen. Op de foto verlaat hij vergezeld door bondskan selier Kiesinger de vergadering van de Christen-Democratische Partij waar Gerstenmaier van elke Nazi- blaam gezuiverd verklaard werd. ZIE OOK PAGINA 9 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Stichting We tenschappelijk Onderzoek voor Ver keersveiligheid zal een onderzoek in stellen naar de verkeersveiligheid in Brabant. Er zal een vergelijking wor den getroffen met de situatie in an dere provincies. Zo mogelijk zal ook worden gelet op oorzaken en reme dies. Dit heeft minister BakkeT gister avond gezegd tijdens de vaste com missievergadering van Verkeer en Waterstaat in de Tweede Kamer. Hij antwoordde hiermee ir. P. A. M. Cor- nelissen (KVP), die een groot aantal cijfers uit statistieken voorlegde, waaruit de grotere Brabantse ver keersonveiligheid moest blijken. (Zie ook De Stem van gisteren) den KAAr n i redactie) L fkfitPTl s langeretHH S voor gedm™- IVUft IGIl llneménal ?et aan het verkeer jk motorr auto's zal waarschijn- betaald8 H te,aStingt ™eten lieer «n w ministerie van EeliikV»staat onderzoekt do I om V00r een wetswijzi Jkker di* V+ realiseren. Minister l^mmissip -mej deelde aan de vas ÏWacht hio in Tweede Kamer 1 de Daru r een verlichtint i, parkeerproblemen te berei t^oïïaS Bakker inderdaad be- langere tijd niet aan het verkeer deelnemende auto's te laten vallen onder de motorrijtuigenbelas ting, hanteert hij een aan aan veel .anten snijdend mes. In de eerste plaats zal het een mis chien niet onaanzienlijke hoeveel- ïeid geld in het rijkslaadje brengen Het besluit heeft echter ook nog an dere belangrijke consequenties. Zo zal het zeker een stevige steun zijn in de strijd tegen de wrakken. Aangenomen mag worden dat de eigenaars van gammele auto's er al les aan gelegen zou zijn de vehikels zo snel mogelijk aan het verkeer te onttrekken als ze er motorrijtuigen belasting voor moeten betalen. Het zal een positieve invloed hebben op de parkeerruimte. Voorts zou het de controle op het al of niet betaald zijn van de belasting kunnen vereen, voudigen. Niet alleen dat het gemak, keiijker is stilstaande auto's te note- rer dan rijdende, ook kan de con troledienst misschien minder gebruik maken van het verfoeide fotografe ren met blitzlicht. UTRECHT (ANP) Het Ge meenschappelijk Administratie Kantoor, (waarbij veertien be drijfsverenigingen zijn aangesloten die te zamen circa 1,2 miljoen werknemers omvatten) meldt dat in de week van J3 tot 18 januari 75.618 ziektegevallen zijn gemeld tegen 68.133 in de week van 6 tot 11 januari. Aangenomen wordt dat ongeveer de helft van de 75.618 zieken door de Hongkong- of Maogriep aan het bed is gekluisterd. Het aantal ziek tegevallen van 75.618 ligt 42 pro cent hoger in vergelijking met het aantal in de overeenkomstige pe riode van 1968, toen de A-griep heerste. Het Gemeenschappelijk Admini stratie Kantoor heeft in 7 plaat sen „peilingen" verricht om bij te kunnen houden hoe sterk de in vloed van de griep is. In de voor bije week is de griep in twee van de zeven plaatsen ten opzichte van de week 6-11 januari gedaald. In Breda daalde het aantal ziekmel dingen vorige week van 2941 tot 2833, in Venlo van 1641 tot 1503. In de week van 6-11 januari wer den in Amsterdam, Den Haag, Arnhem, Zwolle en Leeuwarden respectievelijk 8862, 6737, 2497, 1090 en 1189 ziektegevallen gecon stateerd. Deze cijfers liepen in de loop van de vorige week op tot respectievelijk 10.104. 7330, 2796, 1388 en 2500. Het is voor het Ge meenschappelijk administratiekan toor duidelijk dat de griep zeker niet afgenomen is. Eerder bestaat de indruk dat het aantal ziektege vallen nog stijgt. In West-Brabant in het algemeen neemt het aantal gevallen nog steeds toe. Opmerkelijk is dat het percentage ziektegevallen in de plaatsen ressorterend onder het GAK in Breda het hoogste is in Roosendaal. Daarna volgen Breda, Tilburg en Bergen op Zoom. Het sociaal fonds bouwnijver heid de bedrijfsvereniging die cir ca 300.000 bouwvakkers omvat heeft vanaf 1 januari 1969 tot gis teren al 15.8 miljoen gulden uitge keerd. Afgezien van het voortdu rend bestand aan ziektegevallen (dat in de week van 6 tot 10 janu ari 32.439 bedroeg) heeft het fonds vorige week vrijdag nog 2317 ziek tegevallen geregistreerd, maandag 2150, dinsdag 3476, woensdag 3347 en vandaag 2200 „nieuwe" ziekte gevallen ingeschreven. Het totaal van deze cijfers (13.490) blijkt ver uit te stijgen boven het aantal ziektegevallen in de overeenkom stige periode van 1968, toen in Ne derland de griep ook regeerde. (9.427). Bij het algemeen sociaal fonds voor de grafische bedrijven, dat circa 60.000 werknemers omvat, bestaat de indruk dat het aantal ziektegevallen alleen nog maar stijgende is. De bedrijfsvereniging voor de tailhandel en ambachten (Detam) waarbij 355.00 werknemers zijn verzekerd, heeft laten weten dat de eerste drie weken van dit jaar ruim 20 procent meer ziekmeldin gen ontvangen werden dan in de overeenkomstige periode van 1968. (Van onze correspondent) ROTTERDAM Ongeveer 100 man magazijnpersoneel van Stokvis en zn. in Rotterdam heeft gistermiddag het werk neegelegd om daarmee hun ei sen voor een duurtetoeslag over de periode van 1 januari tot 1 april 1969, de datum waarop de nieuwe c.a.o. van kracht zal worden, kracht bij te zetten. Na het uitbreken van de actie zijn vrijwel onmiddellijk besprekingen begonnen tussen de ondernemings raad en de directie, welke leidden tot toezegging door de directie dat bij de erkende vakorganisaties een voorstel zal worden ingediend om binnen het kader van de c.a.o. alvast een uitke- ring te geven over de periode 1 ja nuari tot 1 april. (Van onze redactie buitenland) MOSKOU - In Moskou breekt men zich het hoofd of de kogels die woensdag op de in triomftocht naar het Kremlin trekkende So- joez-kosmonauten werden afgevuurd, misschien be doeld waren voor partijlei der Brezjnev, die ook in de stoet meereed. Volgens verschillende lezingen reed de wagen, waarin Brezjnev en presi dent Podgormy zaïten, vlak achter die vam de kosmonauten. Het nieuws over de aanslag werd gisteren we reldkundig via enkele westerse nieuwsagentschappen. Kort daarop werd in Moskou het bericht officieel bevestigd. De sdhoten werden gelost door een als „schizofreen" beschreven jongeman vam 20 jaar, die twee re volvers in zijn handen had. Direct na zijn daad werd hij door omstanders overmeesterd en ontwapend. De chauffeur van de volgauto, waarin, de kosmonauten Baregowoj, Nikolajeva. Teresikova, Nocolajev en Leonov za ten, werd gewond. Naar verluidt zeer ernstig. Aanvankelijk heette het dat hij dood was. Kosmonaut Beregowoj van de Sojoez-3 liep enkele snü- wonden op door versplinterd glas. De kosmonauten in de voorste auto Sjatalov, Chroenov, Wolynov en Jelisejev, vam de Sojoez-4 en de Sojoez-5 bleven ongedeerd. De miljoenen die de aankomst van de kosmonauten bij het Kremlin via de televisie gadesloegen, hebben niets gezien van het incident. Achteraf her. inmeet men zich echter wel opge merkt te hebben dart de kosmonauten al wuivend overigens plotseling alle vier tegelijk omrkeken. Volgens de lezing van het pers agentschap Reuter reed die auto van Brezjnev en Podgomy niet achter die van de Soejoez-kosmonauten. In de tweede en derde auto zouden fami lieleden en collega-kosmonauten hebben gezeten. Wel werden beide volgauto's door kogels getroffen, al- PARIJS (Reuter) De Parijse oproerpolitie heeft gisteren de deur van het rectoraat van de Sorbonne geforceerd om ongeveer 60 studenten te verdrijven, die het gebouw bezet hielden. Het gehele gebied aam de linker Seine-oever is door de politie afge zet nadat de studenten de boeken uit het gebouw gingen gooien. Honderden studenten hielden zich in de omgeving op terwijl op een plein politieversterkingen werden sa mengetrokken. (Van onze correspondent) DEN HAAG Ongeveer honderd vrachtauto's, voor het merendeel Ne derlandse, zijn in België gestrand omdat een deel van de weg van Mont St. Martin naar het noorden, die door de provincie Luxemburg en ge deeltelijk door de provincie Hene gouwen loopt, wegens opdooi in de provincie Luxemburg niet mag wor den bereden. Zoals gemeld bedroeg het aantal „vastgelopen" wagens dinsdag al zo'n vijftig. Naar de NOB-wegtransport mee deelt betreft het in hoofdzaak vracht auto's die van Frankrijk naar ons land terugkeren. Via Parijs heeft de vervoersorganisatie de Franse doua neambtenaren bereid gevonden de reeds door hen ingeklaarde auto's terug te laten rijden via Bettigny. Wel moeten dan opnieuw de douane formaliteiten worden vervuld. dus Reuter, dait deze berichten uit „verscheidene onofficiële kringen" zegt te hebben. De aanslag werd gepleegd op het moment dart de stoert arriveerde bij de Boro-wifsky-poarrt vam het Krem lin. Op de televisie is te zien geweekt dat Brezjnev tijdens de huldiging in het Comgrespaleis vam het Kremlin, verschillende keren briefjes uitwis selde met Joeri Andropov, hoofd van de staatsveiligheidsdienst. Aan gene- raal-kosmoinauit Beregowoj, die licht gewond zou zijn geweest door glas, was niets te zien of te merken. In het centrum van Moskou wer den woensdagavond ook verscheidene explosies gehoord, waarvan de oor zaak niet is vastgesteld. Aldus meldit Reuter. Journalisten, die ongeveer een mi nuut na de doortocht van de officiële stoet het Kremlin langs dezelfde rou te binnenreden, merkten daar niets van beroering, zo is nog vernomen. Hert publiek stond nog te wuiven en te lachen. IN WELKOM (Zuid-Afrika) zijn bij een methaangasontploffing in de President Steyn goudmijn gisteren 15 Afrikaanse arbeiders om het leven gekomen. Dertien andere mijnwer kers. 11 Afrikanen en twee blanken, werden door de ontploffing gewond. Twee andere blanke mijnwerkers worden nog vermist. (ADVERTENTIES) r'-io 'nogAg' (Sv,- oude prijs (n) vandaag gesorteerde 250 gram van 129 voor 115 niet te geloven voor die prijs! Vrij... dan de caravan! toer-caravans bagagewagens sta-caravans toebehoren vouwwagens terrein-reservering 24 JAN. TIM 2 FEBR. speciaal Trein-Toegang-biljet mei 3x reductie verkrijgbaar op 140 M s -stations

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1