og geen prijzenstop Jft eva, zegt u méér BRABANTSE WEGEN HET ONVEILIGST Druk op regering; meer geld voor de bejaarden BREDA BIER 1KT DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND [evr. Brautigam: Consument is kluts kwijt MINISTER DE BLOCK: SPEURTOCHT NAAR VERMISTE JONGEN I jÊ^ :-zJÈL& tan (28) mishandelt ;-verloofde en laar broer in Z'hoek DE STEM Tweede-Kamer lid Cornelissen Oude man afgeperst met lading grind A AANRANDING MEISJE (17): arlement wil Wie tegen lisbruik torzieningen andaag in toffee mix Veiling: „Ongeveer helft leeft in armoede" n tóale JAMIN 0) j jpiTiE VOOR eeland oofdredacteur: L. Leijendekker loofdkantoorBreda, Reigerstr. 16 Llefoon 22341. Postgiro 1114111 /ERKOOP HE TAPIJTEN RHEIJDEN De 28-jarige G. I.-J. uit Breda, heeft gisteren- tgen kort na acht uur een 17-jarig meisje uit Langeweg onder :eiging verkracht. Vervolgens is hij zijn voormalige verloofde 'evenbergen te lijf gegaan na in de woning van het meisjes de >edel kort en klein geslagen te hebben. KORTlNg^ ★Leven met de pil ★Mode uit het vuilnisvat Huwelijk tussen twee lilliputters Speciale baby-bijlage Nederlands schip gezonken DEN HAAG-Minister De Block (Economische Zaken) wil nog geen algemene maatregel te gen prijsverhogingen nemen. ONRUST ONDERZOEK NAAR OORZAKEN NOODZAKELIJK TZhcVt, bouillon: (o$^'tijdelijk r^o .nog G-v oude prijs VOORZICHTIG BEUGEL- no.26026 |09e jaargang Leur: Dr. W. A. J. M- Harkx donderdag 23 januari 1969 WEERBERICHT Enige regen Zacht weer. Vri| veel bewolking. Enige regen of motregen. Later enkele opklaringen. Matige wind uit zuidwest of noordwest. NTOREN ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 AAN - BREDA IKADE busstation B.BA Iddag (Van een onzer verslaggevers) RECHT Een grote politie- iht een detachement militairen duikers van de duikvereniglng [autllus" (toto) hebben gisteren de iele morgen en een deel van de in Utrecht gezocht naar de ige Tonny Burgraaf (foto inzet). jongen wordt sinds maandag- Idag vermist. Het laatst is hij om- teks half acht 's avonds gezien op kwijkmarkt „Hoograven", waar hij i marktkoopman hielp zijn kraam j te mimen. Tonny kreeg hiervoor ji gulden. e opsporingsactie werd voorname- k gehouden op opgespoten terrein, i gedeelte van dit terrein bestaat t drijfzand. De innundatie-kanaien i dit terrein werden afgezocht jt duikers. Er werd niets gevon- opsporingsacties zijn gisteren tn de avond gestaakt. der daarvoor andere vormen va dit plan meedoen. kundine van eenderdeelneon™ rkundigc van een .en van de" NEDLLOYD (Ntdlloyd KNIP UIT en vertrouwd adres, dus hl APIJTHUIS „SHIR*2 eer dan 125 jaar ïitend le kwaliteit P it voordeliger daar y nporteur-grossier tie t schriftelijk ide een half jaar worden JIT 150 TAPIJTEN nze vele aanbieding" Normal"^ prijs S- >lm. 130* 80 220.- Dim. 200x100 425.— plm. 200x130 T75.— 950^ blm. 330x230 1550.- olm. 300x220 2000.- olm. 340x240 3500.- olm. 300x200 800.- kleedjes, tapijten (Van een onzer verslaggevers) Na een lange achtervolging en een ontsnapping uit het politiebureau te Zevenbergschenhoek kon de man, die reeds meerdere soortgelijke delicten op zijn straflijst heeft staan, ingeslo ten worden in het politiebureau te Terheijden. Toen het 17-jarige meisje uit Lange, weg gistermorgen op de fiets op weg was naar een school in Breda, werd zij op de Moerdijkseweg onder de gemeente Terheijden tussen de ca fés De Tol en Het Witte Huis aan gehouden door G. I.-J., die met een bromfiets was. Tegen haar zin en onder bedreigin gen van de man werd het meisje via een modderig pad naar een houten schuilhuisje van een boer gebracht op dertig meter afstand van de weg. Daar heeft de man het meisje verkracht. Hierna zei hij tegen zijn slachtoffer af te zullen gaan rekenen met zijn gewezen verloofde in Zevenberg schenhoek. De man toonde haar zelfs nog een foto van zijn voormalige ver loofde en noemde behalve haar naam ook die van zichzelf. De politie in Terheijden nam, na gealarmeerd te zijn door het aange rande meisje, onmiddellijk contact op met de rijkspolitie in Zevenberg schenhoek. Die bleek al van de aan wezigheid van de aanrander op de hoogte te zijn. Deze had nl. in razer nij zijn plan al uitgevoerd door zijn ex-verloofde en haar broer in hun woning af te tuigen en het huisraad kort en klein te slaan. (VERVOLG OP PAGINA 5) in'°vPelerS'>" hg van deze advertentie nd morgen, DONDI^jeK- 5 uur in het »unIjpP Julianalaan 1, pinozastraat 13, *^r"S 1 onze Parlementaire redactie) HAAG De Tweede Kamer en Perk stellen aan het toe- w misl)ru'k van de sociale L "lngcn\ Zowel regeringspartij- "PPositie-woordvoerders dron- Jj{ aan op terugbrenging (^'66) wees op onder en I! f ^oven en Amsterdam, fee» gevaUen van misbruik Tl'""Betoond. In Amsterdam v?n de uitkering aan werk- WnwilUg) zijn. Drs. NYpels l ?\voor het strakker han- l.betwL aande normen en op ■j on eontrole. „Het misbruik len j bredere schaal voor te fcen ho vermoeden en moet L NatniJ6 i 1 aldus de demo- pöreetmL PXdA kwam mej. lesteld» ee" dlametraal tegen- Pi aanbeveling. „Inplaats Dieoeaa„.en uitspreken moet er 'ld itoa onderzoek worden in- ™n werk- lmeêrtpf/k.-(VVD) dron8 aan Niermb,»chev* controle „ook '"lijk nodig Vunuueg®nen het arbeidt hebben Hij vond wèt -reaus weliswaar op e cold^-"18.* dat er °n- r*e<i inatnn« ..IS met andere l!^P) vroei6 Van Leeu- Thtister ziin n verband of jethode vin j!Ie w,ou geven op de tütvoerina68 j ige con" voermg van de ziekte- ADVERTENTIES) lees in eva verkrijgbaar bij bezorger, kiosk, boek handel, supermarkt. Langs de Westerschelde komt een keten van radarposten. Pagina 3. De verhouding tussen pastoors en kapelaans dient verbeterd te worden. Pagina 5. Bij de bouw van de Ooster- scheldedam zullen drie sluitga ten ontstaan. Pagina 5. Dr. B. Blaauwendraad houdt niet van dat sacrale in de kerk. Pagina 7. Menselijk leven verwekken bui ten de moederschoot is moge lijk. „De experimenten stoppen kan niet. Het enige wat wij kun nen doen is bijsturen". Pagina 17. Eén artikel is door de B.T.W. goedkoper geworden: de cara van. De caravan-RAI 1969 toont prijsverlagingen tot 30 procent. Pagina 15. Péchiney: niet alleen belang in aluminiumindustrie. Pagina 17. DEN HAAG (A.N.P.) De 400 ton metende Nederlandse kustvaar der „Ceta" is gisteravond enkele mij len van Dungeness aan de Engelse zuidoostkust na een aanvaring met het Italiaanse schip „Punta Cervo" gezonken. Twee bemanningsleden van de Ne derlandse kustvaarder worden ver mist. (Van onze parlementaire redactie) Dat verklaarde hij gisteravond in de Tweede Kamer. Zo spoedig mogelijk zal het ministerie van Economische Zaken overleg met vijf bedrijfstakken voeren. Zo nodig zal als resultaat daarvan tegen een of meer van die be drijfstakken worden opgetreden. Dat gebeurt als men niet bereid is te hoge prijsstijgingen terug te draaien. Maandag waren er zo'n 3309 klach ten over prijsverhogingen bij de eco nomische controledienst binnengeko men. De meeste klachten hadden be trekking op: autorijlessen, vlees en vleeswaren, textiel, stallingen, dro- gisterijprodukten. horeca, kappers, le vensmiddelen. „Op grond van die klachten kan ik nog niet met een al gemene prijsmaatregel komen", minister De Block. Zo'n maatregel zou pas kunnen worden gehanteerd als duidelijk blijkt dat een groot deel van het bedrijfsle ven fout zit en dat is nu niet te zeg gen. Ook is niet gebleken dat het be drijfsleven vorig jaar op de BTW is vooruit gelopen. Integendeel, textiel gaf zélfs in december een lichte prijs daling te zien. De kosten van levens-, onderhoud stegen in december iets als gevolg van de hoge prijzen voor groenten, fruit, vlees en eieren. Als duidelijk blijkt dat sommige prijzen teveel zijn verhoogd, zullen we krachtig optreden, zo verdedigde de minister zich. Van een zachte hand is bij economische zaken geen sprake alleen van een controlerende hand, op afzetterij wordt scherp gelet. Mi nister De Block gaf in de kamer een overzicht van de klachten en zegde toe eind februari een tweede over zicht van de prijsontwikkeling te ge ven. Dan is het zicht op de prijzen veel duidelijker. Van diverse kanten werd op krach tige maatregelen tegen te grote prijs stijgingen aangedrongen, met name de P.v.d.A., D '66, CPN en de PSP wensten onmiddellijk een domper op de prijsverhogingen door een alge meen ingrijpen van de minister. De socialiste Brautigam opende het prij zendebat. De consument is de kluts kwijt, er heerst onrust en machteloos heid, de zaak loopt uit de hand, mi nister nu moet u iets doen om de on rust te beteugelen, zo zei mevrouw Brautigam. Maar de WD-er Porthei- ne en de KVP-er Kroesse waren van oordeel dat de minister nu niet ver der kan gaan dan de prijzen scherp in de gaten houden. Zij beseften wel dat er hier en daar onrust heerst, maar toonden vertrouwen in het be leid van minister De Block. Drs. Scholten (CHU) meende, dat er op dit moment geen enkele aan leiding is tot paniek, w^ voor be zorgdheid. De zaak moet goed in de gaten worden gehouden maar wat betreft hebben we volop vertrouwen in deze minister. De radikaal Janssen vroeg bijzondere aandacht voor de prijsverhogingen bij de bejaardente huizen. In het zuiden waren bij de bejaardentehuizen prijs verhogin gen van 20 procent voorgekomen. (ADVERTENTIE) vandaag 250 gram van 85 voor 7S niet te geloven voor die prijs! (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De verkeers onveiligheid in Noord-Brabant is ernstiger dan in de rest van Nederland. Het aantal verkeers doden in deze provincie is tussen 1962 en 1967 naar verhouding belangrijk hoger geweest, dan het totaal aantal doden in het land. Van de 14.425 verkeersdoden vie len er in Noord-Brabant maar Uefst 2.488 tussen 1962 en 1968, ofwel 17 procent van het totaal. Vooral het aantal verongelukte fietsers en bromfietsers is in Noord-Brabant bijzonder hoog: in 1966 en 1967 zelfs 20 en 22 procent van het totaal aan tal in Nederland. Dit zijn enkele conclusies, die het KVP-Tweede-Ka- merlid ir. P. A. M. Cornelissen uit Best getrokken heeft na een onder zoek, dat hij de laatste maand in zijn provincie gehouden heeft met medewerking van daarbij betrokken provinciële instanties. Ir. Cornelissen heeft de resuuatcn van zijn onderzoek overlegd aan mi nister Bakker van Verkeer en Wa terstaat. Hij zal er vandaag in de openbare commissievergadering van Verkeer en Waterstaat op terug komen. Want „ik hoop, dat de mi nister op korte termijn een onder zoek Iaat instellen naar de verkeers onveiligheid in Noord-Brabant. Een onveiligheid, die bijna dagelijks een schaduw werpt op het welzijn en de welvaart van velen", aldus het kamerlid gisteren in Den Haag. „Want 465 verkeersdoden per jaar in deze provincie is zeer ernstig". Hij heeft deze kwestie vorig jaar bij de behandeling van de nota ver keersonveiligheid reeds aan de orde gesteld en gevraagd of Noord-Bra bant inderdaad een onveilige pro vincie is. Minister Bakker van Ver keer en Waterstaat gaf toen te ken nen, dat het ongevallencijfer in de ze provincie „wat aan de hoge kant is, maar dat een omvangrijk onder zoek nodig zou zijn, om daarover een verantwoord oordeel te kunnen geven". Ir. Cornelissen heeft met z«jn e.,ea onderzoek wnlen aanto nen, dat zoiets niet zo omvangrijk behoeft te zijn, als Verkeer en Wa terstaat wel denkt. Wel zal het nodig zijn de cijfers nader te analyseren. Vooral de oor- zaken van ernstige verkeersonge vallen moeten bestudeerd worden. Want aan de hand daarvan kunnen rijk en provincie nagaan wat gedaan moet worden. Ligt het ongunstig beeld van de provincie Noord-Brabant aan het doorgaand verkeer? Is een aantal wegen, of gevaarlijke punten in de ze wegen een van de oorzaken? Speelt het tekort aan openbaar ver voer buiten de steden een rol van betekenis, waardoor naar verhou ding in Noord-Brabant het aantal wielrijders en bromfietsers hoger is dan in de rest van I (Ierland? Is het gebruik van meer alcohol dan el ders mede-oorzaak van het ongun stig verkeersbeeld?" vragen, die een intensiever onderzoek noodzakelijk maken", aldus ir. Cornelissen. (ADVERTENTIES) (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG „De helft van de bejaarden leeft in armoe. De A.O.W. bedraagt slechts de helft van het loon van een handarbei der. Door de sterke prijsstijgin gen is voor de bejaarden een zeer precaire situatie ontstaan. Aan hun financiële positie zal snel iets gedaan moeten worden". Deze argumenten voerde de socia list Vellenga gisteren aan bij de be handeling van de begroting van mi nister Rooi vink (Soc. Zaken en Volksgezondheid). De P.v.d.A.-afge- vaardigde, hield de bewindsman een motie voor waarin hij vroeg om een extra a.o.w.-uitkering van 3 procent. Hij vond ook een snelle invoering van pensioen voor alle bejaarden ge wenst en vroeg om de instelling van een staatscommissie om alle hiermee verband houdende vraagstukken te onderzoeken. De financiering zou vol gens de heer Vellenga uit algemene middelen moeten plaats vinden, of desnoods door een verhoging van de a.o.w.-premies. Steun ontving de P.v.d.A. van D' De democraat Nypels zei ook dat de prijsstijgingen als gevolg van de B.T.W. (Belasting op de Toegevoegde Waarde) veel hoger zijn dan de re gering heeft voorspeld en dat vooral de bejaarden hiervan de dupe wor den. De CPN eiste bij monde van de heer Hoekstra ook een vakantietoe slag voor de gepensioneerden als mede een netto-uitkering ter grootte van het netto-minimumloon. Mr. J. Rietkerk (VVD) drong daar entegen op voorzichtigheid aan om dat de sociale verzekeringen vorig en (VERVOLG OP PAGINA 9) (Van een onzer verslaggevers) HOOGEVEEN KOER ANGE De 76-jarige al leen wonende H. Brand in Koekange heeft een avon tuur beleefd waardoor hij enige tijd ziek is geweest en waarvan hij nu nog beeft als hij het verteld. Enige weken geleden stopte er een vrachtauto bij zijn afgelegen woning, waar drie mannen uit stap ten. Ze wilden grind bren gen. Toen de heer Brand zei dat hij niets besteld had namen ze een dreigende houding aan en begonnen meteen het grind snel over het pad naar de woning te strooien. Toen dit gebeurd was, gingen ze naar binnen en stelden de prijs op 700 gulden. „Het is hoogstens honderd gulden waard", zei de heer Brand tegen hen, maar ze eisten 700 gulden en een fooi voor de chauffeur. Totaal overbluft betaalde hij hen hierna het gevraagde bedrag en gaf 25 gulden als fooi voor de chauffeur, omdat hjj niet kleiner had. In volle vaart gingen ze er daarna met de auto van door. De heer Brand trok zich het geval zo aan, dat hij ziek werd en bij zijn dochter in Meppel ging lo geren. Pas na enkele dagen vertelde hij daar over zijn avontuur, waarbij hem een groot deel van zijn ge spaarde A.O.W.-geld af handig werd gemaakt. De groep handelaren heb ben ook bij andere inwo ners van Koekange gepro beerd de truc toe te passen. Maar niemand is op hun voorstellen ingegaan. De rijkspolitie heeft de zaak in onderzoek. BrouwsrJj De Drio Hoefijzers sinds 1699

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1