Parlementaire enquête naar economische machtsvorming Bisschoppen voor geweldloos verset tegen het onrecht Moskou bereid tot gesprek met V.S. over raketten GALALUNS Massale rouwtocht in Praag NIXON I I'weede kamer fractie groep- \harden vraagt: MERTENS: WELLICHT TAAK VOOR SER' Sam IN HERDERLIJKE BRIEF Onderzoek gevraagd naar oorlogsmisdaden in Nederlands-Indië Directeur NVSH neemt ontslag Landbouwers zoon bang dat boerderij hem zou ontgaan te en P- lillen. f 1.45 Onverantwoord WAPENSCHANDAAL IN ZWITSERLAND en vooruit FOUTEN MEER INZICHT Risico's DEMONSTRATIE DRAMA IN VOORST Ook met mes De buren I en/DSM. G. DË STEM VAN DtNSDAG 21 JANUARI 1969 11 UTRECHT (ANP) De voorzit ter van het Nederlands Katholiek Vakverbond, de heer P. J. J. Mer tens, die enkele maanden geleden in Sneek de kwestie van de econo mische machtsconcentraties vzoor het eerst aan de orde stelde („de 200 van Mertens"), zei in een com mentaar op de mededelingen van de PPR, dat hij elk onderzoek naar concentraties van economische macht en fusie toejuicht. „Zaak is, dat in Nederland dui delijk wordt, hoe de economische machten zijn samengesteld, wie de werkelijke macht in handen hebben en of er voldoende controlemoge lijkheden op die machten zijn", al dus de NKV-voorzitter. Tegelijkertijd zou volgens hem openbaar kunnen worden gemaakt wie de commissarissen in de open en besloten vennootschappen zijn en hoe de onderlinge verbindingen tussen deze commissarissen liggen. Het wil de heer Mertens voor komen, dat een dergelijk onderzoek wellicht ook aan de Sociaal-Econo mische Raad kan worden opgedra gen, temeer waar hem de afgelopen maanden is gebleken, dat en bij de voorzitter van de SER als ook bij vele werkgevers een dergelijke openheid op prijs wordt gesteld. - ardinaal Alfrink heeft duidelijk Kuitgesproken dat de bisschop pen van Nederland niet van "l, zijn, op eigen gezag een uit- —Jering te maken op de celibaats- «Idoor aan gehuwde priesters toe staan, hun ambt te blijven uit jeoen. Lr dit zo duidelijk te stellen, leeft hij een bijdrage geleverd aan binnenkerkelijke dialoog over dit igstuk. van de voorwaarden voor vruchtbare dialoog is nu een- dat de gesprekspartners elkaar ien waar zij staan. Kardinaal Al- ik en zijn collega-bisschoppen iben gekozen voor de lange weg, [weg van het overleg met de epis- jten van andere landen en met hoofd van het wereldepiscopaat, isschop van Rome. Het woord is nu aan degenen die T pleidooi hebben gehouden voor 'korte weg, de weg van het open :licf, waarbij Nederland gehuw- priesters in de ambtsbediening en verder maar afwacht, wat repercussies in de wereldkerk |en zijn. Kijven zij op hun standpunt in? En welke consequenties den- i zij uit dit standpunt te trekken? lit de toespraak van kardinaal link is duidelijk gebleken dat hij libaatswef, zoals zij momenteel Ie Latijnse kerk bestaat, een dis- ibele zaak vindt. Hij wil erover jlen, naar binnen zowel als naar len. lit het fe't dat hij de zinvolheid het priesterlijk celibaat heeft ledigd, mag niet worden afge- I, dat hij de verplichte koppe- van priesterschap en celibaat se gehandhaafd wil zien. lit eerdere toespraken en stand- itsbepalingen is voldoende ge ien dat dit niet het geval is. Kar- jaal Alfrink weigert alleen om in te zaak een oplossing te forceren, allerwaarschijnlijkst geen oplos- zal zijn, omdat zij voor de Ne- landse kerk tot fatale gevolgen al- leiden. ■Wij menen aan diegenen, die jWor „doordrukken" pleiten, te moe iten vragen dat zij zich goed realise- piwat dit in feite gaat betekenen fjj|willen alieen een conflict, zeggen engeen breuk. Maar het conflict F al. En zijn zij er zo zeker van, bij een cp de spits drijven van [conflict de zaak hun niet uit de I'd zal gaan lopen? Wat zij voor- ®n heeft ,n feite iets van de poli- ik, waarmee een man als Dulles in "nationale conflicten naam heeft laakt: gaan tot de grens, poker en en hopen dat de andere par- hat eerst door de knieën gaat. aen dergelijke politiek voelen niets. In wereldlijke vraagstuk J niet. En in kerkelijke nog min Mr. 3. M. A. H. Luns, de mi nister van buitenlandse zaken was gisteren aanwezig bij de nieuwjaarsreceptie van het ko ninklijk paar. Hier de minister bij zijn aankomst bij het paleis op de Dam te Amsterdam, waar de receptie gehouden werd. BERN (Zwits. Persb./Reuter) Het Zwitserse ministerie van justitie heeft gisteren bekendgemaakt dat een Zwitserse wapenfabriek op de zwarte markt wapens verkocht heeft ter waarde van 88,7 miljoen francs (ongeveer 7Ï miljoen gulden). De wapens gingen naar Egypte, Is raël, Libanon, Saoedi-Arabië, Zuid- Afrika en Nigeria. Deze landen staan op de Zwitserse embargolijst. Van <Jhe Great Society" naar „Forward Together": de uit- eindelijk toch niet „Grootse Maatschappij" van Lyndon B. John- ~n gaat aan de hand van Richard 'xon „samen vooruit". Tenmin *auS..President Nixon bereiken I i hoopt te bereiken. f.:? j 'nau9uratierede, ondanks het at iedereen zei Nixon wel te 'nnen' net spanning tegemoet ge- 's geworden wat men er van togen verwachten: een wat 'a9. oppervlakkig, maar ook hier ««ar realistisch betoog. S Heest markant springt naar at9®"e wat Nixon zei over essbeven. Even opvallend was he* ontbreken van grote l on'verwijdende" en „visioe- van vrede en welvaart opwek- ilk in ^00rc'en- Nixon heeft zijn (e bebhen9eV!' gisteren 9een gra niet Mb, 9e<Joan, al kon hij het «ren Amerika even te identi fy datTj^r ei9en land"' het I od heeft geroepen om de zijn wereld vrede en vrijheid te bren- gen. Ann de andere kant echter er kende president Nixon dat de Ame rikaanse samenleving van dit mo ment nauwelijks kan dienen als in spirerend voorbeeld van wat een vrij en welvarend land moet zijn Nixon heeft gezegd het bereiken van vrede tof zijn centrale beleids thema te zuilen maken en hij heeft daarbij duidelijk gewezen op de voetangels en klemmen waarmee de weg naar die vrede is bezaaid. Hin dernissen die ook het machtige Amerika alleen maar met onuitput telijk geduld en diplomatie zal kun nen overwinnen, zo zei hij. President Nixon riep tenslotte „hen die tegenover ons staan" op tot het aangaan van een vreedzame wedijver ter verrijking van het le ven van de mens. „We kunnen niet verwachten aat we iedereen tot on ze vriend kunnen maken, maar we kunnen proberen niemand tot onze vijand te maken". Vooral die laatste zin klinkt prachtig realistisch en ge nuanceerd en het is te hopen dat wat hij hier zei bijvoorbeeld ook China en Cuba geldt Al gauw kan blijken wat Nixon verstaat onder het streven naar vre de: in het Midden-Oosten bijvoor beeld en aan de onderhandelings tafel in Parijs Amerika en de rest van de wereld kijken aandachtig naar de nieuwe man in het Witte Huis. Niet met be wondering, zoals destijds naar Ken nedy, niet met grote verwachtingen als ooit naar Johnson, maar met argwaan en toch ook hoop. Moge het president Nixon gege ven zijn in elk geval de eenheid in zijn eigen land te herstellen en de wereld een stap voorwaarts te bren gen op de weg naar de vrede, waar op hij in elk geval de hindernissen blijkt te hebben gezien. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG „iNet iedere bedrijfsfusie is gerechtvaardigd, ook niet iedere manier waarop fusies tot stand komen. Bovendien heb ben de leiders van ondernemingen onvoldoende verantwoording. Hier en daar ontbreekt het hieraan zelfs geheel. Dit zijn de redenen, dat de publieke opinie zich in toenemende mate (en naar de mening van de Politieke Parij Radikalen terecht) zorgen maakt", aldus de P.P.R. De Tweede-Kamerfractie van de P.P.R. (de groep-Aarden) is daar om met een voorstel gekomen een parlementair onderzoek in te stellen naar de economische machtsvorming in Nederland tussen 1964 en 1968. In één jaar kan een commissie van vijftien dit onder zoek houden, aldus het voorstel, dat de groep-Aarden gisteren bij de Tweede Kamer heeft ingediend. De fractie kan nu reeds rekenen op steun van de PvdA, D'66, de PSP en de CPN. Het voorstel heeft echter weinig kans van slagen omdat de regerings partijen er zich niet achter zullen stellen. Men gaat er bij het voorstel van uit, dat tussen 1958 en 1969 zeker vijfhonderd fusies tot stand geko men zijn. De groep-Aarden wil thans laten onderzoeken hoe de econo mische machten geconcentreerd zijn door deze fusies en door het samen gaan van ondernemingen. Zoals bekend heeft de heer P. J. J. Mertens, voorzitter vam het N.K.V., destijds nogal opzien gebaard met zijn mededelingen, d-ait de economi sche macht in Nederland -in handien is vam misschien ma-ar 200 onderne mers. Dit heeft in allerlei kringen reacties veroorzaakt. Gelijktijdig was ook die groep-Aarden met deze eco nomische machtsvorming bezig, om dat bij de Politieke Partij Radikalen ook veel klachten over de machts vorming binnengekomen waren. Nadien heeft de partij nauw con tact onderhouden met het N.K.V. om toit een afgerond voorstel té komen voor e-en parlementair onderzoek naar deze verhoudingen. De fractie wijst in haar voorstel nadrukkelijk op de. opmerkingen hierover van minister De Block van Economische Zaken„Er worden fou ten gemaakt en zelfs ka-pitale", a-ldus de minister destijds toen de kamer leden hem vroegen naar d-e gang van zaken rond d'e fusies. De fractie wiist er tegelijk op, dat d-e technologische ontwikkelingen, d-e grotere markt, de toenemende internationale concur rentie tot concentraties dwingen in het bedrijfsleven. „Maar hiermee is niet elke fusie of de wijze waarop zij tot stand komt gerechtvaardigd", aldus de toelichting. Het gaat nu om een onderzoek wat wel en wat niet gerechtvaardigd is, wat een go-ede fusie en wat een ver keerd toegepaste fusie geweest is, of de verhoudingen goed terechtgeko men zijin, of dat er teveel macht in één hand verzameld is. „Ma-ar wij willen het onderzoek vooral laten richten op de feitelijkheid van on voldoende gecontroleerde, ongecon troleerde of oncontroleerbare macht, meer nog dan een onderzoek naar foutieve beslissingen en machtsmis bruik", aldus de fractie. De groep-Aarden wil met dit par lementair .onderzoek niets vertragen: niet de spelregels, die de mi-nister vain Economische Zaken voor fusies wil opstellen, ook niet de behandeling van wetsvoorstellen over die struc tuur van de onderneming. Wel wil zij bevorderen, da-t ook de re-gering meer inzicht in deze materie krijgt en dat er meer bekend wordt over d-e ver houdingen, die thans het economisch leven beheersen. Het ond-erzok moet zich beperken tot: de manier waarop fusies en der gelijke vormen van samenwerking tussen ondernemingen tot stand komen: de werkwijze van d-e fusies; de belangen van hen, die bij de fusies betrokken zijn Geruime tijd geleden heeft die re- ge-ring al een overzicht gegeven van fusies tussen 1958 en 1964 in: die che mische industrie, de metaalindustrie, de textielindustrie, de papierindu strie, de rubberindustrie, de kerami sche industrie, die tabakverwerkende industrie, de banken, het verzeke ringswezen. Steekproefsgewijze zou, aldus de groep-Aarden, in deze sec toren het cnd™-zoek kunnen plaats vinden tof 1968 Maar aanbevolen wordt ook na te ga-a-n boe het ge-gaan is in: de vo-e-dings. en genotmiddelen- seclor, d-e scheepvaart, de groothan del, het gro'otwinkelbedriif het pe-rs wezen tussen 1964 en 1968 Hoewel de groep-Aaarden op het standpunt staat, dat het parlementair nnde»-7e">k or>enbaair moet zijn, meent zii_ tot da-t het horen van getuigen (directies, personeelsledien, aandeel houders. werkgevers- en werknemers organisaties. ambten-aren, de effec- fenHandri enz.) riet in het openbaar moet "ebeuren..Dit zou de belangen van de oe'ie-nomjnven ernstig kun nen schaden" nit-: de toeliob+irg op het voorstel Drs. J. M. Aarden verwacht dat de Tweede Kamer in april zal beslissen over het al of niet laten doorgaan van dit parlementair onderzoek. Fractievoorzitter drs. J. den Uyl van de P.v.d.A. noemde het gister avond een goed voorstel dat volgens hem steun verdient. Hij vond het verstandig dat de groep-Aarden de wetgeving rond de hervorming van de onderneming niet wil doorkruisen met dit voorstel. Drsa W. K N. Schmelzer van de K.V.P. merkte in dit verband op dat een onderzoek naar de wijze waarop fusies tot stand komen, een goede zaak is. „Er zijn in het recente verle den inderdaad wel fouten gemaakt", aldus de K.V.P.-fractievoorzitter. Nu de regering echter bezig is met het zoeken naar regelingen voor derge lijke fusies, acht de heer Schmelzer het minder gewenst dat ook het par lement nog een onderzoek instelt. (Van onze redactie buitenland) PRAAG Tienduizenden Tsje- choslowaken zijn gisteren in een kal me, plechtige processie door de mis tige straten van Praag getrokken als eerbewijs aan de nagedachtenis van Jan Palach. Een enorme menigte van naar schatting 150.000 mensen verza melde zich op het Wencesias plein en trok van daar naar de filosofische faculteit, waar Palach studeerde. De mars was onderdeel van een actie van de studenten, die beloofd hebben de strijd tegen de Russische verdrukking opnieuw te beginnen. Ook in andere steden zijn dergelijke rouwaeties georganiseerd. De Tsje chische regering wil nog deze week een buitengewone kabinetszitting wijden aan de nieuwe onrust. De daad van Palach heeft de breuk tussen publiek en leiders die zich meer en meerbegon aan te passen aan het Russische standpunt, ver groot. Uit solidariteit zijn gisteravond 20 Tsjechische studenten, die in Neder land verblijven, begonnen aan een protestmars van Utrecht naar Den Haag. Daar volgt vandaag een zit- demonstratie voor de Russische am bassade. Een groot aantal Neder landse studentenorganisaties heeft opnieuw het vertrek van de Russen uit Tsjechoslowakije geëist. Het huis van Henk J„ waar het drama zich afspeelde, en dat hij later in brand stak. (Van een onzer redacteuren) UTRECHT De bisschoppen van Nederland hebben onder de titel „Oor log in de ban" een pastorale brief over de vrede uitgegeven, waarin zij hun gelovigen de weg naar de vrede proberen te wijzen. Zij doen dat „niet omdat zij politiek willen bedrijven, maar omdat zij het als een deel van hun pastorale opdracht beschouwen, om op te roepen tot vreedzame inter nationale verhoudingen". De bisschoppen zeggen goed te weten, dat vrede heel wat meer is dan afwezigheid van oorlog. Niette' min beschouwen zij het in onze tijd als een taak „allereerst te zorgen voor dat minimum aan vrede, dat bestaat in het vermijden va-n oor log". Hoewel de oorlog voor ons zijn grootse en fascinerende trekken ver loren heeft, berusten velen erin als in iets onvermijdelijks. De bisschop pen bestrijden deze opvatting. Omdat, aldus de bisschoppen, de moderne wapens een ongehoorde vernietigingskracht bezitten, is oor log een zinloze onderneming gewor den. Oorlog kan niet meer beschouwd worden als een middel, ook niet als het uiterste middel om het recht te handhaven of te herstellen. De bisschoppen onderstrepen dat in alle mensen een fundamentele ommekeer zal moeten plaatshebben. Wij moeten de berusting van ons af schudden en echt op vrede uitgaan, risico's nemen, de eerste stappen zet ten om de tegenpartij van onze vre deswil te overtuigen. Ook zullen wij ons het lot van de rechtelozen moe ten aantrekken. Wij dienen ons daarbij, aldus de bisschoppen, in te stellen en voor te bereiden op een geweldloze vorm van verzettegen het onrecht. Zij verwijzen naar Ghandi, Martin Lu ther King en andere pioniers van de geweldloze politieke actie. Ook het geweldloos verzet van de bevolking van Tsjechoslowakije wordt ten voorbeeld gesteld. De bisschoppen noemen deze vorm van verzet in overeenstemming met het evangelie. Over de diensplicht zeggen de bis- MOSKOU (Reuter) De Sovjet-Unie heeft zich gisteren opnieuw bereid verklaard tot overleg met de Verenigde Staten over een beperking van de ontwikkeling van offensieve en defensieve raketstelsels. Dit gebeurde bij monde van Leonid Zamjatin, hoofd van de voorlichtingsdienst van het ministerie van buitenlandse zaken, bij het uiteenzetten van Russische ont wapeningsvoorstellen. Het initiatief tot een dergelijk over leg was ongeveer twee jaar geleden uitgegaan van de Amerikaanse rege ring. Officieel gingen de Russen hierop in op 27 juni van het vorige jaar. Enkele dagen nadien maakten de twee landen bekend, dat zij over eenstemming hadden bereikt over het openen van besprekingen. Tengevolge van de spanning om Tsjechoslowakije en de daarop ge volgde Oosteuropese invasie in dat land is er van deze onderhandelingen nooit iets gekomen. De Russische voorstellen tot ont wapening waarover Zamjatin sprak, dateren uit de afgelopen herfst. In een memorandum aan alle landen pleitte Moskou toen o.m. voor een verbod op ondergrondse kernproeven, een verbod om met vliegtuigen met kernwapens te vliegen buiten het eigen grondgebied, alsmede een be wegingsbeperking van kernonderzee boten, een verbod van chemische en bacteriologische wapens, de opheffing van alles basissen in het buitenland en de instelling van kernwapenvrije zones. Ook de aftredende Amerikaanse minister van defensie, Clark Clifford heeft in zijn laatste rapport ervoor gepleit, dat de regering-Nixon spoed maakt met het openen - van bespre kingen met de Russen over beper kingen op het gebied van de strate gische wapens. Hij waarschuwde dat de strategische aanvalskracht van de Sovjet-Unie snel toeneemt. DEN HAAG (ANP) De federatie van Nederlandse oud-strijders orga nisaties heeft in een brief aan minis ter-president De Jong aangedrongen op een onderzoek van regeringswege naar de oorlogsmisdaden, begaan door leden van de Nederlandse strijdkrach ten in de periode 1945 1950 in Ne derlands-Indië, zoals de heer J. E. Huetink in een t.v.-uitzending heeft gesteld. schoppen: „De dienstplichtige staat voor de vraag, of zijn militaire dienst een dienst is aan de vrede. Niet allen zullen daarover op rezelfde wijze oordelen. Maar zowel hij die in mi litaire dienst gaat als degene die dat weigert, zal het moeten doen op grond van een doordachte persoon lijke beslissing." Zij erkennen, dat in deze over gangstijd de handhaving van het recht iin de wereld is toevertrouwd aan nationale legers en regionale bondgenootschappen in afwachting van de oprichting van een wereld- gezag. De bisschoppen zien ook een bij zondere taak voor de kleine landen. (VERVOLG VAN PAGINA 1) woond op het ministerie van buiten landse zaken. Daarna gebruikte het gezelschap de koffie op het Witte Huis met de scheidende president Johnson en diens echtgenote- Uitgebreide veiligheidsmaatregelen waren langs de route tussen het Wit te Huis en het Capitol genomen. Dui zenden politiemannen, in hefschroef- vliegtuigen, op daken van huizen, on der de menigte en vooral in de on middellijke omgeving van de belang rijkste figuren, zorgden voor de vei ligheid terwijl langs de route militai ren waren opgesteld. Nixon ging in zijn rede niet in op het Russische aanbod aan de nieuwe regering over beperking van de of fensieve en defensieve raketstelsels te gaan praten. Negenmaal werd Nixons toespraak door applaus onderbroken, maar uit een groep „yippies" tegenover het Capitol klonk enig gejoel. De beëdiging werd vertraagd door gebeden en zang van een koor mor monen van 500 man. Na het verlaten van het Capitool zei oud-president Johnson zijn opvol ger „alle geluk" toe te wensen. „Ik zal voor hem bidden en hij heeft mijn steun". Langs de route tussen het Witte Huis en het Capitol in Washington raakten gisteren 400 demonstranten tegen het Amerikaanse optreden in Vietnam slaags met de politie. Zij riepen: Ho, Ho, Ho Tsji Minh, het be- vrijdingsfront wint" en „weer vier jaren van de dood". Toen de demon stranten de route van de parade trachtten op te komen, voerde de po litie charges uit. Eén betoger werd neergeslagen en twee werden aange houden. DEN HAAG (A.N.P.) Mr. N. C. van Zeist heeft met ingang van 1 mei ontslag gevraagd als directeur van de Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming (N.V.S:H.) en de Nederlandse stichting consultatie bureaus voor huwelijks- en ge slachtsleven. Hij acht zich niet langer in staat de verantwoordelijkheid te aanvaar den voor de wijze waarop beide or ganisaties thans noodgedwongen moeten functioneren. Mr. Van Zeist heeft bij de struc tuurwijziging, resp. de splitsing der beide organisaties ais eerste directeur de spits afgebeten, aldus het hoofd bestuur van de N.V.S.H Het gevolg is geweest dat tal van weerstanden en gevoelens van onlust op zijn per soon werden geconcentreerd. Het ontslag is mr Van Zeist op de meest eervolle wijze verleend. (VERVOLG VAN PAGINA 1) De politie heeft vrij nauwkeurig kunnen vaststellen wat Henk J. tot de fatale woede-uitbarsting heeft ge bracht. De landbouwerszoon leefde de laatste maanden op zeer gespan nen voet met zijn ouders en zijn broer, omdat hij meende dat deze bezwaar hadden tegen zijn plannen om het boerenbedrijfje van zijn be jaarde vader over te nemen. Henk J. was er vast van overtuigd ge raakt dat zijn eigen familie achter zijn rug om land had verkocht, die bij de boerderij hoorde. De landbou werszoon dacht ook dat de familie Klunder, althans de 42-jarige bouw vakker Henk Klunder, bij deze trans actie betrokken was. Vandaar ook dat hij heeft geprobeerd de familie Klunder uit te roeien, een poging die door het potige verzet van de bouw vakker niet lukte. De politie zal overigens nog gerui me tijd nodig hebben om precies vast te kunnen stellen wat zich eigenlijk in die vroege morgenuren van maan dag in de landelijke buurtschap Pos terenk heeft afgespeeld. Men kent alleen de hoofdlijnen van het dra ma, maar men kan nog met geen mo gelijkheid zeggen of Henk J. al lan ger met zijn moordplannen heeft rondgelopen of dat hij zijn woede uitbarsting pas kreeg nadat hij maan dagochtend om 6 uur was opgestaan om zoals elke dag de koeien te gaan melken. In ieder geval staat vast dat Henk J., na te zijn opgestaan, direct een hamer pakte en naar de achter het boerderijtje gelegen stal ging, waar na hij terugging naar de boerderij. In de keuken werd de moeder het volgende slachtoffer. De politie ver moedt dat Henk J. zijn moeder niet alleen met de hamer, maar ook met een nies heeft aangevallen. De verwondingen van de bejaarde vrouw wijzen in die richting. Broer Evert werd het derde slachtoffer. Evert, die niet op de boerderij werkt, lag nog in bed toen Henk J. hem met de hamer verraste. Evert werd door de hamerslagen zwaar gewond, maar hij zag toch nog kans uit bed te komen om te proberen hulp te halen. Vlak bij zijn toen al overleden moeder zakte hij in de keuken in elkaar. Tijdens de eerste verhoren door de politie verklaard» Henk J. dat hij na zijn drie familieleden te hebben belaagd, rustig het huis en de schuur in brand heeft gestoken. „Al les moest weg", verklaarde hij tegen over de politie. Het boerderijtje brandde geheel uit. De schuur kon door de brandweer worden gered. Na de moordpartij in het ouderlijk huis rende Henk J. het smalle land weggetje voor de boerderij op, om naar de buren te gaan. De landbou werszoon was opnieuw gewapend met een hamer, maar het was een andere dan de hamer welke hij in zijn ouderlijk huis had gebruikt. „Toen ik mijn moeder sloeg brak de steel van de hamer. Ik heb toen een andere genomen. Wij hebben nog veel meer hamers in huis", vertelde Henk J. de politie later. Voordat hij het arbeidershuisje van de familie Klunder binnendrong, greep Henk J. eerst nog een mest vork, die tegen het huis tond. Met hamer en mestvork bracht de als een waanzinnige te keer gaande man eerst Riet Klunder zware verwondin gen toe. De man en de drie kinde ren, die op het hulpgeroep in nacht kleding naar beneden waren gerend, kregen toen met de razende Henk J. te maken. Bouwvakker Klunder en twee van de drie kinderen kregen ook steek- en slagwonden, maar deze bleken later niet ernstig te zijn. Na een korte worsteling nam Henk J. de benen. Hij vluchtte de weilan den in naar de boerderij van de fa milie Voskamp, goede bekenden van de familie J. „Roep de politie, want er is thuis iets ergs gebeurd". Een half uur later verliet Henk J. de Posterenk in een wagen van de poli tie van Twello. „Zij kunnen me ha len, als ze maar rustig blijven", had Henk J. de politie via boer Voskamp laten weten.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 9