Moeilijke tijd voor nieuwe Libanese regering ■■I f1000" Italiaanse lentemode staat op zeemansbenen Guerrilla-actie steunen of stoppen AMROLENING KOEKOEK ALS VOORZITTER BP HERKOZEN VORIG JAAR 122.700 NIEUWE WONINGEN 3 voorbeelden: f 62,07 p.m. (18 mud.) f 118,37 p.m. (24 mnd.) f 189,39 p.m. (24 mnd.) llfiill i is fm sis wflif filM siill Cliehabisten Bedreiging Harde tijd Inclerzoek naar wantoestanden in Amsterdamse I rijksinrichting ■SS»».tot (lc stap is een bij nebinnengekomen ano- ■Tvmij l"e geschreven is door Rflt Ij Personeelsieden. Daarin ■h holnf imee' gewag gemaakt B,e praktijken tussen ■|'öiaren en opgenomen jongelui. KT\heeft de heer ?lewarhgH°d!p r°eger een huis Leidse geleerden naar Indonesië Meerderheidsbelan g Philips bij Siemaf Elk bedrag tussen f 700,- en f 10.000,-, Geen kans voor maxi Meerderheid in NBV vóór haven-cao DE STEM VAN DINSDAG 2T JANUARI 1969 9 ïfc Alle prijzen I Tel. 01134-1 Tel. 01153-468 Tel. 01140-2058 E „NOORD" 100-7991/7792 :RS Tel. 04160-4583 N ZN. Tel. 01150-4564 Tel. 01696-2303 Tel. 01170-2255 Tel. 01652-3127 (Speciale correspondentie) BEIROET Libanon heeft een gevarieerd kabinet. Maar de moeilijkheden zijn alles behalve voorbij. Na acht dagen van moeizame arbeid schijnt de nieuwe premier, Rashid Karami, de slinkse acties van 's lands egerende klasse de baas geworden te zijn. Hij heeft de viermans-regering van zijn voorganger weten te ervangen door een eigen „nationale coalitie" van testien man. Ondertussen vinden belangrijker gebeurtenissen plaats aan de zuidelijke grenzen. Leger- en veiligheidsdiensten zijn, gesteund door I de meerderheid van de gevestigde burgerbevolking, wanhopig aan het proberen de Palestijnse guerrilla's af te houden van acties tegen Israël die weer represailles tegen Libanon uitlokken. Alleen als zij daarin slagen kan Libanon hopen de groeiende verwarring in het Midden-Oosten te beperken. druk hebben met protesteren sinds de actie vatn Israël het met eisen ter beëindiging van de confessionele structuur binnen de politiek en met ingrijpende economische hervormin gen. De recente Israëlische raid tegen vliegveld van Beiroet dreigt verregaande binnenlandse politieke en sociale omwentelingen teweeg te hengen, zoals dat ook het geval is [geweest in andere Arabische lan- jen onder het gewicht van Israels pilitaire macht. Het leger en de belangrijke militaire veilig heidsdiensten bepalen de kern van tel probleem. I Het leger in Libanon speelt niet de voorname rol die het in andere Arabische staten speelt. Niettemin is het leger zeer belangrijk. De Isra- Jisrhe „actie van de schande" gaf [liet militaire apparaat een slechte jeputatie zelfs bij die weinig geïn- |resseerden, die gemakkelijk de 'kortkomingen van hun instellin- |eti kunnen tolereren. Zo is het le- ii meer dan ooit erbij gebaat Israël Kn enkel voorwendsel voor een inval te geven. Het leger is dus [>k flink ongerust over het feit dat i Palestijnen deze keer Libanese idem als uitgangspunt voor hun fcües hebben gekozen. Zeer recent is er een toevloed van Berrilla's naar het zuidelijk deel m Libanon gestroomd. Hun aan tal wordt geschat tussen de 300 en 100, hetgeen nog lang niet zoveel is s in Jordanië, maar toch meer dan Knoeg om voldoende moeilijkhe- jn voor Libanon te veroorzaken, penals voor de kostbare nationale Inheid tussen moslims en christe- |a, die elk de helft van de bevol- pg uitmaken. Toen Aboe Ammar, de leider van Bi Fatah, onlangs in Libanon was Tebben de autoriteiten geprobeerd een nieuwe modus vivendi met zijn organisatie te bereiken. Hij gaf Len een wat onduidelijk antwoord. Het staat dus te bezien of, als de onder handelingen op niets uitlopen, het leger geweld zal gebruiken tegen de guerrilla's. Los van de materiële moeilijkheden, is dit politiek gezien een wanhoopsdaad. Maar het leger voelt zich dan ook in een wanhopige situatie geplaatst. Het leger vreest namelijk een vol ledige bezetting van het zuidelijk deel van Libanon. Evenals het le ger voelt ook de burgerlijke elite, dat rijke assortiment van handels- vorsten, familie-patriarchen en godsdienstige leiders, zich niet erg veilig. De man in de straat is niet bang voor zijn mening over het leger uit te komen. Maar de Libanese geze ten burgers schijnen zich te realise ren dat hun positie serieus bedreigd wordt en dat het leger de enige redder kan zijn. Want alleen het le ger schijnt in staat de guerrilla's te verhinderen het land naar een mi litaire confrontatie met Israël te sleuren dit laatste zou hun oude privileges ondermijnen of er zelfs een eind aan kunnen maken. Ook in de Libanon proberen de guerrilla's de kloof tussen regeer ders en onderdanen te vergroten. In Egypte verbanden de studenten de strijdlust voor Palestina met eigen eisen voor vrijheid en demo cratie. In de Libanon verbinden de studenten of al diegenen die het Premier Karami neemt zijn func tie Op als de vertegenwoordiger van „establishment". Maar tegelijkertijd is hij de leidende moslim „Cheha- bist", d.w.z. de rechterhand van ge neraal Fuad Chehab, de vroegere president die nog steeds de voor naamste man achter de schermen blijft. Chehabisme vindt zijn basis in de militaire veiligheidsdiensten die tot een bureaucratie is verwor den, vol bezorgdheid zichzelf te handhaven. Maar de originele en nu weer op geleefde reden van bestaan voor het Chihabisme is de moslimbevolking tevreden te stellen door Libanons verhouding tot de Arabische we reld. Dat betekende in het verleden goede betrekkingen te onderhouden met president Nasser zonder veel kosten. Maar met de neergang van Nasser en de opkomst van de Pa lestijnse verzetsbeweging, beteken de dit dat Libanon op zijn minst bij droeg aan het gewapende verzet te gen Israël. Zo moet Karami het militaire ele ment in Libanon verzwaren, terwijl hij als vertegenwoordiger van de bezorgde establishment moet pro beren de militaire geest goed onder controle te houden. Hij moet de in druk geven de guerrilla goed te keu ren zonder dit ook werkelijk te doen. Dit is een weinig benijdends- waardige taak. Zijn voorganger is zijn functie feitelijk ontvlucht en zelf moet Karami, hoewel hij een man van formaat en van besluit vaardigheid is, zijn taak slechts on der druk van Chehab hebben opge nomen. Karami gaat een harde tijd tege moet nu hij het moet opnemen zo- Beiroet, het financiële centrum van het Midden-Oosten, telt niet minder dan 82 bankinstellingen. Het aantal bankgebouwen is nog veel groter. Het gebouw op de voorgrond is het hoofdkantoor van de Nationale Bank van Li banon. wel tegen de ontevredenheid die in het land terrein wint als tegen de voortdurende twisten in de heer sende klasse. Bezorgd om de geva ren die haar omringen, heeft de oligarchie van geld en erfelijke pri vileges de rijen gesloten om net vol doende ruimte voor de vorming van een nieuw kabinet toe te staan. Maar of het kabinet dit kan overle ven is verre van zeker. Veel hangt ervan af of Charles Helou, de zwakke maar welwillen de president, tot het besluit kan ko men de verscheidene parlementaire fracties over te halen tot een nieu we formule, die sommige van die fracties verre van tevreden zal stel len. En de afgevaardigden kunnen ondanks hun gemeenschappelijke belangen niet vergeten dat van on der af allerlei tegengestelde druk op hen wordt uitgeoefend. Want moet de Libanon zijn wezenlijk christelijk-pro-westerse instincten blijven volgen die tot nu toe de po litiek hebben beheerst, of moet het overgaan tot een essentieel moham medaanse pan-Arabische militante politiek? Moet het, om in directe, praktische termen te spreken, de guerrilla-actie steunen of stoppen? In het verleden heeft de regeren de klasse in Libanon altijd de rijen gesloten om de bestaande orde te bewaren en zijn plaats daarin te verzekeren. Afgezien van een rege ling van de hele kwestie van het Midden-Oosten of wat meer solida riteit aan hun kant, zullen ze dit maal heel wat geluk moeten heb ben er ongeschonden door te ko- (Copyright The Guardian - De Stem) I I 1 ;(Van een onzer verslaggevers) l'STEKDAM De rijksrecher- is in opdracht van de minister I justitie begonnen aan een on to "aar de toestanden in de jjniuhting voor jongens te Am- iau !e bek«Jnd staat als het .«-Hotel en die al vaak in op- U is geweest wegens de vele ^juupinngen, fc JjUden de ambtenaren jon- gedwongen hebben, de verto ner ''-.Pornografische films bij te ■"Hen v»n signaleert voorts ge- Bs van „z^are mishandeling, dief- ■fonde m ijks,eigendommen, onvol- P en Verzorging c°rrup- De schrijver ■^mem blijven, omdat in Tet het r i gei1?,e Personeelsleden zijn weggewerkt KarndPVan de !>rief 2ij" vei" R en L "erzoekschriftencom- van h/t ?ommissie voor Stole let Tweede Kamer. Han- *ing ziin d"ecteur van de in- ambtenaren zwijgplicht fer In taal' dat er minstens Bond 5aai°rnografische film is K'S zouden echter geen Het n'g Zijn geweest- ■Merdak L, Slnds vier iaar 18 iaar 7 J0ngens tussen 14 «ntr -"-wv,nirk.n.tiig var 'Pillen gesteH voor voog- fen, die een°°wr ifugdige delin- J boeten uitzitten geVangenis' ÜfSk Semi™", het men, geruime tijd in beslag ne. BARNEVEl.D (A.N.P.) De heer H. Koekoek is gisteren in Barneveld herkozen als voorzitter van de Boe renpartij. Als secretaris van de Boe renpartij werd aangewezen de heer S. van Marion. Voorlopig werden voorts tot leden van het hoofdbe stuur gekozen de heren Ubak, Van der Waai en Steur. De zeer druk bezochte algemene ledenvergadering van de Boerenpar tij in Barneveld had zich eerder voornamelijk beziggehouden met de behandeling van beschuldigingen aan het adres van het hoofdbestuur, door de heer H. W. J. den Hartog, voor malig lid van de gemeenteraad van Purmerend voor de Boerenpartij. De heer Den Hartog stelde onder meer dat de gang van zaken bij de stemming tot malversaties kan lei den. Verder bepleitte hij de instelling van een interim-bestuur. Voorzitter H. Koekoek stelde dat de heer Den Hartog niet kon spre ken namens de afdeling Zaanstreek- Waterland. „Ik heb helemaal geen zin om te vertrekken", zo stelde de heer Koekoek. „Als de leden mij wil len hebben, blijf ik voorlopig. Ik ben wel bereid geweest heen te gaan als fractievoorzitter. Dat was tijdens de onenigheden met de heer Harmsen". (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG In het jaar 1968 kwamen, volgens voorlopige gege vens van het Centraal Bureau voor de Statistiek, 122.700 nieuwe wonin gen gereed tegen 127.433 woningen in 1967. Het jaargemiddelde van de periode 1962 tot en met 1966 be draagt 99.120 gereedgekomen wonin gen. Volgens voorlopige tellingen is in het jaar 1968 een aanvang gemaakt met de bouw van 127.200 woningen (in 1967 met 134.733 woningen). Eind 1968 waren rond 148.500 wo ningen in aanbouw (eind 1967: 145.016). Het aantal in 1968 gereedgekomen woningen in de provincie Noord-Bra bant bedraagt 19.284, in Zeeland 4.250. DEN HAAG De culturele con tacten tussen Nederland en Indone sië zullen worden versterkt door toe doen van het Koninklijk Instituut voor taal, land-, en volkenkunde. Het in Leiden gevestigde instituut zal namelijk in Djakarta een perma nente wetenschappelijke vertegen woordiging vestigen onder directo raat van dr. J. J. Ras, die een ex pert genoemd mag worden op het ge bied van de Indonesische taal- en letterkunde. Het initiatief is moge lijk gemaakt met een speciale sub sidie van een half miljoen gulden door het ministerie van onderwijs en wetenschappen. De thans als wetenschappelijk hoofd medewerker aan de Leidse universi teit verbonden dr. Ras zal zich in Djakarta vooral bezighouden met de stimulering van de samenwerking tussen Nederland en Indonesië op het terrein van de sociale en geestes wetenschappen. Ook zal hij helpen bij de voorbereiding van gezamenlij ke onderzoeksprojecten en de onder linge uitwisseling van onderzoekers. Nog in de loop van dit jaar zal ook drs. A. C. M. Peeters naar In donesië vertrekken, die zich spe ciaal zal richten op opsporing en on derzoek van belangrijke vaklitera tuur. EINDHOVEN (A.N.P.) De Duit se Philipsorganisatie heeft een meer derheidsdeelneming verworven in Siemag Feinmechanische Werke G.m. b.H. in Eiserfeld-Sieg (West-Duits- land). Tegelijkertijd is de naam van deze onderneming veranderd in: Philips Electvologica G.m.b.H. (ADVERTENTIE) In die 18 mnd betaalt u: 18xf 62,07=f 1117,26. Dat is f 117,26 aan financieringskosten, incl. rente, vergoe ding admini'stratiekosten en overlijdensrisico. Dus maan delijks ca. f 6,50. f2500,- In die 24 mnd betaalt u: 24 x f 118,37 f 2840,88. Dat is f 340,88 aan financieringskosten, incl. rente, vergoe ding administratiekosten en overlijdensrisico. Dus maan delijks ca. f 14,20. f4000,- In die 24 mnd betaalt u: 24 xf 189,39 f4545,36. Dat is f 545,36 aan financieringskosten, incl. rente, vergoe ding administratiekosten en overlijdensrisico. Dus maan delijks ca. f 22,70. Komt u eens langs bij de Amsterdam-Rotterdam Bank in uw buurt. (Bellen of schrijven mag ook!) Wij vertellen u graag alles over de bedragen die u kunt lenen (elk bedrag tussen f700,- en f 10.000,-), over het aantal terugbetalingstermijnen, over de kwijtschelding bij overlijden. Een uitgebreide folder met alle inlich tingen en tarieven ligt voor u klaar. Als u daar de voorkeur aan geeft kunt u deze folder ook opvragen bij Postbus 342, Amsterdam. EEN SERVICE VAN DE AMSTERDAM-ROTTERDAM BANK (Van onze moderedactie) ROME Toen Jacqueline Kenne dy de wereld verbaasde met haar tweede huwelijk, droeg de jurk waar mee ze de gebeurtenis vierde de naam van een Romeins ontwerper, Valentino. Dat heeft niet alleen deze ontwerper, maar andere Italianen met hem in het nieuws gebracht cn daardoor zijn naast de „gewone" jour nalisten vele andere hier in Rome aanwezig. Ook enkele Fransen, wat buitengewoon is. Het gedrang in de Romeinse salons is dan ook zeer groot. Gelukkig wordt een en ander vergoed door mooi lenteweer. Ideaal om naar lentemode te kijken. Ook al is die eerder bedoeld voor wie de kans krjjgt het vasteland de rug toe te keren en te genieten van de ge noegens die zon, zee en strand te bie den hebben. Wij kunnen deze voorliefde ervaren :r. de nieuwste creaties van Romeinse modeontwerpers. Veel modellen zijn uitgevoerd als broekmodellen, terwijl de ragfijne japonnen en jurken tot de zeldzaamheden behoren'. Wij zagen veel gabardine en lichte crêpe. Be drukte stoffen zijn zeldzaam, effen kleuren in de meerderheid; wit op de eerste plaats. En andere snufjes horen eveneens thuis bij de wereld van de zee. Valentino begon zijn show met een reeks heel-witte broek-ensembles, bestaande uit een lange broek, tuniek en met daaroverheen een mouwloze mantel. Daarna was marineblauw aan de orde gevolgd door babyblauw, wit-en-zwart, en tenslotte koraal- rose en rood. Daarmee was zijn kleurengamma uitgeput. Terwijl de variatie: broek gehelen en ensembles met alleen jurk en mantel, of kostuums met klokrok- ken en soepel-aanliggende vesten in die tinten herhaald werden. Ook voor de avond: lange kleren. Of gastvrouw pyjama's, versierd met steeds weer kerende koraaljuwelen, in de vorm van zeesterren. Of met de overal aan wezige „v" van Valentino die (soms tot vervelens toe)op ceintuurs, kno pen, schoenen, ingeweven stoffen en in de kousen aan te treffen was. De kousen vormen een hoofdstuk apart, omdat ze verweven zijn met de kost bare motieven, bloemen, kant. ster ren, noppen, enz. Indien Jackie een nieuwe uitzet wenst voor haar volgende cruise be hoeft ze niet lang te zoeken. Hij ligt compleet ter beschikking te Rome. En er is zelfs een mannequin die iets van haar weg heeft en die daarom door de televisie onder „vuur" ge nomen werd. Wie op maxie-kleding gewed heeft, zit er naast. De lengte blijft boven de knieën. Voorstanders kunnen ver heugd zijn. In zoverre natuurlijk dat een lange broek onder het zomermo- del gedragen wordt, wat de mogelijk heden van de nieuwe zomermode ver groot. Ook de specialisten die voorspelden dat de mode deze zomer dunnetjes zou zijn hebben het mis. Tenminste in Italië. Tot nog toe zijn slechts en kele ontwerpers in die „val" getrapt. Zelfs al kon Tiziani vertellen dat hij „zoveel huid als mogelijk wilden la- zien", de resultaten blijven meestal binnen het gevoeglijke. Waar door vensterruit-motieven (alleen de ruit, zonder weefsel middenin) de huid te bespeuren valt, is deze verborgen on der goedzittende collants. De ontwerpers zijn zich vermoede lijk bewust dat met kleren hun be roep staat of valt, en ze doen hun best om de elegantie, met het com fort, te laten zegevieren. De Alta Moda shows te Rome be gonnen eigenlijk met die van de he renkleermakers. Nergens zagen we tot nu toe zoveel kleur, fantasie, nieu- wigheidjes en durf als bij de heren kledij. Pastelkleuren, bedrukkingen borduursels, galons, sjaals, frappante hoeden, allerlei broeklengte's, hem den tot de heupen helpen mee om het beeld van de huidige mannen mode volledig te wijzigen. Ten min ste die van de avantgardisten. Van hun kledij dringt steeds we] een klei nigheid door tot de traditionalisten. Wat men voorzien had voor de dames, manifesteert zich hier voor de heren: zo weinig mogelijk weefsel, zo veel mogelijk huid. De piraten van destijds zijn bezig wraak te nemen en beginnen bezit te nemen van onze gecultiveerde wereld Het kan inderdaad veranderen. c#1 13 Het doet je als burger van een klein land als het onze toch wel wat wan neer je ziet hoe de commandowisse ling van een zo groot land als de Verenigde Staten, in zijn werk gaat Johnson is plotseling nergens meer, gewoon een ex-president, en op zijn best een rancher in goede doen. En Nixon is zo'n beetje de machtigste man ter wereld, tenminste op het westelijk halfrond. Op zo'n eerste dag kun je eigen lijk niet gewoon spreken van mijnheer de president Nixon, maar op zijn minst van mijnheer zojuist de geïnau gureerde president. Wie niet beter weet denkt hierbij waarschijnlijk aan zoiets als mijnheer de in het zuur gezette president. Niet waar, je denkt onwillekeurig aan augurken. Nixon: augurk. Hebt U het ook gelezen? Mao schijnt nou zielf ziek te zijn. Neen, geen griep, als we de berichten die niet komen, mogen geloven. Zijn opvolger, Lin Piao, staat al klaar om in te vallen. Als U het mij vraagt, raken we daarmee van de wal in de sloot. Stel je voor, alleen de naam al: Piao-griepl In Harlingen heeft de griep geze gevierd. De dagnijverheidsschool Oranje-Nassau aldaar heeft de wei nige nog niet besmette leraren en leerlingen naar huis gestuurd en de school gesloten. Het rode virus, vrien den! Hoedt UI Als ik een van de vier Beatles was, zou ik me geen zorgen maken over onderlinge ruzie of verwijdering. Ze kunnen toch nog altijd ieder voor zich beatles gaan gevent Op een of andere school. De AR-radicalen blijven hun partij trouw. Voorzitter Veerman: een PAK van mijn hart. Behalve .het eiland MAN krijgen we nu ook al een SUS-eiland. De twee Russische kosmonauten die in de ruimte van de Sojoez-5 in de Sojoez-4 zijn overgestapt, hadden een stapel kranten en brieven bij zich van de familie van Sjaralov, die he lemaal alleen in de Sojoez-4 had ge zeten. Sjaralov heeft beloofd de vol gende reis terug te schrijven. Studentenpastorale. Of het nu Johnson is of Nixon, het draait in beide gevallen uit op de ON van Saigon. Gelezen: De in de plaats van de vroegere omzetbelasting gekomen BTW heeft meer weg van een soort afzetbelasting. En dit is een denkertje, dat ik er gens heb gepikt. Het is een oer-Wes- terse wijsheid: wat niet eet dat niet deert. Soms is het verbazingwekkend hoe mensen met lichaam en ziel achter hun overtuiging staan, er a.h.w. één mee zijn geworden. Dat realiseer je je bijvoorbeeld als je leest dat VARA- voorzitter J. B. Broeksx linkshandig Wat Schmelzer is, laat ik uit de mocratisch respect nu maar eens over aan Uw eigen politieke keuze: rechts- of alleen maar handig. Gisteren liep mijn buurm.an zijn baas tegen het lijf. Hij (de baas) was razend en brulde: Je kunt me met die rot-krant van jou nog meer ver tellen. Ik zeg je dat het minstens 6-0 voor mij is. Mijn buurman moet overwerken, de hele week. Gemeente Borssele: de Péchineut. MERIJN UTRECHT (A.N.P.) Een grote meerderheid van de bij de Neder landse bond van vervoerspersoneel aangesloten havenarbeiders is vóór ondertekening van de nieuwe haven- c.a.o. (7 pet. meer loon en een dag vakantie meer), waarover partijen het onlangs eens zijn geworden. De ongeveer 10.000 bij de N.B.V. aangesloten havenarbeiders hebben per referendum hun oordeel gegeven over het onderhandelingsresultaat.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 7