leer grote kans op [zwakzinnigen- internaat in Clinge CWAFD Forse eis tegen kruidendokter Griep? Veitaiihefti ASPIRINE Junior werkt snel en zeker huw wellicht nog dit jaar egenwachtstation bij leelandbrug lodern uitgerust A™orM.OOoTto.55.itdiePen INDUSTRIEëN IN ZUID-SLOE KVP praat met douane agenten Steun voor Pechiney TWEEMAAL DRIE WEKEN papier wo r uw pen 248.- tot798.- JiEVENJAREN- ILAN VOOR I BELGISCHE iEEHAVENS Tob niet langer. Ruil uw oude naaimachine in. Schaf u de moderne Pfaff aan. Pfaff Naaimachinehuis W. RIKKEN N.V. „Kletskop" W\?Ige,nJ0; dokken 105- In Zeeland 20 man Schaap met 5 poten Noodpaviljoen Samen Hunter Douglas Paasvee-expositie op 27 februari Gezien Onbewust Hysterie Verdovende middelen U. de Windt verslaat kampioen A.v.d.Gazelle 20 DE STEM VAN DINSDAG 21 JANUARI 1969 2 FLESSEN NU (ADVERTENTIE) Bij aankoop van een Pfaff zigzag-machine kan immers in de meeste gevallen uw oude naaimachine, ongeacht welk merk, worden ingeruild! Bespreek deze mogelijkheid eens in een Pfaff-zaak. ONS ZIGZAG-PROGRAMMA LOOPT VAN ELEKTRISCH, COMPLEET MET KOFFER BERGEN OP ZOOM: Kortemeestraat 17 TERNEUZEN: Nieuwe Diepstraat 23 Verder verkrijgbaar bij: tel. 01640-5878 tel. 01150-2294 A, C. BASTIAANSE i H. A. DE BREUCK G. HEMELAAR: G. HEMELAAR: Papegaaistraat 4, Goes B. F. v Waesberghestr. 16 Hulst Nieuwendijk 29, Vlissingen Langeviele, Middelburg tel. 01100-7476 teL 01140-2215 tel 01184-3729 tel. 01180-5241 MTGENE. Veertien wegen- ihtstations heeft de A.N.W.B. in li Nederland. Dertien ervan zijn elkaar gelijk. Eén station wijkt het normale patroon af. Dat is wegenwachtstation bij de Zee- idbrug. luist die ligging bij de brug is er oorzaak van dat dit station anders de andere. Het station heeft perse extra's boven de normale trusting" van een wegenwacht- |tlon. i beschikt dit station over een rover: een groot geel gevaarte, armee defecte voertuigen kunnen i weggesleept of weggeduwd, "'"t er namelijk op de Zeeland-; [ug een auto, die door pech of een feval te kennen geeft: ik stop, doe gzelf maar, dan staat zo'n automo- ist daar. Te midden van hevig (Kuierende auto's waarschijnlijk, iet op de vrij smalle brug hoeft lt veel te gebeuren, of het verkeer geheel of gedeeltelijk gestremd. Ee automobilist hoeft niet lang aan ju lot overgelaten te worden, als tenminste zelf zo snel mogelijk i „kletskop" inschakelt. Kletskop e naam die de Zeeuwen, volgens r A. J. M. Mosheuvel, chef van (Van een onzer verslaggevers) I vuiRwSrL 0p eVn bijeenkomst Centrum voor Economische I «Sociale Studies (CEPESS) is een Iim„'aïe!1'>'an voor Ge Belgische ■ras bekend gemaakt. Het plan Ü.n aan Ge havens van en> '"ent en Zeebrugge voor 'ÓS™'3" bi,'na anderhalf mil" IrT? 'le' ?'an' n'e* een officieel ma» aanvaard ontwerp JcrwbTn belang ervan niet al n: de CEpESS is het CVP snU? T.a" de ^gevingspartij 'lenrlm bijeenkomst, waar de ooond ^gfschiedde- werd bij- Ce Saoo ministers Bertrand Hstuur en het voltallig CVP- (in'am'i°-D,Va'' de v°igende wer- intwero. re"en guldens) sk 280 sTuiV^er0Ver: sluis Baal" Pingen(5 nnnTn7a?!'t 35; ont" 'l brueven ha') 140: kanaa4 (Plan Verschave) ha'> ,?5 wegen 16Ö! [po ha.) 40- a Stn: onteigeningen 40' dokken, wegen, edgl. de wegenwacht, hebben bedacht voor de praatpalen op de brug. Via zo'n praatpaal kan een in nood verkeren de automobilist contact krijgen met het wegenwachtstation aan het be gin van de brug bij Kortgene. Een wegenwachter is zodoende in staat van achter zijn bureau de auto mobilist instructies te geven. Hij zal hem bijvoorbeeld zo mogelijk één rij baan op de brug voor het verkeer vrij te maken of te houden. Naar gelang de aard van het onge val op de brug zal de wegenwacht te hulp komen of met de auto, de land rover, of desnoods op de brommer. Want is alle verkeer op de Zee- landbrug gestremd, dan kan ook een wegenwachter niet met zijn auto op de plaats des onheils komen. Vandaar die brommer, waarmee hij over het fietspad naar het pech- of ongeval kan gaan. Zo nodig kan er achter de landrover ook nog een brandspuit worden ge koppeld. De spuit is echter nog nooit gebruikt. Ook de bromfiets is uitge rust met brandblussers en natuurlijk een verbandkist en gereedschapstas. Volgens de heer Mosheuvel wordt er vrij veel gebruik gemaakt van deze praatpalen op de brug. De heer Mosheuvel, de man van de cijfers, vertelt dat van de 435 mensen, die in totaal bij de wegenwacht wer ken, er 20 werkzaam zijn in Zeeland Ze „opereren" allemaal vanuit dat ene wegenwachtstation in Zeeland bij de Zeelandbrug. Een gebouw, met een kantoor, een keukentje annex verbandkamer en een garage voor het eigen onderhoud van de wagens. De wegenwacht heeft in Zeeland 15 wagens rijden, dag en nacht. Er wordt gewerkt in een drieploegen dienst. X Dat er voortdurend werk aan de winke] is voor de wegenwachters, blijkt wel uit het aantal storingen, dat jaarlijks wordt verwerkt. In 1968 waren dat er 380.000 in heel Neder land, hetgeen neerkomt op ruim dui zend gevallen per dag. Volgens de heer Mosheuvel moet een wegenwachter een schaap met vijf poten zijn. Het gaat er niet al leen om, dat hij een goede monteur is; hij moet eerste hulp kunnen ver lenen, wanneer het gaat om persoon lijke ongelukken. En hij moet vooral ook correct en vriendelijk tegen de mensen zijn. Het aanbod van perso neel bij de wegenwacht is groot, de selectie echter zeer streng. Eigenlijk heeft men nog het liefst robuuste mannen, van die breedgeschouderde, omdat die de mensen meer vertrou- en inboezemen dan nietige figuren. Maar bij de wegenwacht weet men ook wel dat iemands kwaliteiten niet in de omvang van zijn gestalte zitten. Overigens zullen de wegenwachters eind februari allemaal in een nieuw uniform worden gestoken, helemaal groen. En dan is er nog iets wat liet sta tion bij de Zeelandbrug wel en één van de andere dertien stations niet heeft: een openbaar toilet. Mensen in nood verkeren nu een maal vaak in „hoge nood". Dus ook op dit gebied service van de A.N.W.B. (Van een onzer verslaggevers) HULST De kans is zeer groot dat een definitief internaat voor Zeeuwsch-Vlaamse zwak zinnigen (zowel kinderen als volwassenen) zal worden ge bouwd in de gemeente Clinge. Hiermee zullen de noodpaviljoens achter het St.-Elisabethzieken- huis te Sluiskil, waar thans de patiënten worden verzorgd, wor den vervangen. Het bestuur van de stichting De Sterre, die zich sinds 1962 inspant voor de verzorging van zwakzinni gen, heeft goede hoop dat in de loop van dit jaar nog met de bouw van het internaat kan worden begonnen. In het nieuwe gebouw zullen circa 200 patiënten verpleegd kunnen wor den. Met uitbreiding wordt rekening gehouden. De tekehingen voor het nieuwe in ternaat worden gemaakt op het archi tectenbureau Swinkels en Salemans in Maastricht. Gebouwd zal worden volgens een zogenaamd stratenplan. D.w.z. dat de paviljoens langs de straat worden gebouw. Tussen deze paviljoens komen de gebouwen voor' de directie en administratie, de keu ken, en therapie- en andere afdelin gen. Voorlopig zullen er drie pavil joens worden gebouwd, ieder te ver delen in zes woonruimten. Elk pa viljoen biedt ruimte aan 52 patiën ten. De kosten van een paviljoen worden becijfert op circa 1,25 miljoen gulden. Aanvankelijk lag het in de bedoe ling het vaste internaat te bouwen tussen Zuiddorpe en Overslag in het buurtschap De Sterre, waar de stich ting naar genoemd is. In verband met de industriële expansie in de men daarvan afgezien. Er werden Zeeuwsch-Vlaamse kanaalzone heeft toen mogelijkheden gezocht in het gebied tussen Hulst, St. Jansteen en Clinge, waar de industrialisatie geen vat op zal hebben. In de noodpaviljoens van De Sterre in Sluiskil heeft men voor elke twee en een halve patiënt (in totaal 75) een verzorgster. Er wordt naar ge streefd in het nieuwe internaat op iedere patiënt een personeelslid te hebben. Er zal in het nieuwe gebouw plaats zijn voor ongeveer 200 personeelsle den. Het tijdelijke internaat in Sluis kil, dat bestaat Uit drie paviljoens, heeft tot nu toe zeer goede diensten bewezen, vooral omdat men hier de tijd heeft gehad de zwakzinnigezorg op een meer wetenschappelijke wijze te beoefenen. Nog niet zo lang gele den was het iedereen mogelijk een internaat voor zwakzinnigen te be ginnen. Nu wordt met wettelijke nor men gewerkt. (Van een onzer verslaggevers) ZUNDERT Een vertegenwoordi ging van de douane-agenten heeft op 29 januari in Den Haag een gesprek met vier leden van de KVP-fractie in de Tweede Kamer. Het gesprek zal gaan over de onzekere toekomst van de douane-agenten. Namens de KVP zullen aanwezig zijn de heren dr. H. van den Heuvel, J. Maenen, drs. H. Notenboom en drs. Th. Wes terterp. DE STEM heeft er al eerder op gewezen, d'ait de positie vain de dou arie-agenten in Brabant, Zeeland en Limburg bijzonder onzeker is. Sinds de invoering van de BTW hebben zij minder werk en minder inkomsten. Bovendien verslechtert hun positie door bet geleidelijk wegvallen van de grenzen binnen EEG en Benelux. Door het steeds groter wordende aan tal importeurs, dait een vergunning aanvraagt om de BTW in het binnen land te mogen betalen, is de rol van de douane-agent als „voorschieter van omzetbelasting" onbelangrijk gewor den. Daarnaast zijn er noig twee fac toren, die de toekomst steeds onzeker der maken: De beruchte lijst A, waarop de goederen staan, die aan de grens niet meer aangegeven mogen wor den. De lijst is nu beperkt, maar uitbreiding ervan onder druk van het bedrijfsleven zou voor de dou ane-agenten fataal zijn. De vergunning tot het mogen doen van mondelinge aangifte, waar mee het invoerdocument komt te vervallen. Opvoering van het aan tal vergunningen (nu 100) bete kent eveneens de genadeklap voor de agenten. „- V. V - V liJÉpiM# In de zeehaven lissingen- Oost (Zuid-Sloe) zijn reeds ge vestigd de reparatiewerf van De Schelde (de S.), Hoechst (H. 1) en Billiton (B.). Péchiney zal zich in het noordelijk deel van de haven vestigen (P. 1). H. 2 en P. 2 geven de toekom stige uitbreidingen van respec tievelijk Hoechst en Péchiney aan. De stippellijn laat zien in welke richting het havengedeel te zal worden uitgebreid. (Vervolg van pagina 1) De regering heeft Péchiney een subsidie toegezegd, waarvan de be windsman de hoogte niet wil noemen, omdat dit anders als minimum zou kunnen gelden voor subsidiëring van mogelijke andere toekomstige projec ten. „De moeilijkheid is", aldus mi nister De Block, „dat er in EEG-ver- band wel normen voor de subsidië ring bestaan, maar dat sommige part ners zich daaraan niet houden. Ik heb me er wel aangehouden", zo voegde hij er aan toe. Al deze factoren hebben uiteinde lijk Péchiney doen besluiten zich aan het Sloe te vestigen. De aluminium- fabriek zal worden gebouwd in twee fasen. Na de eerste fase zal de pro- duktiecapaciteit 75.000 ton alumini um per jaar bedragen; later zal zij worden uitgebreid tot 150.000 ton. Men verwacht, dat men met het bouwrijp maken van de terreinen in 1970 gereed zal zijn. Daarna begint de bouw, waaraan 600 man werk zul len hebben. De eerste fase zal gereed moeten zijn eind 1971, begin 1972. Tegelijk met de beslissing van Pé chiney is bekend geworden, dat het Franse concern gaat samenwerken met Hunter Douglas/Laagland en met de Nederlandse Aluminium Maat schappij- De directie van deze twee ondernemingen hebben meegedeeld, dat zij door deze samenwerking een verbetering van hun economische ba sis kunnen bereiken. Het zal huns inziens mogelijk zijn het potentieel van de twee bedrijven aanzienlijk uit te breiden. De directies merken op, dat zij er door deze samenwerking in zijn geslaagd deel te nemen in een naar hun idee voor ons land essen, tiële basisindustrie. De Hunter Douglas-groep heeft haar hoofdkantoor in Montreal in Canada en fabriceert aluminium ge bruiksartikelen, aluminium produk- ten voor de bouw en metaalbewer- kingsmachines. Zij heeft vestigingen in 85 landen, ondermeer in Neder land, waar zij haar Europese hoofd kwartier heeft in Rotterdam en een fabriek in het Groningse Leek. Te zamen werken hier ruim 1100 men sen. Het voornemen bestaat zich ook in Bergen op Zoom te vestigen. Daar naast heeft zij nog een aantal doch terondernemingen in Nederland. De Nederlandse Aluminium Maat schappij in Utrecht wilde al kort na 1945 met Péchiney samen een elek- trolysebedrijf stichten, maar van deze plannen is toen niets gekomen. De di rectie acht de nu aangekondigde sa menwerking met Péchiney en Hun- ter Douglas/Laagland van groot be lang voor de verdere ontwikkeling van de industrie van halffabrikaten in Nederland. (Van een onzer verslaggevers) DEN BOSCH De Bossche Paas veetentoonstelling, die de afsluiting vormt van alle in Nederland te hou den paasveetentoonstellingen, zal dit jaar op donderdag 27 februari in de Brabanthalen gehouden worden. De Bossche paasvee-expositie is de groot ste van het land en trekt vooral veel belangstelling uit België. (Van een onzer verslaggevers) DEN BOSCH „Van de Moosdijk heeft vaker terecht gestaan voor het onbevoegd uitoefenen van de genees kunde. Hij is er niet mee opgehou den. Ik acht het noodzakelijk, dat de maatschappij wordt beschermd tegen figuren als „wonderdokters", of „kruidendokters", zoals Van de Moosdijk. Ik vraag tweemaal drie weken hechtenis", aldus de officier van justitie, mr. J. Peynenburg gis teren voor de rechtbank in Den Bosch. Daar stond in hoger beroep terecht zoals de rol vermeldde „krui denhandelaar" Wilhelmus, Josephus, Antonius van de Moosdijk (42), we gens het tweemaal onbevoegd uitoe fenen van de geneeskunde. Volgens Van de Moosdijk zelf zou dat wel zijn meegevallen. Op 8 augustus van het vorige jaar had zijn advokaat bij de kantonrechter in Eindhoven echter- alles toegegeven. Nu moest de rechtbank de bekente nis uit zijn mond trekken. „U hebt gelzegd, dat de kruiden een genees kundige werking hebben", stelde pre sident mr. Th. van Geense. Van de M.: ,.Dat is min of meer niet zo". Pres.: „Wat is dat voor nonsens. Waarom verkoopt u dan kruiden?" Van de M.: „Ja, van kruiden kan iemand natuurlijk beteren". Pres.: „De vrouw, door wie u werd geroepen, dacht dat ook". Van de M.: „Haar man leed aan een kwaal. Die vrouw wist dat haar man ongeneeslijk ziek was. Ik heb de kruiden gegeven om hem even de suggestie van een verbetering te la ten hebben. En zo is het gebeurd. Het was om die man z'n pijn wat te verminderen". In één oogopslag had Van de Moos dijk gezien dat de patiënt een nier aandoening had, iets aan de blaas en aan de knieën. ,,Uw hart en lon gen zijn slecht", orakelde hij ver der. Hij wist, dat de man en vrouw ten einde raad waren: huisdokter en ziekenhuisspecialist hadden de man „opgegeven". „Er is geen dok ter die u beter kan maken, maar ik wel", had de „kruidendokter" ge zegd, zo vertelde de rechtbankpresi dent. Het aanvankelijke hardnekkige ontkennen „dit is helemaal nieuw voor mij" hielp Van de Moosdijk niet. Uiteindelijk: „Er is natuurlijk wel een verhaaltje gemaakt, daar. Het kan zijn dat ik iets over een blaas- aandoening heb gezegd". De presi dent ging diep in op de advertenties in plaatselijke weekblaadjes, die de suggestie gaven redactionele repor tages te zijn. „Een kras staaltje", vond mr. Van Geense. ,,Ze sloegen wel in. En ach, er ko men bij mij zoveel verslaggevers. Ik vond het wel aardig om ze over mijn gaven te vertellen. Ik zag er wel geld in", verklaarde Van de Moos dijk, nog steeds suggererend, dat de advertenties objectief verslaggevers- werk zouden zijn. „Ik had onbewust bij mijn geboorte talenten meegekregen, waar de men sen gebruik van willen maken, zelf doe je er een praatje bij." „U laat zich graag die suggesties aanleunen" vond mr. Peynenburg. „Zonder moedwil", probeerde verdachte. „Door het suggereren maakt u hoge omzetscores. Ik begrijp wel waarom de mensen naar u toekomen", deelde president mr. Van Geense mee. „Een klare zaak", stelde de offi cier later in zijn requisitoir. „Hij heeft de kruiden als geneeskundig middel aangeprezen. Hij zou zich zelf te kort doen als hij zijn kruiden op andere grond zou hebben ver kocht; dat zou ongerijmd zijn", al dus mr. Peynenburg, die sprak over „de opkomst, de feiten en de afgang van Van de Moosdijk". Ondanks de nadrukkelijke toezeg ging van de rechtbankpresident, dat de later gevolgde tv-affaire buiten deee rechtzaak zou worden gehouden bestond het pleidooi van mr. Van Bakel vrijwel geheel uit afkeurings- kreten naar aanleiding van de „Vuist". Hij sprak over een „nationale hys terie". „Er is politie-bewaking op het erf rond Van de Moosdijks huis. Er wordt zelfs op zijn chauffeurs ge schoten. Men zegt dat hij multimiljo nair is, maar hij is aan de bedelstaf geraakt, allemaal door een kwartier televisie. Deze zaak is belangrijker geworden dan het Apolloproject", vond mr. Van Bakel. President mr. Van Geense interum- peerde: „U hoeft hier niet over te spreken. Er wordt geen voorlezing gedaan vhn de lachwekkende adhe- siebrieven, die voor de rechtbank zijn binnen gekomen". „We moeten de zaak zuiver zien", zei mr. Van Bakel. waarna hij ove rigens betoogde, dat er hier te lande wel geaborteerd kan worden, hij sprak over pornografie en marihu ana. Hij haalde aan dat wielrenner Anquetil, prinses Paola en Paus Jo annes XXIII in zuid-Frankrijk een „kruidendokter" hadden bezocht. „Mijn cliënt heeft niets. Een huis met 100 procent hypotheek, hij heeft met 50.000 gulden verlies zijn bestelwagens moeten verkopen. Men wil een medemens vernietigen. Met het algemeen belang als voorwend sel kan men rellen zoveel men wil". .,Het is zijn bedoeling niet om de wet te overtreden .De mensen vragen naar zijn kruiden, niet naar Van de Moosdijk". „De vrijheidsstraf is ver schrikkelijk. Van de Moosdijk is een gekwelde, vernederde en geteisterde man" aldus mr. Van Bakel. Uitspraak op 3 februari. (ADVERTENTIE) In uw blad las ik de kritiek v.d. Amsterdamse officier van justitie mr, v. Renesse, i.z. publikaties en uitspra ken over het al of niet schadelijk zijn van bepaalde verdovende mid delen. Zowel in deze publikaties als in de betreffende radio-uitzendingen, werd door bepaalde personen ver klaard dat het gebruik van deze mid delen, zoals Ind. hennep, hasjesj en zelfs L.S.D., niet schadelijker zouden zijn dan b.v. roken en het gebruik van alcohol. Zweden werd door de ze lieden als het utopia van verlich te geesten beschouwd, omdat daar het merendeel van de verdovende middelen, dank zij de overheid, ge makkelijk verkrijgbaar waren. Ook werd erop gewezen dat als gevolg hiervan, zich in Zweden tot dan toe, geen moeilijkheden hadden voorge- daan. De laatste maanden is dit verlichte Zweden met z'n gepolijste welvaart, maar ook met een van de hoogste percentages aan zelfmoorden, even wel opgeschrikt door een onstellend hoog aantal sterfgevallen; speciaal onder de jongeren, tengevolge van het overmatig gebruik van narcoti cum. Men spreekt hier zelfs van een epidemie. Hoewel geen officiële cij fers beschikbaar zijn, schat men in medische kringen het aantal doden op 100 a 200 per maand. Zuiver zijn deze cijfers niet, omdat hierbij ook inbegrepen zijn de gevallen van het gezamenlijk gebruik van alcohol en narcoticum. Maar dit maakt naar mijn mening weiniig verschil uit! Het hele incident bereikte zijn cli max, toen een in Zweden populaire jongedame, enkele dagen nadat zij als de Zweedse kerstfiguur „Lucia" voor de t.v. was verschenen, even eens de dood vond door het gebruik van narcoticum. Onder druk van de openbare opinie, kwam daarna het Zweedse parlement in speciale zit ting bijeen, waar toen wetten zijn aan genomen, om de distributie van nar coticum nauwer aan banden te leg gen. In de buitenlandse pers, radio en t.v. zijn aan deze gebeurtenissen in Zweden uitvoerige commentaren ge wijd. Men zou nu verwachten, dat ook in Nederland, na de misleidende voorlichting, spoedig een rectificatie zou volgen, met verwijzing naar de gebeurtenissen in Zweden. Immers in deze tijd zijn er opk in Nederland veel mensen; ook jongeren, die gees telijk niet opgewassen zijn tegen de problemen van deze tijd. Als hun nu door z.g. deskundigen gesuggereerd wordt, dat het gebruik van narcoti cum niet schadelijker is dan roken of alcohol, dan zullen velen dit ge loven en vergetelijkheid zoeken in het gebruik van narcoticum, met evenals in Zweden fatale gevolgen. Maar tot nu toe heerst er in de krin gen, die verantwoordelijk zijn voor deze misdadig misleidende voorlich ting een ijzig zwijgen. Wat ons parlement betreft, waar men soms uiterst kritisch is als het om onbenullige zaken gaat, moeten de eerste vragen over deze smerige voorlichting nog gesteld worden. Het schijnt niet tot onze parlementa riërs te zijn doorgedrongen; zelfs niet bij de meeste radicalen, dat de ze vorm van valse voorlichting via indringende publiciteitsorganen als radio en t.v. een groot gevaar be tekent voor de gezondheid en het geluk van onze medemensen! Maar- waarschijnlijk is bovengenoemde kwestie, politiek gezien, niet specta culair genoeg. Of is „verantwoorde lijkheid" nu ook al een vorm van conservatisme geworden? BREDA, TH. M. WALLEBROEK (Van onze correspondent) OOSTBURG In de strijd om de biljarttitel vain W.Z.-Vlaanderen on dervond kampioen A. v. d. Gazelle, dat het met hotelier Urb. de Windt op eigen veld slecht kersen eten is. De na de eerste helft nog ongeslagen kampioen kon het in die eerste partij van de tweede ronde tegen De Windt niet bolwerken. I. Verhage (Ndeuw- vliet) stoat na zijn laatste partij vlak achter v. d. Gazelle op de ranglijst. A. Versprille, P. H. Wage en E. d. Hinneman blijven gevreesde spelers in de competitie. UW KIND VERWACHT- HULP. tabletten fl.05

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 5