SPREEKVAARDIGHEID Balansopruiming 0TS-SP0RT vêGê THEETASJES HONING EURODROP VELUWSE RUItli DOPERWTEN II GROENTE en FRU f f f laatste mededeling gemeente PROPER TIMMERMAN Van Dissel vertegenwoordigers(sters) M, INSTITUUT RHETORICA 10 korting weggeefprijsjes UW ADVERTENTIE BELANGRIJK NIEUWS Herenbanden en buikbanden V. d. WALLE- BLOMMAERT Extra verdiensten! GEMEENTE VUSS1NG1N Hard werken garandeert 'n goed salaris Kassières/Verkoopsters Promotie Bon Tapijtreiniger voor U nog steeds 75 ct. DE STEM SUPER KOOPCLUB MODE F0RN0VILLE 4 DE STEM VAN DINSDAG 21 JANUARI 1969 In de vrede van Christus is naar een beter leven overgegaan, na een langdurig en geduldig ge dragen lijden, gesterkt door het Sacrament van de zieken, in de leeftijd van 66 jaar, onze zorg volle en onvergetelijke man, vader, grootvader, broer en oom KAKEL LEOPOLD VAN DEN ENDE echtgenoot van Cornelia A. M. M. van Wesemael Wij vragen uw gebed voor onze dierbare over ledene. Hulst: Cuyck: C. A. M. M. van den Ende van Wesemael M. J. Th. Adriaansens-van den Ende W. A. M. Adriaansens Monique Guido Gijsbert Wim Janine Familie van den Ende Familie van Wesemael. Hulst, 18 januari 1969 Burg. Fr. van Waesberghestraat 24. De plechtige uitvaart zal plaats hebben op woensdag 22 januari te 11 uur in de Basiliek van de H. Willibrordus te Hulst, waarna bijzet ting in het familiegraf op het r.-k. kerkhof al daar. Samenkomst heren om 10.30 uur in „De Biaauwe Hoeve" te Hulst, waar de overledene ligt opge baard in de Chapelle Ardente. Dinsdag 21 januari te 19.30 uur H. Eucharistie viering in de Basiliek. Condoleance na afloop van de begrafenis, Hout markt 2, in „de Koning van Engeland". Met leedwezen delen wij u mede, dat onze oud- conrector de Weledelgeleerde Heer KAKEL L. VAN DEN ENDE in de leeftijd van 66 jaar is overleden. Met dankbaarheid gedenken wij het vele goede dat hij gedurende 42 jaren als docent en als con rector aan het Jansiuslyceum heeft verricht. Bestuur en Curatorium van de Kath. Middelbare Schoolvereniging, rector, docenten, personeel en leerlingen van de Jansenius Scholengemeenschap te Hulst. DANBETUIGING Voor de vele blijken van deelneming bij het overlijden van onze lieve moeder en zuster WILHELMINA LÜST betuigen wij onze oprechte dank. Familie Verwilligen Familie Lust Hulst, januari 1969 in De Stem is nieuws. nieuws waarop men daadwerkelijk reageert. -j- Heden overleed tot onze diepe droef heid, na een langdurige ziekte nog vrij plotse ling, en na voorzien te zijn van de H. Sacra menten der zieken, onze dierbare echtgenoot, va der, schoonvader, groot vader, broer, zwager, oom en neef, de heer JOHANNES FRANCISCUS HIEL echtgenoot van Mathilda Melania Everaardt in de leeftijd van bijna 78 jaar. Wij bevelen de ziel van de dierbare overledene in uw godvruchtige ge- beden aan. Kloosterzande: M. M. Hiel- Everaardt Kloosterzande: A. Hiel Sluiskil: G. R. Gelderland- Hiel J. Gelderland en kinderen Amsterdam: A. Pieavet-Hiel A. Picavet en kinderen Kloosterzande: R. van Pamelen- Hiel J. van Pamelen en kinderen Familie Hiel Familie Everaardt. Kloosterzande, 19 janu ari 1969. Hoek en Bos 18. De plechtige uitvaart dienst waarbij u be leefd wordt uitgeno digd zal plaats hebben op woensdag 22 januari om 10 uur in de paro chiekerk van de H. Martinus te Groenen dijk. Rozenkransgebed op dinsdagavond om 7 uur in voornoemde kerk. De overledene ligt op gebaard in de rouwka pel van Huize St.-An- tonius te Groenendijk. Bijeenkomst aldaar dinsdag om 9.45 uur. DROGISTERIJ STATIONSWEG 9 HULST Heden overleed tot onze diepe droefheid na een langdurige ziekte, zacht en kalm, gesterkt door het Sacrament der zieken, onze lieve moe der, behuwdmoeder en oma, BARBARA DE COUSSEMAEKER weduwe van Abraham Bliek op de leeftijd van 78 jaar. A. E. Nagelkerke-BIiek A. Nagelkerke Agnes en verloofde Adrie Marijke Robbie J P. Bliek W. M. Bliek-van Boxsel Patrick. Ronald J. M. Speetjens-Bliek J. W. P. Speetjens Ronald. Kloetinge, 20 januai 1969 Abbekindersezandweg 11. De gezongen uitvaartdienst zal worden opge dragen op donderdag 23 januari a.s. om 11 uur in de parochiekerk van de H. Maria Magdalena te Goes, waarna de begrafenis zal plaats hebben op de r.-k. begraafplaats. De rozenkrans zal gebeden worden woensdag avond 7.30 uur in de kapel van het St.-Joanna- ziekenhuis. U kunt veel winst maken met de verkoop van Ola-ijs. Wij bieden jj hoge winstmarge goede service uitgebreid assortiment goede reclamesteun. Voor een aantal wederverkopers hebben wij diepvries conservators op zeer gunstige voor- waarden. Interesse om in 1969 ijs te gaan verkopen? Bel dan nog heden Iglo 030 - 35641 (Heer Rodenburg) of schrijf naar Iglo N.V., Nijenoord la, Utrecht. Bij de onderhoudsdienst van de gemeentewerken kan worden geplaatst een Ervaring im nieuwbouw en onderhoudswerk wordt vereist. Salaris bij 27-jarige leeftijd en ouder 908, per maand. Boven het salaris wordt een vakan tietoelage genoten vain 6%. De premie AOW/ AWW komt voor rekening der gemeente. De gemeente Vlissingen is aangesloten bij het IZA. Voor gehuwden is het Verhuiskostenbesluit vain toepassing. Sollicitaties binnen 8 dagen na het verschijnen van dit blad te richten aan burgemeester en wethouders, p.a. afdeling personeelszaken, Stad huisplein 2. KOSTELOOS Op 17 januari 1969 is door ondergetekende uitge bracht een exploit ten ver zoeke van Theodorus Hen- drikus van Overdijk, wo nende te Goirle, te dezer zake woonplaats gekozen hebbende te Tilburg, aan de Stationsstraat nr. 19, ten kantore van de advo caat en procureur mr. L. H. F. van der Vijver, bij welk exploit aain Maria Jo hanna Lamberdina van den Bogaart, zonder be kende woon- of verblijf plaats in of buiten het ko ninkrijk, is betekend een vonnis d.d. 7 januari 1969 gewezen en uitgesproken door de arrondissements rechtbank te Breda, bij welk vonnis onder meer is uitgesproken de echtschei ding van partijen, op 26 augustus 1948 te Goirle ge huwd, met oproeping van genoemde M.J.L. van den Bogaart om te verschijnen in raadkamer der arron- dissements-rechtbank te Breda, aan de Kloosterlaan nr. 46 te Breda, op vrijdag 7 februari 1969, des voor middags om elf uur, ten einde omtrent de voorzie ning in de voogdij en toe ziende voogdij over der partijen nog minderjarige kinderen te worden ge hoord. M. H. Pieters, Gerechtsdeurwaarder, Nieuwe Boschstraat nr. 26, Breda. VEILING WEILAND DRIEWEGEN NOTARIS te GOES zal op woensdag 29 januari 1969 te 14.00 uur in het café „van de Guchte" te Driewegen t.v.v. het Ad ministratiekantoor Kake- beeke en Bruijning te Goes voor zijn principaal publiek verkopen: HET PERCEEL WEILAND onder Driewegen aan de Staartsedijk, groot 4.98.60 ha, in pacht geweest bij de heer A. A. van der Meulen te Nieuwdorp. Vrij van pacht te aanvaar den bij de betaling der kooppenningen. Nadere inlichtingen ten kantore van het Admini stratiekantoor Kakebeeke en Bruijning. Grote Kade 20, Goes, tel. 01100-5058 en ten kantore van de nota- 0 Uitsluitend Jgi A eooruUbetoims De kosten bedragen exclusief 4 BTW t.m. 10 woorden bij plaatsing in: Gehele oplage 1,80 Brabantse oplage 1,50 Zeeuwse oplage 1,00 Elk woord meer (exclusief 4 BTW) voor: Gehele oplage 0,18 Brabantse oplage 0,15 Zeeuwse oplage .ƒ0,10 Gijzens Automobielbedrijf bie den u te koop aan: Mercedes 200 D 1966, Mercedes 250 S 196C als nieuw. Zodiac 1967, slechts 40.000 km gelopen. Taunus 20 M 1967 30 000 km Cortina 1987 1500. Cortina 1965 2 maal Chevrolet 1965 sport coupé. Fiat 1100 R 1967 VW 1600 TL 1967. VW 1200 1965 2 maal VW 1300 1967. Opel Admiral 1965, Opel 1700 1965 1964, Dodge Dart 1965, 4 deurs Fiat Confort 1966, NSU 1000 1965, Opel Kadett 1967 en 1965 1964, Fiat Sport 1965, Triumph Sport 1968, Honda Sport 1966, Fiat 850 1967. Fiat 600 D 1966. Simca 1500 1965, Taunus 17 M 1965. Taunus 12 M 1966 1965, 1964, Dit is een kleine greep uit onze voorraad. Al deze wa gens worden van voor tot ach ter nagekeken en van nieuwe onderdelen voorzien. Ook ga rantie op onderdelen en ar beidsloon. Financiering moeelijk ook inruil. Geopend 8 uur tot 's avonds 8 uur. Zondags 1 uur tot 6 uur. Tel. 39870 Privé 43593. Gevestigd Academie- singel 34a, Recht tegenover KMA. Ingang langst de poort. Ook ingang Spoorstraat 32 vlak bij het station. Personeel gevraagd Met spoed gevraagd leerling matroos 15-18 jaar, huiselijk verkeer. Vaart op Nederland, Duitsland en België, loon 40 tot 80 gulden, 25 gulden extra voor elke reis. Borgvlietse- dreef 52, B. o. Zoom, tel. 01640-5739. Te koop zakenpand met win kel, afz. werkplaats met inrij poort, grote tuin, met grote schuur, en berging, voor alle doeleinden geschikt. In de kom van Baarle-Nassau. Br. ond. no. SK 410. Met spoed gevraagd 1ste of 2de dameskapster bij Salon de Markiezin, Prins Bernhardlaan 32, Bergen op Zoom, tel. 7783, na zes uur 4528. Scholtens damesstoffen, For tuinstraat 22, Bergen op Zoom •vraagt nette meisjes voor op leiding verkoop. Leeftijd 16 tot 21 jaar. Aanmelding For tuinstraat 22, n.m. tussen 2 en half 7. Verpleegster worden? Liefst in een nieuw ziekenhuis en in n moderne gezellige stad? Onze eerstyolgende opleiding vangt aan in december. Inlichtingen Directrice Diaconessenhuis te Eindhoven. In onze ateliers te Terneuzen en Hulst, kunnen wij steeds vrouwen en meisjes plaatsen. Inlichtingen en aanmeldingen dagelijks aan ons adres, Steen- sedijk 5-7, Hulst, 01140-2751. Te koop aangeboden Broedmachine, schouwlamp en kunstmoeder, pr. n.o.t.k. G. Glerum, Rozenkransstr. 46, St.-Willebrord. Te koop wegens beëindigen van bedrijf 1 hangblokweeg schaal, 1 snelweger, 1 grond- weegschaal, 1 kaashakker en groentestelling voor 20 vei- lingkisten. Te bevr. bij: P. Peeters, Grensstraat 27, Put te (NR.) tel. 341. Nooit verstopte wastafels meer bij gebruik van Swipe. Wordt niet in winkels verkocht. Schrijf postbus 266, Breda of bel 01600-35650 - 35651 of 35652. Te huur aangeboden Te huur: bungalows met en zonder c.v. Huur f 330, f 335 en f 405 (c.v.), grote tuin en garage. Ruime eengezinswo ning in de Warande, c.v. en vier slaapkamers, huur: f 252,10 per maand. Ruime eengezinswoningen in de Kroeven te Roosendaal. C.v. en vier slaapkamers, huur: f 230 per maand. Inl.: Make laarskantoor J F Rouw n.v., tationsstraat 19, Bergen op Zoom, tel. 01640 - 6584. Huizen Gemeubileerde woningen Brab- park 6 kam. Rooseveltln 6 kam. Terheijden 5 kam. garage Reigerstraat 2, Regentesseln. 14, tel. 39682, Breda. Woningruil Ruilwoningen gevraagd in alle wijken van Breda en alle plaatsen in Nederland. Gratis inschrijving. Reigerstraat 2, Regentesselaan 14, Tel. 01600> Auto's - Motoren Nog enkele zonder winst. Wel BTW. Ford Taunus 12 M Coupé met schuifdak 1966 f 3750. Ford Taunus 12 M 1500 motor 1966 f 3000, Peugeot 404 1965 met schuifdak f 3500, Peugeot 204 met schuifdak 1967 f 5750, Profiteer van deze laatste aan bieding nu nog goedkoop kopen Alles wordt duurder, de auto's ook, maar als u dan maar een goede auto heeft gekocht en geen noemenswaardige kosten dan rijdt u vanzelf weer goed koop. Wij hebben van die dure goedkope auto's, auto's die vol ledig worden gegarandeerd, auto's die aanrijdingvrij zijn, auto's die geen olie mogen ver bruiken en auto's die van le eigenaar zijn. Zo'n auto kan dan door z'n kwaliteit en BTW wat duur zijn, maar enkele jaren rijden zonder kosten Is toch ook prettig. En als u dan na enkele jaren uw wagen weer komt inruilen en er een behoorlijke prijs voor terug krijgt, valt dat allemaal nog wel mee. Van die auto's staan in onze showroom. Kom eens kijken. Voor een betrouwbare gebruikte auto naar een be trouwbaar adres, het adres met de grootste voorraad, de grootste omzet en met de aller grootste service. Belcrum-Ga- rage. Min. Kanstraat 1620, Breda, tel. 01600.39900. Geopend van 8 uur v.m. tot 10 uur n.m, Zondags van 1 tot 5 uur. Te koop: Triumph Herald 12 50 1965 - 1963, Fiat 1800 1968 40.000 km, Ford Taunus 12 M coupé 1965 en andere inruil auto's. Gar. P. Kool, Meeus» senstr. 14, B.o.Z., 01640-5295. Auto's voor lage prijzen: Opel Kadett 1966 f 2100,- Volkswa gen 1965 f 1250,-. VW 1500 I960 f 1600,.. Glas 1204 1966 f 1900,- Simca 1000 1966 f 1800, Daf '66 f 1400, Renault Major 1966 f 1900, Austin Seven 1965 f 1750, Citroën 2 CV f 900,-. Ford Tau nus 17 M 1966 f 2500. Ford Taunus 12 1965 f 1350, Opel Rekord 1965 f 1750, Triumph Herald 1965 f 1800, Porsche Cabriolet '64 f 2600, Opel Kapi- tan 1964 f 1450, Ford Cortina 1965 f 1700, Fiat 1500 1960 f 1850, Fiat 600 D 1967 f 2100, Sïmca 1500 GLS 1966 f 1875, Keuze uit 40 stuks 10.000 km garantie. Garage de Kroon Heistraat 39, Eindhoven (Stra tum) Tel 040 - 12838. Belcrumgarage vraagt steeds aanrijdingvrije auto's vanaf 1966 te koop Min. Kanstraat 16—20, Breda', tel. 01600-39900. Belcrumgarage vraagt steeds aanrijdingvrije auto's vanaf 1966 te koop Min. Kanstraat 16 - 20, Breda, tel. 01600-39900. Vakantie Caravan te huur, staanplaats „Welgelegen" Cadzand. Te be vragen: H. Mörlng, Eikenstraat 2, Sas van Gent. Belgische Ardennen. Uw va kantieverblijf In pension of op de camping „Oos Heem" te Montenau-Amel noordelijk van St. Vith. Gehele jaar open. Rustig, heuvelachtig, bosrijk, Zwemgelegenheid Nieuwbouw Inlichtingen A.B.W., postbus 5 Heerlen. 04440 - 13597. In Luxemburg comf. bunga lows te huur. Ini. Godelinde- str, 54, Bussum, tel. 02159- 32915. Te koop 6-persoons stl-cara- van in staat van nieuw. Br. ond. no. SK 60078, Breda. Caravans V S tenten. Boven. straat 53, Hoeven, tel. 01659- 457. Burgerhoutsestraat 9, Roosendaal, tel. 01650-37482 Alles op caravan- en kampeer. gebied. Onze showrooms ook op zondag geopend. DE STEM is een factor van betekenis voor het welslagen van uw reclame campagnes I LAAT DE WELVAART UW DEUR NIET VOORBIJGAAN Grote internationale verkooporganisatie zoekt voor het rayon Zeeland Noord-Brabant enkele Wy stellen de volgende voorwaarden de wil om te leren ambitie en enthousiasme niet jonger dan 20 en niet ouder dan 40 jaar bij voorkeur in het bezit van een auto. Wij bieden: een gedegen opleiding de mogelijkheid een zéér hoog inkomen te verwerven bij gebleken geschiktheid de kans om snelle promotie te maken. Voor het maken van een afspraak verzoeken wij u te bellen 01690-735 vandaag 21 januari tussen 2-4 uur of morgen 22 januari tussen 10-12 uur of zendt deze advertentie met Uw naam en adres aan: adv. bur. Alta N.V. Kromme Nieuwe Gracht 92-94 Utrecht. jan.'69 Bestemd vooriedereen die vooruit wil Voor onze mondelinge leergang (persoonlijkheids- en carrièrevorming) bestaat zowel in Nederland als in België opnieuw een enorme belangstelling. Dit vindt zijn oorzaak in de uitstekende resultaten die onze cursisten bereikt hebben. Pers, radio en tv hebben hier meerdere malen bij zondere aandacht aan geschonken. U leert immers op deze cursus - bestaande uit 16 avondlessen (1 les per week) - op verantwoorde wijze door toepassing van speciale methoden en technieken, die wij in onze 20 jarige ervaring hebben ontdekt. Uw gedachten frank en vrij doelgericht onder woorden brengen. Juist het bezitten van "Spreek- durf" geeft U zekerheid en zelfvertrouwen, waardoor U een blijvende voorsprong op anderen hebt. Reeds meer dan 2500 dames en heren hebben zich in de afgelopen week voor deze leergang laten inschrij ven. Voor de laatste maal nodigen wij U uit om een van onze intro ductiefessen bij te wonen te BREDA op dinsdag 21, vrijdag 24 januari in restaurant DE BEURS, Grote Markt. BREDA op donderdag 23 januari in het ORANJEHOTEL, Stations plein. GOES op vrijdag 24 januari in restaurant DE LANDBOUW, Markt 38 MIDDELBURG hedenavond 21 januari in café-rest. DE BRASSERIE, Lange Delft 10. OOSTERHOUT op woensdag 22 jarfuari in gebouw DE PANNEHOEF, Wilhelminalaan 70 ROOSENDAAL hedenavond 21 januari in hotel GODERIE, Spoor- straat 6. TILBURG hedenavond 21 januari in hotel P. MULDERS, Spoor- laan 422. TILBURG op vrydag 24 januari in restaurant VOSKENS, Heuvel 5. WAALWIJK op donderdag 23 januari in hotel DE TWEE KOLOM MEN, Grotestraat 279. toegang vrij aanvang20.00 uur Dordrecht, Visstraat 19, tel. (01850) 37283 en 30388 HERIJK VAN MATEN EN GEWICHTEN Burgemeester en wethouders van Breda, maken be kend, dat dit jaar voor de herkeuring van maten en gewichten zitting zal worden gehouden te Breda in een lokaal van de stadsschouwburg, van Coothplein 37 voor Breda, Prinsenbeek en Teteringen 1969 op 30 januari 1969 van 9.15-12.30 en van 13.30-16.15 uur voor herijkplichtigen uit Teteringen en Prinsen beek; op 30, 31 januari, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 en 13 februari 1969 voor de herijkplichtigen uit Breda van 9.15-12.30 en van 13.30-16.15 uur. Aan belanghebbenden wordt in herinnering gebracht: 1 dat aan de herijkplichtigen door de dienst van het IJkwezen zoveel als mogelijk is oproepingen zullen worden uitgereikt, vermeldende het tijdstip, waar op de maten, gewichten en meetwerktuigen ter herkeuring aangeboden kunnen worden Men houde zich. in zijn eigen belang, aan dit tijdstip Er wordt uitdrukkelijk op gewezen, dat de ver plichting tot herkeuring blijft bestaan, ook al wordt geen oproeping ontvangen: 2 dat de maten en gewichten schoon, droog en roest vrij moeten worden aangeboden om onderzocht te worden; dat IJZEREN maten van binnen en van buiten geverfd dienen te zijn, KOPEREN gewich ten afgewassen en ook de gaten gereinigd; dat IJZEREN gewichten niet gepotlood mogen zijn, doch roestvrij moeten zijn gemaakt en daarna inge wreven met gekookte lijnolie; 3 dat de maten en gewichten vóór 1 oktober 1970 ge stempeld moeten zyn met de letter E en dat er, bij verzuim of verhindering om van de zitting gebruik te maken, nog gelegenheid bestaat maten en ge wichten te laten herkeuren aan het IJkkantoor te 's-Hertogenbosch, Wolvenhoek 2, iedere maandag van 9.00-12.00 en van 13.30-16.30 uur; 4. dat de maten en gewichten, die gestempeld zijn niet in met het afkeuringsmerk winkels, enz. mogen worden teruggebracht; 5 dat ten bate van 's Rijks schatkist voor het onder zoek der maten en gewichten keurloon en voor het justeren der gewichten justeerloon moet worden betaald; 6 dat de milligram gewichten niet op de herijkzitting doch uitsluitend aan het IJkkantoor ter herkeuring kunnen worden aangeboden. De gezegelde enve loppe, afgegeven bij de vorige verificatie, moet met de gewichten franco per post worden opgezonden daar deze anders moeten voldoen aan de eisen, welke aan nieuwe gewichten worden gesteld. Voor elk gewicht moet tenminste drie dagen vóór de verzending van de gewichten op postrekening nr. 1120912 van IJkkantoor 's-Hertogenbosch een bedrag van 70 cent worden gestort. Breda, 14 januari 1969. Burgemeester en wethouders voornoemd, Merkx, burgemeester Van den Dam, secretaris. Voor haar binnenkort te openen levensmiddelen magazijn in Oosterhout vraagt GEGRO Jonge, energieke dames die van afwisseling hou den, vriendelijk zijn en zeer accuraat hun werk doen. En hard werken betekent by GEGRO snel 'n heel goed salaris verdienen. Gemakkelijk en snel solliciteren. Stuur onder staande bon ingevuld naar GEGRO N.V., St.-Servaasweg 38 Eindhoven. Antwoord volgt vlug. NAAM: - ADRES ----- WOONPLAATS LEEFTIJD TEL SOLL. NAAR op JACKS, HELANCA DAME PANTALONS, TRUIEN Verder vele koopjes tegen ZIE ETALAGE. Hnlsterseweg 24 KLOOSTERZANDE Zekerheid te verkiezen beven onzekerheid. De allerbelangrijkste vraag, die elke zakenman zich bij de mediakeuze voor zijn reclame moet stellen is niet de vraag of het gekozen me dium in huis komt, maar of en hoe dat medium wordt gezien en gelezen 75% van de dagblad-advertentie pagina's wordt door de lezers en lezeressen van 18 jaar en ouder geopend (en dus gezien). Is uw advertentie krachtig genoeg dan wordt zij ook gelezen. Op de advertentiepagina's van koopt u dus ZEKERHEID. SUPER 2 KUIPJES NU VOOR 2 BLIKKEN VOOR PER PAK 25 GELDZEGELS <0T .50 GELDZEGELS 5 ROLLEN PER ZAK (FIJN) LITERBLIK Dinsdag 250 gr. BOERENKOOL Woensdag 500 gr. SPRUITEN Donderdag 500 gr. ANDIJVIE Vrijdag 1 kg. JONATHAN Vrijdag 2 krop SLA Zaterdag 500 gr. WITLOF Zaterdag 6 JAFFA-SI NA AS APPELEN Gehele week 2V4 kg. AARDAPPELEN Geeft U de kans op grote bijverdie Schrijven naar: ROZENSTRAAT 27 PUTTE

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 4