ZEELAND HAD TE KORTE RIEMEN MAAR HEEFT TOCH GEWONNEN Toetssteen verdere ontplooiing van Zeeland Stoot in goede richting Péchiney is vierde in Sloegebied uw goede geld veilig besteed Borssele voelt zich nog niet bedreigd BBC In gesprek met DALT0NS NIEUW POLITIEBUREAU Goudkoorts soepeters Mr. v. Aartsen over Péchiney Dacunda geborgen R. Claeyssens ens !en: -I' VANDAAG Commentaar Welkom MORGEN K- v. d. ENDE OVERLEDEN HULST prij zacht Elektricite Atomen MIDDELBURG: bij #t keukencentrum Verlichting van lasten waterschappen wasautomaten vaatwasmachines strijkmachines wasdroger befaamde fabrikaten van een wereldconcern met de degelijke garantie wasdroger van de importeur centrifuges Kettingbotsing te Hoek Opleiding geaw, Ceelaert, Biddinghto> iet lof); H. Faay, bS" Haarlem; J. Fra^W T. Hamels, Gilze' a' Zoom; A. KastelSi„:ts Kimenai, Dongen' J rerwijk; A. M. vb ??t; G. Maas, Étten-' (Z.-Vl.); C. RS&V, Snepvangers. HatetA enkarspel; T. Tijs pe rheijden; N. Zijlmans Zwetsloot) Haarlem, 1 ligschrift werd uitgerelu Oosterhout; K cS (met lof); M. van m izen (O. Flevo); A v?' Haarbosch, Gilze; q J da; A. Klaassen. Gib*. ÏS e Heen- H. Klever, ie, Alphen; A. Koek 9 -ets, Etten-Leur; J, HL m; J. Kuystermans, Dor iilversum; A. Lieshout I .ieshout, Haarlem; J 'óri van Moorsel, Temeuzpïl Enter; P. Nijnens, TemÏÏJ seis, Nispen; E. Rekelhot u Rens, Lepelstraat, C rel; H. Schouw, HeeCI Wouwse Plantage; p s ;n, Kruisland. n, woensdag 22 >rt: 5.51 en 18.18 uur; «J 5.13 en 17.40 uur; 3 en 17.06 uur; Wemeft en 18.59 uur. PEN EN SCHOUWBURG® rEN a 13.30 uur orst. Proloog „Een gebom in Oranje 20 uur Wiener Sangerknahen e 14 uur lorst. Jules de Corte SURG uur de revolver-huurling 14 I h) SEN ra 20 uur liselle 18 jaar (real.) heater 20 uur ro 14 jaar SG eater 20 uur 18 jaar (real.) SEN eater 20 uur tste trein uit Katanga 18 ji PEN 12.10, 14.30, 16.50, 19.10 en I 11 fighters a.l. 14. 17 30 en 20.45 uur a.l. ades 12, 15, 18 en 21 uur en Julia 18 jaar 12, 14, 16, 13, 20 en 221 erft maar eenmaal 18 jaar L 12, 14, 16.30, 19 en 21.30 uur. -niaud a.l. 10. 12.10, 14.30. 16.50, 19.1» i ur Liefdesnachten in de W 14, 16, 18, 20 en 22 uur imedy of terrors 18 jaar 1.35, 14.25, 17.35 en 20 uur a.l. JAAS Je onbekende, 18 j. Grand Prix, 18 j. De vrouwenmoordenaar van 18 j. zo! Etj /ju oven eb^sti6B EM GEpeaaTwe DE SLPG/WE ZUU-ff TBEIfJ oveavPLLEU DE STEM VAN DINSDAG 21 JANUARI 1969 De lange weg van Péchiney 'u>' DIVERSEN mwcentrum Westsingel 10-12 tj iur Spreekuur Vooi'lichtingscjj» luishouding Gezin (tel. 0 CHT Thtfs 13.30 uur denschieting BURG ve,. e Schakel: Lezing ir. J. doet Hoechst"? JBURG iitsgeb. 19 uur lering ZLM RPEN pen: Als onder vandaag. LAAS tder vandaag DIVERSEN iraanbeurs": Weense Week voor deze rubriek: postbus 116 in Middelburg' ijEI besluit van het Franse alumi- H niumconcern „Péchiney" om zich in het Sloegebied te vestigen, vormf het belangrijkste industriële nieuws van de laatste drie jaar voor tie procvincie Zeeland. Maar het is ook voor de nationale economie een dag, die vergeleken kan worden tflet'het moment, waarop Shell-che- mie besloot om zich aan de Moerdijk le vestigen. De komst van een basisindustrie betekent dat industriële agglomera tievorming kan beginnen. Rondom een basisindustrie nestelen zich - dat heeft de praktijk bewezen - a keel gemakkelijk allerlei toeleve rende bedrijven, ondernemingen die halffabrikaten verwerken, handels kantoren, vervoersondernemingen en zo nog het één en ander. Bovendien betekent de komst van „Péchiney" naar het Sloegebied, dat allerlei grootscheepse plannen die sluimerden, omdat de tijd niet rijp scheen, plotseling volle realiteit ver krijgen. Voor de PZEM wordt leve ring van elektriciteit in veel grotere eenheden dan men gewend is, mo gelijk en daardoor wordt een vicieu ze cirkel doorbroken. Men prelu deert wellicht op de komst van een kerncentrale, zo rond 1980. Een con currerend energietarief, dat alleen verkregen kan worden door het ex ploiteren van grote produktie-een- heden, vormt steeds meer één der belangrijkste vestigingsargumenfen voor andere industrieën. Ook wegenplannen, de plannen voor het vliegveld, voor de vaste oeververbinding etc. etc. krijgen weer een stimulans. Nieuwe be- drijfsuitbreidingen in het Sloegebied (Hoechst A.G.) en Middelburg (Her cules) zullen minder dan voorheen een wissel op een nog wat onzekere toekomst vormen. De algemene blijdschap bij allen wie de toekomst van Zeeland ter harte gaat, is dan ook verklaarbaar, zoals men het ook kan begrijpen, dat er, terwille van Péchiney, be langrijke concessies zijn en nog zul len worden gedaan. Iemand die men zó lang en zó nadrukkelijk heeft uitgenodigd om zich in Zeeland te vestigen, zal men liever niet betuttelen. Alle begrip daarvoor. Wèl moe ten wij hopen, dat men in zijn gul heid des harten nooit zal toestaan, dat er door Péchiney of welke an dere industrie dan ook, zal worden igetornd aan de eisen betreffende lygiëne van lucht en water. Het hanteren van deze eisen zal name- bepalen of Zeeland een onge zond of een leefbaar industrieel kli- maat zal krijgen. Als die garantie er is, (en wij hebben daar wel ver trouwen in) dan kan iedereen in Zeeland van harte zeggen: Welkom, Péchiney! Bm«Ten "S261, verslaggevers) End. ,Te heer K- van den T.' flle 42 jaar als wiskundeleraar "«aam is geweest in het middel r onder-wijs te Hulst is op 66- FEe 'eeftijd -overleden in het Hul- Bejaarden- en Verpleegtehuis »ue Blaauwe Hoeve". ^an den Ende kwam op ttalfdf er, I®®® 'n dienst bij de ka- Ittn L f'ddelbare schoolvereniging 'Midrlfiik f?ven °P de katholieke :hnni Handelsdagschool, welke r-rt-i na de laatste wereldoorlog •aim? re'd ,ïot het huidige Jan- T m ïï!?1, ^'-i werd toen conrec- ®ber 1963ei<i deze functie tot de" da? èrffn?V,?°r"Hzichten voor woens- K-Nln dag, opgesteld door het I luiden: °P maandaS om 18.0» uur, 2?™* en overwegend droog. 8emidf)pifjrsvoor,i^z^chten in cijfers ^oenstg °VGr Nederl^d zijn voor iemp/.' 2^0^r da? 30 Pr°cent; min.- ^•-temn ,gl? boven normaal; inormaal- ktm 5 graden boven Aan minstpmS ?o een droge Periode 0D pon i iUUr; 60 procent; >rocent. droog etmaal: 40 voor donderdag taden;°°ruitzichten |emp.; do? 50 procent; min.- IBa!(--teinn nSrf!en hoven normaal; K®kan° tot 6 graden boven |'an minstens °I9 een ar°ge Periode een eok iUjUr procent; procent. Scheel droog etmaal: 50 (Van een onzer redacteuren) MIDDELBURG De touwtrek kerij om de komst van de Franse aluminiumfabriek „Péchiney" in Zeeland heeft bijna drie en een half jaar geduurd. Het zou dan ook dwaasheid zijn om te bewe ren, dat het uiteindelijke succes te danken is aan de slagvaardig heid van het beleid in dezen. Het is integendeel eerder zo, dat uit een in de praktijk vrijwel on bruikbaar beleid van de zijde van het ministerie van Economische Zaken een resultaat is gesmeed, waarvoor wij eerder de lof aan de regio, dan aan Den Haag mo gen toezwaaien. In Zeeland heeft men niets nagelaten om met te korte riemen tóch de wedstrijd tegen gevaarlijke concurrenten, zoals België te winnen. Wat is Péchiney Het is een groot Frans aluminiumconcern met vesti gingen op vele plaatsen in de wereld en met zakelijke belangen bij tal van grootondernemingen. Sinds het begin van de zestiger jaren heeft de raad van bestuur van dit concern het oog laten vallen op twee belangrijke ves tigingsplaatsen in West-Europa. Het ene is de Rhöne-delta, het andere de befaamde „gouden delta". Van stond af aan waren er twee regio's in de gouden delta, die voor vestiging geschikt leken. De ene ligt bij Doel in België, de andere in het Sloegebied bij Borssele. In een later stadium is het West- Duitse Stade als belangrijke kandi daat voor vestiging van Péchiney naar voren gekomen. De regering van Nedersaksen wilde zelfs een subsidie van DM 31,6 miljoen verstrekken voor de bouw van een kerncentrale, waardoor Péchiney een stroomprijs van ongeveer 2 cent per kilowattuur geboden zou kunnen worden. Drie duidelijke vestigingsvoorwaar den prevaleerden. Er moest ruimte zijn voor 'een fabriekscomplex ter grootte van ca. 100 hectare; de ligging aan diep vaarwater moest verzekerd zijn wegens de massa-aanvoer van bauxiet en er moest een relatief goed koop elektriciteitstarief worden ge boden, in verband met het energie- intensieve produktieproces van een aluminiumfabriek. Daartegenover stelt Péchiney een investering van 500 miljoen gulden en werkgelegenheid voor 500 tot 800 mensen. België was als land van vestiging een voorname concurrent, in ver band met de plannen om bij Doel een kernenergiecentrale te bouwen, die uitgaande van de geweldige stroomafname door Péchiney een goedkoop tarief zou kunnen bieden. Nederland leek echter (in 1965) een nog betere kandidaat voor vestiging, omdat er voor de opwekking van elektrische stroom gebruik zou kun nen worden gemaakt van goedkoop aardgas uit het zogenaamde „aard gaspotje" van het ministerie van Eco nomische Zaken, zoals ook gebeurd was bij de vestiging van Hoechst- Farbwerke in Vlissingen-Oost. De minister van Economische Za ken, toen nog drs. J. M. den Uyl. wees in september echter het verzoek om goedkoop aardgas van de hand. omdat hij intussen al een goedkoop aardgastarief aan het Adel-concern (Delfzijl) had aangeboden. Voor de landelijke economie was een tweede aluminiumfabriek niet noodzakelijk en dus greep Péchiney ernaast. De hoeveelheid aardgas die nodig was voor de opwekking van elektri sche energie ten behoeve van Péchi ney bedroeg 330.000.000 m3 per jaar, bij een jaarproduktie van 60.000 ton aluminium. (Intussen blijks de ca paciteit in de eerste fase 75.000 ton, in de eindfase zelfs 150.000 ton te zijn). In november 1967 kwam de kwestie opnieuw ter tafel. Nu zat minister De Block op Economische Zaken. Geen argument bleek zwaar genoeg om hem te bewegen een ander stand punt te kiezen dan zijn ambtsvoor ganger. De deur sloeg voor de twee de maal dicht. Groot was de verslagenheid in Zee land. Maar de hoop leefde weer op, toen minister De Block tijdens een werkbezoek aan Zeeland liet door schemeren, dat er misschien toch een mogelijkheid was om Péchiney naar Zeeland te halen, zonder dat het aardgaspotje behoefde te worden aan gesproken. ,.!Iet gaat om een respec tabele achterdeur", zei de minister. Deze achterdeur scheen te wijzen op de plannen die intussen meer vaste vorm gingen aannemen: een door atoomenergie gedreven elektri citeitscentrale in het Sloegebied. Zee land zou, naar oude trant, zelf het probleem oplossen. De hoeveelheden dcor Péchiney afgenomen energie zouden zo groot zijn, dat rendabel' exploitatie van een kerncentrale bin nen het bereik kwam. De hele kwes tie ging wederom de ijskast in, maa: binnenskamers werd druk onderhan deld. In december van het vorig' jaar kon gedeputeerde A. Kaland d mededeling doen, dat men een mo gelijkheid had gevonden om goedko pc energie in Zeeland op te wekker zonder dat daar direct een kernener giecentrale voor nodig zou zijn. Deze goedkope energie, waarschijn lijk onttrokken aan olie, zou volgen; een overbruggingstarief aan Péchiney kunnen worden geleverd. Later, b.v in de jaren tachtig, zou een kerncen trale, eveneens tegen gunstig tarie! de stroomleverantie kunnen overne men. Hiervan maakten wij in onze editie van 18 december j.l. uitvoerig gewag. Het is aan de vasthoudendheid van vooral de Zeeuwse onderhandelaars te danken, dat Péchiney ,,ja" heeft gezegd tegen deze voorwaarden. Hoe het vestigingsprogramma van andere bedrijven voor de eerstko mende jaren er uitziet, is nog niet bekend. Er zijn enkele belangrijke uitbrei dingsplannen, o.a. bij Hoechst-Vlis- singen en de n.v. Hercules in Mid delburg. Bovendien lopen er geruch ten dat een Franse ammoniakfabriek zich in het Sloegebied wil vestigen- (Investering in de orde van 200 a 300 miljoen, enkele honderden ar beidsplaatsen). (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG De beslissing van Péchiney om zich in Vlissingen- Oost te vestigen is, door de „uitstra ling" die van dit bedrijf zal uitgaan, ook van groot belang voor de toe komst van Middelburg. Aldus vertolk te maandagmiddag de heer J. van Bennekom, (AR) de vreugde, die ook in de Middelburgse raad heerste over de komst van deze Franse onderne ming. Burgemeester mr. J. Drijber, die zich bij deze opmerking aansloot, zei voorts dat de vestiging thans „een stoot in de goede richting" is, nadat de laatste paar jaar weinig te melden was over verdere industrialisatie in dit gebied. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG De aluminium fabriek van Péchiney is de vierde grote industriële vestiging in het Sloegebied. De drie andere bedrijven zijn: de N.V. Kon. Mij „De Schelde", die hier een reparatiewerf heeft ge vestigd, Hoechst-Vlissingen N.V. en de Billiton M T chemische in dustrie N.V. Voor de eerste fase van haar ves tiging in het Sloegebied heeft Péchi ney 44 hectare nodig. Dit terrein, dat in de loop van vorig jaar is opgespo ten en dat alleen nog moet worden afgewerkt ,is gekocht tegen een prijs die ligt op hetzelfde niveau dat ook heeft gegolden voor de bedrijven die hier al eerder vestigden. Het terrein van Péchiney ligt op het buitendijkse gedeelte langs de Sloeweg. De uitbreidingen zullen in de Zuidersloepolder gerealiseerd worden. in Vlissingen is men druk bezig met de bouw van het nieuwe gemeentelijke politiebureau. Het bureau zal drie verdiepingen krijgen met een souterrain. De lengte van het gebouw zal 28.60 meter bedragen en de breedte o^er alles 16.50 meter. Een bij zonderheid is de schietbaan die in het souterrain komt te liggen en waarvoor een zeear vernuftig beveiligingssysteem is uitge dacht. Verder zijn alle afdelin gen van de dienst in aparte ruim- ten ondergebracht. De verbin dingsdienst zal met de aller nieuwste elektronische zendap paratuur gaan werken en ook het alarmsysteem zal aan de hoogstgestelde eisen voldoen. Naast het nieuwe bureau zal op de plaats waar nu nog het oude zich bevindt een binnenplaats komen met garages, bergruimten en dergelijken. Het gebouw i's in februari 1970 gereed. (Van onze correspondent) SAS VAN GENT Wie in Sas van Gent en wijde omtrek door hotel Royal geserveerde soep eet en iets lussen de tanden hoort knarsen, moet niet direct zijn be klag bij de hoteldirectie indie nen. Integendeel, het kan best zijn dat het gewraakte voorwerp de consument juist aanleiding geeft tot een uitbundige tevre denheidsbetuiging. De soepeter kan eigenaar (es) worden van een heus gouden tientje. De goudvondsten in de Sasse soep mogen reeds op een zekere vermaardheid bogen. Het „gou den" idee is van de heer L. Hoog stad, eigenaar van het hotel. Op 1 april vorig jaar zette hij met vier wagens de Sasse soep centrale op touw. De elke dag verse soep vond al direct gretig aftrek bij honderden huisvrou wen. Het denkbeeld van de Sas se soepcentrale is afkomstig van een zoon van de heer Hoogstad en een van zijn medewerkers. Behalve 's zaterdags en 's zon dags wordt de soep van de Sasse soepcentrale elke dag in Sas van Gent, Westdorpe, Zuiddorpe, Axel en Sluiskil aan de wagens met de luid rinkelende bel ver kocht. Sinds het begin is de soepver koop tot het vijfvoudige geste gen. „Ik moet zo snel mogelijk uitbreiden", zegt de heer Hoog- zand. Daarom zal binnenkort be gonnen worden met de bouw van een nieuwe installatie in een an der gebouw. Als deze voorziening klaar is, zal men geheel oost-Z.- Vlaanderen van soep kunnen voorzien. De gouden tientjes worden ver pakt in aluminiumfolie, waardoor het muntstuk in de soep gaat zweven. Niemand van de verko pers weet, wie er een gouden tientje in zijn koopwaar heeft. Per week worden er twee gou den tientjes (waarde f 52,per stuk) in de soep gedaan. (ADVERTENTIE) De keuken in landhuisstijl Baronielaan 59 Breda DEN HAAG In de verdeling van de kosten van de Deltawerken tussen het rijk en de belanghebben den zal een belangrijke wijziging worden gebracht. Dit hebben de mi nisters van Verkeer en Waterstaat, Financiën en Landbouw medegedeeld in hun memorie van antwoord op het voorlopig verslag met betrekking tot de Deltawet ex artikel 5. De minis ters zullen maatregelen nemen om de lasten van de waterschappen te verlichten. Ook zal een belangrijke verlaging van de lasten voor d' streek worden voorbereid. Dee ministers zijn van plan om d' directe uitvoeringskosten van de Del tawerken volledig voor rekening va) het rijk te laten komen. De kostei van voorbereiding en toezicht zou den door de beheerders van de wa terkeringen gedragen moeten wor den. Wij komen op het een en ande> uitvoeriger terug. (Van onze oorrespondent) TERNEUZEN Het Belgische sleepschip Dacunda dat vrijdag j.l. te Bath vast is gelopen en waarvan de scheepshuid lelijk was geplooid is met goed gevolg geborgen door het bergingsbedrijf Muller uit Terneu- zen. Met de boten Zeeland, Willem en Cobie M. is de met 1200 ton cokes geladen boot te circa 19 uur de ha ven van Terneuzen binnengelopen en zal nu haar reis naar Zelzate (B) voortzetten. BROWN BOVERI (ADVERTENTIE) BROCHURES OP AANVRAAG GRATIS'IMPORTEUR: GEBR. TIMMERMANS N.V., KESSEL [BIJ VENLO) (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG „Wanneer ik zeg dat het provinciaal bestuur van Zee land met grote voldoening kennis heeft genomen van het besluit van Péchiney om zich in Vlissingcn-oost te vestigen dan geef ik daarmee on ze gevoelens duidelijk weer". Dit verklaarde de commissaris der ko ningin in Zeeland, mr. J. van Aart sen, gistermiddag nadat het bericht van de vestiging van dit Franse alu- miniumbedrijf in het Sloe-gebied of ficieel was bevestigd. „De naam Péchiney is de laatste tijd in Zeeland min of meer een be grip geworden: ik ben geneigd te zeggen: een toetssteen voor een ver dere economische ontplooiing", zo vervolgde mr. Van Aartsen. De commissaris toonde zich zeer erkentelijk voor de medewerking die de rijksoverheid en met name de mi nister van Economische Zaken beeft gegeven, om dit uiteindelijk zo ver heugende resultaat te hereiken. De commissaris der koningin herinnerde in dit verband even aan de lange weg die men heeft afgelegd om Péchiney naar Zeeland te doen komen - een weg die in een moeras dreigde te eindigen, toen op grond van het nieuwheidsbeginsel de levering van goedkoop aardgas voor de opwekking van elektrische energie voor Péchiney onmogelijk bleek te zijn. „Als ik het goed zie, dan is Zee land door de komst van Péchiney over een bepaalde drempel gekomen' zo vervolgde mr. Van Aartsen. Er zit namelijk aan de vestiging van dit be drijf heel wat méér vast. Ik denk dan niet alleen aan de nieuwe ont wikkelingen op het punt van de ener gievoorziening, die door de vestiging van Péchiney mogelijk worden ge maakt, maar ook aan de agglomere- rende werking, die van zo'n belang rijke vestiging voir allerlei sectoren uitgaat. Er is - ik mag dat zonder overdrij ving zeggen - in Zeeland hard ge vochten om dit bedrijf hierheen te halen, niet alleen door de provincie, (Van onze correspondent) HOEK Op de Herbert Dowweg te Hoek ontstond maandagmorgen om zeven uur een kettingbotsing, waarbij zeven auto's waren betrok ken. Twee personen J. Koster uit Terneuzen en B. Lamee uit Axel, werden met beenkwetsuren naar het ziekenhuis te Terneuzen vervoerd. De botsing ontstond, doordat P-H. Uit Axel op een voor hem stilstaan de auto botste. Er was veel materiële schade. maar ook door de Provinciale Zeeuw se Electriciteitsmaatschappij. Maar nu de zaak in positieve zin beklonken is, wil ik alleen maar zeg gen, dat het een blijde dag voor onze provincie is. Het is mijn overtuiging dat Péchiney met zijn medewerkers in Zeeland zal kunnen aarden. Be drijven, die zich hier al eerder ves tigden zullen dit ongetwijfeld be amen". (Van een onzer verslaggevers) BORSSELE De burgemeester van Borssele, de heer D. Lodder, toone zich verheugd over het feit dat het bedrijf van Péchiney ver van elke woonkern in het Sloegebied wordt gevestigd. „Er is voor ons dan ook geen enkele reden om in actie te komen tegen deze vestiging", zegt de burgemeester. „De echte bedreiging ziet Borssele in een afgrendeling van het dorp door zeehavenindustrieën, maar dat is hier niet aan de orde. Er is een plaats gekozen die buitendijks ligt en dus geen enkel gevaar voor Bors sele zelf inhoudt." Enige reserve toonde de burge meester met betrekking tot het ge vaar van luchtverontreiniging. „Wij weten niet wat voor vuiligheid een dergelijk bedrijf de lucht in spuit. Daarvoor zouden we in Delfzijl moe ten gaan kijken. Maar ik geloof dat we mogen vertrouwen op de zorg vuldigheid waarmee de voorschrif ten op dit punt zullen worden ge hanteerd", aldus de heer Lodder. Enige planologische zorg koestert men in Borssele ten aanzien van de plannen voor de bouw van de nieu we PZEM-centrale. Deze wordt oos telijk van de Borsselsedijk gebouwd en is dan ook 700 meter van het dorp Borssele geprojecteerd. „Maar dit is gewoon een gevolg van het streekplan midden-Zeeland", aldus burgemeester Lodder. De mogelijke komst van nevenbe- drijven in het kielzog van Péchiney ziet de burgemeester als een gun stige zaak. „Zolang dit geen zeeha ven-industrieën zijn kan het dorp er alleen maar beter van worden", meent hij." Zij mogen gerust in de directe omgeving van Borssele wor den gebouwd, mits men bij de gronduitgifte selectief te werk gaat en voorkomt, dat er bedrijven wor den gesticht die een gevaar voor luchtvervuiling inhouden. ,IK word vaak de eeuwige tweede genoemd en ook in het laatste beker toernooi kader 38/2 leek het erop, dat ik weer op de tweede plaats zou ein digen. Dit keer had ik echter wat meer geluk. Penneman en Van Eenennaam speelden hun finalepartij slecht, zodat ik op m'n stoel kam pioen werd. Reken maar dat ik ner veus was, ook al hoefde ik zelf niet te spelen. Van te voren had ik m'n kansen berekend en toen Penneman won in meer dan dertig beurten, wist ik dat de beker voor mij was", aldus R. Claeyssens. DE eerste plaats in het biljarttoernooi in -Terneuzen zette voor de douatiier uit Sas van Gent de kroon op zijn werk na jaren oefenen. In '61 slaagde Claeyssens er voor de eerste maal in een biljarttoernooi te winnen. Hij kwam toen in Souburg uit in de derde klas kader 38/2. Claeyssens „Er was aan dat kampioenschap nog een extra-prijs verbonden. In 1961 bestond de biljartbond namelijk 50 jaar. Bij die gelegenheid werden alle districtskampioenen uit heel Neder land uitgenodigd voor een tweedaags jubileumtoernooi in Amsterdam. Dat is een onvergetelijke belevenis ge worden. Er werd daar op vijftig ta fels gespeeld. Ik kwam uit in een competitie met alle 18 districtskam pioenen uit de derde klas kader 38/2. Er zat voor mij in dat sterke gezel schap een vijfde plaats in." HOEWEL de nieuwe bekerhouder al 35 jaar biljart, werd hij pas in 1961 lid van de NBB. Vanaf dat jaar heeft hij regelmatig aan officiële biljart- toernooien deelgenomen. Voor die tijd speelde Claeyssens in de officieu ze competities in West-Zeeuwsch- Vlaanderen. ,„Ik was in die tijd ge stationeerd in Oostburg. En omdat er in West-Zeeuwsch-Vlaanderen geen bij de NBB aangesloten clubs zijn, kwam ik automatisch in de „wilde" competities terecht." ,ACHT jaar geleden ben ik op advies van collega-biljarters in Vlissingen gaan spelen. Na de oprichting van het zelfstandige district Zeeuwsch- Vlaanderen is de deelname aan de verschillende toernooien voor ons veel gemakkelijker geworden", zegt Claeyssens, sinds enkele jaren weer woonachtig in zijn geboorteplaats Sas van Gent. Het was in Sas van Gent dat hij voor de eerste maal sport ging beoefenen. ,IK begon op 14-jarige leeftijd met zwemmen bij de zwem- en polover- eniging „Bruinvis". Twee jaar later behaalde ik voor de eerste maal de Zeeuwse titel 100 meter rugslag. Op dat nummer ben ik in totaal negen keer kampioen geworden. Maar ik zwom niet alleen korte afstanden. De Ronde van Sas (2 kilometer) heb ik verschillende keren afgelegd. Een keer, in 1938, heb ik deze traditionele wedstrijd gewonnen." NA twintig jaar op zwem- en polo- gebied actiej te zijn geweest, stapte Claeyssens over naar de biljartsport. „Biljarten kan je als je wat ouder wordt, makkelijker volhouden dan wedstrijdzwemmen. Er zullen voor mij nog heel wat biljarttoernooitjes volgen, want ik speel erg graag. Al leen kan ik niet meer dagelijks oe fenen. Ik beperk me nu tot drie maal per Week trainen. Dat is voor mij de laatste tijd makkelijker geworden omdat ik gebruik mag piaken van het splinternieuwe biljart in het be jaardentehuis", aldus Claeysens.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 3