Raad Middelburg stemt tegen „schietbioscoop" Nieuw postkantoor T er neuzen-Zuid ZEELAND MAAR HF De Ia BURGEMEESTER BETREURT BESLISSING DE STEM Zeeuwsch-Vlaanderen Zwembadproject stuit op grote bezwaren Daling ledental Nederlandse Trekpaard in Zeeland GOES Studentenorkest speelde met élan in Middelburg VLISSINGEN HULST B. EN W. WESTERSCHOUWEN: LUCKY LUKE EN DE WRAAK VAN DE DALT0NS K. v. d. ENDE OVERLEDEN DV HULST rij zacht WALCHEREN OOSTBURG Burgemeester eerste klant Welkom Burgerlijke stand Burgerlijke stand Jaarvergadering NKV MESTSTOFFEN Fa. De Moor- Vlaeminck PIETER DE BODT EXPOSEERT IN HULST Examens Alternatieven MORGEN Commentaar Hoogwater VANDAAG pn minstens een droge Periode Faas op pp- J uur; 60 procent; procent. geheel droog etmaal: 40 DE STEM VAN DINSDAG 21 JANUARI 1969 (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Het nieuwe Middelburgse politiebureau krijgt voorlopig geen „schietbioscoop". Ondanks pogingen van burge meester mr. J. Drijber, en wet houder van financiën M. Hu bregtse, om het voorstel er toch door te krijgen, bleek de gemeen teraad niet te vermurwen. Het college werd gedwongen door een volkomen eensgezinde raad het voorstel tot aanschaf van appara tuur aan te houden. Belangrijkste argument van de raad was, dat men zich vóór de be handeling van de begroting, halt februari, niet wilde binden aan uit gaven die in feite op deze begroting voor 1969 zullen drukken. Vooral burgemeester Drijber trachtte de resp. sprekers tot andere gedachten te brengen. Toen hij moest constate ren, dat zijn pogingen vergeefs wa ren, hief hij toch nog een waarschu wende vinger op: „De raad moet het dan verder zelf maar weten. Ik ben erg ongelukkig met deze beslissing, maar het zij zo." De mening van de raad werd vertolkt door de heren W. Don (P.v.d.A.), drs. M. de Bruyne (A.R.), en C. Kammeraad (V.V.D.). De heer Drijber wees er in zijn antwoord op dat de raad reeds in december voorstellen had aanvaard, die financiële consequenties hebben voor de nieuwe begroting. Hij achtte het bijzonder jammer dat juist nu dit voorstel men wil met behulp van deze schietbioscoop het politie personeel een betere opleiding ge ven voor een verantwoord vuurwa pengebruik door een beslissing van de raad wordt aangehouden. De burgemeester stelde dat de kosten van de aanschaf binnen de „politie begroting" zullen blijven, zodat uit stel in feite geen zin heeft. Wethouder Hubregtse toonde aan de hand van de cijfers aan, dat de financiering inderdaad „rond" was. Een deel van de gelden komt uit de reservepost voor de politie, terwijl het andere deel van het bedrag kon worden verkregen door verhuur van enkele ruimten in het nog in ge bruik te nemen nieuwe politiebu reau. De raad bleef echter nee schudden en zei uitstel voor zijn verantwoording te willen nemen. (Van een onzer verslaggeefsters) GOES De afdeling Zeeland van de koninklijke vereniging „Het Ne- derlandsche Trekpaard" heeft een „rustig, gezond jaar" achter de rug. Zo zei afdelingsvoorzitter A. L. C. Brooijmans dat tijdens de gistermid dag in de Prins van Oranje te Goes gehouden vergadering van de af deling. Financieel staat de vereniging er minder' goed voor, aangezien een steeds kleiner wordend aantal leden de kosten moeten opvangen. Bedroeg het aantal leden eind 1967 769, eind 1968 was het 597. Verder werden tijdens de bijeenkomst di verse data bekend gemaakt, waarop fokveedagen gehouden zullen worden. De Walcherse dagen vinden op 11 en 12 juni plaats in Oostkapelle. Op 27 en 28 juni zijn de Thoolse dagen. Voor de 3e juli staat er een centrale fokveedagen in Zierikzee op het pro gramma, terwijl de Bevelandse fok- veedag op 4 juli in Goes is gepland. Bij de bestuursverkiezing werden de leden A. L. C. Brooijmans en C. N. den Hamer, beiden aan de beurt af te treden, herkozen. DAOBLAD VOOR ZUIDWEST NEDERLAND Editie Zeeland ABONNEMENTSPRIJS: 14.00 per kwartaal (excl 50 cent incassokostenf 4.75 p maand (excl 5 cent incassokosten). KANTOREN: Steenstraat 14, Hulst, tel 01140-3751 Klokstraat 1, Goes tel. 01100-8030. REDACTIE ZEELAND: Chef Zeeuwse redactie: A. F Koopman (01180-7438) REDACTIE ZEECWSCH-VLAANDEREN: G. van Berkel (01150-4866) en 3. Robesin (01140-2005). REDACTIE WALCHEREN: C. Schets (01180-7764) REDACTIE BEVELANDEN EN SCHOUWEN -DUIVELAND: mej. S. Maaskant (01100-5689) SPORTREDACTIE ZEELAND: Th. Klein (01150-4865) EXPLOITATIE ADV.: LK.M de aong (inspecteur), Terncuzen, teL 01150-4281. Th. de Bakker, Terneuzen, tel 01150-2601. M. Bogers, Oostburg, tel 01170-2893 C. Menu, Goes, teL 01100-8030. Geboren: Madeleine dv J. Moerdijk en C. van Wallenburg, René zv H. Peek en E. Goddijn, Roger zv C. Kempe en W. Visser, Pieter zv P. Lengkeek en M. Polhuijs, Dingenis zv P. Baarendse en M. van Riet, Andrea dv P. Baarend se en M. van Riet, Merijntje zv W. te Booij en B. Daniels, Richard zv J. Bans- sens en J. Oele. Ondertrouwd: Piet Moerman 23 en Maria van Schaik 20. Getrouwd: Lauras Hoek van Dijke 24 en Elizabeth Minnaar 23. Overleden: Jacoba Ruster 65 echtg v J. de Waal, Geraldia Meulenberg 7, Pieternella Schipper 69 wed v M. Drij- gers, Jacobus Grootjans 72 echtg v M. Beenakker, Tannetje Geerse 68 wed v P. Geerse, Lammert Ensing 89. Hansweert Duivenfilm In café De Harmo nie werd door de plaatselijke duiven- vereniging De Blauwe Doffer 'n gra tis filmavond verzorgd. Vertoond werd de duivenfilm „De witte mo len". De belangstelling hiervoor was goed te noemen. De duivenliefheb- bers vonden het een goede film. Kapelle Functieverdeling diaconie De heer M. Verhulst is voorzitter ge worden van de diakonie der Herv. Kerk in Kapelle. Hij volgt als zodanig de heer C. van Overloop op die is afgetreden. Verder verdeelde de dia konie de funkties als volgt: C. Lepoe- ter, secretaris-penningmeester; G. v.d. Brugge, algemeen adjunkt, me vrouw Kram-Lommers, secretares se Gezinszorg; mevr. van Liere- Verbrugge Bejaardenzorg. Interkerkelijke diensten De her vormde en gereformeerde jeugd van Kapelle en Biezelinge hopen in de komende maanden zes gezamenlijke jeugddiensten te houden die ze ook samen willen voorbereiden. De eer ste is op zondag 26 januari om 7 uur 's avonds in de hervormde kerk van Kapelle en voorganger is dan ds. Heuzevejd, gereformeerd predi kant te Goes. Verder zal er op zond dag 26 januari om 5 uur 's avonds in de gereformeerde kerk te Kapelle MIDDELBURG Het Nederlands Studentenorkest onder directie van Jan Brussen concerteerde in de con cert- en gehoorzaal te Middelburg Evenals vorig jaar omstreeks dezelf de tijd was de zaal praktisch uitver kocht toen dirigent Jan Brussen zijn discipelen liet beginnen met „Sin- fonia" van Alexander Voormolen. De ruim tachtig amateurmusici, die zich de afgelopen weken in Bergen duchtig hebben voorbereid op dit concert speelden deze compositie misschien wel met élan, maar he laas nog te weinig afgewerkt. De blazers (niet alleen niet goed op elkaar afgestemd wat de toon- vorming betreft) konden het ritmisch ook lang niet altijd met elkaar vin den zonder dat daardoor nu ernstige ontsporingen van kwamen. Wat de strijkersgroep betreft was 't donker gekleurde timbre (celli en bassen) duidelijk beter dan de violen die voor al in de hogere regionen in de geza- melijkheid 't nogal eens lieten afwe ten. De groep streek en produceerde wel de noten, maar de mooie klank bleef vooralsnog weg. Voor de pauze konden de aanwe zigen nog luisteren naar het hobo concert in C groot van Joseph Haydn, met als solist Werner Herbers. De ze jonge hoboist, die werkzaam is in het Radio Philharmonisch orkest en in het Nederlands Blazers Ensem ble gaf vooral in de eerste twee de len een gave vertolking van deze compositie. Werner Herbers bezit een mooie toon zowel in het lage als in het hoge register. De solist, die met een schijnbaar gemak alle rit mische problemen oploste werd door Brussen en de zijnen op goede wij ze begeleid. Jammer dat in het Ron do Allegretto (een steeds speelser wordend thema) de vermoeidheid een woordje mee ging spelen, zodat niet alle ritmische figuren er goed uitkwa men. Voor de solist was er naast een storm van applaus een verdien de bloemenhulde. Na de pauze hebben we deels met genoegen geluisterd naar Mendels sohn's Eerste Symphonie, die hij op 15-jarige leeftijd componeerde. Brus sen wist zijn orkestleden in een hoog tempo door de hoekdelen heen te ha len, waarbij het Andante goed aan sloot. Enthousiasme wa3 ook hier het kenmerk dat op de voorgrond kwam, waarbij we de kleine nalatig heden (rommelig spel in de houtbla- zersgroep) maar voor lief nemen. Veel applaus (met bloemen voor de dirigent) luidden dit eerste concert V8JI een tournee uit. \B LICHTENDAHL. een interkerkelijke dienst zijn waar in voorgaat de hervormde predikant ds. E. P. J. Jebbink. De gezins diensten door de hervormde en ge reformeerde kerk van Kapelle wor den voortgezet. De eerste is op zon dag 2 februari om 5 uur in de her vormde kerk over 't onderwerp „Wij en ons werk". Jaarvergadering N.F.O. Onder leiding van de heer P. v.d. Have werd de Tuinbouwschool de jaarver gadering gehouden van de afdeling Kapelle-Biezelinge en Omgeving van de N.F.O. Voorzitter P. v.d. Have sprak over de ongunstige resultaten die de teelt van appels en peren gaf. Reeds enkele jaren is dat het geval en hierdoor is de totale situatie in de fruitteelt niet gunstig. Beter wa ren in 1968 de resultaten van de teelt van kleinfruit. Door sanering van de bedrijven liep het ledental van de vereniging iets terug. De heren L. C. Oele, Kapelle; M. IJzerman, Biezelinge, en J. Zuid- weg, Yerseke, werden als bestuurs lid herkozen. De heer W. A. G. Dek ker te Wemeldinge werd benoemd als afgevaardigde naar de Kringver gadering en de heer C. Traas te Schore tot afgevaardigde naar de al gemene N.F.O.-vergadering. Vergadering N.C.V.B. Onder lei ding van mevr. Balkenende-Sandee hield de afdeling Kapelle-Biezelin ge van de NCVB haar maandelijkse vergadering. Allereerst herdacht de presidente het overleden lid mevr, Meulenberg-Markusse. Spreker op deze bijeenkomst was de heer M. Alle- wijn te Middelburg over de godsdien stige opvoeding van het kind. De volgende vergadering zal op 13 fe bruari in het CJV-gebouw worden gehouden. Dan krijgen de dames een voorlichtingsbijeenkomst over huishoudelijke merkartikelen. Kloetinge P.v.d.A. In de plaats van de heer P. Maas die naar elders ver trok zal voor de Partij van de Ar beid in de gemeenteraad van Kloe tinge zitting nemen de heer J. A. Korteweg. Land en tuinbouw De vereni ging van oud-leerlingen van land- en tuinbouwwintercursussen houdt don derdag om fialf acht de derde win- terbijeenkomst in „Amicitia". Men verwacht voor deze avond grote be langstelling omdat de heer Van Mou ris, assistent van het L.E.I., een ac tueel onderwerp zal behandelen: economische ontwikkeling in de toe komst voor de fruitteelt. Excelsior De muziekvereniging „Excelsior" zal zaterdagavond in sa menwerking met de Goese toneel vereniging „Patogo" de jaarlijkse uitvoering geven in „Amicitia". Voor de pauze zullen de drumband en het jeugdkorps een zevental nummers ten gehore brengen, waarna een ver loting volgt. Na de pauze wordt het blijspel „Altijd Zonneschijn" op gevoerd. Geboren: Manfred zv J. Meulmeester en L. de Voogd. Marcel zv G. Kort en J. Wielemaker, Erica dv J. Wouterse en M. van Nispen, Cythia dv S. Ley- dekkers en M. de Narco, Andries zv H. van Rhijn en J. Grollé, Anthonie zv W. Denekamp en H. Been, Mark zv G. Adan en W. Assman, Marco ziv P. Quaars en M. Louwerse, Oscar zv W. Stappers en G. Hijhuis, Robin zv T. Schenkhuizen en L. Schroevers, Mari- nus zv G. Boekema en P. Hintzen. Geboren Fransina dv S. Posthuma en J. de Rijke, Pieter zv S. Posthuma en J. de Rijke, Pieter zv W. de Kam en C. Brandes, Sara dv C. Picasouw en J. Wonmaly, Krijn zv J. van der Maas en J. Polderman, Anthonie zv H. de Keizer en J. Vermeulen, Evelyne dv C. de Vries en J. Jacobse, Cornells zv P. Jongepier en J. Reijnhoudt, Willem zv W. Joosse en C. van Dijk, Nienke dv A. Thierens en F. Hoekstra. Ondertrouwd: J. Castel 23 en E. van der Broek 29, J. Crucq 22 en E. Schou ten 19. Ondertrouwd: A. But 25 en C. Joustra 19, J. ten Hacken 23 en C. Visser 24, I. de Jonge 19 en W. Buijck 19. Gehuwd: H. de Bie 33 en J. Heinsen 37, C. Sant 22 en J. Hament 22, P. Witte 34 en M. ter Meulen 20. R. Lentze 27 en S. van den Branden J. van der Heijden 23 en C. Polderman 21, D. Pattikawa 24 en M. Lawalata 22, J. Geluk 34 en W. Vreeke 28, P. Aspe- slagh 24 en M. Brokken 24, A. Verhage 24 en J. de Ruijter 15, J. Lens 20 en T. Weggemans 19, W. Nieuwolt 21 en C. Schuling 19, E. Venema 23 en M. HameLink 17, W. van Aalst 20 en E. de Plaa, 19 j. Gehuwd: F. Verbrugge 21 en E. de Wijze 19. Overleden: H Mulder 69 ev A. Mul- der-le Mahieu, S. Schout 85 wv C. Schout-Schroevers, M. Sfceutel 70 wv J. Steutel-Snijders, J. Ver boven 81 wv S. Verboven-de Kraker, A. Cevaal 77 ev N. Cevaal-Cevaal, J. de Smit 62 ev M. de Smit-Zandee. Overleden: J. Bronder 64 ev J. Geel hoed, B. Feij-de Nooijer 64 ev A. Feij, P. de Plaa 60 ew A. de Plaa-yan de Heuvel Prijsschieting In café de Vee handel werd een prijsschieting gehou. den op de liggende wip. De hoogvogel werd geschoten door G. v. d. Berghe te Clinge; de eerste en tweede zij- vogel werden geschoten door A. Jans- sens te St.-Jansteen. De meeste kleine vogels waren voor Eug. de Witte te St.-Jansteen. Gevonden voorwerpen Aan het bureau van politie te Hulst zijn on derstaande voorwerpen aangegeven: 1 huissleutel; 1 lederen jekker; 1 da meshandschoen, 2 autosleutels DAF; en huissleutel; 1 weekendtas, inh. on dergoed en overhemden; 1 fototoestel; 1 autosleutel aan sleutelhanger; 1 ak tetas, inh. thermosfles en broodtrom mel; 1 zwart lederen dameshand schoen; 1 damesbril met licht mon tuur in grijs étui; 1 damesbril met lichtbruin montuur;; 1 paar gym schoenen: 1 bruine portemonnaie met inhoud; 1 paar zwart lederen dames handschoenen: 1 rode dameshand schoen; 1 wollen kinderwant; 1 ny ion kinderwant. Door de plaatselijke centrale van het N.K.V. is in de Katholieke Kring de jaarvergadering gehouden. Als voornaamste agendapunt werd ver meid het aftreden van de voorzitter du heer W. van Dongen in verband met Overdrukke werkzaamheden. In zijn plaats werd gekozen de heer W. Ghijs. De heer Van Dongen toonde zich verheugd over de verkiezing van een jonge voorzitter, omdat het kader over het algemeen uit oudere personen bestaat Ook meende hij dat het in het belang van de organisatie is en dat hierdoor meer bestuursac- tiviteiten kunnen worden ontplooid en de structuur van het N.K.V. hier mede nauw in verband staat. Ten aanzien van de districten werd nog opgemerkt dat deze over het alge meen te groot zijn voor de bestuur der waardoor het contact te gemakke lijk verloren gaat. Op 23 januari a.s. zal een informele bespreking met kamerleden en districtsbesturen plaatsvinden. IJzendijke N.C.B. Ir. Bracks is dit jaar de spreker over het landbouw- en zuivelbeleid op de jaarlijkse algeme ne vergadering van de N.C.B. afde ling Yzendijke, die dinsdag 28 ja nuari in „Het Hof van Koophandel" wordt gehouden. De dag wordt ge opend met een mis voor de overleden leden en na de koffietafel besloten met een onderlinge kaartwedstrijd. Koewacht Restauratie Het orgel uit de pa rochiekerk is afgelopen week,uit (ie kerk gehaald om gerestauréerd te worden. Het werk, uitgevoerd door de orgelbouwers Gebr. Vermeulen te Weert, zal ongeveer negen maanden in beslag nemen. Teerdag De reeks verenigings- teerdagen is op gang gekomen. Nu waren het de duivenmelkers van de maatschappij „Nieuw Leven" die hun jaarlijkse vermakelijkheidsdag hiel den in het clublokaal. St.-Jansteen Gevonden voorwerpen: Aan het bureau van politie te St.-Jansteen zijn onderstaande voorwerpen als ge vonden aangegeven: 1 kinderhand- schoentje; 1 paar schaatsen. Westdorpe Voetbal De plaatselijke voet balvereniging, die door diverse om standigheden de laatste weken maar weinig heeft gespeeld zal zondag een vriendschappelijke wedstrijd spelen tegen het eerste elftal van Hoofd plaat. De ontmoeting vindt in Hoofd plaat plaats. Zaamslag Burgerlijke stand Geboren: Janne- ke dv A. Bakker en G. Bakker; Hele na dv H. Bonman en H. Hamel ink; Ma- rinus zv M. de Putter en C. Wieles; Jo- zin*. dv J. Hamelink en M. de Braai. Ondertrouwd: C. Wiemes 19 en M. Doorns 18. Getrouwd: P. de Meijer 22 en R. Crombeen 20, D. v.d. Hoorn 23 en J. de Vos 20, P. Herrebout 22 en J. de Put ter 22, A. v. Hijum 29 en C. Herrebout 26, C. Wiemes 20 en M. Doorns 18. Overleden: C. Dees 76 ev K. Stoffels, J. Bakker 86 wedn v M. Boer, C. Wes terweel 73, P. Goosen 89 wedn v D. Jansen, J. Krane 80 ev C. v. Alten. (ADVERTENTIE) Uw adres voor Kunstmeststoffen Dieselolie en Brandstoffen Door de grote omzet en voorraad steeds de laagste prijzen. HULST Tel. 01140 - 2628 (Van een onzer verslaggevers) HULST De heer Aart Janszen, cultureel ambtenaar van de gemeen te Terneuzen heeft bij boekhandel Van Geyt in Hulst een expositie ge opend van werk van de Zeeuwsch- Vlaamse kunstenaar Pieter de Bodt uit Zaamslag. De tentoonstelling blijft open tot 4 februari. Het is de eerste van een reeks exposities. Bij Van Geyt zul len o.m. hun werk tonen: Hugo Met sers, Geert van Fastenhout, Corne lis Doolaard, George Degenhart, Ernst Joachim en Elie Borchrave. Van Pieter de Bodt zijn 34 werken te zien. Het is voor het eerst, dat deze kunstenaar met een eigen ex positie naar Huist komt. BREDA Opleiding gez» ster: M. Ceelaert, Biddinei Flevo) (met lof); H. Faay J. Flapper, Haarlem; J. prL renhoek; T. Hamels, Gilze- i'; Bergen op Zoom; A. Kastète" terhout; D. Kimenai, Don; nen, Dongen; T. Kop, Oc Lina, Beverwijk; A. M, vd 7 Steenbergen; G. Maas, Étw' wels, Clinge (Z.-Vl.); C, RitecA wijk; J. Snepvangers, hS'» Tool, Bovenkarspel; T. Tiis i ViskeT, Terheijden; N. Zijlmam donk; L. Zwetsloot, Haarlen'" Het getuigschrift werd uiwj M. Braat, Oosterhout; R SJI Roosendaal (met lol); M. vann Biddinghuizen (O. Flevo); a Zeist; C. Haarbosch, Gil»- n| berg, Breda; A. Klaassen Gil,:?, Klerck. De Heen: H. Klever A. Kniknie, Alphen; A. M. Koevoets, Etten-Leur; j vel, Druten; J. Kuystermans, ]j Lamers, Hilversum; A. Lieshout C. van Lieshout, Haarlem; J 'j Hoorn, W. van Moorsel, Teméi Morsink, Enter; P. Nijnens, 1 E. Oostvogels, Nispen; E. Ret den; P. Rens, Lepelstraat, c"L Oud-Gastel; H. Schouw, HmA Schenk, Wouwse Plantage; p| Steenhoven, Kruisland. (Van een onzer verslaggeefsters) WESTERSCHOUWEN Burge meester en wethouders van Wester- schouwen zijn van mening dat het voor de gemeente grote bezwaren met zich meebrengt deel te nemen aan het „eilandelijk" zwembadpro ject, zoals dat door de „commissie overdekt zwembad Schouwen-Duive- land" wordt voorgesteld. B. en w. delen dit de raad mee in een nota inzake het „rapport in- structiezwemmen Schouwen-Duive- land", zoals dat in oktober van het vorig jaar door de commissie is uit gebracht. Volgens het rapport worden de stichtingskosten van het project (een bad van 8 bij 25 en een bad van 8 bij 8 meter) geraamd op 1 miljoen gul den. In het rapport wordt er vanuit gegggn, dat. .h<?t bad in Zierikzee ,moet komen. Neemt Westerschouwen deel aan het project, worden de kosten voor deze gemeente per jaar geraamd op minimaal 15.560 gulden en maximaal 21.950 gulden. B. en w. vragen zich af waar de gemeente dit geld, gezien de krappe (Van onze correspondent) TERNEUZEN De PTT is de bewoners van Terneuzen-Zuid een eindweegs tegemoetgekomen: op de hoek Bachlaan en de Alva- rezlaan is thans een postkantoor geopend, dat is ondergebracht in een speciaal daarvoor gebouwdde caravan. Het is het derde mobiele kan toor ,dat in Nederland en het eerste, dat in Zeeland in gebruik werd gesteld. De eerste klant was maandagmorgen om half negen burgemeester J. C. Aschoff, die uit handen van de directeur van het postdistrict Middelburg, de heer C. S. Vis, een kennisgeving ontving voor een aan de burge meester geadresseerde aangete kende zending. Met het in ontvangst nemen van daze zending, een serie oude postze gels, was de eerste postale handeling en tevens de officiële opening van het kantoor verricht. Nog geen tien minuten later meldde zich aan het loket de eerste vrouwelijke klant uit de woonwijk Terneuzen-Zuid De heer Vis vertelde, dat de P.T.T. de tech nische ontwikkeling op alle manie ren probeert te blijven volgen, doch voor de postbestelling op zich zelf vormt dit wel een probleem. Bij de voorbereidingen wordt het handwerk waar mogelijk vervangen door au- tomatisatie. Voor de verdere moto risering van de postbestellingen zal meer ruimte nodig zijn dan het ou de hoofdpostkantoor in Terneuzen biedt en de heer Vis sprak dan ook over plannen op langere termijn om in deze wijk een groter permanent postkantoor te stichten. Dit vehikel, aldus de heer Vis, hoort zeker in de snelstgroeiende gemeente van Zeeland thuis. De directeur stapte verder nog even de grote kostenstij gingen aan, waarmee het bedrijf te kampen heeft. Burgemeester Aschoff bracht de gelukwensen van de ge meente met deze tijdelijke vestiging over en vond een gelukwens aan de bewoners van Terneuzen-Zuid tussen het postagentschap en deze wijk werd te groot. Ook voor het ste delijk aanzien zei de burgemeester te hopen op een spoedige realisering van een definitieve voorziening. De heer Aschoff deelde mee te verwach ten, dat het eerste gedeelte van het grote winkelcentrum dat men in de ze wijk aan het bouwen is, -nog dit jaar gereed zal komen. Terneuzen bezit thans met Sluiskil inbegrepen 4 postinrichtingen. Het nieuwe kan toor is geopend op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur en men kan er voor alle postzaken te recht. begrotingspositie, vandaan moet ha len. B. en w. zijn van mening dat de inwoners van Westerschouwen bui ten schoolverband geen gebruik van het zwembad in Zierikzee zullen ma ken. Verder schrijven b. en w.: Westerschouwen is een gemeente waar we nog wel eens de realisatie van een zwembad mogen verwach ten, hetzij door particulieren, hetzij door de gemeente. Niet .uitgesloten is dat er nog wel eens een recreatie zwembad zal komen." Verder schrijven b. en w.: „Wes terschouwen is een gemeente waar we nog wel eens de realisatie van een zwembad mogen verwachten, hetzij door particulieren, hetzij door de gemeente. Niet uitgesloten is dat er nog wel eens een recreatie zwembad zal komen." Besluit de raad deel te nemen in het eilandelijke project, dan is vol gens b. en w. daarvan de consequen tie dat Westerschouwen „niet meer terug kan" als er een geschik te gelegenheid komt in de gemeente een zwembad te bouwen. Zjj wijzen erop dat het eilandelijk project in zijn huidige vorm alleen kan blijven draaien als iedereen, die zich tot deelname verplicht heeft, ook blijft meedoen. B. en w. betreuren het dat de com missie slechts met één voorstel is gekomen. Zij hadden graag alterna tieven gezien. Zij bestrijden de me ning van de commissie dat met de bouw van een zwembad in Zierikzee een voor Schouwen-Duiveland af doende voorziening wordt getroffen. Volgens b. en w. biedt het zwem bad een afdoende voorziening voor Zierikzee en naaste omgeving, maar per se niet voor heel de streek. B. en w. vragen zich af waarom de commissie niet de mogelijkheid heeft bekeken dat Zierikzee dit zwembad zelf gaat bouwen. Als tweede alternatief noemt het college de bouw van drie open, maar wel verwarmde instructiebaden op Schouwen-Duiveland, bijvoorbeeld één in Duiveland, één in Zierikzee en één in Westerschouwen. Het der de alternatief van het college is dat iedere gemeente een eigen instructie- bad bouwt. B. en w. vinden de hele zwembad kwestie wel zo belangrijk, dat zij in dit stadium nog niet willen komen met een voorstel aan de raad om niet aan het project deel te nemen. ANTWERPEN Bioscopen: Als onder vandast ST. NIKLAAS Als onder vandaag DIVERSEN HULST „De Graanbeurs": Weense Opgaven voor deze rubriek- j[' 7438 of postbus 116 in Middel»! zeker op zijn plaats. De afstand f Morgen, woensdag 22 Hansweert: 5.51 en 18.18 t neuzen; 5.13 en 17.40 uur; gen: 4.43 en 17.06 uur; tyeti ge: 6.37 en 18.59 uur. BIOSCOPEN EN SCHOUWBlri VLISSINGEN Britannia 13.30 uur Jeugdvoorst. Proloog „Een leugenaar" GOES Prins van Oranje 20 uur Concert Wiener Sangerknata AXEL De Halle 14 uur Jeugdvoorst. Jules de Corte MIDDELBURG City 20 uur Chuka, de revolver-huurling 1 (komisch) VLISSINGEN Alhambra 20 uur Mademoiselle 18 jaar (real.) GOES Grand-theater 20 uur Bandolero 14 jaar OOSTBURG Ledeltheater 20 uur De Non 18 jaar (real.) TERNEUZEN Luxortheater 20 uur De laatste trein uit Katanga ll| (avont.) ANTWERPEN Rex 10, 12.10, 14.30, 16.50, 19,101)| uur Hell fighters a.l. Rubens 14, 17.30 en 20.45 uur Oliver a.l. Ambassades 12, 15, 18 en 21 uur Romeo en Julia 18 jaar Capitole 12, 14, 16, 18, 20 en Men sterft maar eenmaal 18 ja Savoy 12, 14, 16.30, 19 en 2Utl Le Corniaud a.l. Astrid 10, 12.10, 14.30, 16.50, lil 21.30 uur Liefdesnachten in def 18 jaar Quellin 14, 16, 18, 20 en 22 m| The comedy of terrors 18 ja» I Astra 11.35, 14.25, 17.35 en20c| Alamo a.l. ST. NIKLAAS Eden De onbekende, 18 j. Renova Grand Prix, 18 j. Select De vrouwenmoordenaar u Boston, 18 j. DIVERSEN GOES Landbouwcentrum Westsingel II 14-16 uur Spreekuur Voorlichte! trum Huishouding en Gezin 6440). KOEWACHT V. J. Thijs 13.30 uur Bej aardenschieting MIDDELBURG ,-j Geb. De Schakel: Lezing ir. 1 „Wat doet Hoechst"? AARDENBURG Sociëteitsgeb. 19 uur Vergadering ZLM Ij ET besluit van het Franse alurr H niumconcern „Péchiney" o, zich in het Sloegebied te vestigei vormt het belangrijkste industrië nieuws van de laatste drie jaar vo< de procvincie Zeeland. Maar het 00k voor de nationale economie ee dag, die vergeleken kan worde met'het moment, waarop Shell-chc mie besloot om zich aan de Moerdij te vestigen. De komst van een basisindustri betekent dat industriële agglomera tievorming kan beginnen. Rondon een basisindustrie nestelen zich - dat heeft de praktijk bewezen a heel gemakkelijk allerlei toeleve rende bedrijven, ondernemingen di< halffabrikaten verwerken, handels kantoren, vervoersonderneminger en zo nog het één en ander. Bovendien betekent de komst var „Péchiney" naar het Sloegebied, da allerlei grootscheepse plannen die sluimerden, omdat de tijd niet rijp scheen, plotseling volle realiteit verij krijgen. Voor de PZEM wordt leve ring van elektriciteit in veel grotere] eenheden dan men gewend is, mo gelijk en daardoor wordt een vicieu ze cirkel doorbroken. Men prelu-| deert wellicht op de komst van een kerncentrale, zo rond 1980. Een con currerend energietarief, dat alleen verkregen kan worden door het ex ploiteren van grote produktie-een- heden, vormt steeds meer één der belangrijkste vestigingsargumenten voor andere industrieën. Ook wegenplannen, de plannen voor het vliegveld, voor de vaste oeververbinding etc. etc. krijgen weer een stimulans. Nieuwe be- drijfsuitbreidingen in het Sloegebied (Hoechst A.G.) en Middelburg (Her- I cules) zullen minder dan voorheen een wissel op een nog wat onzekere toekomst vormen. De algemene blijdschap bij allen I wie de toekomst van Zeeland ter harte gaat, is dan ook verklaarbaar, zoals men het ook kan begrijpen, I dat er, terwille van Péchiney, be- langrijke concessies zijn en nog zul len worden gedaan. Iemand die men zó lang en zó nadrukkelijk heeft uitgenodigd om Izich in Zeeland te vestigen, zal men liever niet betuttelen. Alle begrip daarvoor. Wél moe ten wij hopen, dat men in zijn gul- i heid des harten nooit zal toestaan, dat er door Péchiney of welke an- I dere industrie dan ook, zal worden [getornd aan de eisen betreffende 'hygiëne van lucht en water. Het hanteren van deze eisen zal name lijk bepalen of Zeeland een onge zond of een leefbaar industrieel kli maat zal krijgen. Als die garantie er is, (en wij hebben daar wel ver- I trouwen in) dan kan iedereen in Zeeland van harte zeggen: Welkom, Péchiney! mtfoT6" °£zer verslaggevers) Ende ,i- aT e heer K- van den werkU ',aar aIs wiskundeleraar baar 1S geweest in het middel- IjariL rf.Wijs te Hulst is OP 66- ster ir ,e overleden in het Hul- I De R, '|aar(len- e" Verpleegtehuis I Blaauwe Hoeve". 1 sentc.116!?1 Van den Ende kwam op 'th&^l922 in dienst bij de ka- lom i« owddelbare schoolvereniging ïfiddefhte ieven °P de katholieke 'sc-honl 6 ?andelsdagschool, welke »erd ,,n3 u laatste wereldoorlog SeniiKi-,™ l eld .tot het huidige Jan- tor oeurn. Hij werd toen conrec- toiber 19^3eId deze functie tot de" 1 dag èn^n'rm,?0'.? itz'c',ten voor w°ens- SüMl 1 flas' opgesteld door het 'luide,,; maandag om 18.60 uur, De'jw«ht en °yei'wegend droog. Kmiddeld^ver^T4^1^6" in ciifers proensdag- Nederland zijn voor temp" 2mt'otdRr da? 30 Pr°eent; min.- ™ax,-tetnn ®raden boven normaal; hormaal- 5 ëraden boven luiden: orud'''chten voor donderdag kmp"- rtntdr dan 50 Procent; min.- ®ax.-temp Qgr®de"boven normaal; Pormaal- 6 graden boven ra'' minstens °19 ®en droge periode |kant op een ,u,ur: 80 procent; Procent. §e^eel droog etmaal: 50

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 2