I Economie van Oost-Europa verkeert in moeilijkheden 2232^31 Witernationals verdeeld >dveter orting ng IZEN lXEL korting Scheepsberichten Pmx'u vn Thameshaven nr Swansea CrasEYLLOYD 19 vn Antwerpen nr Aususta SYSTEEM COMECON FUNCTIONEERT NIET GOED Comecon Handel Faillissementen amsterdamse effectenbeurs Samenwerking VMF met Litton Ind. Scheepsmontagegroep Werkspoor wordt opgeheven Vleesexport uit V.S. naar Europa sterk gedaald Waterstanden DE STEM VAN DINSDAG 21 JANUARI 1969 15 offen halve pr'i5 „rFX ARNHEM 20 te Pembroke ■HrKnSDREEF 20 te Coionou ^NTTERLAND 20 dw Las Palmas JXERK20 Dfai 005>oji je Bombay ""Buenos Aires ,0STKE1 f-iwiTLIA 20 "te"Eastham WfflffiS 20 te Matarani SoNKüST 19 vn La Libertad nr H$Ö&LA 19 ra Curacao nr r pS Rtoades (Jamaica) I i&iHius 20 te Antwerpen S™ ELBE 20 te San Francisco 19 te Acajutia loTTË 19 vn Guayaquil nr ITRMt'LOMBOk 21 te Dubai verw ImsleUabd 18 vn Buenos Aires nr 'rnslrvn Curacao nr Santa Marta Svjon DELFZIJL 19 vn Kopen- Iklln nr Gulfhaven föflA 18 vn Balb°a Valparaiso Imp HOORN 18 vn Miragoane nr VotR LEK 19 te Noumea JlnER WESER IS vn San Francisco Inr Hongkong inriTRK 19 vn Bordeaux nr Dakar lórns PHILIPS WILLEM 19 vn Ham- Itarr nr Rotterdam ITRAAT MAGELHAEN 19 te Tema irOK 18 vn Marseille nr Rotterdam ■nVENKERK 19 te Dar Es Salaam KeGALKUST 19 te Antwerpen CRATES 18 vn Hamburg nr U0TH p 18 St Vincent nr Santos »CA 19 te Bodo [ESDSKERK 18 vn Bremen nr Ham. ■rfsf 18 vn Bandar Masbur nr ELTOA 19 te Kharg Eil. MEIS 18 te Bremen JERTJE BUISMAN 18 rede Haifa KCULES 18 te San Juan del Sur iSON 18 vn Nickerie nr Paranam Ska 18 vn Saigon nr Singapore MELYSIA 18 te Sambu &WMEHLAND 19 te Recite ÖNKGSWAARD 17 vn San Lorenzo Inr Bridgeport loPIONELLA 19 te Pladju EUVELLOYD 19 te Dunedin [BERIAKUST p 18 Las Palmas ■nr Dakar TOKA 19 te St Croix MKHAVEN 19 te Buenos Aires loELDIJK 19 te Barranquilla JTERDAM 18 vn New York nr Iport Everglades IJK 19 te Tobata iOTERKERK 18 vn Bremerhaven nr ■Uitwerpen ^AARNEKERK 18 vn Manilla nr tiimizu AT ACCRA 20 te Kaapstad AT FUSHTMI 19 te Lourenco Marques 'RAAT FUTAMI 19 te Durban RAAT LUANDA 19 te Port Elizabeth REDRECHT 18 ten anker bij I nr Rotterdam 20 te Durban I CHRISTINA 16 80 m no Casa- ica nr Casablanca ilfflClON 16 40 m w Casquets nr uitwerpen tlGENTIA 17 te Fecamp 'ZABETH BROBRE 19 te Gotenburg irw 1NC1US 16 te Leixoes iLLA POLARIS 15 vn Stanlow nr buglas IPILUNA 16 180 n vn Socotra nr Iharg eil. "EB 17 20 o vn Corsico nr Livorno DEMA 16 215 zw vn Lisboa nr Palmas SSEi'A 16 600 oao vn Ascension nr Perz. Goll AP HOORN 16 te Miragoane KERk 16 vn Rouaan nr Bordeaux DINA 16 220 zo vn Trinidad nr liovix |TR0 16 130 zw vn Ouessant nr Ban- |lar Mashar [LIPPIA 16 365 z vn Abidjan nr luraqao IDJA 16 60 n ra Dakar nr luteitzbay jENKERK 16 220 zzo vn Chagos eil. AMPEK 16 verw te Dar es Salaan PA 18 vn Rotterdam nr Stanlow CHIBA 19 vn Rotterdam nr Bremen P1MEDES 19 te Rotterdam pïBON GORINCHEM 19 vn Rotter- J™ nr Brunsbuttel BMBURGH 19 vn Rotterdam nr Tarwich KJbUS 19 te Rotterdam •jroO 18 vn Rotterdam nr Dublin (MA 18 vn Rotterdam nr Kopenhagen E®A 17 te Rotterdam S^bRKlHT 20 te Rotterdam EYLLOYD 19 te Rotterdam pKRHoNE 19 vn Rotterdam nr sterdam 1 te Rotterdam PHILIPS WILLEM 20 te (otterdam 19 te Rotterdam r?'8 Rotterdam nr Dublin J®SKERK 18 te Rotterdam PIEKERK 18 te Rotterdam Iff.V'S 19 dw Biak nr Lae DSDIEP 18 p ten n Lombok .^Japan fctwe™EnCHT 18 Vn Homburg nr *emn V" Nassau 18 ten anker fAAT AMSTERDAM 18 te Tanga EON 18 vn Jarrow nr Petit wronne DJeddah ar Kaapstad W J6 Torres IVrnvDuriYIi DouaIa nr Takoradi nff£CKT te Kaohsiung Nntr at to 9lm§eiiess nr Genua ESram v i KuWait Dmu 18 te Bahrein den i va Las Palmas nr E* al Ahmadi ■fcfj RnmiLPaSaJ€S PEST te Augusta w te Palemro 20 te Colombo lv EöE 19 te Mena al Ahmadi KVPTT?^ A8 te ^ao kuis lAJA h?» T 18 te n DTVmvï?8 Palams nr Bilbao JWOTOORSTEL dat aan l'mdeelhoudersvergadering van K't611, n v' Hilthoven zal Bit (vbeloopt tien pro KiJ' tWaal{ net..). - van het De Beven." bestuur We» n vertrouwen ®ang van zaken. ter be staande in de (Van onze financiële medewerker) TILBURG De Sovjet-economie verkeert in moeilijkhe den. De recente verhoging van de defensieuitgaven met 6 pro cent in vergelijking met 1968 tot 17,1 miljard roebel (onge veer 68 miljard gulden) roept spanningen op in de investe ringssector. In feite zijn de uitgaven voor defensie nog hoger. Onder «Ie begrotingen van enkele andere ministeries zijn nog eens posten tot een bedrag van vier miljard roebel opgeno men. De totale uilgaven zijn omgerekend tegen een re- ele wisselkoers ongeveer «Ie helft van het bedrag «lat «Ie Ver" enigde Staten in 1968 aan «lefensie besteedden. In vergelij* king met het bruto nationaal pro«lnkt is «lit echter meer dan «1e Verenigde Staten uitgeven. De Russen heste«len 14 procent van het nationale prodnkt aan defensie. Het wordt voor de Sovjetregering duidelijker dat de soldaat en de con sument niet tegelijkertijd aan hun trekken kunnen komen. Een van bei den zal een veer moeten laten. Als de consument en d- soldaat hun zin krijgen, dan zal dit ten koste gaan van de investeringen in de ka- pitaalgoederenindustrie Nu heeft partijleider Brezjnev onlangs voor het Centrale Comité duidelijk ge maakt dat hij tegen verlaging van de investeringen in de landbouw is. De agrarische sector is steeds het zorgenkind van de Russische econo mie gebleven. De plandirecteur Baibakov deelde de Opperste Sovjet mee, dat in dit jaar het tweede jaar van het lo pende plan de produktie van con sumptiegoederen waarschijnlijk zal toenemen. De stijging zal groter zijn dan die van de kapitaalgoederen. De consument krijgt steeds meer aan dacht van de Sovjetleiders doch een herziening van de prioriteiten kan er toe leiden dat de groeikracht van de Sovjet-economie wordt verzwakt. De verhoging van de defensielas- ten en de herziening van de priori teiten van bestedingen in de con sumptie- en in de kapitaalgoede- rensfeer vormen niet het enige pro bleem waarmee de Russische eco. nomie te kampen heeft. Er doen zich bovendien fluctuaties in de economi sche groei voor die het karakter heb ben van conjunctuurgolven zoals wij die in de westerse economie kennen. De marxisten en hun aanhangers heb ben steeds beweerd dat crisissen en onevenwichtige groei karakteristieke eigenschappen zijn van het kapita lisme. De socialistische economie zou aan dergelijke toestanden een einde maken. Centrale planning zou een exacte afstemming van de economi sche ontwikkelingen in de diverse sectors waarborgen. Doch alle theo rie en ideologie ten spijt, constateren we in de Sovjet-Unie soortgelijke fluctuaties als in de kapitalistische economie. Het economische systeem van de Oosteuropese Comecon fungeert niet al te best. Er doen zich een aantal structurele moeilijkheden voor die de economische groei van de lidstaten in de weg staan. De Tsjechen hebben de Russen ver weten dat hun economisch stelsel niet meer met de marxistische leer te ma ken heeft, doch is vervallen tot een absolute centraal geleide bureaucra tie die veel doet denken aan het ver starde apparaat onder de staristi- sche Rusland. Van staatskapitalisme Export-samenwerking Douwe Egberts en Panter sigarenfabriek VEENENDAAL (ANP) Panter Sigarenfabrieken H. en J. Schappen n.v. te Veenendaal en een dochter maatschappij van Douwe Egberts Koninklijke Tabaksfabriek-Koffie branderij en Theehandel n.v., Douwe Egberts Tabaksmaatschappij N.V., te Joure, zijn overeengekomen, dat Douwe Egberts Tabaksmaatschappij een belang van 59 procent zal ver werven in Panter Sigarenfabrieken. De overeenkomst tussen deze twee Nederlandse ondernemingen heeft tot doel te komen tot een nauwe samen werking op het gebied van de export welke voor heide vennootschappen een belangrijk deel van hun activitei ten uitmaakt. Voor beide onderne mingen biedt deze samenwerking de mogelijkheid tot assortimentsverbre ding. Daardoor wordt tevens een snel lere ontwikkeling van de produktie verwacht. Sardam et een ^d°ch Jingeïet1omK? reke"inS aanhouden," zij het mondjesmaat. ïn deze hoek [^(taalde 70 ronw?!.ï10^ *ets aantrekken tot 105.30 (104.60). ttet een ïiMul beursplein 5 heeft gisteren de nieuwe beursweek 28,30 doch «ovJrvïÏÏ iT ,stemn^ing bij de opening. AKU begon zeer gunstig &.v°or buitenla^S!?1 i f*aarna rond de 128. Voor Hoogovens blijft de 1 nClSf; rekenins aanhnnHon ■zU m«rn«4incmout Tn r1o-7o VinoV Olie cent tot 161,50, Unilever was 20 cent lager op 129,50, terwijl Olie moesten Jfnstaemin »l.Saarkt lag °p cil-ca 180 <181,80). In Kon. JPJNel in de hnnMf j1 verwerkt die in zeer dunne markt terechtkwamen, S was vas? oL°n<?sen ï.er.UeP ze® kalm. Heinekr- p is volgens de Tsjechen eerder sprake dan van staatssocialisme. De verklaring voor deze toestand zoeken de Tsjechen in het ontbreken van reële economische wetten die het economisch mechanisme beheersen. De Russische economie wordt niet gereguleerd door dergelijke wetten maar door een complex van admi nistratieve maatregelen. In een pe riode waarin snelle economische groei vereist is en waarin het aan bod van de goederen en diensten zich steeds meer op de consumentenvraag zal moeten afstellen is optimale flexibiliteit gewenst. Deze kan door het bureaucratische planningsappa raat niet worden geboden. De Tsje- choslowaakse economen menen de oplossing voor deze vraagstukken te kunnen vinden in de beëindiging van staatsinterventie in de industrie en handel. Dit betekent liberalisatie. De Russen nemen in de Comecon een sleutelpositie in. De zware in dustrieën van de Oosteuropese Come- conlanden maken in toenemende ma te gebruik van Russische aardolie die langs lange pijpleidingen uit Oost- Azië wordt aangevoerd. Deze leve ranties worden betaald met arbeids intensieve produkten zoals machines en fabrieksuitrustingen. De Russen zijn echter door deze handel in moeilijkheden gekomen. De oorzaak hiervan is gelegen in een da ling van de grondstoffenprijzen op de wereldmarkt die enkele Oosteurope se afnemers heeft verleid elders aardolie en mineralen te kopen om dat ze op de wereldmarkt goedkoper waren dan in Rusland. Verschuiving van de Ousteurope.se belangstelling van Russische produk ten naar produkten op de wereld markt zou de Comecon in gevaar brengen. Een crisis in het economisch bondgenootschap zou leiden tot extra economische spanningen in Rusland en zou bovendien de politieke band bemoeilijken. De Russen willen de economische banden met de andere Comecon-lan- den versterken o.m. door een grotere olie-export. Er staan tal van projec ten op stapel. De Russen wijzen er op dat zij niet van plan zijn de investeringsiasten voor deze projecten alleen op te bren gen. Zij hebben een beroep op de Comecon-landen gedaan een bijdrage in de kosten te leveren en voorts aan bevolen de onderlinge verrekenprij- zen te herzien. De Tsjechen verzetten zich nog UITGESPROKEN: N.V. Textiel Cen- trale Hulst, Grote Zwanenstraat 5-9, Hulst. Cur. mr. H. B. L. de Rechter, Steenstraat 35, HuLst. OPGEHEVEN: N.V. Vroegop-Vimex, Import en Export, groothandel in groen ten, uien, fruit, landbouwprodukten enz. Axelsestraat 181, Terneuzen. H. Ketting, caféhouder. Kanaalstraat 6, Hansweert. Op deze foto van 4 januari 1969 wordt de Amerikaanse militair James W. Brigham hartstochtelijk verwel komd door zijn moeder na aankomst op het vliegveld Andrews. Hij was een van de drie militairen, die nieuw jaarsdag door de Vietcong werd vrij gelaten. De legervoorlichtingsdienst heeft nu laten weten, dat James is overleden in het Walter Reed hospi taal, een week nadat hij een hersen operatie heeft ondergaan. 17/1 20/1 Actieve obligaties Staatsleningen Ned. 1968-1 7% Ned. 1966-2 7% Ned. 1968-6%% Ned. 1968-2 6%% Nederl. 1968-3 Nederl. 1968-4 Ned. 1966 8%% Ned. 1967.6%% Nederl. 1967 6 Nederl. 1965 1 Ned. 65 II 53/4 Ned. 64 5% Nederl. 1964 2 5% Ned. 64 5 Ned. 58 4% Ned. 59 4% Nederl. 1960 1 4% Ned. 60-2 4% Nederl. 1963 4% Nederl. 1964 W2 Ned. '59 4% Nederl I960 4V4 Ned. 61 4% Nederl. 1963-1 4% Nederl. 1963-2 4% Nederl. 1961 4 Ned. 82 4 Ned 1953-33/i% Ned. Staff 47 3% Nederl. 1051 3% Ned. 1953 1-2 3% Ned. 1956 3% Nederl. 1948 3% Ned. 50/1-2 3% Ned. 54/1-2 3% Ned 55/1 3% Ned 55/2 3% Ned. grootb obi. 3 Nederland 37 3 Ned Gr. 46 8 Ned. Doll. 47 8 Indië 37a Bank- en kredietwezen 102 lOltï 102 ïoi H 97(4 97% 97Vs 97% 97% 97% 97ft 97% 95 H 95% 95% 95 93J, 92% 92% 92% 92A 92H 89A 89ft 89ft 89% 86H 86% 87% 87% 85% 85% 87'A 87% 84% 84% 82% 82% 96 95% 85% 85% 81% 81% 82% 82% 81% 81% 81% 81A 83% 83% 80% 80% 78% 78% 71% 71I1, 91 90% 83 y4 838 81% 81% 70% 70% 72 71% 74% 74% 73% 73% 81 Vt 81% 47% 47% 83'hS 83% 82% 82H 89% 89% 90A 90% 17/1 20/1 Utr. Hypb. idem 6 Utr. Hyp. B. Idem 3% 7 ƒ3 100 91 71% 100 71% Handel, industrie en diversen A. Heyn w.o. '55 4 AKU 1.000 88% Blauwh. 66 7% 102% 102% Blauwh. 67 6 95% 95% Blauwhoed 5% 88% 88% Blauwhoed 43/4 887/s 88% Blijdenst.-W 63 5 78% 78% Bredero v,g. 65 6 90% 90%b Bred v.b. 66 7% 101% 101 Bred. v.b. 5 89%x 89x Brit. Petr 66 V/< lOlVg 100% Brit. Petr. 65 6 94% 93% Bijenkorf beh. 6 98%b Co-op Ned. agb 7 104 104 Có-op Ned. r.sp. 158%b Co m.ctr. '66 7% 102x 101 Co m.ctr.'67 6S/4 991/4 99 B. Ned. Gem, 57 6 Id. 30 58/59 4% Id. 25 j. 59/1-3 4% Id. 25 j 60/3-5 4% 95% 83% 86% 85% 95% 83% 86% 85% Actieve aandelen Handel, Industrie Petr.-(oIeum) A'dam Rubber 62% 62%* HVA Mij en ver. lOlVa 101% A.K.U. 127.40 128.20 Deli Mij. t. cert. 80.10 81,60* Heinek bel en beh 164.80 Heiniekens bier 171 Hoogov. h.r.v.a. 104.50 105§ Kou Zout Org, 198.20 198.60 Philips Gem. Bez. 162.508 161.508 Unilever c.v.a. 130.50 129.30 Dortsche Petr. 1011 1004 Dorische Ptr. 7% 1010% 1003% Kon Petr 182.20 180.105 Scheepvaart en Lnchtvaart H.A.L. Java-China Pak. K.L.M. t. cert. K N.S.M lib. Stv Mij. Med. v Ommeren va. Rotterd. Lloyd Soheepv. TTnie 93 V4 93V4 159 164% 227 229.80 130% 130 1338 132% 5 244% 146% 158 160% 138% 8 138% Niet-actieve obligaties Bank-, cred-, en verzekeringsw. A B N sp.b 65-70 118% 119 B.N. Gem. 66 7 BNG 67 1-2 6%% BNG 1968 1-2 BNG67 1-2-3 6%% B.N. Gem. 58 4% B.N. Gem 63 4% B.N.G. r.sp. 64 B.N.G, r.sp 65 B NG. r^p 66-1 Exp fin 66 7% Exp, fin. 58 5 Gr ind cb '66 7% Gr ind eb 65 5% Nat B. M. Kr. 66 7 Ned. Ontw.b. 66 7 Ned. Ontw.b. 34 6 Bij hi. Disc.b 64 R 101 99 A 99% 96% 100% 98% 98% 96% 85% 80% 80& 120 120 !15%b 115%b 116 116 ioiy4 - 94%b 84% 101% 101% 81% 81% .101% 101 IOOV4 lOOx 91 %b 91% Hoogovens 66 6% K. Zout-K 65 6 M.N Bak 46 3% Nat, Gr bez, 56 5 N. Gasunie 66 7% N. Gasunie 66 6% Ned. Gasunie 5% Nyma 4 Overz. Gas 5% Philips dir. 51 4 Idem 1948 3% Idem dir. '49 3% Pegem 1-2 '57 6 Pegem 58 5% Pegem 58 5 idem 1-3 52 4% Pegus 1-2 1957 6 Rott.-Rijn 5% Rott.-Rijn 4% Schiphol 6 Scholten-H 65 5% Scholten-H 5% Scholten-H 4% Scholten-H 4% Unilever Ver. Glas 5 Ver. Mach.f. 58 5 Ver. mach.f. 82 5 Werkspoor 3% 96 94b 102% 96% 93 64 97% 80% 94% 98b 95% 91% 92 .96 99 93% 88% 92% 89% 96% .94% 92% 92% 90 87 96% 95% 94b 102 96% 93 97% 94 95% 91V4 92 95% 98% 94 88% 92& 90 96% 94% 92% 87b 90% 87 Luchtv. spoorw. prem. obi. 18-7 5 KLM 196 KLM 15-jarig KLM 20-jarig 43/4 idem 1962 4% Ned. S. '57 1-2 4% Alkmaar 56 2% A'dam 193S 3 ld. pr obl. '51 2% Id 56-1 ld. 56-2 ld 56-3 Idem 1959 Breda Dordrecht 2% 2% 2% 2% 54 2% 56 2% Eindhoven 54 2% Enschede 54 2% 's-Gravb 52-2 2% Idem 52-2 2% Rotterd. 53-1 2% Idem 52-2 2% Idem 57 2% Ned. R. K. '67 2% Utrecht 52 2% Z.-Holland 57 2% Z.-Holland 69 2% 99% 93% 91% 94% 88% 72 72% 73% 84% 84 75% 70% 71* 68% 68% 84 84% 82* 83* 84% 101* 83% 85% Converteerbare obligaties ABN Berh, pap. t 4% Berkel patent 3 Drie Hoefijzer» 6 Gelder 25n. v. 4% 95b 97% 92 93% 91% 94% 88% 71 72b 72% 84% 84% 75 70% 71ft 68% 68% 83% 83* 82% 83% 99V2 83* 85 130% 95b 97% 91V2 Grass 5% Hatema 5% Havenwerken Hoek's m./z. 5% Hoogovens Indoheem ïndola 5%-5 Inventum 5 Koudijs 434 Kon Zout Org. M. N. Bak 66 63/» Meteoor bet, 5% Mulder-Vog 5% v. Ommeren 5% Pont Houth 5% Scholten Bon 4% Schuitema Stokvis en Zn 4% Thom-Dr. ver 4% Tilburg water 5% Ver. Mach. F. 6% Vette winkel Vihamij 5 Wyers Niet-actieve aandelen Banken Alg. Bank Ned AMEV NR eert, Amfasgroep AMRO Bank Cultuurbank Delta verz, eert. Eerste N.V.M. Gron. ind.-Cr B Kasassooistie Nat. Inv B Nat. Ned. cert. Ned. Cred iet B. Ned Lloyd Ned. Mid st. B Slavenburg's B. Ver. Nillmii. Alb. Heiin Alg, Hmij. Onr G A'dam Balast Mij A'dam Droog. Mij A'dam Rijtuig Mij ANIEM nat. bez. Beers en Zn Begemann Bensdorp intern. Bergh-Jurg. f250 BergTi-Jurg 5%% Bergoss Berkel's Patent Blijdenst. Will. Bols, Lucas Borsumij Wehry Braat Bouwstoff Bredero vastgoed Bredero Ver.bedr. Blihrmann Tetter Bijenkorf beheer Calvé Calvé cum pref, Carps Garenfabr. Centr Suiker Mij Cindy - Key K. Crane Nederland Cur. Handel Mij Daalderop Dagra Dess. tapijtenfabr Dikkers en Co. D.R.U. Duyvi* Jzn. Edy emaille Emba Enkes Erdal Mij Excelsior Figee maeh.fabr. Fokker Ford Gazelle rijw.f»br. 17/1 20/1 92 91b 113 112 110b 112 99 99 83% 82% 84 84 82 82% 85% 85% 115% 115% 107% 107 100b 100% 65% 70 126 127 90% 90% 88 88% 108% 87Va 87% 95 96%b 92 91% 107 106% 162 160 OQ 92% 100% sJÓ 101 278 278V4 224b 225 84 6220 63.10 59Mt 62*'2 319 315 558 555 167 167 131V* 121 795V* 794 170 171 >2 131.10 131.60 107 105.50 200 2ÖIV2 117 117 diversen 244 243 10 137 117 90 118 98 143 149 87 H 89 260^ 263 137 138 220 222 195 195 79 666*6 645 185 185 753/4 76% 224 221 167 168 307 312 b 161 498 502 624 615 699 699 901 907 159 b 159 150 161 464 461 143 144.50 85 b 95 161 160 190 195 149 b 151 687 685 142 142 425 429% 323 109% 109 144% 147 213 215 750 754 115% 192 191 565 570 852 852 147 143 17/1 20/1 Gelder-Papier Gelderl. Tielens Gero fabr. Cert Geveke en Co. Gist en Brocades Grasso maeh.fabr Grinten, v.d. Gruyter en Zn 5% Hagemeijer en Co Halberg m.fabr. Hatéma N.V. v. Hatturn Bl.v Hero-cons. Hoek's maeh.fabr Holl. Kattenburg Holl. Beton Groep Holl. Melksuiker Homburg Hoogenbosch sch. Hooimeyer en Zn Indola I.H.C. Holland Industrieële mij. Ing. Bur. Bouwn. Internatio Int. gew. betonb. Inventum Jongeneel houth. Kern o Kempen Begeer Key houthandel KJedingind Smits Kiene Suikerw. KJ uwer Kon fabr vhAlex Kon Papierfabr. K.N. Tex. Unie Korenschoof Koudys voed. Krasnapolsky Kon. Ver. Tapijt Kwatta choc. Leidse Wolsp. Lindeteves Lips en Gispen Lijm en gelatine Macintosh Meel Ned. Bakk. Mees bouwmat B Meteoor Beton Mosa Mulder's fabr. Mulder-Vogem Muller en Co. Muller en Co 5% Mijnbouw werk Naarden Chr.fabr Nedap Ned Dagbl. Unie N. exp. Pap. fabr. Ned. Kabelfabr. Ned. Springstof Nelle wed. v. Netam Norit Nutricia Nijverdal Cate Overzeese Gas Pakh hold. cert. PaZemb. Ind Mij. Palthe Philips gem. bez. Philips g. b. 6% Pieterse» auto's Reesink en Co. Reineveld Mach. Riva Ruhaak en Co. Rijn-Schelde Rijn Schelde d. 69 Schev expl. Mij. Schev expl 1966 Scholrbeton Scholten Karton Scholten Honig 155 87.10 121 910 157 203.90 135% 156% 87.60 119.20 912% 157 205 137 138.50 61 229% 90.50 230 58 100 275 355 92 20 174 255 285 300 455 148 x 277 '265 119 223 212 230 69% 188% 62 113 58 20 266% 121 240% 145'/, 155 122 477 228 111 186 344 105 80 370 91 332 x 653 138 114% 337 462 103 122 460 x 97 89.50 99.80 75 b 93 161.90 45.20 114 174 125 279 218 137% 30 29.90 215 277 147 b 62 229 90 x 231% 516 58 99.50 275 240 x 260 95 19.85 181 256 285% 305 460 150 b 282 270 123% 224 215 232.50 69% 186 60 x 126 114 58.50 266 120 245 1453/4 153 120 477 229 111 186% 345 105 79 375 91 327 653 140 b 115 345 463 103 123 465 98 90 101.50 75 b 92% 160 90 45.70 114 17/1 20/1 Simon de Wit 406 404 Simon's emb.fabr 96% 93 Smit Nijmegen 144 141 Stokvis Zn. 83% 84 Stoomsp Twenthe 64 65% Synres Chem. 135 133 Tabak Phil. c.v. 86 82% Teen. Unie 348 340 Texoprint 230 238 Texoprint 5% pr. 108 108 j Thom-Dr-Verblifa 82 84.50' CJnilever 7% 106% 107 Idem 6% 89% 89% Idem 4 61% 61% Utermöhlen 231 243 Varossieau 168 168 Veenend. Stm.sp. Veroeco 125 Ver. Glasfabr n.b. 165 162% Ver. h.ond. Sóhev. 56% 57 Ver. Maeh.fabr. 149 150 Ver. NL.uiig.bedr 237.20 238 Ver. Touwfabr. 124% 124 Vette winkel 355 355 Vezel verw. 94% 91% Vihamij. 135 136% Vredestein 218 216 59 Vulcaansoord 58% Wereldhaven 565 b 569 Wernink's Beton 131% 133 Wessanen 88.50 89 Wyers In<d. H. 250 250 Zaalberg 82 78% Mijnbouw en petroleum Billiton le rubr. Billiton 2e rubr. 185 184.50 Moe ara Enim 24.60 Id. cert. opr. 1/10 4100 ld. 1 winstbew. 4350 Id. 4 winstbew. 4400 4350 Scheepvaart Oostzee 118% Participatie-bewijzen Alg. Fondsenbezit 1240 1240 Converto 1-1 bp 1057 1058 HBBbeldepl 1-2 bp 887 887 Interbonds 1 bp 637 637 Intergas 5 pari 441.50 442 Beleggingsfondsen A'dam.belmij f 50 159 159 Dutch Int. 178 177 IKA beïegg.mij. 245.50 245 ïnterunie 50 212 212 Nefo 50 104.50 105 Robeco 50 254.50 254.50 Rolinco 228.50 228.50 Uniras f 50 542 538 Utilico 120-50 120.50 Concentia 10 pet. 339.50 342 Europaf. 1-10 pb 510 518 Buitenlandse fondsen Union Minïère 1 1390 1415 Dollarfondsen. Anaconda 62% 62% Bethlehem Steel 32% 32% General Electric 93% 92% General Motors 78 79% 88% Prot. and Gamble 88% 49% Republic Steel 49% Shell Oil 70% 71 US Steel 10 cert. 45 45 127 279 215 31.50 31.50 215 228 66.50 SB gedaan en bieden X St laten i SB gedaan en laten b =B bieden e am ex claim d CS ex dividend BREDA Boerenkool 80-110, rode kool 35-48, sav.fcool 30-50, prei Al 55- 65 A2 30-45, raapstelen 16-18, selderij bos 15-20, knolselderij A 40-55, ala 28-33, spruiten Dl 176-195 D2 160-175 Al 175- 190 A2 160-170, peterselie bos 15-20, witlof Al 85-105 A2 80-90 B2 70-75, was- peen Al 35-45. BERGEN OP ZOOM, 20 januari Sla 15-36; Spruiten 46-196; Witlof 72-116; Rodekool 25-38; Wittekoo! 22-39; Gele kool 17-25; Sav.kool 16-37; Uien 20-35; Breekpeen 35-36; Waspeen 41-50; Prei 17-60: Knolselderij 12-33; Koolrapen 12- 35; Gold. Del. 21-49; Jonathan 21-49; Winsten 18-105; St. Remy 16-30; G. Wil deman 59; Goudrenet 45-76; Kroten 12- 21; Boerenkool 61-87. GOES, 20 januari Groenten: p st.: Kropsla 1 24-25, C 1 17-19, per kg: Aard appelen 9 12. Witlof 74-100, afw. 64. Spruiten geschoond 76, A 2 47-61, B 2 40-57, Rodekool 39-41, Groene savooie kool 23-27, Prei 38-45. Uien 19-21, Knol selderij 20, Veldsla 360-400. ROTTERDAM. 20 jan. Totale aan voer 1642. slachtrunderen 1131, varkens 511 Prijzen: slachtrunderen extra kw. 500-545, 'le kw. 445-490. 2e kw. 390-415, 3e kw. 360-380; varkens le kw. 246-268, 2e kw. 261-264, 3e kw. 258-261; stieren 455-510, worstkoeien 345-360, slachtzeu- gen 200-218. alles In ct. p. kg; zware varkens 220-235 p. st. Overzicht: slacht runderen aanvoer kleiner, handel kalm, prijzen onveranderd: varkens aanvoer groter, handel slepend, prijzen iets lager. ZWIJNDRECHT, 20 januari Uien 15-31, Boerenkool 69-73. Wittekool 27- 29. Spruiten A 89-105, B 100-116, D 62- 92, Witlof A 1 127-137. A 2 80-110, B 2 57-87. Veldsla 320-410, Sla A 1 27-36. C 1 13-22. Selderij 28-30, St. Remy 14-28, Brederode 13-31. Golden Delicious 20- 48, Goudrenet 51-74, Conférence 19-36 AMSTERDAM (ANP) Hewitt Robins Inc., behorende tot Litton Industries en Conrad Stork, deel uitmakend van VMF-Stork - Werk spoor hebben besloten een aanta van hun ondernemingen in Neder land samen te brengen in een nieuw concern, dat werkzaam zal zijn «p het gehele gebied van het goederen- verzet (materials handling). Hiertoe zal een nieuwe naamloze vennoot schap - International Handling n.v. worden opgericht, waarin Conrad Stork en Hewitt Robins inc. ieder voor 50 pet. zullen deelnemen. In International Handling n.v. zul len alle aandelen van de machinefa briek Voorwaarts n.v., Holland Hand ling Engineering n.v. .en Hewitt Ro bins Europa n.v. worden onderge bracht. Daarnaast was nog in Nederland werkzaam Hewitt-Robins Holland n. v. een 100 pet. dochter van het Ame rikaanse moederbedrijf. Dit in Am sterdam gevestigde ingenieursbedrijf zal nu volledig opgaan in Holland Handling Engineering n.v. Het concernbeleid van de nieuwe combinatie zal worden bepaald door de directie van International Hand ling n.v., bestaande uit de heren ir. L. Hupkes, directeur ir. H. Klassen en A. M. Leeuwin, onderdirecteur. AMSTERDAM (ANP) De seheeps- montagegroep van Werkspoor (beho rend bij het V.M.F.-concern), die zich bezighoudt met de montage van scheepsinstallaties op schepen die in het Rotterdamse havengebied wor den gebouwd, zalyworden opgeheven. Aanleiding voor deze maatregel is de tendens dat de scheepswerven de montagewerkzaamheden steeds meer zelf er hand gaan nemen. De ca. 80 werknemers die tot deze mon- tagegroep behoren zullen voor het overgrote deel niet behoeven af te vloeien. Zij zullen te werk worden gesteld bij Wescon, een van de 8 hoofdgroepen van de V.M.F., die in het Botlekgebied vooral werkzaam is bij de montage en het onderhoud van installaties van olie-raffinade rijen. WASHINGTON (AP) Door be schermende tarieven en een grotere veestapel in de E.E.G. zijn de Ame rikaanse vleesexporten naar Europa sterk gedaald. Een functionaris van het departement van landbouw te Washington aent een verbetering van deze situatie in de nabije toekomst vrijwel onmogelijk. Harlan J. Dirks, analist van de buitenlandse agrarische dienst, heeft zondag gemeld, dat door het gebruik van subsidies en importbeperkingen door de EEG de Europese produ centen zijn geïsoleerd van buiten landse produktiegebieden, die effi ciënter werken. Europa is van oudsher de grootste markt geweest voor Amerikaans vlees en veeteeltprodukten. Maar, aldus Dirks. deze markt is geslonken van 198 miljoen dollaT in 1967 tot naar raming 143 miljoen dollar in het afgelopen jaar. Konstanz 268 (onv.l, Rheinfelden 206 Straatsburg 242 (+16), Plitters- dorf 380 (+25), Maxau 428 (+21) Plochmgen 171 (+7), Mannheim 265 Stembach 129 (+4), Mainz 263 (-rï), Bingen 186 2), Kaub 197 (+4). Tner 434 3), Koblenz 264 (+2), Keu- ™23 <+9>. Ruhr°rt 428 (+3), Lobith 1039 (—7), Nijmegen 829 (—6), Arnhem 833 (-7), Eefde IJssel 398 (-17) De venter 290 42), Monsin 5500 <ónv Borgharen 4074 (—61), Belfeld 1276 (+53), Grave ben. de sluis 556 (+28).

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 13