nu 5,- nu 6,50 nu 5,- nu 5- MARKT 5 AXEL GELDLENINGEN Huub Bloks Alle Heren- en Jongenskonfektie 10 pet. korting Alle Dames- en Meisjeskonfektie 25 pet korting (exclusief regenkleding) Op huishoudtextiel 10 pet korting gemeente internationals RAINBOW TAPIJT 380 cm breed LANA TAPIJT 100 cm breed VELE COUPONS TAPIJT DIVERSE BREEDTES NU met 30 - 40 - 50 en 60% korting TRAPLOPERS 50 en 70 cm breed TEGEN HALVE PRIJS!! PARTIJ BALATRED 200 cm breed p. m2 PARTIJ BALATRED 200 cm breed p. m2 VINYL OP KURK 200 cm breed per m2 LINOLEUM 200 cm breed per m2 TERLENKA GLASGORDIJNEN 20 korting OVERGORDIJNSTOFFEN met 10 - 20 30 - 40 en 50% korting HONDERDEN COUPONS TEGEN SPOTPRIJZEN PARTIJ DEKENS 1- en 2-persoons TEGEN SPOTPRIJZEN GENT wratten weg Breda 72,50 nu 45.00 per meter 29,60 nu 20.72 per meter waaronder bekend merk met loodveter SPORTPALEIS 13 t/m 23feb. Openbare bekendmaking Stichting Breda's Studiefonds UW ADVERTENTIE BELANGRIJK NIEUWS Gemeente Kruiningen Openbare bekendmaking ItY? 18 vn Bandar Mashur nr IaPiSjNA 19 te Kharg Bil. Pa 12 DE STEM VAN DINSDAG 21 JANUARI 1969 Super LAGE PRIJZEN in onze OPRUIMING! i F. C. ANTHEUNIS en ZONEN voor het eerst in Iedere avond 20 uur, vrijdags 20.30 uur, 's zondags 14 en 17.30, 's zaterdags ook 15 uur. KAARTVERKOOP: (losse verkoop) TERNEUZEN: Reisbureau "Rebmo" HULST: Boekh. Verwilgheu SASv.GËNT: CafCSchipperstal:" OOSTBURG: Sig. Mag. Brevet VLISSINGEN: V.V. V. MIDDELBURG: Str.Verv.Walcheren GOES: V. V. V. - A. M. Z. BERGEN opZOOM:Sig.Mag.v. Aken ROOSENDAAL: Sig. Mag.v. Aart in 7 A 10 dagmn Nieuw, snelwerkend middel dat zonder pijn, zonder moeite wratten verwijdert. Krabben of peuteren aan wratten i3 vaak oorzaak van bloeden, in fectie, méér wratten. Wees ver standig: behandel wratten met 'FORMULE W*, nieuwe com binatie van beproefde stoffen met voortreffelijke werking. ♦FORMULE W dringt diep in de wrat, vernietigt de cellen, doet de wrat 'wegsmelten' zonder bijten de pijn, branden of snijden. Kleurloos 'FORMULE W' werkt pijnloos en verwijdert lelijke, onsmakelijke wratten snel, hy giënisch en radicaal, f 2,40 Handelsmerk Hitters' Metaalbedrijf N.V. in liquidatie te Raams- donksveer. De rekening en verant woording als bedoeld in artikel 56c van het Wet boek van Koophandel is ter inzage van eenieder neergelegd ten kantore van het Handelsregister te Waalwijk. vlotte discrete behandeling voor iedereen Assurantie- en financieringskantoor Tel. 01640-6348 Pastoor Jutenlaan 45, Bergen op Zoom De „Stichting Breda's Studiefonds", welke stichting ten doel heeft het verlenen van financiële hulp aan hen, wier ouders of die zelf niet in staat zijn de aan hun studie verbonden kosten te dragen, brengt ter kennis van belanghebbenden dat voor het cursusjaar 19691970 studietoelagen kunnen worden aange vraagd. Studietoelagen kunnen worden verstrekt voor alle soorten onderwijs die uitgaan boven het lager en m.a.v.o.-onderwijs. De studietoelagen worden als regel verstrekt in de vorm van renteloze voorschotten. In bijzondere geval len kan een toelage in de vorm van een gift worden verleend. Om voor een studietoelage in aanmerking te kunnen komen moet onder meer aan de navolgende voor waarden worden voldaan: 1. inwoner zijn van de gemeente Breda; 2 begaafd zijn, dat wil zeggen een meer dan gewone aanleg bezitten voor de gekozen studie, terwijl mede ijver, gedrag en karakter bijzondere verwachtingen van die studie rechtvaardigen; 3 zelf en/of hun ouders niet of niet geheel in staat zijn de studie te bekostigen, noch door een ander fonds of particulier hiertoe in staat worden gesteld; 4. tevens een aanvraag richten tot het ministerie van onderwijs en wetenschappen (bureau rijksstudie toelagen: Nieuwe Uitleg 1, 's-Gravenhage) en in dien mogelijk, tot particuliere fundaties (aan alle instanties het volle bedrag dat men nodig denkt te hebben). Aanvraagformulieren kunnen persoonlijk of schriftelijk worden aangevraagd bij de „Stichting Breda's Studie fonds", p/a bureau onderwijs, gemeentesecretarie Breda. Inlevering van de aanvraagformulieren moet vóór 1 februari 1969 zijn geschied. Nadrukkelijk wordt gewezen op de hierboven onder 4 gestelde voorwaarden. De aldaar bedoelde aanvragen moeten eveneens vóór 1 februari 1969 zijn ingezonden. Indien hieraan niet is voldaan kan een aanvrage aan de Stichting Breda's Studiefonds niet in behandeling worden genomen. De aandacht wordt erop gevestigd, dat de aanvrage bij stichting Breda's Studiefonds tevens geldt als een aanvrage bij stichting Noord-Brabants Studiefonds. in De Stem is nieuws. nieuws waarop men daadwerkelijk reageert. Ontwerpbestemmingsplan „Hansweert-West" Vanaf 22 januari 1969 tot en met 21 februari 1969 ligt ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage een ontwerp voor het bestemmings plan „Hansweert-West" met bijbehorende toe lichting. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk bezwaren indienen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad. Kruiningen, 21 januari 1969. De burgemeester van Kruiningen A. Schipper. mi Burgemeester en wethouders van de gemeente Breda brengen ter openbare kennis, dat zij voornemens zijn een vergunning te verlenen aan: 1. Bouwbedrijf Zeebregts Breda N.V., geves tigd te Breda, Teteringsedijk 20, tot het bou wen van 44 woningen en 33 garages aan de Weilustlaan op de percelen, kadastraal be kend gemeente Ginneken, sectie A, nrs. 2581, 2580 en 2413; 2. Ericsson Telefoonmaatschappij, gevestigd te Rijen, Rijksweg 116, tot het uitbreiden van een woning op het perceel Montensbos 25, kadastraal bekend gemeente Breda, sectie E, no, 3849; 3 de heer D. Visser, wonende te Breda, Twee- gelandenbrugweg 40, tot het bouwen van een pluimveebedrijf op het perceel Tweege- landenbrugweg 40, kadastraal bekend ge meente Princenhage, sectie L, no. 1437; 4. de heer A. Th. Krijnen, wonende te Breda, Fatimastraat 82, tot het wijzigen van een garage in twee garages op de percelen An- dreasstraat 35-35bis, kadastraal bekend ge meente Ginneken, sectie M, no. 1176 (ged.) 5. de heer P. van Oers, wonende te Breda, Oranjeboomstraat 214, tot het uitbreiden van een keuken op het perceel Oranjeboomstraat 214, kadastraal bekend gemeente Princenha ge, sectie I, no. 4046; 6. de heer M. van Eersei, wonende te Breda, Jacobusstraat 32, tot het uitbreiden van ga rage op het perceel Jacobusstraat 32, ka dastraal bekend gemeente Ginneken, sectie M, no. 1254. Daar bovenvermelde plannen niet in overeen stemming zijn met de ter plaatse geldende uit breidingsplannen zullen de vergunningen ver leend worden met toepassing van artikel 20 der wederopbouwwet. Belanghebbenden kunnen binnen 10 dagen na heden hun bezwaren schriftelijk kenbaar maken aan het gemeentebestuur en gedurende deze termijn van de bouwaanvragen met bijbehoren de bescheiden ter gemeentesecretarie (afdeling volkshuisvesting, Catharinastraat 16) inzage ne men. Breda, 21 januari 1969. Burgemeester en wethouders voornoemd, Merkx, burgemeester. Van den Dam, secretaris. Ondanks de B.T.W. een opruiming met prijzen die u zelfs vorig jaar niet voor mogelijk hield plus veel extra aanbiedingen Dames Japonstoffen halve p"!s mc-v ARNHEM 20 te Pembroke CALTE«nsDREEF 20 te Cotonou lSimT5RLAND20 dw Las Palmas nr pIIÏÏ(PrA *20 *te~Eastham 20 te Mataranl ^UJONKUST 19 vn La Libertad nr 19 vn Curafao nr Rw Hhoades (Jamaica) r?SrURIUS 20 te Antwerpen JmKRELBE 20 te San Francis co Ktmfö 19 te Acajutla ROTTE 19 vn Guayaquil nr kmAAr LOMBÖK 21 te Dubai verw Hmstelland 18 vn Buenos Aires nr Curasao nr Santa Maria mronw DELFZIJL 19 vn Kopen- f hagen nr Gulfhaven LaNIA 18 vn Balboa nr Valparaiso Kap HOORN 18 vn Miragoane nr Kr? IX1!? vn Thameshaven nr Swansea MERSEYLLOYD 19 vn Antwerpen nr éHerIlEK 19 te Noumea NEDER WESER 18 vn San Francisco CrnTKERK°kli"gvn Bordeaux nr Dakar rins PHILIPS WILLEM 19 vn Ham- I?,,.- m- Rotterdam VRAAT MAGELHAEN 19 te Tema t POR 18 vn Marseille nr Rotterdam mNENKERK 19 te Dar Es Salaam KneGALKUST 19 te Antwerpen JoCRATES 18 vn Hamburg nr St Vincent nr Santos rCA 19 te Bodo ENDSKERK 18 vn Bremen nr Ham- IaPHNIS 18 te Bremen Keertje BUISMAN IS rede Haifa ERCULES 18 te San Juan del Sur lASON 18 vn Nickerie nr Paranam ZARA 18 vn Saigon nr Singapore ATELYSIA 18 te Sambu ■ENNEMERLAND 19 te Recife ÏONINGSWAARD 17 vn Sao Lorenzo |nr Bridgeport kOPIONELLA 19 te Pladju 5UVELLOYD 19 te Dunedin •BERIAKUST p 18 Las Palmas fnr Dakar 'NDINA 19 te St Croix ARKHAVEN 19 te Buenos Aires pELDIJK 19 te Barranquilla OTTERDAM 18 vn New York nr Port Everglades Ijk 19 te Tobata OTERKERK 18 vn Bremerhaven nr fAaitwerpen pAARNEKERK 18 vn Manilla nr Shimizu iTRAAT ACCRA 20 te Kaapstad ÏTRAAT FUSHIM1 19 te Lourengo Tlarques RAAT FUTAMI 19 te Durban RAAT LUANDA 19 te Port Elizabeth 7JRF.ÜRECHT 18 ten anker bij lalboa nr Rotterdam FRA 20 te Durban NNE CHRISTINA 16 80 m no Casa blanca nr Casablanca pUNCION 16 40 m w Casquets nr intwerpen LIGENTIA 17 te Fecamp lIZABETH BROBRE 19 te Gotenburg Iverw LANCIUS 16 te Leixoes LLA POLARIS 15 vn Stanlow nr cuglas PILUNA 16 180 n vn Socotra nr Jiarg eil. );NKE 17 20 o vn Corsico nr Livomo ADEMA 16 215 zw vn Lisboa nr jas Palmas 5INA 16 600 ono vn Ascension nr ferz. Golf AP HOORN 16 te Miragoane KERK 16 vn Rouaan nr Bordeaux DINA 16 220 zo vn Trinidad nr Hovix kTRO 16 130 zw vn Ouessant nr Ban- par Mashar IILIPPIA 16 365 z vn Abidjan nr Curasao kDJA 16 60 n vn Dakar nr Luderitzbay pENKERK 16 220 zzo vn Chagos eil. jirPenang "PEK 16 verw te Dar es Salaan EILA 18 vn Rotterdam nr Stanlow fcCHIBA 19 vn Rotterdam nr Bremen RCHIMEDES 19 te Rotterdam EVRON GORINCHEM 19 vn Rotter- am nr Brunsbuttel pMBURGH 19 vn Rotterdam nr Tarwich -M^EUS 19 te Rotterdam Kf\0 18 vn Rotterdam nr Dublin MA 18 vn Rotterdam nr Kopenhagen RM1A 17 te Rotterdam ERDRECHT 20 te Rotterdam RSEYLLOYD 19 te Rotterdam UERRH6NE 19 vn Rotterdam nr msterdam SO 19 te Rotterdam |INS PHILIPS WILLEM 20 te Rotterdam CRATES 19 te Rotterdam P_)8 vn Rotterdam nr Dublin ky^SKERK 18 te Rotterdam NNEKERK 18 te Rotterdam ï^TAAP 19 dw Biak nr Lae LLANDSDIEP 18 p ten n Lombok [f Japan Bp^*KECHT 18 vn Hamburg nr JPpN 1' vn Nassau 18 ten anker ijeeport At AMSTERDAM 18 te Tanga EON 18 vn Jarrow nr Petit uronne fm'J?1 Djeddah nr Kaapstad ff1® 18 te Pto Torres Douala nr Takoradi NDRECHT 19 te Kaohsiung Bf./,.1®. Dungeness nr Genua EVRnw H. te Kuwait YDFvta PAPERS 18 te Bahrein Ken» at v» Las Palmas nr K»a al Ahmadi BO iLïïLPasai<» Rest !s te Augusta 19 te Palemro fcF^mSS 20 te Colombo LF^ SWEDE 19 te Mena al Ahmadi Ptosis8 te ^ao Luis tNFT?^Vn Ambarli nr Augusta JRDRfp,™ 18 te Tanga I^?®ECHT 18 te Brake DTVttyiuÏSS palams nr Bilbao a° y^NDVOORSTEL dat aan aandeelhoudersvergadering van •rden^.^y06^ n'v- Bilthoven zal ht (v i °,r®e^eS4 beloopt tien pro- fikkinl' twaalLf DCt->. De ter be- ■gevent bestuur staande vïólre r»geV6n vertr°uwen m re eang van zaken. de VI Sigai n.v. maat Koni bran Egbe te J Douv een werv een ten min? mog< ding lere verw heef bij de net Beursplein 5 1 128,30 doch lil verdeelde stemming bij 6 voor buitenland""1*1'?® daltnJ rc>nd 'ngezet op ?nw rekenmg aanhouden, daalde koers nog iets M?' Dlie zwak 161,50, Unilever wï ^fcvinstnemipg.1" lag op circa 11 fe^.andel in de hnnfar i1 inwerkt die in Mij was Jaap'dfondsen verliep zeer «1 ui w.as vast on „ira, Ol on 7„n .n, -, tot 171 KI wederom ruime Sodurende' de vfna1"'"3 gulden nmhoo, f-den zeer rush vfrdere beursduur i n zeer rustig AirT-r"1 bpVrsduur verlie Wnilever 129 70 verliet de markt los waai-rfrx en ^on. Olie op 1 waai door vrijwel alle fondsenPster

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 12