Record met 64 interlai Mené Sleeswijk kan niet geloven, clat liet ooit afgelopen zal zijn voor tv. Krebbers speelt op de „Mozart-viool" linus Michels erd niet eel wijzer ZIIN LEVEN WAS SNIP EN SNAP BiCGLES: ORIENT EXPRESSE groot vakman provincie handen vol Luister naar vrig Zebra wil ieer inschrijfgeld N NEDERLAND I NEDERLAND II BELGIë (Waals); DUITSLAND DUITSLAND BELGIë (Vlaams) VAR A-televisie brengt weer de 1948-show Gd dit briefje onder de deur vantó compartiment van Bijles steken l Trouwens het jN al niet nodtó zijn! KijHdaarl v Haastig maft biggies hetwiEiït OPDAT OUDER DEDEURGESCHOVEti WORDT. 15.35 SCHOOLTELEVISIE 17.55 SCHOOLTELEVISIE 18.55 ZANDMANNETJE 19.00 TIENERKLANKEN 19.35 ALLEDAG 19.50 KEURIG FRANS 19.53 ZOEKLICHT 19.57 MEDEDELINGEN 30.00 NIEUWS 20.35 GASPAR VARRE WIL GERECHTIGHEID. Spel van Julius Hay 22.20 NIEUWS Dingdag 21 januari HILVERSUM I 402 M VARA: 12.00 Komt vrienden in het ronde: progr. rondom het volkslied. 12.26 Meded. t.b.v. land- en tuin bouw. Overh.voorl. 12.29 Uitz. voor de landbouw. AVRO: 12.39 Sportre- vue. 13.00 Nws. 13.11 Radiojournaal. NRU: 13.30 Spiegel van België: nws. en muz. van onze Zuiderburen. 14.00 Rostrum of composers 1968: mod. muz. 14.30 Jazz üit het historisch archief (opn). AVRO: 15.00 Stereo: De wereld van de opera: Die Solda ten, opera van Zimmerman, met commentaar. 16.00 Nws. 16.02 Cari- bia: muz. uit Suriname en de Ne derlandse Antillen. 16.30 Land der Muzen: kunstkroniek. 17.00 Stereo: Big Band Beat: The Skymasters. 17.25 Jazz Spectrum. 17.55 Meded. 18.00 Nws. 18.16 Radiojournaal. 18.25 Zingen geblazen: liedjesprogr. 18.50 Paris vous parle. 18.55 Voor de kin deren. 19.00 Trefpunt: discussieru briek voor actuele zaken. 19.30 Nws. 19.35 Vanavond: gevarieerd progr. 22.30 Nws. 22.40 Radiojournaal. NRU: 22.55 Muz. van deze eeuw: moderne muz. (opn). 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM II 298 M KRO: 12.00 Van twaalf tot twee: gev. progr. (12.22 Wij van het land; 12.26 Meded. t.b.v. land- en tuin bouw; 12.30 Nws. 12.41 Act. 13.00 Ra den maar). 14.00 Conciliepostbus. 14.05 Schoolradio. 14.30 Pizzicato: muzikaal middagmagazine. (16.00 - 16.02 Nws). Overh.voorl.. 17.00 Suri name en de Nederlandse Antillen. Brion, de grote admiraal, boekbe spreking door F. J. van Wel. KRO: 17.10 Voor de kinderen. 18.00 Stereo: In de volksmond: volksliedjesprogr. 18.19 Uitzending van D'66. 18.30 Nws. 18.46 Act. 19.05 Licht ensemble en solisten. 19.40 Conciliepostbus. 19.45 Zoekend geloven, godsdienstige le zing. 20.00 Stereo: Collage 7: een poppenspel met muz. en tekst. 21.15 Gesprek van drie mannen onderweg, hoorspel. 22.30 Nws. 22.38 Parlement 22.45 Overweging. 22.50 De zingende kerk, muzikale lezing. 23.05 Kon tekst: magazine waarin op de din gen wordt doorgepraat. 23.30 Night- watch: jazzmuz. 23.55-24.00 Nws. DE STEM VAN DINSDAG 21 JANUARI 1969 PUCI ROTTERDAM Tussen 19 april ,„25 en 23 oktober 1938 ligt het re- lord van Gerardus Hendricus van Heel geboren 21 januari 1904, dus „n aé drempel waarop men wordt ge- „rht uit het arbeidsproces te ver dwijnen. Zo niet de algemeen als Puck van Heel bekend staande Rot- terdamse caféhouder, die dan wel meer aan 't personeel zal overlaten maar geenszins van plan is zijn acti viteiten te staken en nog minder om I >t voetbalgebeuren niet meer te vol- puck van Heel, met vierenzes tig 'interlands nog steeds onaantast- i b,6,r aan de top van de vaderland- I se lijst van oranjeshirtdragers, staat f nog middenin de arena. Geen thuiswedstrijd van „zijn1 I Feiienoord slaat hij over, met zijn ■vrijkaart voor het leven volgt hij de 1 verrichtingen van het Nederlands elf- Ital en als Ajax in het Europa Cup toernooi aantreedt, is volbloed Rot- 1 terdammer Puck van Heel wel zo veel voetballiefhebber dat hij zich van de Amsterdamse concurrentie" niets aantrekt. En deze Puck van Heel, wat gezetter dan in zijn actieve tijd, [wil er niets van weten dat hij van- ■daag vijfenzestig jaar wordt. Nueh- ter constateert hij dat het geen kunst lis, „als je maar blijft leven". I Er zal niette min vandaag in zijn fcafé in de Bas Jungeriusstraat een Edein feestje worden gebouwd want puck van Heel heeft veel vrienden, Ëie hem de hand zullen komen schud den, of hij wil of niet. Puck van Heel een „instituut" ondanks het feit (Van onze sportredactie) AMSTERDAM Ajax-trainer Ri tus Michels is niet veel wijzer gewor- Ben van de wedstrijd tussen Cetubal (en Benfica voor de Portugese com petitie. Michels wenste Benfica zo- lis bekend tegenstander van Ajax in de kwartfinales voor de Europa Cup Voor landskampioenen te zien spe len om zich een oordeel te kunnen gormen over de mogelijkheden van de Portugese formatie. Het was een biitter slecht duel, ^aarin Benfica slechts met moeite pt een 11 puntenverdeling kwam. tichels: „ik denk dait ze niet voluit «elden omdat er een „spion" was het stadion. Ik laat me niet mis bieten, zoals Liverpool-trainer Shank- py tot vorig seizoen deed toen hij kjax selcht op dreef zag tegen Tel- ar. ShainloJey ging hierop af, maar Engelsen zijp dat wel aan de weet gekomen. We wonnen toen dik, om- lat Liverpool Ajax onderschatte. Dat mij niet overkomen. Ik heb ge nen dat Benfica over een goed team schikt, ook al kwam diart er tegen ebubal niet uit. Vooral het spel van 'isebio viel me op. Die is weer hon- rd procent fit. Ik ga in ieder ge- al nog eens naar Portugal om Ben- ica aan het werk te zien, voordat wax de Portugezen in Amsterdam 'moet". Jk ga nog een keer r Portugal". 'Van onze sportredactie) Op zaterdag 8 fe- Ostenrt» i 15 unr komen in Slot tevaardila s bestuursleden en af- bSen van de turnverenigin- va„ fc-or de jaarvergadering In punt z«bra van de KNGV. bet jaar versla" vergaderinS komt Rendrikv uf V?n de secretaris J. In 6- sPrake- feert dètkrino°erigf verslag consta- feelopen ia^T^ dat in het af' fjsch niet zo tl er organisato- Fenmaal L best heeft voorgestaan, fan goede a"r een commissie komen om d? 8? -in actie moeten P^Ste bew^In. 'd h'™6" de ■over* de* istischer ié de heer Hendrikx öenta) steeo8- Van de Zebra. Het le- 8870 terwifi h fen jaar van 8504 tQt I ?P 48 kwam t aan„ta! verenigingen 111 verband r^ef d6" clubs in 1958- |positie van ?-wakke financiële «en verhoeino krm8 zal binnenkort ^oodzakeifjk |ynan inschrijfgelden een Sleeswijk-produktie, die nu al een groot succes is. Hij zegt „We zijn eigenlijk maar een klein bedrijfje in een piepklein kantoortje, maar we hebben geen behoefte om de zaak uit te breiden. De zaak bestaat nu al veertig jaar en op het ogenblik heb ben we zo'n honderdvijftig artiesten onder contract. Dat is mooi hé. Je hebt er je handen aan vol hoor. Het is geen fabriek waar ze machines maken. Je hebt hier met mensen te doen, dat is wel even wat anders. We kunnen dus gewoon niet teveel dingen ineens doen. Natuurlijk, we zijn nu al hard be zig aan de toekomst. We hebben ver scheidene Amerikaanse musicals in optie verkregen, maar we hebben er de tijd mee. „Sweet Charity" loopt tot april 1970 en daarna zien we wel. Als we weer een musical uitbrengen, verwacht ik die niet eerder dan Kerstmis 1970. We gaan altijd eerst in Londen kijken hoe de verschillen de musicals daar lopen, dat geeft je wat houvast, dat maakt het risico kleiner. Want u begrijpt, zo'n musical- op-zich is nooit een garantie voor succes. Dat ligt bij de Snip en Snap- revue wel even anders, ja. Die trekt jaarlijks wel een 500.000 man pu bliek, op dat aantal kun je zo lang zamerhand gewoon wel rekenen". Tja, nuchter blijven. Daarom zegt Hans Sleeswijk ook heel vrijblijvend dat het best mogelijk is dat „we straks meer in televisie doen, eigen pro gramma's maken en verkopen aan een omroep, de meestbiedende. Ja, als er aktiviteiten gezocht moeten worden, zouden we aan die tv kun nen denken". Maar dizelfde nuchterheid gebiedt natuurlijk het einde van de Snip en Snaprevue op winst te doen plaats vinden. Daar wordt achter het smal le doch fraaie geveltje naast theater Carré niet pietepeuterig aan gewerkt. Voor het eerst in de historie van de Snip en Snaprevue trekt deze 31e af levering die nu in roulatie is, de va derlandse provincie in. Hans Slees- wijk: „Vroeger hebben we dat van wege onze gebonden planning nooit kunnen doen, ook al waren er altijd wel de aanvragen vanuit de provin- ADVERTENTIE) fT (Van onze showredactie) AMSTERDAM Aan het einde zal de zestiger René Sleeswijk misschien wel een traan wegpinken. Dan is hij verplicht de tweede helft van zijn welgevuld leven even op nieuw te bezien en zoiets kan een mens nauwelijks onbe roerd laten. Hij zegt: „Ik kan nog niet geloven dat het ooit afgelopen zal zijn. Ik kan me eenvoudig niet vertrouwd ma ken met de gedachte dat die brok levenswerk eens verle den tijd zal zijn". In zijn kantoor naast het Amsterdams theater Carré, zit het kopstuk van de vader landse amusements-producers te praten over de Snip en Snap-revue, zijn pronkstuk. Er kan nu nog over gepraat worden, over een paar jaar misschien alleen nog maar in omfloerste herinnering. Je moet nuchter zijn in die din gen. Snip en Snap zijn al oude „tan tes'. Hun komische vertolkers Willy Walden en Piet Muyselaar hebben allang de leeftijd bereikt waarop ei genlijk bejaard uitgerust dient te worden. Walden loopt tegen de ze ventig, Muyselaar heeft dat genoe gen enkele jaren geleden al gehad. „In de dertig jaar dat de revue loopt, hebben zij beiden nog nooit een enke le avond gemist", zegt René Slees wijk, maar hij klopt zijn woorden toch maar even af onder het dikke blad van zijn eikenhouten bureau. Je moet nuchter zijn in die dingen. De onmisbare hoofdrolspelers in de Snip en Snaprevue kunnen best mor gen ziek worden. Zij hebben een leeftijd die kwetsbaar wordt geacht in de medische wereld. Eerst gooit René Sleeswijk het over een andere boeg. Hij zegt: „We hebben altijd al afgesproken, vijftien jaar geleden al, dat we ermee stoppen zo gauw de revue niet meer voldoende publiek trekt". Maar in die simpele verkla ring gelooft h;j zelf eigenlijk niet. Dertig jaar lang heeft de revue da gelijks volle zalen getrokken, er is geen enkele reden om aan te nemen dat het de komende tien jaar zou ver anderen. Jawel, je moet nuchter zijn in die dingen. „We hadden dertig jaar ge leden niet durven dromen dat we het zo lang zouden volhouden. Welke artiest staat nou tot zijn 75e op de planken, zeg nou zelf?" zegt Slees wijk. „Maar we laten het aan Walden en Muyselaar zelf over. Als zij zeg gen: Zo, het is nou mooi geweest, dan stoppen we. Dat moment kan er over twee jaar zijn, misschien over vier jaar, nee niet pas over tien jaar, dat gelooft geen zinnig mens. Maar ze hebben altijd zelf gezegd: Zo lang we gezond zijn, willen we werken. Tot vorig jaar draaiden we elke avond de revue. Vorig jaar vroegen ze om een vrije avond in de week. Volgend jaar willen ze misschien twee vrije avonden. Goed, de andere avonden spelen we". Precies, gewoon nuchter zijn in die dingen. René Sleeswijk weet al ja- rij dat eens het financiële funda ment waarop zijn hele produktiebe- driif rust, het traditionele kassucces van Snip en Snap, zal wegvallen. En mocht hem de lust bekruipen het even te vergeten, dan halen de re gelmatig terugkerende speculaties in de Amsterdamse dagbladen hem snel terug in de harde waarheid. Hij zegt: „Natuurlijk weten we het zelf ook wel. We zijn er ons bedrijf op gaan instellen. Je mag niet likkebaardend naar die revue blijven staren, maar je moet ervoor gaan zorgen dat die revue op een bepaald moment min der dan vijftig procent van de om zet gaat uitmaken. Je moet even wicht zoeken om dan (hij wijst in de toekomst) te kunnen blijven draaien". Juist, nuchter zijn. Zijn zoon Hans (34) „Ik ben eigenlijk de zakelijke leider. Vader is meer creatief" wijst op de musical „Sweet Charity", 11.00 SCHOOLTELEVISIE 18.50 DE FABELTJESKRANT 19.00 NIEUWS 19.07 KENMERK. Informatie uit de kerken 1932 NICHOLAS NICKLEBY. Televisiefeuilleton naar een gegeven van Charles Dickens 20.00 NIEUWS 20.20 ACHTER HET NIEUWS 20.45 NOOIT EEN ONVERTOGEN WOORD. Feuilleton 21.25 VERKENNING IN WETEN SCHAP. Documentaire over automatisering 22.20 HADXMASSA. Dagelijkse ge beurtenissen door een andere bril bekeken. 22.55 NIEUWS 23.00 NIEUWS 18 50 DE FABELTJESKRANT 19.00 NIEUWS 19.03 DE VRIJBUITERS. Feuilleton voor de jeugd 19.28 SCALA 20.00 NIEUWS 20.20 DUBBELGANGER. Spionagefeuilleton 20.45 BRAZILIë IN BEWEGING. Documentaire over de revolu tionaire stromingen in Brazilië 21.35 IK VIND, DAT Nederlan ders zeggen hun mening 22.00 VERBINDING MET Con cert door Ingrid Haebler met het Deens Radio Symfonie Or- 22.25 NIEUWS BERICHTEN SCHOOLTELEVISIE PING PONG SCHOOLTELEVISIE MEDEDELINGEN 18.55 KAlTHOLIEK-GODSt|i„ GE UITZENDING 19.25 BONHOMMET ET i 19.30 LES AVENTURES nil TOM SAWYER. F'eui) MEDEDELINGEN JOURNAAL LA CHANSON DU s L'IIOMME a LA VaI Feuilleton JOURNAAL 17.40 17.45 18.10 18.25 18.50 19.55 20.00 20.30 22.00 22.50 20.00 JOURNAAL 20.15 BITTE UMBLaTTERX Amusementsprograumj 21.00 DER GROSSE TAG Dn BERTA LAUBE. Tv-üï 22.10 JOURNAAL 22.30 OPTISCHE REFLEX10) 17.30 NIEUWS 17.35 SCHIFF AHOI! Tv-fl» 18.50 DIE DREHSCHE1BE 18.40 KARL GOTT IM 19.10 BEZAUBERNDE JEjto Tv-film 19.45 HEUTE 20.15 DER SPORT-SPIEGEL AansluitendNIEUWS 21.00 TENNIS, SCHLaGERti KANONEN. Detective. 21.50 ASPEKTE 22.35 NIEUWS (Van onze radio- en t.v.-redactie) HILVERSUM Donderdag 23 ja nuari is in het VARA-programma weer een aflevering te zien van de 1948 show. Een buitengewoon onserieus pro gramma, dat destijds gemaakt werd als tegenwicht tegen het satirische programma „That was the week that was". Beide, geheel tegengestelde programma's hebben in de titelrol één belangrijke man: David Frost. Vanzelfsprekend ontbreekt ook in deze 1948-show de mooie, aanbid delijke Aimi MacDonald niet en ver der werken als vanouds mee Graham Chapman, John Cleese, Marty Feld- man en Tim Brooke-Taylor. René Sleeswijk in gesprek ir cie. We zijn erg blij dat we het nu wel kunnen doen, want in feite is de provincie met goede theaters be ter bedeeld dan de grote steden. Er zijn geweldige mogelijkheden, vooral voor dit soort vrije produkties. Met behulp van gemeentepotten worden onze voorstellingen nu vaak uitver kocht, dat verlaagt ons risico enorm. Het reizen is ook geen probleem, wat zijn nou tweehonderd kilometer? Ik zou het volkomen flauwekul vin den als iemand het spelen in de prachtige theaters van de provincie steden overboord zou gooien vanwe ge die reis". t een medewerker. Het produceren van amusement, blijft een nuchtere bezigheid. Nu de 31e revue draait wordt al aan num mer 32 gedacht, die op 19 december in première moet gaan. Ook die gaat de provincie in. Hij is gepland tot voorjaar 1971. Er wordt gemompeld dat die revue bestaat uit de klap stukken van al die voorgaande een endertig. René Sleeswijk: „Nee, het is echt geen souvenirshow. Dat zou den we nooit doen. Walden en Muy selaar zouden het ook niet willen, die vinden nieuw materiaal ook aan trekkelijker". Weer even nuchter blijven: waarom gepland tot voorjaar 1971 en niet langer? René Sleeswijk zucht van die vraag. Hij zegt: „Onze planning loopt altijd over twee jaar, nooit langer. Dat kan eenvoudig al niet als je theaters 'moet bespreken in het land. Dat gebeurt altijd over een ter mijn van twee jaar. Er is nu nog nie mand die ons aan het jasje staat te trekken, we kunnen nog een jaartje wachten voordat we daaraan gaan denken. Ik bedoel, dat zien we vól gend jaar, dat is nu nog helemaal niet aan de orde". Zijn zoon Hans: „Onze polsstok gaat twee jaar ver en niet verder". HILVERSUM III 240 fl[ £.V| 12.00 Nws. 12.03 Zorro: tieners. 13.00 Nws. 13.03 i gevarieerd platenprogr. (ltffij 15.00 Nws. 15.03 Er - je Drie. 16.00 Nws. 16.03-18 licht platenprogr.. (17.00-17,dj BRUSSEL VLAAMS3 12.00 Nws. 12.03 Gev. mm Weerbericht, meded., zicht en SOS-berichten voor dn pers). 12.55 Buitenlands zicht. 13.00 Nws., weerberici( klapper en beursberichten, li! felmuz. 14.00 Nws. 14.03 Seta! (15.00-15.03 Nws). 15.57 Ce foonmuz. 16.00 Nws. 16.03 i richten. 16.09 Lichte muz. l(,li gramma voor oudere 1# 17.00 Nws., weerbericht 17.15 Lichte grammofoonmn Nws. 18.03 Voor de soldaten Paardensportuitslagen. 18.30 les. 18.32 Grammofoonmuz, Tips voor het verkeer. 18,(1'. muz. 18.45 Sportkroniek, wenken. 18.55 Amusementsmu Nws., weerbericht en ad Amusementsmuz. 19.45 19.55 Lichte muz. 20.00 Ha 21.05 Boekbespreking. 21,201 ke muz. 22.00 Nws. en 22.15 De Zeven Kunsten: buitii se literatuur. 22.30 Jazzmin Liederenprogr. 23.30 Nws. 2S.S Ligging van zeeschepen. Woensdag 22 januari HILVERSUM 1 402)1 VARA: 7.00 Nws en ochtends stiek. 7.20 Socialistisch strijdM| Stereo: Lichte g (7.30-7.35 Van de voorpagina).! 7.54 Deze dag. VARA: 8.00 lij act. 8.20 Stereo: Lichte muz. (8.30-8.35 Van alle i thuis, praatje voor de huiw 9.00 Stereo: Semi - klassieked werken (gr). 9.35 Waterstands] Schoolradio. 10.00 Lichte l foonmuz. 10.50 Voor de 11.00 Nws. 11.02 Voor de vroutl Stereo: Londens Symfonie sf populair klassieke muz. (gr). HILVERSUM H l NCRV: 7.00 Nws. 7.10 Het) woord. 7.15 Op het lichte muz. met nws. en act B 8.00 Nws. 8.11 Als dat zont verzoekplatenprogr. (8.30 - 1 9.00-9.10 Gymnastiek voor «I vrouw). 9.40 Voor de kleutesl Stereo: Amusementsmuz. (Wl Voor de vrouw. 11.00 Nws. ®T cogram: wedstrijdprogr. 11(>] HILVERSUM III 240 M NCRV: 9.00 Nws. 9.02 M zing: lichte vocale muziekje Nws. 10.03 Mengelmuze: langspeelplaten, met coi 10.30 Big Band- en Soft SW U.S.A. NRU: 11.00 Nws. lezen: het laatste int nieuws op het gebied van "1 muziek. (12.00 Nws). (Van onze rad'io- en tv-redacfeur) HILVERSUM - De TROS-televisie zal volgende week maandag, op 27 januari via Neder land 1 een bijzonder programma uitzenden. Op die dag is het precies 213 jaar geleden dat een van de grootste muzikale genieën. Wolfgang Ama- deus Mozart, werd geboren. De TROS is er in geslaagd om door bemidde ling van de in Salzburg aan het Mozarteum afgestudeerde Nederlandse pianist Jan Laurens Hartong, met haar camera's door te dringen in het ge boortehuis van Mozart. Het bestuur van de internationale stichting Mozarteum bleek bereid de wereldberoemde concert-viool van Mozart uit de glazen schrijn te ha len, teneinde de Nederlandse violist Herman Krebbers in de gelegenheid te stellen op deze prachtige viool voor de Nederlandse kijkers te spe len. Dit is nog nimmer tevoren in de geschiedenis van het Mozarteum gebeurd. Maandag 27 januari van 21.35 tot 22.15 uur zullen de kijkers het geluid van de Mozart-viool in hun kamers horen klinken. Herman Krebbers, die de sonate no. 28 voor viool en piano in e moll koos, wordt begeleid door prof. Kurt Neumuller op het originele Mozart-Hammerkla- vier. In hetzelfde programma zal bo vendien het echtpaar Neumuller quatre-mains van Mozart ten geho re brengen op de door Mozart zelf bespeelde vleugel. Dit zeldzaam pro gramma voor de muziekliefhebbers werd geregisseerd door Paul Wallen burg onder supervisie van Jack Dix on en met muzikale adviezen van Jan Laurens Hartong.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 10