Laten we trachten te zamen voorwaarts te gaan" Gestoorde slaat zijn broer en moeder dood DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Van AartsenPéchiney helpt Zeeland over drempel ier doden »ij overval »p Duits legerdepót Per artikel of per dienst DE BLOCK KOMT ZO NODIG MET PRIJSMAATREGEL isschoppen kappen discussie TWEEDE PRAAGSE STUDENT KOMT OM andaag in editie voor WASHINGTON (Reuter/ANP/AP) -- Richard Milliouse Nixon is gisteren geïnstalleerd als de 37e president van de Verenigde Staten van nerika. Bossen GEVANGEN SAMENWERKEN ehuwde priesters in het ambt Ifif mgr. Th. *v£d JF5 Haarlem student Amsterdam- kbWn enpast»res zal Kardinaal Frings wil ontslag Radio-actieve stoffen bij Philips verdwenen Zelfverbranding ontstellend drama in voorst ernstig zwijgzaam J. P. J. v. Heijst overleden i no. 26024 ]09e jaargang ZEELAND Directeur: Dr. W. A. M. Harkx HoofdredacteurL. Leiiendekker Hoofdkantoor Breda. Reigerstr. 16 Telefoon 22341. Postgiro 1114111 STEM dinsdag 21 januari 1969 WEERBERICHT Veel bewolking Veel bewolking en aanvankelijk mist. Plaatselijk regen, motregen of natte sneeuw. Matige zuidelijke wind. Zelfde temperaturen. Sen, ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 VAN AARTSEN (Van onze verslaggevers) VLISSINGEN/DEN HAAG „De komst van Péchiney is een toetssteen voor een verdere eco nomische ontplooiing van Zee land. De provincie is nu over een bepaalde drempel heen ge komen. Er zit namelijk heel wat meer vast aan de vestiging van dit bedrijf. Ik denk daarbij niet alleen aan de nieuwe ontwikke lingen op het gebied van de energievoorziening maar ook aan de agglomererende werking die van een zo belangrijke ves tiging voor allerlei sectoren uitgaat'. Dit was de enthousiaste reactie van mr. G. van Aartsen, commissa ris van de koningin in Zeeland, op de beslissing van het Franse alumi- niumconcern Péchiney zich in Zee land te vestigen. Minister De Block heeft gisteren aan de vaste commissie van Econo mische Zaken uit de Tweede Kamer bijzonderheden over de vestiging meegedeeld. Volgend jaar zal op een 104 hectaren groot terrein aan het Sloe onder de gemeente Borsseie worden begonnen met de bouw van een aluminiumfabriek. Eind 1971, begin 1972 zal met de produktie kun nen worden gestart. Het project kost 500 miljoen gulden en zal werk bie den aan 500 tot 800 mensen, terwijl een te bouwen anodefabriek werk gelegenheid zal scheppen voor nog eens 200 man. De minister zei te hopen, dat de vestiging van Péchiney in het Sloe- gebied een uitstralende werking zal hebben en ook in de verwerkende industrie een rol zal gaan spelen. Hij gaf toe, dat het moeilijk was ge weest het Franse bedrijf zover te krijgen. Ook andere landen hebben zich ingespannen de vestiging te be machtigen. Met name de Westduitse nlaats Stade was een serieuze me- le-kandidaat. Belangrijk voor Péchiney was de prijs voor de energievoorziening, waarover tensotte een overeen komst werd bereikt met de Provin ciale Zeeuwse Elektriciteits Maat schappij. Een aluminiumfabriek is een ener gieverslindend bedrijf. Daarom is het nodig, dat tegelijk met de alu miniumfabriek een nieuwe elektri citeitscentrale wordt gebouwd. Op dit moment is nog niet bekend of dit een kernenergiecentrale zal wor den, aldus minister De Block; dit is een zaak van de PZEM. Wel staat vast dat de nieuwe centrale voors hands een capaciteit zal krijgen van 409 megawatt. Volgens de bewindsman zal de nieuwe energiecentrale ook voor de andere vestigingen in het Sloegebied perspectieven openen voor het ver krijgen van goedkope stroom. Met name de Hoechsl-vestiging zal hier van kunnen meeprofiteren. Minister De Block wees er op, dat Hoechst a' plannen heeft om te gaan uitbreiden Behalve de energieprijs hebber nog andere factoren een rol ge speeld bij de keuze van Péchiney Een vestiging aan het Sloe heef: voor haar het voordeel, dat men aar wal kan komen met grotere scheper dan bij de vestiging in Stade het ge val zou zijn geweest. In Zeelanr beschikt men over een haven, di« schepen tot 60.000 ton kan bevatten Zouden er grotere schepen nodig zijn. aldus minister De Block, dan moeten er voorzieningen worden ge troffen. Ook met de grondprijs was Neder land volgens de minister in het voordeel. (Vervolg op pagina 5) DE BLOCK evies Nixon: VREEDZAME WEDIJVER Hij legde om 18.16 Ned. tijd de ambtseed af in handen van opper- [ecliter Earl Warren en nam daarmee de macht en verantwoordelijk- Leid over van president Lyndon Baines Johnson, die sedert de moord Lp John F. Kennedy aan het hoofd van de Amerikaanse regering heeft paan. Na de eedsaflegging, tijdens een eenvoudige plechtigheid op het bordes van |(t Capitol, zei Nixon in zijn inaugurele rede zich te zullen wijden aan de van de vrede in de wereld en de beëindiging van verdeeldheid in de ferenigde Staten. Zijn oproep was gericht tot de communisten die hij opriep tot „vreedzame wedijver, niet in ver overing van gebied of uitbreiding van heerschappij, maar bij de verrij king van het leven van de mens". „Ik zal mijn ambt, mijn energie en al de wijsheid die ik kan opbrengen wij den aan de zaak van de vrede onder de naties". De 56-jarige zoon van een citroen kweker uit Californië die in de jaren vijftig voor het eerst in de politieke belangstelling kwam door zijn lid maatschap van de commissie voor an ti-Amerikaanse activiteit, vroeg om een „open wereld, open voor de denk beelden, open voor de uitwisseling van goederen en mensen, een wereld waarin geen volk, groot of klein, in bitter isolement zal leven". (Van onze redactie buitenland) ISAAEBRüCKEN Drie militai- f11 djn gisterennacht gedood en pe ernstig gewond bij een overval JP een munitiedepot van de West- we Bundeswehr bij Lebach aan e Frans-Duitse grens. Later is een in de gewonde militairen in een pkenhuis overleden. |Be overvallers hebben vermoede- eerst de schildwacht buiten Ingeschoten, waarna zij het wacht je binnendrongen en op de daar pPende militairen vuurden. De achtoffers zouden behalve schot- ik steekwonden hebben. 1die de wachtcomman- 1™ bij zich had, werden gestolen r ™rmee werden vier van de acht jMiehunkers geopend. Een onbe- t boeveelheid munitie en hand wapens werd meegenomen. 5 overval werd ontdekt toen een P P parachutisten bij het depot i? Wa® °m lichte wapens op te «km n depot licht midden in de r n. De overvallers hadden F'oons vernield, zodat T: met de buitenwereld meer mo- Hj Was- TTet tijdstip van de over- hog niet precies bekend en iDe ur rs on,breekt elk spoor. I westduitse minister van defen- Iront, ,er' hee£t z«n „diepe L°„ aa,rd'ging over de ongehoor- b firma 0p so'daten van de Duit- hse£S vehr" «"gesproken. Bonds- |t a,, ^singer heeft besloten IoritJe> ,op de overvallers „top kirc v, krijgen. Er is een be- 10°C0 mark uitgeloofd P%nrnnengeevenngrijke alle zodat geen con- In zijn 2000 woorden tellende rede, sprak Nixon „over de materiële rijk dom en geestelijke verscheurdheid". Met geweldige precisie reiken we naar de maan, maar hier op aarde vervallen we tot schrille tegenstellin gen. We zitten gevangen in oorlog, boewei we vrede wensen. We worden verscheurd door verdeeldheid, hoe wel we eenheid wensen". Hij zei dat men slechts van elkaar zou kunnen leren als men ophoudt tegen elkaar te schreeuwen opdat zo wel woord als stem gehoord kunnen worden. De regering zal ernaar stre ven te luisteren. De nieuwe president deed een be roep op alle lagen der bevolking zich op elk gebied in te spannen om „de grote kathedraal van de geest te bou wen, waarbij ieder van ons telkens één steen aanbrengt als hij de hand uitstrekt naar zijn buurman, helpend, verzorgend, doende". Laten we samenwerken met die genen die zich willen aansluiten om de last van de wapens te verminde ren, om de structuur van de vrede te versterken en om de armen en honge renden te verheffen", zei hij voorts onder meer. Zijn motto „Forward Together" aanhalend, zei Nixon: „Als we leren thuis te zamen voorwaartst te gaan, laten we dan ook trachten te zamen met de gehele mensheid voorwaarts te gaan". Voor zijn beëdiging hadden Nixon, zijn echtgenote en vice-president Spi- ro Agnew en diens vrouw een inter kerkelijke godsdienstoefening bijge- (VERVOLG OP PAGINA 9) „Laten wij ons lot doel stellen: vrede welkom te maken waar vrede onbe kend is, vrede sterk te ma ken waar vrede wankel is. vrede blijvend te maken waar vrede een tijdelijke zaak is". (President Richard Nixon in zijn inaugurale rede). (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Bij bewuste prijsovertredingen zal minister De Block van Economische Za ken zo nodig komen met een prijs maatregel per artikel of per bran che. Maar dan moeten het, aldus Eco nomische Zaken, wel bewuste prijs overtredingen zijn, die na waarschu wingen van Economische Zaken of de Economische Controledienst en na overleg met betrokken organisaties niet teruggebracht worden. Het on derzoek en het overleg naar bepaalde prijsverhogingen zijn thans nog gaan de. Vertegenwoordigers van het mi nisterie vain Economische Zaken heb ben reeds besprekingen gevoerd met vertegenwoordigers van enkele bram- IMA.ARlem (KNP) fen Biet over «ester di JrWe.rl) of eon ferlegt ,z'in ambt l'kiA", Twt' de ten i„ s Kan verzon ■»- eacharistievie- Dit onderwerp is van de agenda afgevoerd nu kar dinaal Alfrink voor de Utrechtse studentenge meente duidelijk het stand punt van de Nederlandse bisschoppen in de celi- baatskwestie naar voren heeft gebracht. Vorige week dinsdag hebben de Nederlandse bischoppen zich nogmaals gezamenlijk met de hele situatie bezig gehouden. Mgr. Zwart kruis heeft daarop de stu dentenpastores van Am sterdam laten weten dat hij ze dinsdagavond 21 januari graag wilde ont vangen, maar dat het niet zo veel zin meer had de kwestie van de verkondi ging ter sprake te bren gen. De bisschop hecht er evenwel grote waarde aan het contact met de Am sterdamse pastores te blij ven onderhouden. Zoals bekend wil een van de pastores, Jos Vrijburg, ook na zijn voorgenomen hu welijk zijn priesterlijke functies blijven uitoefe nen. (Zie ook commentaar pagina 9) ches, waarin „prijsverhogingen toege past zijn, die groter zijn dan de re gels van het prijsbeleid toelaten", al dus de omschrijving van het ministe rie. Ook deze week zullen hierover nog met andere bedrijfssectoren be sprekingen gehouden worden. In dit stadium acht'het ministerie het on gewenst nu reeds natnen van betrok ken sectoren te noemen, omdat nog steeds niet gesproken mag worden van bewuste prijsovertredingen. „Men zou anders in dilt stadium een ongerechtvaardigde conclusie kunnen trekken", aldus het ministe rie. Inmiddels zijn de drie industriële werknemersbonden en algemene werkgeversvereniging geschrokken door de staking, vorige week, bij de Vlaardingse kunstmestfabriek ENCK met als inzet het verkrijgen van een duurtetoesilag. Vanavond zullen de bonden en AWV een gesprek heb ben over wat in andere industrieën moet worden gedaan. Vorig jaar reeds hadden de drie bonden (onder wie St.-Wiiiibrord) de ondernemers, met wie zij via onder handelingen over contracten te ma ken hebben en de algemene werkge vers vereniging reeds gewezen op het feit, dat op 1 januari 1969 de werk nemers allerlei lastenverzwaringen opgelegd zouden krijgen, terwijl vele c.a.o.'s pas veel later in het jaar af lopen en dan pas verbeterd kunnen worden. Gevraagd werd om een tus senoplossing ter compensatie van de kostenstijging. Zowel de AWV als de meeste ondernemers wezen de suggestie af, onder meer stellende dat men nog te weinig van de feitelijke kostenstijging wist, dat de huurver hoging intussen was uitgesteld en dat er ook nog compenserende belasting maatregelen waren getroffen door de overheid. KEULEN (AP) Josef kardinaal Frings, de 81-jarige aartsbisschop van Keulen heeft paus Paulus verzocht hem van zijn ambt te ontheffen. De gezondheidstoestand van de kar dinaal Iaat te wensen over, zo ont hulde de vicaris-generaal van Keulen gisteren. EINDHOVEN (ANP) Bgj Philips Chemische Fabriek in Maarheeze zijn 6 vaatjes met licht radio-actieve tho rium oxyde verdwenen. De dieven hebben weinig aanwij zingen achtergelaten. Men heeft kun nen vaststellen, dat de afrastering vain het fabrieksterrein is beschadigd. Thoirium oxyde wordt gebruikt bij de vervaardiging vain bepaalde verlich tingsartikelen. PRAAG (AP) President Ludvik Svoboda van Tsjechoslowakije heeft gisteravond bekendgemaakt dat op nieuw een Tsjechoslowaakse student zich door zelfverbranding om het le ven heeft gebracht. Zie ook pagina 9 VOOR EEN RECHTBANK in Keu len is gisteren het tweede Sachsen- hausen-proces begonnen, waarin ze ven voormailge bewakers van dit be ruchte concentratiekamp uit 8e nazi- tijd zich voor talrijke moorden en wreedheden op joodse gevangenen nieten verantwoorden. (Van een onzer verslaggevers) WILP. In een vlaag van volstrekte verstandsverbijstering heeft de ongehuwde geestelijk gestoorde landbouwerszoon Henk J. (35) met een zware hamer zijn vader (75), zijn moeder (72) en zijn broer Evert (43) de schedel ingeslagen. De bejaarde moeder en de broer overleden vrijwel onmiddellijk. Het drama speelde zich gisterenmorgen tussen 6 en 7 uur af in de buurt schap Posterenk (gemeente Voorst bij Deventer). Na de moordpartij stak Henk J. het boerderijtje, waarin zich het drama afspeelde, en de daarachter liggende schuur in brand. Terwijl de vlammen door het dak van de boerderij sloegen, rende de landbouwerszoon naar de 200 meter verderop wonend buren om ook daar een bloedbad aan te rich ten. In het arbeidershuisje van de fa milie Klunder bracht hij eerst met een hamer de 35-jarige Riet Klunder zware verwondingen toe. Op het hulpgeroep van mevrouw Klunder, kwamen haar man en haar drie kin deren naar beneden. De nog steeds bulten zijn zinnen verkerende Henk J. keerde zich toen ook tegen hen. Met de hamer en met een mestvork bracht de landbouwerszoon ook de 42-jarige man en twee van de drie kinderen (Henk en Willie van respec tievelijk 10 en 15 jaar) verwondingen toe. Er ontstond daarna nog een worste ling, waarbij de heer Klunder er in slaagde Henk J. op de vlucht te ja gen. De politie van Twello kon de landbouwerszoon kort daarna in een naburige boerderij arresteren. Op kousevoeten was Henk J. daarnaar toegerend en had de boer - een goede kennis van de familie J. - toege schreeuwd: „Haal de politie er is iets ergs bij mij thuis gebeurd". Twee po litiemannen konden Henk J. korte tijd later meenemen. Een politieman verklaarde: „Hij was erg rustig en we hadden geen enkele moeite met hem". Na zijn arrestatie - ruim een uur nadat hij als eerste slachtoffer zijn vader had neergeslagen - werd Henk J. razendsnel overgebracht naar een psychiatrische inrichting in Deventer. Later besliste de Zutphense offi cier van justitie mr. Temmink echter dat Henk J. in de gevangenis thuis hoorde. In de loop van de middag werd de landbouwer overgebracht naar het huis van bewaring in Zutphen. Henk J. maakte de tocht naar de gevangenis, terwijl de vier leden van de familie Klunder in een ziekenhuis te Zwolle lagen. De toe stand van de 35-jarige vrouw was op dat moment zeer ernstig, evenals die van de vader van het slachtoffer. Bij de politie vreesde men dat de fatale woede-uitbarsting van Henk J. meer dan de twee tot nu toe bekende slachtoffer zal eisen. Henk J. stond in de buurt gunstig bekend. Hij was een zwijgzame man, die de laatste tijd voor weinig moei lijkheden had gezorgd. De moeilijk heden zijn er negen jaar geleden overigens wel in ernstige mate ge weest. Volgens de politie van Twello - die het onderzoek leidt - moest Henk J. in 1960 in een psychiatrische inrichting worden opgenomen, omdat hij in een vlaag van verstandsverbij stering gedreigd had zijn ouders en zijn broer te zullen vermoorden en het boerderijtje in brand te zullen steken. (Vervolg op pagina 9) „Kruidendokter" uit Casteren hoort twee maal drie weken ge vangenisstraf tegen zich eisen. Pagina 5. Een zevenjarenplan voor de Bel gische zeehavens op pagina 5. De nieuwe premier van Liba non schijnt de slinkse acties van 's lands regerende klasse de baas te worden. Pagina 7. Oorlog in de ban: nieuwe her derlijke brief van de bisschop pen. Pagina 9. Snip en Snap, oftewel hef leven van René Sleeswijk. R.T.V.-pagina. De Russen besteden veertien procent van het nationale pro- dukt aan defensie Pagina 13. De Rotterdammer Puck van Heel recordhouder met 64 voetbalinterlands is vandaag 65 jaar geworden. Sportpagina. (Van een onzer verslaggevers) GROBBENDONK Op 53-jarige leeftijd is te Grobbendonk in België overleden de heer J. P. J. van Heijst, tot eind 1967 president-directeur van J. P. van Heijst en Zn. N.V. te Den Haag. Dit bedrijf moest als gevolg van financieel wanbeheer worden opgeheven. Het stoffelijk overschot van de heer Van Heijst werd zaterdagavond om streeks half acht aangetroffen op de overloop van zijn hotel „Maryland". Bij een onderzoek van de Belgische politie is vastgesteld, dat de heer Van Heijst aan een natuurlijke doodsoor zaak is overleden.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1