US ISRAËL ONTKENT BEZIT KERNBOM Verbittering in Gaullistische gelederen a wapenstop I0PSTER DE STEM OOK VRIJWILLIG VERZEKERDE GAAT MEER BETALEN JAMIN Mao- griep in opmars Tilburger schiet vijf keer op politie Mazelen-vaccin in cocktail-prik DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Monteur (18) probeerde jonair te chanteren kndaag in Astronaut Borman brigade generaal ineerde liters en del POTTERS TLISSINGSE [ELKSLIJTER TER OP TRIJE VOETEN Vader van dood geschoten zoon wil vervolging tegen hoofdagent Ingangsdatum nog niet bekend Te hoge prijzen in Hulster Blauwe Hoeve? NOG GEEN PROBLEMEN IN BRABANT EN ZEELAND 5P/<Wg7V editie voor zeeland weerbericht -Combinatie ctïe-schïlders PARIJS TEL AVI V - AMMAN - Het eigenge reide en plotseling bevel van generaal Char les de Gaulle de wapenleveranties aan Israël stop te zetten, heeft tot grote spanning geleid in het gaullistische kamp. BELANGEN TOPGESPREK Domaniale mijn gaat in 1970 definitief dicht Verschillen kokosmacaroontjes UITBREKER SLAAPT IN BED VAN ZIJN RECHTER DE BLOCK: Bakkers gebruiken geen koelhuisboter Inspecteur gewond GELDIG T/M ZATERDAl ]09e jaargang no. 26015 Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx HoofdredacteurL. Leijendekker HoofdkantoorBreda. Reigerstr. 16 Bfelefoon 22341. Postgiro 1114111 vrijdag 10 januari 1969 Overwegend droog Overwegend droog weer met wol kenvelden. Matige tot krachtige zuidoostelijke wind. Temperaturen om het vriespunt. [KANTOREN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, H 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 4780 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 en SCHILDERSBEDRIJF Ipoedige indiensttreding ui 's-avonds na Pauwels, Zuidwal 57, G 621 - 2146) (Van onze redactie buitenland) S Sedert de dagen van de oorlog met Algerije is het misnoegen niet zo groot geweest. De minister van buitenlandse zaken, Michel Debré de minister van defensie, Pierre Messmer en de minister van staat, loger Frey, zouden zeer verbitterd zijn over de maatregel van de Ineraal. De Franse pers heeft gisteren scherp gereageerd op de opmerking van de Regeringswoordvoerder Le Theule over de „Israëlische invloed" op de Franse vraagt leeftijd. 18 jaar. Breda, tel. 01600 35305. (Van een onzer verslaggevers) DDELBURG De Vlissingse ielkslijter, de heer C. Koole, die elf weken geleden in het huis van be waring te Middelburg in gijzeling werd genomen, is gisteravond nog onverwacht op vrije voeten gesteld. De heer Koole, die was gegijzeld Bffiverbaind met het feit, dat hij wei gerde een notariële akte te onder tekenen betreffende een groaiditrans- aetóe waarover hij en de kandidaat koper het bij voorlopig contract eena waren geworden, heeft na zijn vrij- SraWj zÖn intrek genomen bij zijn m Middelburg wonende dochter, waar ook zijn vrouw sedert geruime tijd verbleef. wü?ar vernemen heeft de zaak- JS-oole zijn oplossing bereikt zoorder t gegrepen naar het laatste middel: het faillissement van de heer Koole. In het laatste geval zou de «naton van het faillissement gs- ™™tigd zijn geweest tot het onder- waenen van de notariële koopakte. uf-Jt erj-airtij in ket a] jaren sle- geding heeft het zover niet men laten komen. Zij ziet ook geen sreriéf een VOortg?zette gijzeling aan- sen er g6en kij^ op (je [jeer e zich daardoor gewonnen zal B (Van onze correspondent) ^HELMOND De bekende Hel- V1 u„e l™1'' Hein Fentener van slaHhlüf1' dreigfle deze week het toner te worden van een chan- lin. van een 18-jarige leer- "■C-monteur A. S. uit Helmond. ni«nk jaaP stuurde hem enkele ano- oimlnnn gi?rieven' met het verzoek af 66 gulden in een envelop te het Verliefdelaantje te zoek 'J-, Wanneer niet aan het ver- neef J f.n. zou worden, of wan- Sïft Politie gewaarschuwd werd, s^ou de knaap drie voor Fentener makevfm^';erencle brieven openbaar i. Politie werd toch ge- ?n logde een envelop ^_papiersnjppers cp bedoelde enkèié 7' ^erd Segrepen nadat hij Hii Hl, 'nalen voorbij was gefietst, ven vu, vlot- De betrokken brie ^H>lekcn niet te bestaan. Le Theule zei dit toen hij uiteen zette waarom De Gaulle de uitvoer van wapens naar Israël Verboden heeft. De rechtsgeoriënteerde „L'Au- rore" sprak in dit verhand over woor den, die het misdadige anti-semitis- me uitlokken. De conservatieve „Figaro" achtte de „insinuatie van Le Theule onaan vaardbaar" en verklaarde dat de Franse pers niet alleen het recht maar zelfs de plicht heeft om te vra gen wat ermee bedoeld wordt. „Le Monde" vraagt zich in ver band met de uitdrukkingen die de Franse regering heeft gebruikt ter veroordeling van de aanval op het vliegveld vam Beiroet, „onaanvaard baar en beneden alle kritiek", af of het aanvaardbaar is dait beslissingen van een belang als die van het wa penembargo worden genomen zon der de regering te raadplegen en dat dergelijke beslissingen langs de meest slinkse wegen ter kennis van de be langhebbende staat worden gebracht. De socialistische partij heeft in een verklaring het wapenembargo aan gevallen als een maatregel, die de veiligheid van een kleine, bedreigde natie in twijfel brengt. De Franse mimdsiteir van buitenland se zaken, Michel Debré heeft gisteren gesuggereerd dlat het Franse belan gen waren, die president De Gaulle hebben gedwongen de levering van wapens aan Israël te staken. Zonder nadier te zeggen wat die belangen precies waren, verklaarde Debré: „Als de Fransen niet eerst aan hun land denken, wie zal dan dat voor hen doen?" Inmiddels heeft men in politieke kringen in Jeruzalem de verklaring vain de Amerikaanse televisiemaat schappij NRC, dat „Israël al in het bezit vain kernwapens is of daar wel dra over zal kunnen beschikken" van elke grond ontbloot genoemd. Israël, zo zei men, is geen kern- mogendhedd en is, zoals ^de Israëli sche regering herhaaldelijk te ken nen beeft gegeven, niet van plan om als eerste land kernwapens in het Midden-O osten in te voeren. De president vain Soedan heeft gis teren meegedeeld, dat de eerstko mende Arabische topcomfereratie in de Marokkaanse hoofdstad Rabat wordit gehouden. De kansen op zo'n conferentie worden volgens hem steeds groter. Alle leden vain de Ara bische liga staain erover met elkaar in contact. Het zou de vijfde Arabi sche topconferentie worden. De laat ste werd in augustus 1967, na de ju- ni-oorlog met Israël, in de Soedanese hoofdstad Kartoem gehouden. MAASTRICHT (ANP) Dc di rectie van de domaniale mijn N.V. te Kerkrade heeft gisteren medege deeld, dat de mijn in 1970 definitief zal worden gesloten. Er zal nog nader overleg plaats vinden met de minister van econo mische zaken, de ondernemingsraad en de vakbonden. De sluiting van de mijn in 1970 wordt mogelijk, omdat het afvloeiingsprogramma volgens plan is verlopen. Onder leiding van het Rode Kruis is een begin gemaakt met de evacuatie van de' bevolking van El Cantara, een plaatsje aan de oever van het Suez-kanaal. El Cantara is zwaar getroffen door schietpartijen tussen Israël en Egypte. De eerste geëvacueer de families (zie foto hierboven) arriveerden gisteren in El Arish. Er heerst al een topdrukte bij de voorbereiding van zomerva kanties. Pagina 3. Het bestuur van Zevibel heeft een rekest ingediend over de waterverontreiniging in de Del ta. Pagina 3. De pastoor van Woensdrecht kan de eindjes maar moeilijk aan elkaar knopen. Pagina 7. Nabeschouwing over de derde plenaire zitting van het pasto raal concilie op pagina 9. De mooiste en knapste teenager van Nederland heet Mignon- Astrid. R.T.V.-pagina. Dr. Hendrik Houthakker, een uit Nederland afkomstige econoom, is benoemd in de raad van eco nomische adviseurs van presi dent Nixon. Pagina 15. Het roemrijke Benfica, tegen stander van Ajax in de Europa Cup, is totaal van slag. Sportpagina. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM De heer G. Stroe ve (41) uit Hilversum, heeft bij de Amsterdamse officier van justitie, mr. W. M. H. Wetzels, een verzoek ingediend tot vervolging van een La- rense hoofdagent van politie. Deze politieman heeft vrijdagnacht gevuurd op de vluchtende zoon Rens (18) van de heer Stroeve. De jongen werd dodelijk getroffen door de po litiekogel. Het verzoek heeft, zo deel de mr. Wetzels mee, geen speciale gevolgen voor de Larense hoofd agent. Inmiddels is het onderzoek dat een rijksrechercheur heeft ingesteld naar de omstandigheden waaronder en de wijze waarop een Larense hoofd agent een dodelijk pistoolschot af vuurde op de vluchtende Rens Stroe ve, gereed. Op grond van het resul taat van dit onderzoek zal de officier van justitie vermoedelijk begin vol gende week beslissen of er al of niet een strafvervolging tegen de hoofd agent zal worden ingesteld. Op ver zoek van de officier stelde de pro cureur-generaal een rijksrechercheur voor dit onderzoek ter beschikking. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG In kringen van de particuliere ziektekostenverze keraars verwacht men, dat ook hun maatschappijen binnen afzien bare tijd verhoging van de premies zullen aankondigen. Deze ver hogingen zullen pas ingaan op de premie vervaldag, omdat tussen tijdse verhoging volgens de meeste contracten niet mogelijk is. De mate waarin verhoging zal plaatsvinden, is nog niet bekend. Er bestaat nog onvoldoende inzicht in de stijging van honoraria. Verpleegprij- zen en dergelijke, maar er moet toch wel worden gedacht aan eenzelfde or de van grootte als voor de premies van de vrijwillige ziekenfondsverze kering (16,6 pet.) sinds dc jaarwisse ling geldt. Weliswaar is het verstrekkingen pakket van de particuliere ziekte kostenverzekeraars als regel beperk ter dan dat van de ziekenfondsen, maar daar staat tegenover, dat de portefeuilles van de verzekeraars „vergrijzen": zeer vele jongeren val len onder de verplichte verzekering en de ouderen zijn uit een oogpunt van medische verzorging duurder. De ziekenfondsen hebben op 1 ja nuari j.l. de premies voor de vrij willige verzekeringen met gemid deld 16,6 pet. verhoogd. Ook dit was nodig in verband met de gestegen honoraria, verpleeg- en andere kos ten. Er kan slechts een gemiddeld percentage worden opgegeven, om dat de premiestijgingen regionaal verschillen, terwijl in Noord-Holland een kleine „revolutie" heeft plaats gevonden, die tot gevolg heeft gehad, dat zich daar op enkele plaatsen, zeer ferme premieverhogingen hebben voorgedaan. Wat de vrijwillige zie kenfondsverzekering betreft bestaat ons land namelijk uit een aantal ver- eveningsgebieden. In zo'n gebied worden de kosten, die van plaats tot plaats kunnen verschillen, namelijk als het ware in een pot gedaan, even als de verzekerden. Aldus kan men in zo'n gebied een gelijke premie bere kenen: wat de een teveel betaalt, be taalt de ander minder. HOUSTON, Texas (AFP) Frank Borman, onder wiens leiding de eer ste bemande vlucht rond de maan heeft plaatsgevonden, zal mogelijk zijn bestaan als astronaut ruilen voor een administratieve positie bij het Amerikaans bureau voor de ruimte vaart NASA. Dit is van welingelichte zijde in het ruimtevaartcentrum Houston ver nomen. Een NASA-functionaris heeft verklaard dat Borman mogelijk op korte termijn „grotere verantwoorde lijkheid" krijgt in een nieuwe func tie. Zou hij die aanvaarden, dan wordt hij vermoedelijk ais eerste Amerikaanse astronaut bevorderd tot de rang van brigade-generaal van de luchtmacht. Borman en zijn beide metgezellen op de „Apollo-acht" ruimtereis, Ja mes Lovell en William Anders, wer den gisteren op het witte huis ónder scheiden door president Johnson. (Van een onzer verslaggevers) HULST Naar aanleiding van desbetreffende berichten in De Stem van 8 januari jj. heeft drs. W. Du- sarduyn (KVP) aan de minister van Economische Zaken de volgende vra gen gesteld: 1. Heeft de minister kennis geno men van de drastische verhoging per 1 januari j.l. van de tarieven van Huize De Blauwe Hoeve te Hulst? 2 Is de minister niet van mening, dat een verhoging van de basis tarieven met 75,per persoon per maand, voor echtparen dus 150,per maand, zo spoedig na de eerste prijsstelling onverant woord is? 3 Heeft over deze sterke tariefsver hoging overleg plaats gevonden met de minister van Economische Zaken? 4 Is de minister niet van oordeel, dat de wijze waarop de bewoners in de namiddag van oudejaarsdag via een schriftelijke medede ling en zonder enige nadere of voorafgaande informatie van deze verhoging in kennis zijn ge steld als hoogst ongebruikelijk en onjuist moet worden gekwalifi ceerd? 5. Indien vraag 3 ontkennend wordt beantwoord, is de minister dan bereid deze drastische tariefsver hoging te beperken? In een toelichting op deze vragen verwijst de heer Dusarduyn naar be richten, die hieromtrent in De Stem hebben gestaan. (ADVERTENTIE) vandaag 250 gram van 95 voor 85 niet duur wel heerlijk DR. N. MASUREL geen paniek (Van een onzer verslaggevers) BREDA-DEN HAAG De influenza-epidemie, die reeds lang is aangekondigd als Mao- of Hongkong-griep is volgens de gegevens, die bij het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid binnenkomen over het gehele land in opgang, maar ze vertoont nog nergens een ern stig beeld. De meeste gevallen worden gemeld in de dichtbevolkte randstad, maar Brabant en Zeeland zijn tot op heden nog gespaard gebleven voor de „Chinese plaag". Volgens dr. N. Masurel, leider van het onderzoek naar de Mao-griep in ons land, staat het wel vast, dat niemand die nu door het virus be smet wordt, aan de griep ontkomt. Via menselijk contact plant het virus zich voort. Twee dagen na de besmetting treden de eerste koortsver schijnselen op. Zij die een goede lichamelijke conditie hebben, zijn er met twee dagen hevige koorts van af. Maar verreweg de meeste mensen hebben een langere tijd nodig voor een volledig herstel. Ernstige complicaties treden pas op wanneer de ddor 't influenza-virus in de slijmvliezen ver oorzaakte ontsteking gevolgd wordt door longontsteking. Snelle me dische hulp is dan noodzakelijk. In complicatie-gevallen heeft de griep tot nu toe vermoedelijk niet meer dan tien doden geëist. Dr. Masurel herhaalt nogmaals, dat er geen enkele reden tot on gerustheid is. Voorzichtigheid is geboden voor patiënten met chronische long- en hartaandoeningen. Zij zijn het die het eerst voor inenting met een vaccin in aanmerking komen. Anderen, die kans lopen onprettige bijverschijnselen op te doen, zijn mensen met stofwisselingsziekten, zwangeren en bejaarden. De Leidse deskundige ontkent nadrukkelijk, dat ook de A-griep op dit ogenblik in ons land zou heersen. De Mao-griep is slechts verwant aan de A-grlep, die in 1957 in ons land heerste. Volgens dokter A. J. M. Smulders, geneesheer-directeur van de G.G. en G.D. te Breda heeft in deze stad nog geen enkele arts medede ling gedaan van Mao-griepgevallen. Januari geeft altijd een top te zien van normale griepgevallen, zei hij. Dit is ook nu het geval. De ziekte meldingen bij de bedrijven in Zeeland en Brabant zijn gelet op het jaargetijde niet verontrustend hoog. NASSAU (Reuter) Een uit een gevangenis op de Bahama- eilanden ontsnapte gevangene, heeft zich een week lang verbor gen gehouden in het huis van de rechter die hem in juli we gens een gewapende roofover val tot tien jaar gevangenisstraf veroordeelde. In die tijd, waarin ook de kerstdagen vielen, at de ma:, de provisiekast leeg en sliep in het bed van de rechter, die op vakantie in Europa was. De rechtbank toonde geen bewonde ring voor de koelbloedigheid van de uit- en inbreker en legde woensdag een straf van twee jaar op het oude vonnis. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG „De Nederlandse hakkers moeten bij de bereiding van hun banketprodukten van roomboter gebruikmaken. Er is dus geen aan leiding voor prijsverlagingen". Dit heeft minister De Block (Eco nomische Zaken) geantwoord aan mej. Kessel (groep-Aarden). Het kamerlid vond, dat er wel wat aan de prijzen gedaan zou kunnen worden, als de bakkers van de goed kopere koelhuisboter gebruik zouden maken. Drs. De Block zegt evenwel, dat de 3000 ton beschikbare koelhuis boter alleen voor huishoudelijk ge bruik bestemd zjjn. (Van onze correspondent) TILBURG Urenlang heeft de 31- jarige Tilburger W. H. gisteren een sterke politiemacht op afstand ge houden. De man, die in kennelijk overspannen toestand verkeerde, los te vijf schoten op politiemannen, die zijn huis aan de Kruisstraat wilden binnengaan. Een inspecteur van po. litie werd getroffen in de bovenlip. Nadat de politie, die o-m. assistentie kreeg van GGD en brandweer, een paar traangasgranaten in de woning van H. had geworpen, liet hij zich korte tijd nadien gewillig meevoeren. De man had eerst diverse zaken uit een dakraam van een zolderka mer op straat gesmeten, waarna de buren assistentie van de politie werd gevraagd. Toen deze met een aantal manschappen verscheen de politie kende de agressivitiet van de man, omdat hij al eerder de nodige op schudding veroorzaakt had werden ze onthaald op een drietal schoten, die H. van boven af door een luikje in het wildeweg afvuurde. Bovendien bleken de deuren naar de bovenverdieping te zijn versperd. De ter plaatse aanwezige inspecteur poogde daarop via een plat dak en een daar aanwezige glazen lichtkap de woning binnen te komen. Bij deze poging werd hij van onderen af door H. onder schot genomen. Het eerste schot miste zijn doel, het tweede ver wondde de inspecteur licht aan de (VERVOLG OP PAGINA 9) t Van PPTI DH7P1* Ipfrotl rl 1 f n l-iM1 rV* Anrf 4 i (Van een onzer verslaggevers) BILTHOVEN Enkele jaren van studie in het rijksinstituut voor de volksgezondheid hebben voor de samenstelling van de zgn. coclctail-prik" tot een heel goed resultaat ge leid. De wetenschappelijke onderzoekers zijn er name lijk in geslaagd om maze len-vaccin te koppelen aan het gecombineerde vaccin tegen difterie-kinkhoest-te- tanus en polio. De DKTP- prik, die bijvoorbeeld aan kleine kinderen wordt ge geven, zal in de toekomst een DKTPM-prik worden. Het nu nog viervoudige vaccin zal dan afweerstof- fen tegen vijf ziekten heb ben. De laatste jaren is aan zienlijke vooruitgang met de ontwikkeling van het mazelen-vaccin geboekt. De grote moeilijkheid was nog hoe het mazelen-vac cin zou kunnen worden ge koppeld aan het viervou dige vaccin tegen difterie, kinkhoest, tetanus en po lio. Aanvankelijk bleek uit onderzoekingen in de Ver enigde Staten dat het ver kregen resultaat onvol doende bescherming bood. Later leidden ondermeer Duitse onderzoekingen tot gunstiger resultaten. Hoewel het thans gelukt is tot volle tevredenheid mazelen-vaccin aan de „cocktail-prik" toe te voe gen, is nog niet beslist om het mazelen-vaccin in het rijks-inentingsproces op te nemen. Aldus heeft staats secretaris Kruisinga (van Volksgezondheid) meege deeld. Hierover zal later een besluit worden geno men.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1