Cartoonist Emi! van Beest VERKOOPSTERS stoeit met statussymbolen MANFIELD BIGGLES: ORIENT EXPRESSE ,,IK BEN NIET GEPORTEERD VOOR DAT CRUE WERK Succes voor „En ik dan NANCY SINATRA'S TWEEDE BENDER Luister naar NEDERLAND /.- NEDERLAND II: BELGIë (Vlaams): BELGIë (Waals): DUITSLAND /.- DUITSLAND II: PIANO PER CENTIMETER deskundig in klank SIDNEY POITIER POPULAIRSTE AMERIKAANSE FILMSTER Statussymbool - LUXE SCHOENEN - Schilderen KRIJGEN „HIPPIES" GEEN STEUN VAN ONZE AMBASSADES? DE STEM VAN DONDERDAG 2 JANUARI 1969 11 18.50 19.00 19.06 19.31 20.00 20.20 29.45 21.50 22.20 22.45 23.00 DE FABELTJESKRANT NIEUWS JULIA. Feuilleton SPORTPANORAMA NIEUWS INFO. Informatiemagazine EMMY LAAT JOU NOOIT ALLEEN. Thriller van Leo Derksen met Ellen Vogel en Ton Lensink in de hoofdrollen. NATIONAAL ALLERLEI (3). Programma met o.a. Sylvia de Leur, Rijk de Goorer en Her- bert J "ks AVRO'S TELEVIZ1ER NIEUWS TELEAC 18.50 DE FABELTJESKRANT 19.00 NIEUWS 19.03 SCALA 19.30 PICK-UP. Nieuwe grammo foonplaten gepresenteerd door Ted de Braak. 20.00 NIEUWS 20.20 RODEO. Amateurartiesten zet ten hun beste beentje voor 21.15 KIJKKIJK. Mensen gefilmd in hun dagelijkse belevenissen 22.00 DAGBOEK VAN REMBRANDT 22.05 TERUG NAAR DE BRON. Programma van de kerken 22.40 NIEUWS 16.00 DE SCHAPENDODER jeugdfeuilleton 16.15 DE GEHEIMZINNIGE TUN NEL 17.00 DE ONDERGANG VAN DE LUSITANIA. 17.55 SCHOOLTELEVISIE 18.55 ZANDMANNETJE 19.00 TIENERKLANKEN 19.20 MAURITIUS. Jeugdfeuilleton 19.50 KEURIG FRANS 19.52 ZOEKLICHT 19.57 MEDEDELINGEN 20.00 NIEUWS 20.25 THE FORSYTE SAGA. Feuil leton 21.15 10 JAAR EUROPABEKER TE KNOKKE. 21.50 PREM'èRE. Nieuwe films 22.30 NIEUWS. 17.15 L'ONCLE. Film voor de jeugd 18.45 UNE AVENTURE DE BABAR 19.00 MEDEDELINGEN 19.95 TOURNAI, TOURNAISES, TOURNAISIENS 19.25 TARTINE 19.30 L'HOMME DU PICARDI. Feuilleton 20.00 JOURNAAL 20.30 L'ASSASIN HABITE AU 21 21.45 MUSIC FROM TUE LAND folk'oristisch programma 22.40 JOURNAAL 29.00 JOURNAAL 20.15 TAG FÜR TAG. Tv-spel 21.45 DIE TORE SC' L'ESSEN UM MITTERNACIIT. Documentai re 22.45 JOURNAAL 17.25 WINTERSPORT-WEERBE RICHT 17.30 NIEUWS 17.35 FILMNIEUWS 18.05 DIE DREHSCHEIBE 18,40 ALLES UNTER EINEM DACH 19.10 DAS KLEINE FERNSEH- SPIEL. tv-spel 19.45 HEUTE 20.15 CIRCUS SARRASANI. Aan sluitend NIEUWS IN 'T KORT 21.40 OST-WEST-RUNDE. 22.25 NIEUWS. DEN HAAG (ANP) Het eer ste blijspel van Annie M. G. Schmidt, dat ooit op de planken werd gebracht, „En ik dan?", be leeft een groot succes, dat boven' dien onverwacht is. Gepland was dit spel, met Mary Dresselhuis en Joan Remmelts in de hoofdrollen tot 1 april op te voeren. Tot die datum waren de acteurs en actri ces gecontracteerd. Thans konden de contraeten met een maand worden verlengd. De di rectie van Joh. J. de Crane, die de produktie verzorgt, tracht evenwel LONDEN Tot officier in de orde van het Britse imperium is onder meer benoemd de zangeres Vera Lynn, die in de tweede wereldoorlog de bijnaam „sweetheart of the for ces" kreeg. (ADVERTENTIE) Muzikale flatbewoner 'of concertpia nist. Wij streven naar maatwerk in onze adviezen. Daarom nemen wij de tijd ons in Uw problemen te ver diepen. En daarom hanteren wij naast de stemvork ook de duimstok. Uw woonruimte, budget of extreme eisen prikkelen ons tot het vinden van een passende oplossing. Neem bij Bender de tijd om dit zelf te ervaren. 55- om het ganse komende jaar „En ik dan?" uit te kunnen brengen. De grootste moeilijkheid is, dat Joan Remmelts door de Nederlandse Comedie voor een seizoen werd uit geleend. Alles wordt in het werk ge steld om dit met tenminste een half seizoen uit te breiden. Het succes van de opvoeringen heeft er toe geleid, dat reeds wordt ■gedacht aan een eventuele vervanging van Joan Rem melts. Beseft wordt tevens, dat dan de reputatie van de blijspelcombi natie Remmelts-Dresselhuys op het spel staat. „En ik dan?" beleefde op 1 novem ber in het nieuwe De La Mar Thea ter in A'dam zijn wereldpremière. De dertig voorstellingen daar waren alle tot de laatste plaats uitverkocht. Het toernee door Nederland was bin nen de kortste keren volgeboekt tot en met eind maart en is thans ook volgeboekt tot 1 mei. Na Amsterdam zagen Haarlem, Middelburg, Hengelo, Hilversum, Nij megen en Den Bosch het blijspel van Annie M. G. Schmidt opgevoerd. De directie van deze vrije produktie wordt overstelpt met aanvragen uit het gehele land, maar zal slechts, een beperkt aantal voorstellingen kun nen geven, zolang niet zeker is, dat „En ik dan?" kan worden geprolon geerd. Breda, van Coothplein 12 - te!. 30164 Amsterdam - Arnhem - Leiden - Rotterdam NEW YORK (RTR) Volgens het filmvakblad „Motion Picture Herald" was de negeracteur Sidney Poitier in het afgelopen jaar de grootste kassamagneet voor de Ame rikaanse en Canadese bioscopen, gevolgd door Paul Newman en de Engelse filmster Julie Andrews. Het is de eerste maal dat een neger met deze eer gaat strijken. Van de 41-jarige Poitier zijn dit jaar drie films uitgebracht, „Guess who's coming to dinner", „To sir with love" en „For love of Ivy". Volgens „Motion Picture Herald" was de populariteit van Poitier groter onder de blanke bevolking dan onder de negers. „Reacties? O ja, je krijgt ook als ijartoonist fan-mail". Hij spreekt het woord een beetje geaffecteerd-over- JSreven uit. Omdat hij moet lachen om aj die anglikaanse insluipsels in onze taal. Emil van Beest dolt en stoeit graag wat met allerlei statussymbolen. Blaar echt spotten, nee, dat kan hij tiniet. Daar is hij te ironisch voor. Zijn bundel Beestachtig getuigt er van. De dominee en de kerk worden hier op de hak genomen. Maar Tteeds op een wijze waaraan geen ■room mens zich zal storen. Zijn grapjes over het optreden van de Juivel in en buiten het bedehuis zijn pnduit meesterlijk. „Ik geloof dat ik in een boekje ver de r.-k. geestelijke veel verder lou kunnen gaan. Dat is minder lioeilijk. Daar is meer vrijheid op dit gebied. Meer gevoel voor humor". Ik moet me sterk vergissen als dat Brndeltje in de toekomst niet zal ■erschijnen. Voorlopig is er echter werk genoeg. Hij zou meer politieke prenten moeten gaan tekenen. Zijn foppen zijn erg goed en zeer natuur getrouw. De illustraties van Kikkert en „de jreule" in Oude Wijn en oude zak ten van Rob Vermaas en Rob van pijk bewijzen het. ..Nee, ik ben niet geporteerd voor dat crue werk. Noem mijn tekeningen Jam dan heb ik daar vrede mee. Ik hou niet van dat keiharde Lappen. Ik heb geen behoefte de mensen te is thans ook gevestigd te BREDA, Karrestraat 28, voorheen schoenhandel C. v. d. ASSEM. Gaarne zouden wij onze verkoopstaf aldaar uitbreiden met twee Indien u geïnteresseerd bent voor deze afwisselende, goed gesalarieerde betrekking en nadere informaties wenst, verzoeken wij u kontakt op te nemen met onze bedrijfsleider, de heer M. Boelaars, hetzij door een bezoek aan de zaak, hetzij telefonisch onder nummer 0ï600-4.15.99. Na. 8 uur 4.72.63. DEN HAAG (ANP) Het Tweede-Kamerlid Boot (KVP) heeft de minister van buiten landse zaken gevraagd of er enige grond bestaat voor de be wering, dat er een instructie be staat voor de Nederlandse ver tegenwoordigingen in het bui tenland om voor Nederlanders en in het bijzonder voor Neder landse „hippies", „niet veel" of „niets" te doen, indien zij door eigen schuld in moeilijkheden geraken ten gevolge van maat regelen van de plaatselijke au toriteiten. Mr. Boot wijst op de, in het „Vrije Volk" van 28 december j.l. beschreven, lotgevallen van een Groningse student die zich er over beklaagt onvoldoende assistentie te hebben gekregen van de zijde van de Nederlandse ambassade in Pakistan, toen hij daaraan behoefte had in ver band met het feit dat hij gedu rende drie weken in de staats gevangenis van Lahore in voor arrest heeft gezeten. Vraagsteller informeert er ver der naar of minister Luns een onderzoek heeft doen instellen of dat hij dit, indien dit nog niet is geschied, alsnog doet naar de gegrondheid van de klachten. Mr. Boot zou in dit onderzoek betrokken willen zien de wijze, waarop betrokkene na zijn ont slag uit het voorarrest op de ambassade te woord zou zijn ge staan. Ook in Goor draait de Staatsloterij op volle toeren. Aan de Rozen straat 28 is geen lot meer te krijgen. Ons bezoek geldt niet de collec- trice, maar haar zoon, cartoonist Emil van Beest, die met zijn aan geboren tekenkunst en zin voor humor een hoofdprijs in de loterij heeft getrokken. Zijn al gevestigde nationale faam is bezig zich huiten de landsgrenzen uit te strekken. „Dit is mijn materiaal," zegt hij op zijn sober ingerichte werk kamertje, dat uitziet op een stille tuin. Een klein potje Oostindische inkt en een pen. „Vooral geen nieuwe, maar een slechte, veel ge bruikte. Daar teken ik het best mee. Maar n liniaal nee, die gebruik ik niet. Ik zet een schets op in potlood en trek de lijnen dan met de pen over." Het verraadt een vaste hand. Van Beest tekent bij voorkeur strakke gestyleerde figuren. In vele van zijn cartoons spelen treinen een rol. Vanwaar die voor- l keur? „Ik tekende altijd al treinen, Dat zit in de familie. Dat wil zeg gen mijn opa stond op de locomotief. tNee, vader niet, die was vroeger I kapper in Goor. Mevrouw G. van i-Beest-Eppinga vult de lacunes aan, die haar zoon in een grote beschei- i denheid in ons gesprek laat ontstaan, „Mijn mans broer is musicus. In Amsterdam. Emil was toen nog op de bewaarschool. We waren een dag je naar Artis geweest. Emil ha,} een struisvogel getekend. Z'n oom kreeg de tekening. Die liet haar aan Bep- po Doeve zien. Hij kon niet geloven dat een kind zoiets had gemaakt. En later op de lagere school zei de juffrouw vaak, dat het niet Ijon be staan dat Emil zulke tekeningen gemaakt had". Na de Goorse ULO (met een 10 voor tekenen) ging Emil naar de AKI in Enschede. „Reclame. Publi- ÜTciteit noemen ze het tegenwoordig.' Mevrouw Van Beest komt nog even terug op zijn jeugd. „Ik heb vroeger ook veel getekend. We heb ben samen ook we] wat gemaakt. 3p eens kwam ie thuis: Mama, ik vil schilder worden. Ik zei nou jon gen dan ga je maar bij Petsholt in leer. Dat was onze buurman, een feohilder. De tranen sprongen in Emils ogen. Nee mamma, kunst- behilder. Toen ik hem zei dat ie dan geen kleren zou kunnen kopen, zei - die dan maar zonder broek aan, naar schilderen wil ik". En ook gaat ze nog even terug paar de ulo „Daar hangen nog zijn ekeningen. Daar kijkt men nog met bewondering naar". Emil op zijn cabaretachtige toon tje langs zijn neus weg: „Ze weten vel niet van wie die tekeningen zijn, naar ze hangen er nog wel". In 1957 zag een van de leraren van de AKI, Johan Haanstra, een broer van Bert, een aantal van Emils spoorwegengrapjes. Stuur ze in naar de N.S. rie<j Haanstra aan. Ze werden geaccepteerd. Het was ben eerste aanloop voor een jaren- ange medewerking aan de „trein- ectuur" Tussen de Rails. „Ik had toen nog nooit van car toons gehoord. Die eerste waren erg primitief. Na de AKI afgelopen te hebben, kwam ik op een reclame bureau in Amsterdam. Al spoedig bad ik eigen klanten, diie mij ten slotte op 't Bureau kwamen opzoe- "feen om contracten te tekenen. Dat werd natuurlijk wel te gek". Om een lang verhaal kort te ma ken: medio 1963 had Emil van Beest |en reputatie opgebouwd door zijn nedewerkimg aan allerlei binnen- ndse bladen en tijdschriften dat hij dag met het handje kon zwaaien paar de „gerichte publiciteit". Het me toch al niet dat geplak met ÏBettectjes en fotootjes. Ik werd er beu van". Hij vertrok voor een half jaar va- ntie naar Griekenland. Ik had wat rtoons meegenomen. Werk dat een etje sexy was. Dat raakte je toen er nog niet kwijt. Daar vlogen ze er op af. Hij kreeg zelfs aanbiedingen van ©riekse dagbladen om er vast te komen werken. Cartoonist Van Beest voelde er weinig voor. Terug in Nederland had hij geen gebrek aan klanten. Zoals voorheen maakte hij zowel reclameboodschap pen in humor verpakt als zijn gees tige cartoons voor tal van week- en maandbladen. „Op het ogenblik zit ik meer in, op en om de boerderij. En hij laat mij zijn tekeningen in het weekblad van dezelfde naam zien. kwetsen. Ja, wat is dat eigenlijk. Er wordt veel over gepraat. Kwet sen en kletsen liggen dicht naast el kaar. Men is in dit land vaak wel gauw gekwetst, maar ik doe er voorshands niet aan mee. Ik ben wel een Goorling, zoals ik in het Westen zeg als ze naar mijn geboor teplaats vragen maar daar blijft het dan bij. Hier boven heb ik nog wel duizend cartoons liggen. Er zijn er die speciaal voor een boekje gaan werken. Om eensklaps veel te ver dienen en dan een half jaar niks te doen. Dat kan ik niet. Ik moet re gelmatig aan het werk blijven. Dat doe ik 's ochtends en 's avonds als Goor naar bed is. Dan is het lekker rustig. De markt voor cartoons is nog steeds groeiende". Zijn hobbies zijn wel drummen („Het stel staat boven. Ik heb een tijdje in Amsterdam in een bandje gespeeld, het mag geen naam heb ben) en auto-rijden. Hij heeft zijn moeder al heel wat van het buiten land laten zien, terwijl papa het ont- haringsproces van de Goorse ingeze tenen op gang hield. „Goor is lekker rustig om te wer ken. Ik had in Griekenland kunnen blijven. Werkte daar vo-or een tijd schrift. Zo lijkt het me beter. Natuur lijk ga ik regelmatig naar Amster dam. Anders groei je dicht. Daar heb ik mijn vrienden." EMIL VAN BEEST Frank Sinatra's (eveneens zin gende) dochter Nancy Sinatra, heeft besloten zich voor de twee de maal in de echt te verbinden, ditmaal met de Amerikaanse tv- producer Jack Haley jr. Deze week vertoonde het gelukkige paar zich aan de pers. (ADVERTENTIE) Donderdag 2 januari HILVERSUM I 402 M AVRO: 12.00 Stereo: Licht instrumen taal ensemble met zangsoliste 12.26 Me dedelingen t.b.v. land- en tuinbouw. ia ad x auzetheater: liedjesprogramma. 13.00 Nieuws 13.11 Radiojournaal 13.30 't Muzikantenuur: I. Pianorecital: klas sieke en moderne muziek; II. Koorzang: moaerne en klassieke liederen. 14.32 t Is Historisch: programma over geschie denis en archeologie. 15.00 Voor de zie ken. 16.00 Nieuws. 16.02 Inleiding tot muziekbegrip, muzikale lezing. 16.20 S:ereo: Amsterdams Pianokwartet met solist: klassieke muziek 17.00 Amateurs musiceren: fanfareorkest 17.30 Voor de jeugd. 17.55 Mededelingen 18.00 Nieuws 18.16 Radiojournaal 18.20 Uitzending van de Volkspartij voor Vrijheid en De mocratie 18.30 Stereo: Licht instrumen- t al ensemble. 18.50 Gesproken brief 18,55 Voor de kinderen 19.00 Knipper licht: programma voor alle weggebrui kers. 19.30 Nieuws. IKOR: 19.35 Toe spraak 19.40 Avondigebed. AVRO: 20.05 Stereo: New Philharmonia Orchestra met solist: klassieke en moderne mu ziek 21.35 Een donkere kamer, hoorspel 22.30 Nieuws 22.40 Radiojournaal 22.55 Ik hoor, ik hoor wat U niet hoort, mu zikale lezing, 23.30 Stereo: Altviool en piano: moderne muziek 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM H 298 M NCRV: 12.00 Los-Vast: gevarieerd pro gramma (12.15 Boekbespreking; 12.26 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw; 12.30 Nieuws; 12.41 Actualiteiten). 14.00 Stereo: Lichte orkestmuziek met koor zang (gr.) 14.25 Stereo: Pianorecital: moderne muziek 15.00 Gereformeerde middagdienst. NRU: 15.30 Meer over minder: programma met meer informa tie over mensen en dingen die minder op de voorgrond treden. (16.00-16.02 Nieuws). NCRV: 17.45 Sportactualited- ten. 18.00 Tijd vrij voor muziek in vrije tijd: Koorzang en weerpraatje 18.46 Ac tualiteiten 19.05 Spektrum: nieuws uit de protestants christelijke organisaties. 19.20 Muziek van Het Leger des Heiis 19.35 Stereo: Lichte orkestmuziek 20.00 Sil de Strandjutter, vervolg hoorspel. 20.26 Stereo: Steravond: gevarieerd pro gramma 21.35 Stereo: Lichte grammo- foonmuziek 21.50 Kerkorgelconcert: oude muziek 22.20 Avondoverdenking 22.30 Nieuws 22.40 Onvoorzien: De ri.uat» post van de dag 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM 240 M EN FM NRU: 12.00 Nieuws 12.03 Llicht pro gramma. KRO: 13.00 Nieuws 13.03 Actualitei ten 13.08 T.N.T.: licht platcnprogramma 14.00 Nieuws 14.03 Pop-in: gezellig' rod- •e'.uurtje 15.00 N'euws 15.03 Holster: :r> en Country mu?:ek 16.00 Nieuws lORRRrrr: draaijijofdraaiik: ver- ekplateniprogr aimma BRUSSEL VLAAMS 324 M 12.00 Nieuws 12.03 Gevarieerde mu ziek 12.40 Weerbericht, mededelingen, programmaoverzicht en SOS-berichfen voor de schippers 12.48 Gevarieerde muziek 12.55 Buitenlands persoverzicht. 13.00 Nieuws, weerbericht, beursberich ten en dagklapper 13.20 Tafelmiiziek 14.00 Nieuws 14.03 Gevarieerde muziek. 15.00 Nieuws 15.03 Symfonische muziek 16.00 Nieuws 16.03 Beursberichten 16.09 Hand in hand met Nederland 17.00 Nieuws, weerbericht en mededelingen 17.15 Gevarieerde muziek. 18.00 Nieuws 18.03 Voor de soldaten 18.28 Paarde- sportuitslagen 18.30 Franse les 18.33 Grammofoonmuzdek 18.35 Verkeerstips 18.40 Lichte muziek 18.45 Sportkroniek 18.52 Taalwenken 18.55 Grammofoonimu ziek 19.00 Nieuws, weerbericht en ac tualiteiten 19.40 Lichte orkestmuziek 19.45 Politieke uitzending 19.55 Lichte orkestmuziek 20.00 Openbaar kunstbe zit. 20.10 Concert 20.30 Hoorspel (her haling) 21.20 Concert 22.00 Nieuws en berichten 22.15 De Zeven Kunsten: Plas tische Kunsten 22.30 Jazzkroniek 23.00 Nieuws 23.10 Concert 23.40-23.45 Nws. Vrijdag 3 januari HILVERSUM I 402 M AyRO: 7.00 Nieuws 7.10 Ochtendgym nastiek 7.20 Lichte grammofoonmuzdek VPRO: 7.54 Deze dag. AVRO: 8.00 Nws. 8.11 Radiojournaal 8.20 Stereo: Lichte grammofoonmuziek (8.30-8.33 De Groen teman) 8.50 Woordelijk vandaag de dag. NRU 9.00 Stereo Moderne en klas sieke kamermuziek (opn.) (9.35-9.40 Wa terstanden). AVRO: 10.00 Voor de kleu ters. 10.10 Arbeidsvitaminsn (gr.) (11.00- 11.02 Nieuws). 11.30 Kerkorgelconcert: klassieke en semi-klassieke muz. 11.55 B eursberichten. HILVERSUM II 298 M KRO: 7.00 Nieuws 7.10 Het levende woord 7.15 Badinerie: klassieke en moderne muziek (gr.). (7.30 Nieuws; 7.32 Actualiteiten; 7.50 Overweging; 8.00 Nieuws). 8.30 Nieuws 8.32 Voor de huisvrouw (9.00-9.10 Gymnastiek voor de huisvrouw) 9.40 Stereo: Omroepdub- belkwartet: oude- en klassieke liederen 10.00 Stereo: Aubade: klassieke en mo derne muziek (gr.). 11.00 Nieuws. 11.02 Voor de zieken 11.55 Mededelingen. HILVERSUM Hl 240 M EN FM VARA: 9.00 Nieuws 9.02 Klink - Klaar zonder nonsens (10.00 Nieuws) NRU 11.00 Nieuws 11.03 Mlicro-notities. t

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 9