Het wordt bitter koud!!?? BEDRIJF MANNEN A PHILIPS TERNEUZEN SPROOKJE Spiegelfabricage brandweer- funktionarissen ca» PHILIPS N.V. TRANSPORT MIJ „TERNEUZEN" Bankwerker Bankwerker/Monteur Boorder Schilder/Spuiter OPZICHTER een eerste gezel een leerling of halfwas een bezorger bekwaam woningstoffeerder 'n Zekere voorspelling U slaagt altijd beter bij: Zowel voor BELANGRIJK BELGISCH BEDRIJF, wenst aan te kopen of op te richten: voor het vervaardigen van houten meubelen Aanbiedingen te richten aan dit blad onder nr. H 68327 Waterschap Hulster Ambacht BEKENDMAKING GEVRAAGD: MONTEUR - INSTALLATEUR Betonfabriek Fassaert EEN KAPITEIN en EEN STUURMAN MATROZEN „Zeeuwsch-Vlaanderen" EEN JONGE VROUWELIJKE KRACHT N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN Fabriek Roosendaal N.V PHILIPS' Gloeilampenfabrieken Ruilverkaveling Koewacht Gemeente Middelburg TON VAN MEIJEL GOES KANTOOR BEDIENDE Jos Voet N.V. HOECHST-VLISSINGEN N.V. L. BOUCHAUT DOOR INRUIL: GARAGE G. CAPPENDIJK ZN. 12 DE STEM VAN ZATERDAG 7 DECEMBER 1968 DEY axel Meer kwaliteit grotere sortering prettige service in-. HEREN- en JONGENS JASSEN KOSTUUMS PANTALONS OVERHEMDEN TRUIEN PULLS DASSEN enz. DAMES- en MEISJES MANTELS (met en zonder bont) JAPONNEN ROKKEN (ook in leer) BLOUSES TRUITJES REGENKLEDING, enz. Voor c?e a.s. feestdagen gespecialiseerd in GELEGENHEIDSKLEDING Noordstraat 55 Noordstraat 50 - 52 werkend met 15 a 25 werklieden. .ïif. „VS* Voldoende terrein dient aanwezig te zijn voor latere uitbreiding tot 150 personen. Gemeenten waar eventueel industriegrond beschikbaar zou zijn, en waar eventueel een zeker aantal werklieden voor dit vak beschikbaar is, kunnen eveneens voor dit project in aanmerking komen. Het dagelijks bestuur van het waterschap Hulstei Ambacht maakt bekend, dat vanaf 1 januari 19fi9 een schouwing zal worden gehouden op het on derhoud van afwateringsmiddelen (kavel-weg en dijksloten met inbegrip van de zich daarin be vindende buisleidingen) gelegen in het water schap Hulster Ambacht. Ingevolge het Reglement van Politie voor de polders of waterschappen in Zeeland dienen vóór genoemde datum de gebruikers of eigenaren van aan kavel-weg en dijksloten grenzende percelen zorg te dragen voor a. Het opschonen en op de juiste breedte en diepte brengen van betreffende sloten (onder opschonen van sloten wordt verstaan: het maaien van de belopen, het verwijderen van modder, afval plantengroei, onkruid e.d.). b. Het plaatsen, zonodig verplaatsen van af scheidingen op weilanden, gelegen langs bij het waterschap in onderhoud zijnde leidingen en wel op een afstand van minimaal 0.50 m. uit de insteek van het talud. Om technische en administratieve redenen zal geen schouwing worden gehouden in de v.m. polders Clinge, St.-Jansteen, Wildelanden, Groot en Klein Ferdinandus. Dit ontslaat de onderhoudsplichtigen aldaar niet van het uitvoeren van opschoningswerken. Hulst, 4 december 1968. HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET WATERSCHAP HULSTER AMBACHT, W. P. J. STAAL, dijkgraaf. C. B. YSEBAERT, griffier. INDUSTRIEWEG ZUID 19 Tel. 01155 - 1674 of 's avonds 01140 AXEL 3578 Wij vragen voor onmiddellijke indiensttreding voor plaatsing op onze duwboot. Kennis van de Zeeuwse wateren en praktijkervaring met radar strekt tot aanbeveling. Voorts kunnen nog geplaatst worden enige op onze binnenschepen. Mondelinge of schriftelijke sollicitaties aan onderstaand adres Stationsweg 4 - TERNEUZEN tel. 01150-7940 na 19.00 uur 01150-7948. N.V. WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ Terneuzen, Axelsestraat 79, Telefoon 01150 - 3645 Op ons hoofdkantoor kan worden geplaatst voor eenvoudig administratief werk en als re serve telefoniste. Mulo-diploma of enkele jaren mulo-opleiding en diploma typen vereist. Salaris afhankelijk van leeftijd en genoten op leiding nader overeen te komen. Gunstige stu diekostenregeling. Sollicitaties binnen 14 dagen, schriftelijk te rich ten aan de Direkteur van de N.V. Waterleiding Maatschappij „Zeeuwsch-Vlaanderen", Axelse straat 79 te Terneuzen. Wij zoeken voor onze lampenfabricage mannen zowel voor dag- als voor ploegendienst. Licht werk Goed loon Gratis busvervoer Gratis bedrijfskleding Goede sociale voorzieningen Inlichtingen iedere dinsdag avond plaats Rilland Bath Krabbendijke Kruiningen Kapelle Goes Lewedorp Ovezande hotel-café-restaurant adres van tot 't Wapen van Rilland De Koophandel De Korenbeurs De Zwaar. De Landbouw De Goede Verwachting Verbeek Hoofdweg 40 18.45 Dorpsstraat 82 19.30 Markt 6 20.15 Kerkplein 47 18.45 Markt 38 19.30 Dijkstraat 2 19.00 Kerkplein 1 19.45 19.15 uur 20.00 uur 20.45 uur 19.15 uur 20.00 uur 19.30 uur 20.15 uur Sollicitaties schriftelijk aan Fabriek Roosendaal Afd. Personeelszaken Zwaanhoefstraat 2 De Plaatselijke Commissie voor de ruilverkave ling Koewacht organiseert een voorlichtingsbij eenkomst voor de belanghebbenden uit de om geving van Koewacht en Overslag, waar voor lichting zal worden gegeven over de aldaar in uitvoering komende werken. Het betreft de complexen 5-6-7-8-9 -10 en 11, zijnde de polders Varempé - Overslag - Moer- beke Moerspui ged. Nieuwe Karnemelk en de Nieuw beoosten Blij-bezuidenpolder De bijeenkomst is vastgesteld op dinsdag 17 de cember a.s, des middags om 13 uur in café „De Anjer" bij A, A. C. de Schepper, Nieuwstraat 103 te Koewacht. De Plaatselijke Commissie. Dr. Ir. J. P. M. van der Wolf, voorzitter J. B. L. de Brouwer, secretaris. .J Wij vragen i.v.m. uitbreiding van onze produktiekapaciteit: voor het nabewerken van de onderdelen die uit de machinale bewerking komen. Opleiding L.T.S. voor de voormontage van onderdelen en de montage van de machines. Ervaring in soort gelijk werk is gewenst. Opleiding b.v. Bemetel-machinebankw erken. voor de machinale bewerking. Ervaring met andere machines strekt tot aanbeveling. voor het schilderen en spuiten van onder delen en het bijwerken van gemonteerde machines. o Reiskosten worden vergoed. Sollicitaties aan: Machinefabriek A. van der Linden n.v, NIEUWBOUW VAN HOUTBEWERKINGSMACHINES Fruitlaan 20 GOES Tel. (01100) - 6938. De Direkteur van Gemeentewerken roept solli citanten op voor de funktie van: bij de afd. Bouw en Woning toezicht. De aan te stellen ambtenaar zal zowel in de binnen- als buitendienst komen te werken. Opleiding: tenminste le deel bouwk. opz. tek. P.B.N.A. of gelijkwaardig dipl. en studerend voor het 2e deel. Ervaring bij Bouw- en Woningtoezicht is vereist Aanstelling zal geschieden in de rang van adj. techn. ambtenaar. Salaris f 653.f 884.per maand. Sollicitaties worden binnen 14 dagen ingewacht bij de Direkteur van Gemeentewerken, Stads- schuur 1, Middelburg. BROOD- EN BANKETBAKKERIJ Gravenstraat 314 - Clinge - Tel. 2965 vraagt voor direct: in bezit van rijbewijs B.E. Vijfdaagse werkweek en goed loon. MEUBELGLAS 's- H.-Hendrikskinderen- straat 9 Tel. 01100-6608 Gevraagd: (VRL.) voor ons bedrijf te KLOOSTERZANDE AUTOBEDRIJVEN TEL. 01184 - 412 Voor het tot standbrengen van een bedrijfsbrandweer korps komen wij gaarne in kontakt met enige Tot hun taak, welke in 4 ploegendienst zal worden ver richt behoort in eerste instantie het tijdens hun dienst bevel voeren over een blusgroep, samengesteld uit personeel van technische diensten en produktie. Daarnaast zullen zij verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van het blusmateriaal en de blusvoertuigen. De kontrole van de in de diverse fabrieken en bedrijfs gebouwen geplaatste blusmiddelen, alsmede de adem- beschermende toestellen zullen aan hun zorg worden toevertrouwd. Tevens zullen zij de opleiding van het vrijwillige brandweerpersoneel gaan verzorgen. Genoemde funktionarissen dienen te beschikken over een LTS-diploma, het diploma Onderbrandmeester of Hoofdbrandwacht met daarnaast een ruime brand weerervaring. Bekendheid in hun funktie met de chemische industrie strekt tot aanbeveling. Bezit van het rijbewijs BE is verplicht. Brieven, vermeldende levensloop, opleiding en erva- ring, vergezeld van een recente pasfoto, met in da linker bovenhoek de letters BW., binnen 10 dagen ta richten aan de Chef van de Afdeling Personeelszaken van Hoechst-Vlissingen N.V., Postbus 65, Vlissingen. i b e s t e r s m bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek produceren reeds. Met de bouw van een tweede fosforfabriek is een aanvang gemaakt. Onze bedrijven zijn met Nederlandse medewerkers bemand. DE STEM totaal uw krant GEVRAAGD Zij die het vak niet kennen, onnodig zich te melden. SPECIAALZAAK IN VLOERBEDEKKING EN TAPIJTEN Vylainlaan 13a - Heikant - Tel. 01140 - 3293 w RENAULT DEALER: 1 RENAULT R4 Export 1963 1 RENAULT R8 Major 19® 1 RENAULT R16 1966 1 V.W. 1500 S 19» 6 maanden volledige KLOOSTERZANDE TEL. 01148 - 41S In onze moderne tabriek kunnen wij nog plaatsen mannen IN 3 PLOEGENDIENST. TOT 45 JAAR meisjes (VANAF 15 JAAR) Hoog loon Goede sociale voorzieningen Busvervoer of afstandsvergoeding Gratis bedrijfskleding Inlichtingen en/of aanmeldingen op onze ziffingsavonden te: AARDENBURG maandag a.s. in Café „Centraal", M. tekens, Markt 25, 's avonds van 7.45 uur tot 8 15 uur. AXEL maandag a.s. in Café „De la Paix", R. Dieleman, Noordstraat i, 's avonds van 7.30 uur tot 8.00 uur. HOOFDPLAAT maandag a.s. in Café „De Vriendschap", J. Martens, Kersenlaan 7, 's avonds van 7.30 uur tot 8.00 uur. HULST donderdag a.s. in Café-restaurant De Bruyn, Achter de Kerk, K Nieuwstraat 13, 's avonds van 8.00 uur tot 9.00 uur. OOSTBURG maandag a.s. in Café l'Ambassadeur, Eenhoornplant soen 2, 's avonds van 8.15 uur tot 9.00 uur. SLUIS maandag a.s. in Café „Lamminsvlief", W Groosman- Scheepers, Kade 3, 's avonds van 8.30 uur tot 9.00 uur. Dagelijks van 9.00 tot 12.00 en van 2.00 tot 5.00 uur, bovendien op maandagavond van 20.15 tot 20 45 uur op onze afdeling personeel- zaken, Mr. F. J. Haarmanweg 25, Terneuzen. f0ï0gr Wim Besters, 25 j een levendige tel gere donkere jong man, is zo langzamerha een meester in zijn vak g worden. We gebruiken leen het zwaar gela woord „kunst" niet, om we hem dan een etiket plakken waarop hij he maal geen prijs stelt. M één ding staat wel vast. die betrekkelijk kleine reld van de Nederlands reclame-fotografie, de gr« fische fotografie, staat dez Tilburgse vakman hoo: aangeschreven. Zo hooi zelfs dat de topmensei hem al herhaaldelijk he ben aangeraden naar „ht Westen" te komen. JVIaar dat doet hij niet. „u voel me in Tilburg best thui en kan vandaar uit heel goed ver der werken" Wat voor hem wer ken is, illustreert hij letterlijk aai hand van honderden foto's. Ee indrukwekkende verzameling in d klassieke stijl die een grote bee dende ontvankelijkheid van de ma kar demonstreren, en van verruk kelyke fotografieken en abstrac Er was eens een textielfabrikan in zijn zaken en in zijn vrije I «ie hem gedurende hee! zijn belangstelling voor haat mai angs de belangrijkste Europese i r! .6,nde kunstenaars van dichti me den boden hun dikwijls troo enige zoon. j_atei verlegden zij hun woon. aan dn r Tan Gent naar Deurle Sint Mai616' .,iet zusterdorp van dek,,n^nS kaethem, de beken- denPrïnaarskolonie- Zp bouw land .f6® .Snoot landhuis en geen het kleinaJ,nVZe,fs 11161 1116 van onde^,., Hmertie of h« was de colfecti' tllb"ven "e* tverk uit man en al behangen. Toen de zeven krufsJr°UW de leRfti'd dcr den, kwam! overschreden had- een dat u z1^ een^rachtig over- hMeen^o""60»661'6 na hun dood <tie vorm aaTa bIi'ven en sehonken Derhni gemeenschap ge kfehitect nndP gaven z« een ontwerpen L 1 een museum te k°n word™ j1 de eollectie hnotv werd ondergebracht. Di seum aan a Sevoerd' het mu gedragen gemeenschap over zijn vrouw h„i rJverzamelaar en hthkig he?nb6le6fde" lans en ge- le opening. van de officië- je^daf0 wSPv°<?k''e' Een sprook Peurle aan i^ reli)Kheid werd te toen het mf'6 °P 30 novem" Jules Dhom museum mevrouw stijlvolle biieenJ? fnens in een Jeenkomst van genodig-

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1968 | | pagina 12