geheel herboren en vernieuwd Jacques Brei terug in De man van la Mancha Musici zetten hun boycotactie voort Kijk llliar PONTIAC BIGCLES: AFREKENING IN CAIRO N.T.B. WIL OPHEFFING SPROOKJES UIT AFRIKA VALLEN TEGEN Waarom? Belevenis T.v.-filmimpressie over Roosendaal Een platenbon is altijd raak! Uit zelfbehoud nieuwe N.C.R.V.-serie NEDERLAND I: Serie tijdelijk gestopt NEDERLAND II: BELGIë (Vlaams): BELGIë (Waals): DUITSLAND I: DUITSLAND II: Luister naar Een platenbon is altijd raak! Een platenbon is altijd raak! Een platenbon is altijd raak! GenoeO gespeeld, IB BiblesWemal Bey wil je sprejp^^ DE STEM VAN DINSDAG 26 NOVEMBER 1968 (Van onze showredactie) BRUSSEL. - Een herboren en vernieuwde Jacques grel is terug in het theater. In zijn vaderstad Brussel heeft de vermaarde zanger zojuist een serie voorstellin gen afgesloten in de koninklijke Muntschouwburg van De man van la Manche", waarin hij de Cervantes - Don Quichotte speelt. Begin december begint dezelfde produktiegroep een serie voorstellingen van „De man van la Mancha" in het Theatre des Champs-Elysées" te Parijs; ook weer met Jrel in de hoofdrol. 't Is een geweldige tn de pauze van die laatste voor- Brussel, hadden wy een van de de door een has van handtekeningen] agers "erken om zijn kleedkamerdeur te «telling ia „orek met hem in een Sfeervolle kleedkamers „achter jfonnaie. We moeten ons Waarom zo Ineens na het af- icfceid als chansonnier nu byna anderhalf jaar geleden deze „co- me-back" op de planken, maar nu als zanger-acteur? Na dat afscheid van me als chansonnier, ben ik gaan filmen. We hebben gemaakt „Les Risques du Métier" en „La Bande a Bounot", die eind vorige maand in Parijs in pre ndre is gegaan. Om wat uit te puf fen was ik in New York op vakantie en daar zag ik op Broadway „De man van la Mancha", die voorstel ling was zo geweldig- het stuk heeft me niet meer losgelaten. Ik heb Jean-Jacques Vital (de producer) toen zo gek gepraat dat hij de voor stelling ook is gaan zien in New York. Vital kwam laaiend enthousiast terug en gaf me meteen opdracht de liedjes te vertalen en later de hele tekst". Toen de directeur van de Monnaie Maurice Huisman (ook directeur van Béjarts „Ballet van de 20e Eeuw" en van de „Nederlandse I Opera Stichting") als co-producer I toetrad was de zaak in Brussel I gauw beklonken en zo ontstond deze «uccesvolle produktie van „De man van la Mancha". Is een geweldige belevenis de veertigjarige Belg in deze hoofdrol van de musical te zien. Bijna twee en een half uur beheerst Brei het toneel en speelt op bijzonder indrin gende wijze de rol van Cervantes die in de gevangenis het toneelstuk Don Quichotte speelt. Dezelfde rol die Guus Hemus gaat spelen in de Ne derlandse produktie die op 23 de cember in het Amsterdamse Carré- theater in première gaat. De „Brus selse voorstelling" aangekondigd als een Belgisch-Franse co-produk- tie blijkt bij nadere informatie fei telijk de Franse produktie te zijn (er werkt buiten Brei geen enkele Belg aan mee!) die in Brussel werd inge speeld. Pers en publiek zijn laaiend en thousiast en 't blijkt zonneklaar dat Brei de show steelt. „Het is voor mij een uitdaging geweest; ik wilde weer eens heel iets anders, dat zaj mijn avonturiersbloed wel zijn" grinnikt hij. „Ik wil niet vastroesten in een bepaald hokje van het theatervak, ik MOET steeds veranderen en ben steeds op zoek. Waarnaar? Als ik dat wist zou ik niet langer hoeven zoeken". „Zo'n musical is geweldig om te doen. Ik wil er ook mee doorgaan. Ik wil zelf een volle dige musical schrijven, de tekst en de muziek. Ik ben al bezig aan de uit werking van de ideeën die ik heb. In het seizoen 1970 moet de premiere gaan", zegt Jacques Brei beslist. En hoe gaat het dan verder met je liedjes, willen we graag weten. „O, ik blijf liedjes maken en zelf platen maken en ook de film zeg ik niet vaarwel; in het voorjaar begin ik aan de opnamen van een nieuwe film. Maar voor mij geen music- hall meer, dit is theater op z'n best' Dan wil hij onze mening weten over de voorstelling en over hem zelf. Als wij hem eerlijk zeggen dat hij de chan sonnier zo ver weg speelt dat voor ons alleen maar de Cervantes Don Quichotte op het toneej aanwezig is, is hij gewoon jongensachtig bly en wil doorpraten en kritiek horen en be wijzen dat hij niet wil vastroesten. Brei heeft een geweldige theater- verandering ondergaan door deze „Man van La Mancha" en zijn ver schijning op de planken is meer dan een terugkeer; er is een nieuwe Brei gekomen waar We in de toekomst nog veel van zullen horen!! J Alle vrouwen houden van om dingen. En van mannen die zulke dingen weten te kiezen. n Step parfumverstuiver is een charmant compliment voor vrouw die hem krijgt. Een klein juweel van geslepen glas, 'e moer of goudkleurig metaal, 't Is een veilig kluisje voor haar hmi k arfum' Hermetisch afgesloten en toch zo licht ,9e™3ar; En de Step omhult haar met een geurig waas er dat één druppeltje verloren gaat. Hééft de vrouw van uw nbtt3 660 Wat za' ze dan gelukkig zijn met de c"e ze"s in het kleinste avondtasje past om h» urebt u zóveel mogelijkheden haar bl.j te maken. '""«behoeft heus niet veel te VotttfVen\al 660 echte SteP m Maar let u wèl op de Nauwe verpakking! PARIS d9rtand; lndü"'ieweg 11 Voorscholen - Tel. (01717)-5961 UTRECHT (ANP) De musi ci van de drie bonden die bij de erkende vakorganisaties zijn aan gesloten hebben na een gezamen lijk overleg in Hilversum beslo ten de boycotactie tegen de gram mofoonplatenmaatschappijen on verminderd voort te zetten, tot dat de onderhandelingen op basis van de ingediende voorstellen hebben plaatsgehad en deze een voor iedereen resultaat hebben geleid. De musici van deze drie honden (de Algemene Bond van Kunstenaars de Nederlandse Katholieke Bond van Musici en Artiesten en de Bond van Christelijke Kunstenaars in Ne derland) hebben kennis genomen van de hogere tarieven en betere arbeids voorwaarden, die thans door de Ver eniging van Grammofoonplatenmaat- schappijen blijkens een circulaire van de Nederlandse Toonkunstenaars -bond (NTB) worden aangeboden. Als gevolg hiervan zou de NTB haar le den hebben geadviseerd de boydbt op te heffen. Zoals bekend is de NTB onlangs als lid van het NVV ge echorst. De musici van de drie bonden zien deze publikatie van de grammofoon ■platenindustrie en eventueel ook de medewerking van de NTB als een doorkruising van hun actie. Dit wordt des te sterker geaccentueerd, zo verklaarde de penningmeester van de Algemene Bond van Kunstenaars, de heer J. Koelemeij, doordat de NTB geen representatie heeft in deze sector en 80 a 90 procent van de bij deze actie het nauwst betrokken mu- (Van onze radio- en tv-redactie) HILVERSUM Zaterdag 30 no vember zendt de KRO-televisie een gefilmde impressie uit van Roosen daal. Deze korte documentaire, die werd geregisseerd door Hans Bik, wordt gevolgd door een concert dat op vrijdag 29 november in de St.- Janskerk ter afsluiting van de fees telijkheden „700 jaar Roosendaal" wordt gegeven. Uitgevoerd wordt de 9de symfonie van Beethoven. sicie is georganiseerd by de drie sa menwerkende bonden. Volgens de heer Koelemey wordt in de nieuwe voorwaarden op geen enkele wijze tegemoet gekomen aan de eisen die de vakorganisaties heb ben gesteld, ten aanzien van de beta ling voor het gebruik van geluidsban- den voor de begeleiding van de ar ti-esten voor de tv. (ADVERTENTIE) •En als u echt niets weet, Sinterklaas?' v.a. 4.25 (Van onze radio- en tv-redactie) HILVERSUM Morgenavond be gint de N.C.R.V. op Nederland 2 haar uitzendingen met de eerste van vier tv-programma's waarin de vraag centraal staat „Wat doen wij de na tuur en wat doen wij onszelf aan?" De kijkers zullen worden gecon fronteerd met het feit dat de natuur meer en meer verwordt tot een mu seum. Immers de uitbouw van ste den, wegen en industrie dringt het natuurlijk landschap terug tot en kele natuurreservaten. In de loop van deze tv-serie zullen vele problemen betreffende welvaart en welzijn van onze samenleving aan de orde wor den gesteld, zoals de water- en lucht verontreiniging, bevolkingsaanwas en het gebruik van insekticiden en kunstmeststoffen. Men wil proberen aan te tonen wat er aan de hand is, welke maatrege len worden genomen, maar ook wat er te kort wordt gedaan en vooral ook wat de plaats van de mens is in dit complex van problemen. Deze tv- serie werd samengesteld door Jaap Molenaar en Leo Moen. De uitzen dingen zullen ook in kleur kunnen worden ontvangen. (Van onze radio- en t.v.-redactie) HILVERSUM De programma- leiding van de NTS heeft dezer da gen het besluiit genomen, om al thans voorlopig de uiiteending van de serie Afrikaanse vertellingen in de NTS-rubriek „Monitor" te sta ken. Verteller Kees Brusse, regis seur Manus v.d. Kamp en camera man Peter Alsemgeest hebben an derhalve maand in opdracht van de NTS een reis gemaakt door Kenia, Tanzania en Oeganda. Tegen de achtergrond van de prachtige natuur vertelde Brusse de verhalen van Kipling. Aangezien Kees Brusse werd overvallen door een tropische bronchitis en daarbij hoge koorts kreeg, besloot het drie tal zo spoedig mogelijk het vaderland op te zoeken, waar Kees Brusse zich drie weken lang onder medische behandeling moest stellen. Aange zien deze t.v.-serie al op 8 oktober moest starten, kwam men in tijd nood te verkeren by de montage van de kilometers filmmateriaal. De NTS is echter wel van plan, om na verloop van tijd als in alle rust het beschikbare materiaal is verwerkt, de uitzending van deze tv.-serie te hervatten. HILVERSUM De Stichting E- ther Reclame (Ster) ontving de laat ste maanden een grotere vraag naar gelegenheid tot het uitzenden van re, clameboodschappen via de radiozen ders Hilversum I en H. Voor het vol gend jaar is de reclamezendtijd voor Hilversum 3 nog niet volgeboekt. Naar verluidt zal de Ster bij de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk een verzoek indienen om de zendtijd voor de ra reclame uit te breiden. De Ster acht het wenselijk de radioreclamebood schappen niet alleen voor en na de nieuwsbulletins uit te zenden, maar zo mogelijk ook tussen andere veel- beluisterde radioprogramma's. 11.00 18.50 19.00 19.06 19.31 20.00 20.20 20.45 21.35 22.10 22.55 23.00 SCHOOLTELEVISIE DE FABELTJESKRANT NIEUWS DE LUCY SHOW. Feuilleton KONING KLANT. Consumentenvoorlichting NIEUWS ACHTER HET NIEUWS IRONSIDE. Detectivefilm HADIMASSA. Satirisch pro gramma met o.a. Annemarie Oster, Ton Lensink, Wim de Bie, Kees van Kooten en Yoka Berrety DELTA-DATA. Documentaire over de deltawerken NIEUWS TELEAC 18.50 DE FABELTJESKRANT 19.00 NIEUWS 19.03 SCALA 20.00 NIEUWS 20.20 DUBBELGANGER. Misdaadfeuilleton 20.45 DENK-BEELD. Interview met Lord Thomson of Fleet 21.35 OPERATIE BLINDGANGER. Documentaire over munitie, die her en der in Nederland als „souvenir" uit de oorlog onder de grond zitten, en het werk van de opruimingsdien sten 22.00 VERBINDING MET.... Reportage van het Grand Gala du Dique vanuit Berlijn 23.00 NIEUWS 14.05 SCHOOLTELEVISIE 18.55 ZANDMANNETJE 19.00 TIENERKLANKEN 19.25 KIJK EN KOOK 19.50 KEURIG FRANS 19.52 ZOEKLICHT 19.57 MEDEDELINGEN 20.00 NIEUWS 20.25 DE ROZEN VAN HENRY THAYER. Toneelspel van H. N. Clauss. 22.20 AAN HET ORGEL 22.40 NIEUWS 18.10 BERICHTEN 18.15 VOOR DE KLEUTERS 18.30 SCHOOLTELEVISIE 18.55 KATHOLIEK-GODSDIENSTI GE UITZENDING 19.25 PLUM-PLUM 18.30 LES OISEAUX RARES Feuilleton 20.00 JOURNAAL 20.30 VIBRATO. Variété-programma 21.20 L'HOMME a LA VALISE Feuilleton 22.10 TéLé-MéMOIRES. Paul-Henri Spaak 22.55 JOURNAAL 20.00 JOURNAAL 20.15 WAS BIN ICH? Quizz 21.00 DIE SÖHNE. Spel van Güter Herbuger 22.20 JOURNAAL 22.40 EUROPESE DAMKAMPI OENSCHAPPEN VOOR AMA TEURS 23.40 JOURNAAL 17.35 17.45 17.50 18.15 18.50 19.30 20.00 20.30 21.00 21.50 22.20 VENEZIANISCHE MASKEN UND ZAUBEREIEN NIEUWS DIE DREHSCHEIBE ALLES UNTER EINEM DACH Tv-film DIE GLOBETROTER. Tv-film HEUTE SPORTSPIEGEL. ANDERS ALS DIE VaTER. Aansluitend NIEUWS IN HET KORT TENNIS-SCHLaGER UND KANONEN. Misdaadfilm ASPEKTE HEUTE Dinsdag 26 november HILVERSUM I 402 m KRO: 12.00 Van twaalf tot twee: ge varieerd programma. (12.22 Wij van heft land; 12.26 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw; 12.30 Nieuws; 12.41 Actuali teiten; 13.00 Raden maar). 14.00 Con- ciliepostbus. 14.05 Schoolradio. 14.30 Piz zicato: muzikaal middagmagazine. (16.00 16.02 Nieuws). Overheidsvoorlichting: 17.00 Nieuws uit de Nederlandse Antil len. Spreker: Henk Dennert. KRO: 17.00 Voor de kinderen. 18.00Stereo: In de volksmond: volksliedjes. 18.19 Uitzen ding van D '66. 18.30 Nieuws. 18.46 Ac- taualiiteiten. 19.05 Licht ensemble en so listen. 19.40 Comciliepostbus. 19.45 Zoe kend geloven (12). 20.00 Collage 4: Or pheus, een spel met muziek. 21.15 Het Korsakow-syndroom, hoorspel. 22.15 Omroep Dubbelkwartet: klassieke en moderne liederen. 22.30 Nieuws. 22.40 Mededelingen. 22.42 Overweging. 22.45 De zingende kerk, muzikale lezing. 23.00 Kontekst: magazine waarin op de din gen wordt doorgepraat. 23.30 Night- watch: jazzmuziek. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM H 298 m AVRO: 12.00 Komt vrienden in het ronde: serie programma's rondom het volkslied. 12.26 Mededelingen t.b.v. land en tuinbouw. 12.29 Overheidsvoorlich ting: Uitzending voor de landbouw. 12.39 Sportrevue. 13.00 Nieuws. 13.11 Radio journaal. NRU: 13.30 Spiegel van Bel gië: muziek en nieuws van onze Zui derburen. 14.00 Rostrum of Composers '68: moderne muziek van Zweedse com ponisten. 14.35 Jazz uit het historisch (ADVERTENTIES) Het kan niet missen met Sinterklaas: v.a. 4.25 het meest verkochte merkhorloge in nederland SWISS MADE 1 Pontiac-Gulfstream met de kast-uit-óén stuk, doublé vanaf f 142.— staal vanaf 145.— goud 347.— Pontiac-Hydraulica 100% condens- en waterproof een zeer sterk horloge chroom vanaf 102. doublé vanaf ƒ110. (ADVERTENTIE) „Beste Sint, ik zoek graag zélf een plaat uit" v.a. 4.25 (ADVERTENTIE) „Wat doet u in moeilijke vallen Sint?" v.a. 4.25 X£i6GLE5 GAAT BL/jRBAAR DEHNOHPARTÜ winnEfi MAAR... archief. AVRO: 15.00 Stereo: De wereld van de opera: beschouwingen o-ver ope ra's 16.00 Nieuws. 16.02 Canibia: mu ziek uit Suriname en de Nederlandse Antillen. 16.30 Land der Muzen: kunst kroniek. 17.00 Stereo: Big Band Beat: The Sky masters met solisten. 17.25 Jazz Spectrum. 17.55 Mededelingen. 18.00 Nieuws. 18.16 Radiojournaal. 18.25 Zin gen geblazen: liedjesprogramma. 18.50 Paris vous pairle. 18.55 Voor de kleuters. 19.00 Fusies: stroomversnellingen naar een industriële democratie, decomentai- re. 19.30 Nieuws. 19.35 Vanavond, geva rieerd programma. 22.30 Nieuws. 22.40 Radiojournaal. NRU: 22.55 Muziek van deze eeuw (opn). 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM Hl 240 m en FM VARA: 12.00 Nieuws. 12.03 Zorro: een programma voor tieners. 13.00 Nieuws. 13.03 Ebspres:- gevarieerd piatenpro- gramma. (14.00 Nieuws.) 15.00 Nieuws. 15.03 Er - Jee - Em - Drie. 16.00 Nieuws. 16.03-18.00 Mix: 120 minuten rijp en groen op alle toeren. (17.00-17.02 Nws.) BRUSSEL VLAAMS 12.00 Nieuws. 12.03 Lichte muziek. (12.40 Weerbericht, mededelingen, programma- ovenzichit en SOS-berichten voor da schippers.) 12.55 Buitenlands persover zicht. 13.00 Nieuws, weerbericht, dag- klapper en beursberichten. 13.20 Tafel- muziek. 14.00 Nieuws. 14.03 Schoolradio (15.00-15.03 Nieuws.) 15.57 Grammofoon muziek. 16.00 Nieuws. 16.03 Beursbe richten. 16.09 Lichte muziek. 16.15 Pro gramma voor oudere luisteraars. 17.00 Nieuws, weerbericht en mededelingen. 17.15 Jazzmuziek. 18.00 Nieuws. 18.03 Voor de soldaten. 18.28 Paardesportuit- slagen. 18.30 Franse les (herhaling). 18.32 Gramrnofoonmuziek. 18.35 Ver- keerswenken. 18.40 Grammofoonmuziek. 18.45 Sportkroniek. 18.52 Taalwenken. (herhaling)18.55 Grammofioonmuziek. 19.00 Nieuws, weerbericht en actualitei ten. 19.40 Graimraofoonmuziek. 19.45 Syn dicale kroniek. 19.55 Grammofoonmuziek 20.00 Opera. 21.20 Klassieke muziek. 21.40 Boekbespreking. 21.55 Pianomu ziek. 22.00 Nieuws en berichten. 22.15 De zeven kunsten: buitenlandse lite ratuur. 22.30 Dansmuziek. 23.00 Nieuws. 23.10 Klassieke muziek. 23.30 Nieuws. 23.35-23.45 Ligging van de zeeschepen. Woensdag 27 november HILVERSUM I 402 m NCRV: 7.00 Nieuws. 7.10 Hat levende woord. 7.15 Op het eerste gehoor. (Om 7.30 nieuws; 7.32 Actualiteiten). TROS: 8.00 Nieuws. 8.11 Als dat zou kunnen: verzoekplatenprogr. (8.30-8.32 Nieuws; 9.00-9.10 Gymnastiek voor de huis vrouw). 9.35 Waterstanden. 9.40 Voor de kleuters. 9.55 Viool en piano: klas sieke en moderne muziek. 10.30 Voor de vrouw. 11.00 Nieuws. 11.02 Disco gram: muzikaal wedstrijdprogramma. 11.45 Actualiteiten. HILVERSUM II 298 m VARA: 7.00 Nieuws en ochtendgym nastiek. 7.20 Socialistisch strijdlied. 7.23 Stereo: Lichte grammofoonmuz. (7.30- 7.35 Van de voorpagina.) VPRO: 7.54 Deze dag. VARA: 8.00 Nieuws en ac tualiteiten. 8.20 Stereo: Lichte grammo foonmuziek. (8.30-8.35 Van alle markten thuis, praatje voor de huisvrouw.) 9.00 Stereo: Klassieke muziek (gr.). 9.40 Schoolradio. 10.00 Lichte grammofoon muziek. 10.50 Voor de kleuters. 11.00 Nieuws. 11.02 Voor de vrouw. 11.40 Ste reo: Klassieke muziek (gr). HILVERSUM Hl 402 m en FM NCRV: 9.00 Nieuws. 9.02 Lichte vokale muziekjes. 10.00 Nieuws. 10.03 Mengel- muze: nieuwe lichte langspeelplaten met commentaar. 10.30 Big band en soft swing uit de USA. NRU: 11.00 Nieuws. 11.03 Muziieik lezen: het laatste in ternationale nieuws op het gebied van de lichte muziek. (12.00 Nieuws). (ADVERTENTIE) -o matras waarop U wérkelijk uitrustl Van DRAKA.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1968 | | pagina 11