meer vestigingen en grotere capaciteit Zeerobben voor één dag FEEST IN VLISSINGEN: Hoechst overweegt CHafE) Nieuwe plannen nog in 1968 openbaar „Ruimere voor Breda' In gesprek met Hoechst gaf kwart miljoen voor zwembad Zedendelicten op Goeree- Overflakkee BREDASE AGENT BEDREIGD L. Lonis O-jarig jubileum 7. J. de Jonge bij ank Zeeland RG'S BANK Ir. Van Waes onderscheiden Hoogwater Verkiezingssucces voor categorale vakbond Dynamiek Handelspartner Energie Hoechst-Holland MORGEN MAANDAG Ontwerp-streekplan in raad Schoondijke Cadeau Hotel „DE LINDE" G.S. Noord-Brabant Tob niet langer. Ruil uw oude naaimachine in. Schaf u de moderne Pfaff aan. 248.- tot798.- Pfaff Naaimachinehuis W. RIKKEN N.V. >ES Tijdens een in de kring van nmissarissen en personeelsleden "louden bijeenkomst heeft burge :ester Huber van Goes de goucfej rsierselen verbonden aan de Orde n Oranje-Nassau uitgereikt aan de ■ecteur van de Bank voor Zeeland de heer W. J. de Jonge. ter gelgenheid van het feit dat heer De Jonge op 1 september it n 40-jarig jubileum bij deze bank arde. dens deze besloten bijeenkomst ferden o.m. namens commissarissen i personeel van de bank passende schenken aan de jubilaris aange- pden. Morgen, zondag 15 september; insweert 8.04 en 20.31 uur, Ternen- n 7.34 en 20.02 uur, Vlissingen 7.09 19.33 uur, Wemeldinge 8.32 en .56 uur. Maandag 16 september: Hansweert te en 21.47 uur, Terneuzen 8.40 i 21.19 uur, Vlissingen 8.16 en 20,50 ïr, Wemeldinge 9.37 en 22.20 uur, (ADVERTENTIE) inde rentetarieven Tel. 01140 - 3456 - Tel. 01150 3553 y. (Van een onzer verslaggevers) Prof. K. Winnacker, voorzitter van de raad van bestuur van Farbwerke-IIoechst A.G., bood met een zin van nauwelijks twin tig woorden een geschenk van een kwart miljoen gulden aan. De gift is bestemd voor de bouw van een zwembad in Vlissingen. Burgemeester D. Roemers van Vlissingen dankte bijna verlegen en ontdaan voor deze vorstelijke gift. (Van onze correspondent) MIDDELHARNIS De rijkspoli tie van het rayon Middelharnis is momenteel intensief bezig aan een onderzoek naar een groot aantal ze dendelicten op Goeree-Overflakkee, waarbij uitsluitend minderjarige kin deren zjjn betrokken. De politie wil over het juiste aantal kinderen nog geen mededelingen doen. Tot op heden zijn, in drie weken tijds, minstens twintig jongelui ver hoord, maar het .is niet onmogelijk, dat dit aantal zal oplopen tot dertig. De kinderen waarom het gaat, va riëren in leeftijd van twaalf (het jongste meisje is zelfs pas elf) tot twintig jaar. Allen wonen op Goeree- Overflakkee. De jongens en meisjes troffen elkaar op straat en trokken dan de polders in. Zij zijn afkomstig uit allerlei milieus. Volgens de politie is het niet ge zegd, dat alle betrokkenen als schul dig kunnen worden aangemerkt. Hoe veel er voor de officier van justitie zullen worden geleid, is thans niet te zeggen. Het onderzoek duurt voort. UTRECHT (ANP) De Federatieve Spoorweg Vakvereniging, de niet-er- kende categorale vakbond van voor namelijk rijdend spoorwegpersoneel, heeft bij de verkiezingen voor de plaatselijke overlegcommissies in Eindhoven vier van de negen zetels behaald. De katholieke bond van ver- voerspersoneel (N.K.V.) en de pro testants christelijke bond van ver- voerspersoneel (C.N.V.), die een ge zamenlijke lijst hadden ingediend, kregen ook vier zetels. De Neder landse bond vain vervoerspersoneel (N.V.V.) verwierf een zetel. CIRCA TWEEHONDERD betogers hebben donderdagavond in Brussel de vertoning van een Amerikaanse oorlogsfilm, die in Vietnam speelt, verstoord. (Van een onzer verslaggevers) VLISSINGEN-OOST De Walcherse kanaalzone bood vrij dag een ongewone aanblik. Op het terrein waar de kubus achtige fabriek van Hoechst-Vlissingen in drie jaar tijd uit de grond is gestampt, stond een grote, ronde en keurige tent met aangebouwde galerij. Op 't heetst van de middag kon men daar vrijdag een publiek aantreffen, dat men zelden in tenten vindt: de prins der Nederlanden, de Westduitse ambassadeur in ons land, de commissaris der koningin in Zeeland en het college van G.S., burgemeesters, kopstukken uit handel en industrie, zowel uit de Bondsrepubliek als uit Nederland en nog talloze andere mensen, die gewoonlijk met eerbied worden voorgesteld. In die warme tent nam prins Bern- hard een telefoon ter hand om een onduidelijke figuur, die op de alom opgestelde tv-apparaten zichtbaar werd, opdracht te geven het bedrijf aan- te zwengelen. Dat gebeurde symbolisch, want sinds mei van dit jaar is Hoechst-Vlissingen al in vol bedrijf. Niettemin begon de ondui delijke man ijverig papieren zakken met poedervormige produkten van de chemie op transportbanden te de poneren. Het was duidelijk: er moest nu eenmaal een visueel grapje bij. En dat was er. Maar de betekenis van de inwijding in de nabijheid van de „Sloe-kathedraal" school in de woorden die in loffelijk tempo wer den gesproken. De hoogste functionaris van Hoechst, prof. dr. Karl Winnacker was, zoals dat past, het meest concreet. Op ve len maakte deze mammoet-industrieel de indruk van een vriendelijke dorps onderwijzer, maar wij wisten beter. De heer Winnacker voert de volgen de titelatuur: prof. dr. ing. dr. rer. nat. n.c. dr. rer. nat. hc. Een che mische formule gelijk. Prof. Win nacker hracht als belangrijkste be drijfsnieuws dat voor 1971 de capa citeit van de bestaande fabriek (30.000 ton elementaire fosfor, 45.000 ton fosforzuur en 60.000 fosforzout, alles bestemd voor de wasmiddelen industrie) verdubbeld zal zijn. Een tweede fosforoven is reeds in aanbouw en er wordt nu al gedacht over een derde uitbreiding, maar hier bij komt de vraag om de hoek of er voldoende goedkope elektrische ener gie kan worden geleverd voor de stroomverslindende processen, waar van Hoechst-Vlissingen zich bedient. Echter: zelfs een Hoechst-in-derde- fase zal niet zoveel stroom afnemen, dat de bouw van een nieuwe grote centrale daarvoor nodig zal zijn. Daar om zou Hoechst graag een buurman er hij hebben, die samen met Hoechst goed is voor een stroomafname van zo'n 400 megawatt. De bijeenkomst in de feesttent was ingeleid door de beide directeuren van het Nederlandse bedrijf, de he ren J. G. K. Brookhuis en H. Fried- rich, van wie de eerste herinnerde aan de zandwoestijn, die het Sloe drie jaar geleden nog was. Ir. Fried- rich zei sympathiek: „Als wij ons hier thuis voelen, dan komt dat o.m. om dat wij in Vlissingen en Middelburg vriendelijk opgenomen en, waar dat maar kon, geholpen zijn". Prof. Win nacker sprak woorden die als balsem op de wonden- in vele Zeeuwse har ten was: „Wij willen het onze doen, om-de plannen voor de industrialisa tie van Nederland en van Zeeland in het bijzonder, te helpen verwezen lijken. Onze onderneming in- Vlissin gen wenst een integrerend deel van het industriebestand in Nederland te worden". iv ivir-- troeft telefonisch op dracht tot inbedrijfstelling van de G. K. Brook huis, algemeen directeur Hoechst Holland N.V., ziet belangstellend toe. De prins der Nederlanden sprak in een kort woord over „een begin van- industriële ontwikkeling in de ka naalzone, Terneuzen en het Sloe- gebied", dat hem verheugde. Hij voelde zich niet zo vreemd hier, zei hij, omdat hij ruim 33 jaar geleden zijn intrede in het chemische bedrijfs leven- deed als employé van de toen malige I.G.-Farben. Na dit gezegd te hebben draaide hij nummer 440 op de kiessehijf van- de telefoon en bracht daarmee de man aan de transportband in actie. Snel verliet men daarop de tent, op zoek naar koelte en naar de cham pagne, die rijkelijk vloeide. Dichte mist in het midden van het land was er oorzaak van-, dat prins Bernhard veel later in Vlissingen ar riveerde dan zijn plan was, nl. pas ctn kwart over twaalf. Het oorspronkelijk programma van 's ochtends bezoek aan de loodsen- sociëteit in Vlissingen en een tocht met het loodsen-vaartuig „Capella" over de Westerschelde kon, met medewerking van de prins 's middags worden afgewerkt. (Van een onzer redacteuren) VLISSINGEN-OOST Voor afgaande aan de officiële inge bruikneming van de chemische fabriek van Hoechst in het Zuid-Sloe, gaf een praktisch voltallige directie van het we reldconcern een persconferen tie in „Britannia". Daar wijd de de voorzitter van de raad van bestuur, dr. Karl Winnac ker over de toekomstplannen van het concern in Nederland een punt dat hij in het kort aanroerde in de toespraak ter gelegenheid van de ingebruik neming van de fabriek. Speciaal ging hij iin op de „derde bouwfase" van Hoechsit, die aan de orde komt, als (in 1971) de pro- diuktiecapaciteit van de fabriek verdubbeld zal zijn, waarmee dan alleen iin VTissingen 165 miljoen D-Marik geïnvesteerd zal zijn. „Er zijn heel wat petrochemische 40 procent van maakt door de trische energie. or gam hopen wij d mededelingen daar- Het bedrijf in Vüasingen-Oost zou bijzonder gebaat zijn met ves- buurm-an in het Sloegebied, in het bijzonder met de komst van een raffinaderij, zo gaf prof. Winnac ker te kennen. Van zo'n buurman kan Hoechst de grondstoffen be trekken, waarvan chemische pro dukten kunnen worden gemaakt. Hoechst zelf onderhandelt niet met raffinaderijen over vestiging in Zee-land. Wel kijkt men met be langstelling uit naar de mogelijk heden d-ie zich hier voordoen, als er b.v. tussen Rotterdam en Ant werpen een pijpleiding zal wor den gelegd, voor het tramsport van petrochemische gromd-s-to-ffen. De derde bouwfase is niet alleen afhankelijk van marktontwikke lingen, maar voora-l van de vraag of men gegeven de moordende concurrentie in de chemische nij verheid goedkoop zal kunnen produceren. „Daarbij denken wij in de eerste plaats aan het elek- triciteitsteirief," zei prof. Winnac ker. Bij de chemische processen, die Hoechst toe-past, wordt 30 a kosten uitge- ten voor elek- Als de tweede bouwfase vol tooid is, zal Hoechst 140 Megawatt aan de centrale onttrekken. Deze is daarmee aain zij-n topcapaciteit. Wil Hoechst zijn bouwplannen verder uitvoeren, dan dient er een nieuwe centrale te komen. Deze zal beneden haar capaciteit wer ken (gedacht wordt aan eenheden vam 400 Megawatt) als Hoechst de enige grootverbruiker zou blijven. Samen met een of meer a-ndere grootgebruikers zou zo'n een-trale rendabel te exploiteren zijn, en zou het ook mogelijk worden om een speciaal elefctriciteitstarief toe te passen. In dit verband viel natuurlijk de naam Péchiney, eveneens een stroomverslinder, die zich pas in het Sloe wil vestigen als er goed kope elektrische energie voorhan den is. Doordenkend kwam prof. Winnacker terecht bij de plannen voor een kernenergiecentrale in het Zuid-Sloe misschien het rotwoord op alle vragen. Prof. Winin acker vertelde no-g, dat -als Hoechst-Vlissiingen in het gewenste tempo kan blijven uit breiden, dat dan het fabriekster rein op d-e d-uur bijna hetzelfde oppervlak zal hebben a-ls het moe derbedrijf in Wesf-Duits-laod, dat 380 hectare beslaat. Vlissingen is d-e viende Hoeehst- vestiging in Nederland. In 1950 werd begonnen met de opbouw van een handelsorganisatie, die later de naam Hoechst-Holland N.V. kreeg. Sinds 1950 verwierf men de Weerter Kunststoffenfa- brie-k N.V. en de Te-rcana-l N.V., beide in Weert en de Polimeer Fa brieken te Breda. Enke-le weken geleden heeft Hoechst-Hoilla-nd het aandeel dat zijn Amerikaanse par-ta-er, Foster Grant, in deze on derneming had, o-vergenomen. In Breda zal reeds begin vol gend jaar de produktiecapaclteit vergroot worden tot 70.000 ton po lystyreen per jaar. De gezamen lijke omzet van de jongste fabrie ken (In Nederland) bedraagt 100 miljoen gulden oer jaar. Over twee jaar zal de omzet tot over de 200 miljoen gulden per jaar stij gen, waarna (omstreeks 1970) een vergroting met 50 procent van dit bedrag wordt verwacht. Onder d-e buitenlandse rnarkt- I-an-den van Hoechst neemt Neder land d-e vijfde p-laarts in. I-n de Nederlandse Hoechs-t-bedrij ven werken 1.270 werknemers. DE STEM VAN ZATERDAG 14 SEPTEMBER 1968 EWACHT van de Steen 15 uur Schieting Thys 15 uur Schieting -rkpk-iji 13.30 uur Oriënitatierff ai Overloop 15 uur Schieting NEUZEN xor 14.30 en 20 uur tgélique, markiezin der engeleer 18 j, uur An-gélique. de weg naar Ver- illes 18 j. iTBURG ■del 14 16.30 20 uur blote voeten in het park a.L ,ST - Graanbeurs 19.30 uur ie Incrowd. Leeraart-Njjs 15 uur Schieting. oscoopgebouw 14.30 uur ini, mini, hipt hip a.l. .15 en 21 uur Voor een paar dollar eer 18 j. lOSTERZANDE t Witte Huis: Dansen, IDELBURG leeshal: World Press-fofo. 5S Landbouw 14 uur Pr ij skaartinf. JANSTEEN Kuipke 14.30 uur Schieting. :renigingsgebouw 19.30 uur Bal •ELLEBRUG de Kind: Schieting. TVVAT Willekens: 15 uur Schieting. 'ENBURG Vemimmen 14.30 uur Schieting. ISKIL lande Wip 14.30 uur Schieting. ITWERPEN: Als onder vandaag. .-NIKLAAS: Als ondier vandaag. NT: Als onder vandaag. UGGE: Als onder vandaag. RNHOUT: Als onder vandaag. NEUZEN xor 20 uur igélique, de weg naar Versailles 18 j TBURG del 20 uur i blote voeten in het park al. DELBURG eeshal: World Fress-foto. 1ST iscoopgebouw 20 uur or een paar dollar meer 18 J. 1DORPE de Coek 14.30 uur Dileumschieting. TWERPEN: Als onder vandaag. -NIKLAAS: Als onder vandaag. NT: Als onder vandaag. UGGE: Als onder vandaag. RNHOUT: Als onder vandaag. SHEP/FF. BPENG EEN GEMNGEhJE... (VERVOLG VAN PAGINA 1) ik nog liever tegen die muur daar op. Dan zijn we alle twee gewond", beet hij de jongen toe. Nog steeds on der bedreiging reed de agent toch zijn eigen weg. Op de Markendaalseweg bij het politiebureau probeerde De P. het nog een keer. Agent Timmermans liet zich ook nu niet intimideren en draai de zijn auto snel de binnenplaats van het bureau op. Daar sprong de jongen uit de wagen. De agent snelde hem achterna en het lukte hem de jongen in de rug te springen. Met behulp van enkele collega's wist hij de jon gen tenslotte te overmeesteren. Behandeling van de aanvrage bij drage per leerling ingediend door het R.K. Schoolbestuur; bespreking ont- werp-streekplan W.-Z.-Vlaanderen; voorstel tot medewerking inzake rea lisering bestemmingsplan Tragel door de gemeente Oostburg; een ontwerp van een gemeenschappelijke regeling tot stichting en exploitatie van een regionaal woonwagencentrum in Zeeuwsch-Vlaanderen; aanvaarden gemeenschappelijke regeling voor 't verrichten of doen verrichten van metingen van luchtverontreiniging boven het grondgebied in de provin cie Zeeland; aanbieding gemeentere kening 1966. Verder zal in deze vergadering eer vol ontslag worden verleend aan de heer E. V. M. Lieven, als gemeente ontvanger, die m.i.v. 15 oktober is be noemd tot wnd. secretaris der ge meente Benschop. In zijn plaats zal worden benoemd de heer C. Geerse uit Veere. De heren Th. B. Jacobs en C. Geerse zullen worden benoemd tot onbezoldigd ambtenaren van de bur gerlijke stand. TERNEUZEN De algemeen-di recteur van de Nederlandse Stikstof Mij. n.v. te Sluiskil, ir. J. P. M. v-an Wa-es, werd door de Italiaanse regering benoemd tot „Cavaliere Uffieiale Delia Repub-lica Italiana". Hartelijk was de begroeting van prins Bernhard door de directie van Farbwerke Hoechst A.G. De prins voelde zich niet zo vreemd, want 33 jaar geleden deed hij zijn intrede in het chemische bedrijfs leven b(f de toenmalige IG-Farben. (Van onze correspondent) SCHOONDIJKE Op maandag 16 september komt de raad der ge meente Schoondijke in openbare ver gadering bijeen. Aanvang half acht. De agenda vermeldt o.m. de volgen de punten: Bij het onderzoek kwam naar vo ren, dat het pistool op onveilig stond, dat er zich een kogel in de kamer bevond en dat er acht scherpe patro nen in de houder zaten. De P. had nog een tweede houder met eveneens acht scherpe patronen bij zich. Hoe de jongen aan het pistool is gekomen staat nog niet vast. Volgens De P. heeft hij het anderhalf jaar geleden van een student cadeau gekregen. On derzocht wordt nu of de jongen zich de laatste maand aan strafbare feiten heeft schuldig gemaakt. Voor mevrouw Timmermans kon er gisteren na het spannende avontuur van haar man namens commissaris Van Goethem best een bloemetje af. Agent Timmermans werd op het bu reau van alle kanten gelukgewenst met zijn moedig optreden. Vier jaar geleden kwam hij in dienst bij de Bredase gemeentepolitie. Tevoren was hij werkzaam bij de Koninklijke Ma rechaussee. (ADVERTENTIE) KLOOSTERZANDE Specialiteit: Westerschelde schotel. (Van een onzer verslaggevers) DEN BOSCH Gedeputeerde Sta ten van Noord-Brabant zijn gepor teerd voor een aanzienlijke vergro ting van de gemeente Breda. Hun voorstel betreft de toevoeging van de gemeenten Prinsenbeek, Teterin- gen en een deel van Terheijden aan Breda. Het standpunt van Gedeputeerde Staten werd door de commissaris der Koningin, dr. C. N. M. Kortmann, in het Bossche Provinciehuis bekend gemaakt ten overstaan van de colle ges van B. en W. van Breda, Prin senbeek, Teteringen, Terheijden en Oosterhout. Het Terheijdense kerk dorp Wagenberg dient naar de mening van G.S. toegevoegd te wor den aan de gemeente Made. Volgende week woensdag zullen Ge deputeerde Staten bovenstaand voor stel tot gemeentelijke herindeling op een persconferentie openbaar maken. Inmiddels zijn of worden de betrok ken gemeenteraden ingelicht. „WE hebben drie tentoonstellingen over de Europese Gemeenschap. Hiermee werken we nu een jaar of acht. De eerste werd opgezet in 1960. De belangstelling hiervoor was over al zo groot, dat het voorlichtingsbu reau van de Europese Gemeenschap, die dit allemaal bekostigt, besloot om meerdere exemplaren te laten ma ken." DIT vertelt de heer L. Lonis, werk zaam bij de Stichting Onderwijs Ten toonstelling te Den Haag, waar hij zelf ook woonachtig is. Deze stich ting viert binnenkort haar 20-jarig bestaan. De heer Lonis kwam vrijdag naar Axel om in het nieuwe cultu rele centrum De Halle een van de drie onderwijstentoonstellingen over het onderwerp „Europese Gemeen schap" in te richten en in te leiden. „DE opzet van deze tentoonstelling is", zegt hij, „om verschillende facetten van het maatschappelijk leven in de school te brengen. Het gaat er om de kinderen vertrouwd te maken met de economische, sociale en culturele structuren ervan. Onze stichting heeft tentoonstellingen op allerlei gebied, bijvoorbeeld de mijnbouw, het aard gas, de scheepsbouw en de tapijt industrie." „DEZE tentoonstelling bestrijkt 'n rui mer gebied. Ze geeft de ontwikke lingen weer van de gedachtengang in het streven naar eenheid binnen Europa. De V.S. zijn ook een typisch voorbeeld van dit ideaal. We zien b.v., dat het streven naar eenheid bin nen Europa heel wat moeizamer ver loopt. We merken, dat deze tentoon stelling zeer goede resultaten heeft en dat het begrip voor het Europese gemeenschapsstreven bij de jeugd steeds groter wordt." „VOORDAT een dergelijke tentoon stelling wordt opgezet, wordt door ons samen met het onderwijs het be treffende project bestudeerd. In ons bestuur zitten ook onderwijsmensen. Is het materiaal vervaardigd, dan wordt dat nog eens aan een uitge breide test onderworpen. Deze ten toonstelling blijft ongeveer veertien dagen in Axel. Vandaag gaat het erom, dat de leerkrachten van de di verse scholen in Axel een indruk krijgen, wat deze tentoonstelling be doelt. Daarna komen ze met de kin deren van hun klas terug en geven zelf tekst en uitleg." „IN de klas kan nog een nabeschou wing worden gehouden, kunnen op stellen gemaakt worden, enz. Er zijn rondleidingsschema's, waarop elk pa neel uitvoerig wordt beschreven. Ieder paneel heeft n.l. een eigen in houd, terwijl het een wel degelijk verband houdt met het ander. Voor de kinderen zijn er bovendien nog knipvellen met afbeeldingen, die zij bijvoorbeeld kunnen gebruiken als illustratie by hun opstel". Bij aankoop van een Pfaff zigzag-machine kan immers in de meeste gevallen uw oude naaimachine, ongeacht welk merk, worden ingeruild! Bespreek deze mogelqkheid eens in een Pfaff-zaak. ONS ZIGZAG-PROGRAMMA LOOPT VAN ELEKTRISCH, COMPLEET MET KOFFER (ADVERTENTIE) TrevrliJri1 ZOOM: Kortemeestraat 17 tel. 01640-5878 rr-tuNtuZENNieuwe Diepstraat 23 tel. 01150-2294 Verder verkrijgbaar bij A. C. BASTIAANSE Papegaaistraat 4, Goes tel. 01100-7476 A. DE BREUCK B. F. v. Waesberghestr. 16 Hulst tel. 01140-2215 HEMELAAR Nieuwendijk 29, Vlissingen tel. 01184-3729 1EMF.LAAR Langeviele, Middelburg tel. 01180-5241 (Van onze correspondent) TERNEUZEN De Westerschelde oefent op velen een bijna magische aantrekkingskracht uit. Het behoeft dan ook niet te verwonderen, dat Ter- neuzense vissers de gelegenheid open stellen een dag op het water door te brengen. Aan boord is het altijd een feest voor „de zeerobben voor één dag". Zij kunnen helpen vissen; de gevangen vis wordt ter plaatse en a la minute voor de consumptie gereed gemaakt en over het algemeen ken nen de opvarenden zeker de schip per en zijn personeel het spreek woord „vis moet zwemmen". Vloei stof is er dan ook in alle soorten en kwaliteiten.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1968 | | pagina 3