V ertraging kanaal werken gaat Gent miljoenen kosten N.V. Haven te Vlissingen snakt naar ruimte! GEMEENTERAAD BEZORGD EN BEVREESD aV'nasaüsss Verzet tegen uitbreiding Maasvlakte Vervuiling van water Molen bij krabbendijke wordt gerestaureerd Rijnmond vreest paniek bij ernstige vorm van luchtverontreiniging C. Schelstraete gwater louT MORGEN Meei nieuws uit stad en streek op pag. 3 - 5 Ton Lutz over theater van nu Eerste frambozen in Goes geveild 0p de loer Inzet Schedule Missen Kabinetsvergadering in het Vatikaan Nieuwe peren- sorteermaehine (ADVERTENTIE) 5A VEBKOOP. erstdaags de deuren van Jac ans Prijsslag te Roosendaal gaan zullsn dasr in massa, smiddelen worden verkocht, het devies van deze Amster- e Supermarkt ondernemer is: duizend dubbeltjes winst, 00 kwartjes winst, is z'n ervaring dat de huis- - dit goed heeft begrepen, over belangstelling van de ument heeft men in de reeds stigde zaken in Zeeland, iws-V!aanderen en West >ant echt niet te klagen. «en, donderdag 13 juni Hans- 4.33 en 16.54 uur, Terneuzen 16.15, Vlissingen: 3.22 en 15.46 dinge 5.19 en 17.46 uur. .BURG rchief 9.30-12 en 13.30-17.30 uw tie Spoorwegen in Zeeland, ■s Museum 10-12.30 en 14-17 uut itie Liesbeth Binkhorst en Piet» dt ;uur Walcheren, Molenwater: :nd van 9 tot 18 uur. 21 uur Rondleiding en spel n beelden uit het verleden". URG 20 uur r Zjivago, 14 J. ÏRPEN Sergeant Ryker, a.l. - The killers, 13 j. iimg 10, 12, 14, 16, 18, 20 en 22 ua Alexander de gelukzalige, ij De roofvogel, 18 J. issade Benjamin, 18 j. r Helga, 18 J. ole Mister X, 18 J. ang 12, 14, 16, 18, 20 en 22 uw is Twee huurlingen, 18 j. ang 12, 14. 16.30, 19 en 21.30 uui 1 To Sir with love, a.l. ang 10, 12.10. 14.30. 16.50, 10.11 .30 uur In Kasteel voor monsters, 18 J, ang 14, 16, 18, 20 en 22 uur Guns for San Sebastian. 18 I ing 12, 14.30. 16.50, 19.10 en 21.30 u. tal Jerry Lewis als kindermeicl ■ar n En voor een whisky meer, 18 e Casino Royal, 18 j. IE n De kleine bader, a l. ole Wat een verkoper, a.l. Voor enkele dollars meer, 18 j, ole Van lichte zeden, 18 j. itic Een man te veel, 18 j. De Arnauds, 18 j. t De dollars van Nebraska, 18 Poule pouic, 18 j. KLAAS Asterix de Gallier, a.l. ury De onvrijwillige schuldige, M, :e Nevada Joe, 18 j. De man die miljard*'! waard 18 j. ÏLBURG archief 9.30-12 en 13.30-17.30 uur sitie Spoorwegen in Zeeland, ws Museum 10-12.30 en 14-17 uur «itie Liesbeth Binkhorst en Pw lodt atuur Walcheren, Molenwater.' tend van 9 tot 18 uur. j 21 uur ik- en Lichtspel IKAPELLE itallaart 14 uur eting voor bejaarden BENDIJKE eentehuis 19 uur isvergadering BURG jl 20 uur ter Zjivago 14 jaar JERPEN icopen: Als onder Vandaag 20 uur Octavie Belloyprijs 20 uur Onze stad (wilder) r 20.30 uur Een dag uit het ww Joe Egg (Nichols) (HOUT copen: Als onder Vandaag icopen: Als onder Vandaag icopen: Als onder Vandaag IKLAAS copen: Als onder Vandaag DAGBLAD DE STEM VAN WOENSDAG 12 JUNI 1968 (Van een onzer verslaggevers) DEN BOSCH Op zaterdag 15 ju ni a.s. om 15.00 uur komt Ton Lutz, artistiek leider van het nieuwe zuide lijk beroepstoneel „Globe", spreken in de grote zaal van de stadsschouw burg te 's-Hertogenbosch. Iïij zal dit doen onder het motto: „De ontwik keling van het theaterleven in Noord Brabant in het licht van de huidige situatie". Deze spreekbeurt zal hij vervullen op uitnodiging van het Bestuur van het Provinciaal Genootschap van Noord-Brabant dat op zaterdag 15 juni zijn jaarvergadering houdt. Uit het oogpunt van algemeen belang is iedereen die geïnteresseerd is in de vernieuwing van het theaterleven in de provincie welkom om deze spreek beurt bij te wonen. Een geanimeerde discussie wordtverwacht. GOES In de V.V.Z.B. te Goes werden gisteren de eerste frambozen geveild dor de heer J. C. Adriaens- sens te Lewedorp. In 1967 was het eerste aanbod van frambozen vijf da gen later. Momenteel zijn de oogstverwach tingen voor frambozen gunstig. De stand van het gewas is in de meeste percelen goed, er wordt een grotere oogst verwacht dan in het voorgaan de seizoen. Veel zal afhangen van de weersom standigheden in de maanden juni en juli. Sterke wind geeft teveel bescha digde vruchten. Te veel regen (met schimmelaantasting), of te weinig re gen (met kans op verdroging van de vruchtjes), kan de oogst reduceren. Op tijd voldoende regen met mooi zo mers weer kan de teelt doen slagen. De frambozen wordengoeddeels door de verwerkende industrie opgenomen zodat door diverse conserveringsme thoden de oogst over een lange tijd van het jaar verdeeld wordt. (Van onze correspondent in Brussel) BRUSSEL In Gentse bestuurskringen heerst ernstige bezorgd heid over de vertragingen die zijn opgetreden bij werkzaamheden aan het kanaal Gent-Terneuzen op Belgisch grondgebied. Men vreest dat de werkzaamheden in het Belgische deel van het kanaal geen gelijke tred zullen houden met de verbeteringen die in het Nederlandse kanaaldeel worden aangebracht, waardoor de Gentse haven en de industrie niet tijdig zouden kunnen profiteren van de betere bevaarbaarheid van het kanaal. De gemeenteraad van Gent heeft in een motie uiting gegeven aan deze bezorgdheid en deze vrees. Men heeft een broejj gedaan op de minister van openbare werken om te zorgen, dat de werken in België versneld worden uitgevoerd. Het lag en ligt nog steeds in de bedoeling het vernieuwde kanaal Gent - Terneuzen 'op 15 december voor de scheepvaart open te stellen De bouw van het sluizencomplex Ter neuzen vordert goed en ook de overi ge werkzaamheden op Nederlands ge bied wettigen de verwachting dat de streefdatum gehaald zal worden. Bij Zelzate in België zijn echter ernstige vertragingen in de werk- zaamheden opgetreden. Men heeft voor de aannemer de uitvoeringstermijn verlengd en deze is bereid het werk te versnellen door het inzetten van meer mankracht en (Van een onzer verslaggevers) VLISSINGEN „Wij zijn een concurrent van Rotterdam, hoe wel een erg kleine. Dat zint Rotterdam niet. Zij willen Vlis singen alleen maar als een in dustriehaven zien, niet als een handelshaven. In Rotterdam vinden ze het niet nodig, dat ook in Vlissingen overslag plaats vindt. Je merkt dan ook wel eens dat ze proberen onze akti- viteifen hun kant uit te trek ken. Rotterdam is trouwens niet de enige concurrent. Ook Ant werpen kijkt met een scheef oog naar ons. Ik ben natuurlijk een fel voor stander van een handelshaven in Vlissingen. Als rasechte Zeeuw sta ik op het standpunt, dat we de ont zaglijke achterstand, die wij op ha vengebied in de voorbije tientallen jaren hebben opgelopen toch in ie der geval voor een deel moeten Kunnen inhalen. Dat moet toch mo gelijk zijn met onze prachtig gele gen havens?" CorOreel (49) is directeur van de Haven van Vlissingen. Twee- i!® iaar ,Seleden op de laagste sport bi] het bedrijf in dienst geko men is hij de man achter het kleine' „wirtschafswunder", dat in de laat- <"nm!jrei\.'rE,let Vlissingse haven- mplex heeft plaatsgevonden. Van snnn!-- leg,e- kaden> holle loodsen, spoorrails, die nooit bereden wer- 'j beeld in snel tempo ver- slleÜn ?e oude loodsen liggen niet Ji.m stampvol met overslaggoed, duhbÜia 'S zelfs meer dan ver" 7oo eëeP de kaden liggen de achtpï6?611 djkw'ils steven tegen hun n' Torenkranen zwaaien mm lange armen gedurig heen en weer van schip naar kade en terug, jv,. Trevei? m de brouwerij geko- too?' InT de ramen van ziJn kan- diroótn eerste verdieping, ziet heid neer 1 °P al deZe bedrWvig- De^ljüa06! ee? te'efo°n aannemen. Pransp uSe aSenten van de Char.ro, 4°. PvaartrnaatschaPPy Baton Reunis vragen of de N.V. kunnnn6611, p van deze rederij Het ","ontvangen en behandelen". NtottnoW0°'d 15 een beslist nee- ontvangen" 'S nog geen be™ht ÏWÏÏL van de vakbonden, dat We zlir, baart ons zorgen. remmen nV' azig de zaak af le in de ..„li ls "est onidat we juist breidinl g£oei Aan uit gewerkt n? ?ef kadeareaal wordt van de fin ??b deel ""gemaakt aanlea ?l"ariciele commissie voor de m Vlfs,i?Leer,meuwe handelskade een kade st' lk beb daar om worden van 700 meter- rantmrt V00rlopig maar 300. —ft h?t L„aiS april Sereed en bestuur al Ipi§e havenschaps- 's nu op Den HaaSg.ei C' Het Wachten hoe dat er over enkele jaren uit zal zien. Daar komt nog een zorg bij. Om alle lading goed en tijdig te kunnen behandelen werken we al lange tijd aan het plafond van onze mogelijk heden. De klemmende vraag is hoe lang mensen en materiaal dat uit houden. Onherroepelijk zal er dan een teruggang moeten volgen. Cijfers over wat er hier allemaal gebeurt geef ik liever niet prijs. Er liggen zeker drie havens op de loer, die het graag allemaal van ons af zouden snoepen. Dit jaar rekenen we in ieder geval wel op een toe name van de woloverslag van onge veer 30 a 40 procent. Als je nagaat dat we vorig jaar ai door de hon derd wolschepen hebben gelost is het gemakkelijk voor te stellen wat een aanpak daarvoor nodig is. Het leeuwedeel van de invoer van wol door Nederland, België en Frank rijk gebeurt nu al via Vlissingen. Overigens is het alleen maar theo retisch denkbaar dat alles via Vlis singen zal gaan lopen, omdat de „conferences" van de scheepvaart lijnen Australië-Europa, Nieuw-Zee- land-Europa en Zuid-Amerika-Eu- ropa, ongeveer uitgemaakt hebben, dat Vlissingen zoveel ton wol per jaar waard is. Voorts hebben ze een onderlinge afspraak, dat steeds een tweetal havens op het Europese con tinent worden aangelopen". Cor Oreel: „Wij zijn een concurrent van Rotterdam". gelijk op te stapelen als deze door de kranen uit de ruimen van de schepen worden gehaald. Maar er is nog een aktiviteit van het Vlissingse havenbedrijf snel aan 't groeien. Dat is overslag van boomstammen. Dat gebeurt in een der binnenhavens. Dit hout komt uit West-Afrika en is bestemd voor Ne derland en daarbuiten. Ook veel papierhout wordt hier gelost. mSeneals0Iik 6,k„er ?iet tot de pessi" teaminste bet tocb nog dat die kartf. Vaaï.Zal duren voor' zito Het i, ®r, beschikking kan bang ben LI i daaronL dat ik duren wil al et 'anger gaat )ve uit'bre dlnem"1 i'iting naar nieu' ls leuk waf z"Hen missen. Het hebben een brederp1??6"' maar we merk je het ni J asis nodiS- Da« afvalt. Nu hehh» Z° erg als er wat bjkheden om We nog de m°ge- teite" aan te t??kkWe bavenaktivi- 'rekken. Je weet niet De heer Oreel toont een lijst van de „Australia to Europe Sailing Schedules". Daaruit blijk dat alleen al in de periode van half maart tot half augustus uit Australië 18 sche pen met bestemming Vlissingen ver trekken. Dat zijn er zelfs nog twee meer dan voor Antwerpen. Uit die lijst blijkt overigens ook welk een geduchte concurrent Duinkerken aan het worden is. Voor deze Franse havenstad in opkomst staan 25 „sai- 'ings" genoteerd. De kade, de loodsen en de omge ving daarvan aan de Buitenhaven puilen letterlijk uit van de pakken wol. Vorkheftrucks proberen in een even snel tempo de pakken zo netjes mo- Directeur Oreel: „We hebben het niet allemaal cadeau gekregen. Daarvoor was niet de helft, niet drie kwart, maar de volle inzet van het personeel nodig. Ons grote pro bleem in het begin was aan de ene kant een klantenkring opbouwen en aan de andere kant de scheepvaart lijnen hier binnen krijgen. Als je eenmaal in de „running mood" zit, zoals dat nu ook met Vlissingen het geval is, gaat het allemaal al heel wat gemakkelijker. We hebben nu 125 man in vaste dienst. Bij tijd en wijle komen daar losse ploegen uit Zuid-Beveiand en Terneuzen bij. Het aantrekken van nieuw personeel is geen gemakkelij ke zaak ómdat hier, om de te gerin ge accommodatie toch zoveel moge lijk te benutten, veer moet worden overgewerkt en uiteraard ook het ploegensysteem moet worden ge hanteerd. Daardoor blijven veel mensen weg, die anders wel bij ons zouden komen werken. De haven arbeider kon vroeger niet bepaald tot de „bloem der natie" worden ge rekend. Dat is allemaal veranderd. Het zijn ook specialisten geworden als kraanmachinisten, vorkheftruck- chauffeurs enz. Ik kan geen verschil meer zien tussen onze mensen en die van bijvoorbeeld een fabriek, in de bouw enz. Natuurlijk gaan we door met dat gene te doen van wat we vinden dat we moeten doen. Alleen moe ten we voorzichtig onze weg zoeken. Bij het hierheen trekken van weer andere aktiviteiten, zoals de ver scheping van ertsen voor Hoechst in Vlissingen-Oost, kunnen we maar al te gemakkelijk op grote weerstand stuiten van havens, die dat nu nog doen. Bijvoorbeeld Rotterdam", meer materieel. Daarvoor zijn echter extrakredieten vereist en de minister van openbare werken heeft in eerste instantie ge weigerd d;ie ter beschikking te stel len. De Gentse schepen van de haven zal binnenkort een gesprek met de minister hebben. Voor de Gentse haven en de in dustrie langs het kanaal Gent - Ter neuzen zijn met de vernieuwing van het kanaal grote belangen gemoeid. Het nieuwe kanaal zal bevaarbaar zijn voor schepen tot 50.000 ton. Vele industrieën langs het kanaal in Bel gië hebben bjj een produktieplanning op termijn reeds rekening gehouden met de capaciteiten van het ver nieuwde kanaal. Ernstige vertraging in de werk zaamheden en als gevolg daarvan het pas in een later stadium bevaarbaar zijn voor grote schepen, kan voor de ze industrieën aanzienlijk economisch verlies betekenen. Het staalbedrijf Sidmar heeft reeds voorgerekend, dat elke maand vertraging een verlies van 2 miljoen franc betekent. Een zegsman van de N.V. Aug. de Meyer Zonen's Scheepvaart Expeditie en Agentuur Mij. te Terneuzen ver telde ons dat men in deze stad wei nig schade zal lijden van de vertra ging in het gereedkomen van het bre dere kanaal. Belangrijkste reden daarvoor is, dat Terneuzen ondanks het grotere kanaal toch geen grotere schepen zal kunnen ontvangen, om dat de eigen havens daarvoor onge schikt zjjn. Dat is ook met Sas van Gent het geval, zodat het lossen van schepen in de Put voor Terneuzen ook na de opening van het nieuwe kanaal normaal - door zal gaan. De vertraging zal Terneuzen eerder nog voordeel opleveren omdat men b.v. de ertsen voor het staalbedrijf Sidmar te Gent thans nog per zee schip via Rotterdam aanvoert. Van Rotterdam wordt het erts per bin nenschip naar Terneuzen vervoerd. Terneuzen is nu eenmaal meer gebaat met de passage van een groot aantal binnenschepen dan zo nu en dan een zeer groot ertsschip. Hoofdingenieur ir. F. van Rossum van het bouwbureau Werken Kanaal te Terneuzen, die het werk op Neder lands gebied leidt, kon desgevraagd geen commentaar leveren, omdat, zo als hij zei, de rijkswaterstaat geen bemoeienis heeft met het werk op Belgisch grondgebied. Hem was zelfs de vertraging niet bekend, ómdat ook in het werkoverleg met de Belgische collega's niet over het Belgische deel van het kanaal wordt gesproken. Om gekeerd is dat wel het geval omdat de Belgen financieel zijn geïnteres seerd in het werk aan de Nederland se kant van de grens, aldus de heer Van Rossum. (ADVERTENTIE) (Van een onzer verslaggevers) OOLTGENSPLAAT De stich ting „Het Zuidhollands landschap" zal zich met kracht verzetten tegen iedere uitbreiding van de Maasvlak te voor de kust van Oostvoorne. De ze belofte van verzet is neergelegd in een motie, welke de Stichting tij dens haar jaarvergadering in Oolt- gensplaat heeft aanvaard. De motie zal worden aangeboden aan het Over legorgaan Zeehavenontwikkeling. De voorzitter van de stichting „Het Zuidhollands landschap", mr. M. C. Bloemers, hield in zijn jaarrede een vurig pleidooi voor het leefbaar hou den van ons land. „Wij zullen ons moe ten realiseren dat er veel natuur schoon in ons land verloren gaat, maar tegelijkertijd moeten wij de .noodzakelijkheid inzien van 'n verzet met alle kracht, tegen nieuwe vorm geving van het landschap", zo zei hij. En hij vervolgde: „In de laatste decennia hebben wij slechts achter hoedegevechten kunnen leveren. Nu wordt het tijd om in de voorhoede te strijden. Wij zullen ons moeten in stellen op acties, die bedoelen ons land leefbaar te houden. Er moeten meer natuurreservaten komen". Aan het slot van zijn betoog deelde mr- Bloyners mede, dat de Stichting haar acties coöordineert met de contactcom missie natuurbescherming om te vor komen dat men elkaar in de wielen rijdt. (ADVERTENTIE) IO°/o KORTING op aj ons bontwerk Maar niet alleen om die io%> koopt U bij BREDA TUBURG DEN BOSCH Einditraat 14 HeuVêlitraat 44 SCHAfENmorlrt 17 Til. 37084 Til. 31420 Til. 39125 zondag 16 junivaderdag (Vervolg van pagina I) Een zeer belangrijk oppervlakte water is de Rijn, die „schoon" uit Zwitserland komt. in West-Duits- land door 20 miljoen Duitsers en hun industrie verschrikkelijk wordt be vuild en zo Nederland binnenstroomt. Nederland ontkomt er niet aan langs deze en andere grote rivieren zui veringsinstallaties te bouwen, zei mi nister Bakker. De verontreiniging van de Maas noemde minister Bakker „niet ern stig". Met België en Frankrijk zal nog over verdere maatregelen voor zuivering van Maaswater worden overlegd. Hoe belangrijk schoon water voor Nederland is blijkt ook uit de ver wachte sterke stijging,van de water behoefte voor bevolking en industrie. Die behoefte bedraagt momenteel circa 1,5 miljard kubieke meter per jaar en zal in het jaar 2000 zijn ge stegen tot 4 miljard kubieke meter. De nieuwe winning van 2,5 miljard kubieke meter zal slechts voor een half miljard kubieke meter uit grondwater kunnen worden gedekt. Voor de overige 2 miljard kubieke meter zal oppervlaktewater moeten worden gebruikt. Bij de replieken zei minister Bak ker desgevraagd nog deze zomer een wetontwerp tegen de luchtverontrei niging te zullen indienen. Een wet tegen de verontreiniging van grond water komt eind 1969 bij de kamer. Binnenkort verschijnen voorts nog een nota inzake de waterhuishouding met basisplannen voor de toekom stige drinkwatervoorzieningen. ROME (KNP) Voor de eerste maai zijn gisteren in het Vatikaan de hoofden van verschillende curie congregaties voor een kabinetsver gadering bijeen gekomen. De bijeenkomst staat onder leiding van paus Paulus. Doel ervan is dat op geregelde tijdstippen de cu rieleiders bij elkaar komen om hun werkzaamheden te coördineren. ROTTERDAM (ANP) Het da gelijks bestuur» van Rijnmond weet nog niet of de bevolking zal worden gewaarschuwd als er door vervuiling van de lucht een voor de volksge zondheid gevaarlijke situatie zal ontstaan. Men is onder meer be zorgd, dat een dergelijk alarm pa niek zal veroorzaken. Dit heeft het dagelijks bestuurslid van Rijnmond mr. H. B. Engelsman, belast met de milieuhygiëne, gisteren in Rotter dam meegedeeld. Hij sprak op een persconferentie over de resultaten van een proefalarm luchtverontreini ging voor bedrijven in het Nieuwe Waterweggebied. Mr. Engelsman zei, dat de tuinders in het Westland wel zullen worden gealarmeerd, als de zogenaamde tweede fase in de lucht vervuiling optreedt. Deze situatie zal, zo is berekend, ongeveer eens in de een a twee jaar voorkomen en bijvoorbeeld gevaar kunnen opleve ren voor lijders aan astma en bron chitis. Mr. Engelsman zei op een vraag of astma- en bronchitispatiënten kunnen worden ingelicht: „Er is nog geen standpunt over. Het is wel gek, want de tuinders in hef Westland worden wel gewaarschuwd". De staffunctionaris voor de milieu hygiëne van de Rijnmond, dr. L. A. Clarenburg, zal tijdens een studiereis naar de Verenigde Staten informeren hoe men daar deze zaken aanpakt. Rijnmond zal in de loop van 1969 beschikken over een meldkamer, die op basis van metingen van SO-2 (zwaveldioxyde) -concentraties, me teorologische omstandigheden en de weersverwachting, een vuile-lucht- alarm zal geven aan bedrijven in het Waterweggebied. Rijnmond zal dan namelijk beschikken over een meet- (Van een onzer verslaggeefsters) GOES De veilingvereniging Zuid- Beveland zal waarschijnlijk eind ju li een nieuwe industriële perensor- teermachine in gebruik nemen. De machine is momenteel in aanbouw. De installatie krijgt een verwer kingscapaciteit van 6-8 ton per uur. De machine wordt speciaal geconstru eerd voor peren, maar ook appelen zullen er goed op te verwerken zijn. Verwacht wordt dat de installatie een belangrijke bijdrage zal leve ren aan het opvoeren van de effi ciency van het sorteerstation, hetgeen volgens het bestuur van de veiling vereniging zal resulteren in een ver laging van de kosten. Op de aanwezige appelsorteerma- chine zullen vóór 't komende seizoen verschillende verbeteringen en ver fijningen worden toegepast. net, dat precies zal aangeven hoe sterk de SO-2-concentraties zijn. De bedrijven kunnen op basis van vrij willigheid bij een alarm nagaan in hoeverre zij het afstoten van afval- gassen kunnen verminderen. Een voor het publiek hinderlijke verontreiniging (stankexplosies) treedt thans 's winters circa tien keer op, 's zomers in geringere mate. Bij een nog grotere vervuiling van de lucht onder invloed van meteoro logische omstandigheden treedt de voor de volksgezondheid kritische situatie in, die nog rigoureuzer in grepen van het bedrijfsleven zal ver gen. (Van onze correspondent) KRABBENDIJKE De 105 Jaar oude molen De Rozenboom langs Rijksweg 58 in Krabbendijke, wordt momenteel grondig gerestaureerd. De molen, van het type Grondzeiler, heeft waarschijnlijk nog nooit een goede opknapbeurt gekregen. De kap wordt geheel vernieuwd en ook het muurwerk, dat door vorst en regen zeer slecht was geworden. De kap is door de molenmaker P. van Beek geheel klaar gemaakt en daar na naar Krabbendijke vervoerd, waar hij binnen vijf weken zal worden aangebracht. Het mechanische ge deelte van de molen verkeerde nog in goede staat. Na de restauratie zal er direct met de molen gemalen kunnen worden. Deze zomer nog zal de molen voor vele automobilisten een markant punt vormen langs Rijksweg 58. GRANADA (Zuid-Spanje) is door noodweer geteisterd. Minstens drie mensen zijn om het leven gekomen. ,EEN groot liefhebber ben ik van de Gregoriaanse zang. Het moderne genre trekt me niet zo erg aan. Van het Gregoriaans, dat doorgaans in de kerk wordt gezongen, ken ik alles uit mijn hoofd. Heel vaak heb ik alleen de mis gezongen. Het maakt me niks uit of het een huwelijks- of een uit vaartmis is. Mijn stem kan nog heel goed mee." DE man die dit durft beweren, is nie mand minder dan de 79-jarige Ca- miel Schelstraete in Stroodorpe, een buurtschap, die tegen Sluiskil aan ligt en ressorteert onder de gemeen te Westdorpe. Vandaag (woensdag) zijn Camiel en zijn 77-jarige echt genote 55 jaar getrouwd. Het feest wordt zaterdag a.s. gevierd. Om twee redenen is 1968 evenwel een gedenk waardig jaar voor de heer Schel straete. In het najaar is hij n.l. ze ventig jaar zanger in het kerkkoor. ,IN 1897 werd begonnen met de bouw van onze parochiekerk. Het jaar daarop zijn we met zijn vieren", ver telt hij, „een koortje begonnen. Dat gebeurde onder leiding van de Ca- pucijner pater Felix. Sindsdien heb ik geen enkele keer voor de eer be dankt." „TOEN ik zestig jaar lid van het koor was, heb ik een pauselijke onder scheiding gekregen. Daar was ik erg blij mee. Nog steeds zing ik graag. Er zijn nu een stuk of vijftien leden. Maar in de tijd van pater Bruno waren er zeker negentig. Dat is nog al een verschil. Ons koor was veel gevraagd en overal bekend. De in teresse is sterk gedaald. Dat is jam mer. Er is nu nog een dameskoor, maar dat zingt alleen in het Neder lands." IEDERE week zing ik nog trouw het lof op vrijdagavond en de hoogmis op zondag. Stel je voor, dat ik niet meer zou gaan, dan wordt het clubje zo klein. In elk geval, het lijkt dan toch of er ineens zo weinig meer zijn. Iedere kracht is op hetogenblik kostbaar. Ik vind maar zo: je bent koorzanger of je bent het niet. Ben je het, dan moet je ook trouw mee doen." ,RVIM twintig jaar heb ik bij de. zus ters in Sluiskil gewerkt. Tot mijn 75e. Ik had daar een dertig varkens en een paar honderd kippen te ver zorgen. Ook het tuinwerk deed ik. Het was altijd een gezellige boel. Ik deed het graag. Als een van de zus ters jarig uias, dan kon het eT heel plezierig aan toegaan. En hoe meer eieren de kippen legden, des te beter was ik gemutst."

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1968 | | pagina 3