4) „Shell niet naar Moerdijk maar naar Wester schelde of Bergen op Zoom" QCTIEF in Middelburg Topdag EERSTE MARKT TROK AL VELE DUIZENDEN TOERISTEN Uitstekende „Tartuffe' Even uitblazen mevrouw papier voor uw pen Week cel voor vechten met de politie morgen is 't rerecht, ook pp te diénen Natuurbescherming; „In strijd met regeringsbeleid inzake ruimtelijke ordeningdaarom Plan Corridor 250 cm L-A-N-G LAKENS EN SLOPEN Sauzen doen het altijd overal goed Ammorualoze Mishandeling Noteert u even 40250 (3 lijnen) de Daf 33 van üw levenreeds bij f 1.075,- aanbetaling. Opeengepakt Celibaat Zeeuws elftal zondag tegen Amsterdam Expositie in Galerie J 34 Terneuzen DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 7 JUNI 1968 S*«ë>M©s=v<©H®v5«i i CM3H©*| c<© M<2P e> Idlam mantel Lawlkraag, kamrug mantel kraag pchetten, Pattes mantel Dte shawlkraag, mantel fi rood/wit, vart/wit, AMSTERDAM In een brief aan minister-president De Jong, in zijn functie van voorzitter van de Raad voor de Ruimtelijke Ordening uit de jlinisterraad, heeft de Contact-Com missie voor Natuur- en Landsehaps- besclierming erop gewezen dat de mogelijke vestiging van een grote industrie van Shell Chemie in het Jloerdijkgebied in strijd is met het regeringsbeleid inzake de ruimtelij ke ordening. De Contact-Commissie Is van mening, dat dit bedrijf ter wille van het nationale spreidings- keleid moet worden verwezen naar Je Westerschelde of naar Bergen op Zoom. De volledige tekst van de brief luidt als volgt: „Het bestuur van de Contact-Com missie voor Natuur- en Landschaps bescherming het centrale orgaan van de particuliere natuurbescher ming in Nederland, waarin ruim honderd organisaties samenwerken heeft met bezorgdheid vernomen, dat tussen de departementen van Verkeer en Waterstaat en van Economische Zaken enerzijds en de directie van Shell Chemie Nederland n.v. ander zijds wordt onderhandeld over de mogelijke vestiging van een omvang rijke chemische industrie op de Bra bantse oever van het Hollands Diep nabij de Roode Vaart. Dat met de verwezenlijking van dit project spoed wordt betracht, blijkt uit het feit dat de technische diensten van de ge meente Rotterdam een schets heb ben gereedgemaakt, die medio mei j.l. als voorontwerp-bestemmings plan door de gemeentebesturen van Klundert en Zevenbergen aan de bij het vooroverleg betrokken instanties is toegezonden. Dit plan voorziet in een indus trieterrein ter grootte van 2000 ha bruto (waarvan 500 ha buitendijks), dat over een lengte van 5 km aan het Hollands Diep is gelegen en landinwaarts reikt tot aan de nieu we Rijksweg 17 Roosendaal-Moerdijk brug. Het plan is derhalve niet in overeenstemming met het op 15 de cember 1967 door Provinciale Staten van Noord-Brabant vastgestelde Streekplan voor de Westbrabantse Riviermonden, dat ter plaatse slechts in een bescheiden ontwikkeling, in hoofdzaak buitendijks, voorziet. Een grootscheepse industriële ves tiging in het Moerdijkgebied stemt evenmin overeen met de conceptie van de „centrale open ruimte", een der grondbeginselen van de Tweede nota over de ruimtelijke ordening in Nederland van 1966. In dit ver band brengen wij in herinnering, dat de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening op 19 juni 1967 aan de voorzitter van de Tweede Ka mer heeft medegedeeld, dat de re gering de hoofdlijnen van de nota als uitgangspunt voor haar ruimtelijk beleid aanvaardt en dat zij hiertoe o.a. rekent het behoud van de cen trale open ruimte tussen de stede lijke zonen. Het Moerdijkgebied ligt juist in een smalle corridor van deze centrale o- pen ruimte tussen de zuidvleugel van de Randstad en de Brabantse steden- rij. De vestiging van een grote che mische industrie, met een sterk ag- glomererend effect en een ten op zichte van het leefmilieu agressief karakter, is met genoemde hoofdlijn van het ruimtelijk beleid in flagran te strijd. Zij roept het onvermijde lijke perspectief op van een mam moet-Waterweggebied tussen Maas vlakte en Moerdijk, een gebied dat voor de mens onbewoonbaar zal zijn. Indien het de Regering ernst is met haar veelvuldig gepropageerde nationale spreidingsbeleid, zal zij (ADVERTENTIE) In het oude Frankrijk was er voor de terdoodveroordeelden nog één lichtpuntje. Voordat zij naar het schavot geleid werden mochten zij als laatste wens een kostelijke saus kiezen bij hun laatste maal. Zij konden keus maken uit meer dan 300 lekkere sauzen. Hieruit blijkt wel dat de Frans man altijd van zijn saus heeft geno ten, Ook in ons land worden de sau zen meer populair, al wordt er hier nog weinig gebruik gemaakt van hijvoorbeeld koude sauzen op ma yonaise-basis, die in Frankrijk veel gebruikt worden bij gevogelte, vis en wildvlees. Het voordeel van deze sauzen is, dat ze snel klaar zijn en men er geen buitensporige ingre diënten voor nodig heeft. Zo'n saus ts b.v. de Andalusische saus. U bereidt hem als volgt: Vermeng vier delen mayonaise met een deel fijngemalen tomatenpuree. Verdun het geheel met wat witte wijn en citroensap en maak het daarna op smaak af met suiker, wat cayenne peper en Worchestersaus. Roostersnoer Een Japanse firma brengt de op lossing op de vraag, wat men met "t snoer van het broodrooster doet, anneer het niet gebruikt wordt. Al brengt namelijk een broodroos- u *'c markt met een inge- oonwtl wiel waar het snoer zich An druk op de knop omheen windt. ctor ^us niet meer te er- Wk aat! het slordige snoer, dat bij broodrooster bengelt en nergens mot ,atsie kon vinden. Het twee meter lange snoer kan in zijn volle het u Wori^en uitgetrokken, als men wordt?, T°°stert. Na het gebruik sensVvanzelf opgerold voi- allesreiniger nf'zehde principe als b.v. een 6 aut?™ .me?er' Het rooster zelf is toost u en het is mogelijk de den na roosteren warm te hou- Het Modecentrum voor de Schoen en Lederbranche liet zien dat het weet wat mode is en dat zijn leden desgewenst alles maken kunnen, óók de schoenkousen (aan één stuk) die in de Parijse zomercollecties voor komen. Desgewenstmaar niemand wenst ze hier want wij houden ervan nu en dan de kousen te wassen. Mini-koffiezetapparaat da?Ud0men pas eckt §aat merken, veel m.!0mer aanbreekt, gaan weer halen eTd? t t<mten voor de dag kijken u kampeeruitrusting na- groot deel 1S aIlang b«kend dat een NederlandV.?u vakantiegangers in He indi.st-- kampeerders bestaat. Uit i1M s ls er daarom steeds op makkelijk ,kamPeerders zo ge- maken Uit n u*"eus mogelijk te ciaal vr>nr kwam een spe- kilisten kamPeerders en automo- Hijzondere rpen koffiemachine, 't "'iketkei?n dit aPParaatje is, Worden nn in en aanSesloten kan koffie i v- slSaretteaansteker. klaar. blnnen acht minuten Alarmerende berichten over kinde ren die allesreiniger voor iets lekkers aanzien, bereiken de krant maar al te vaak. Een recent geval met een proefflaconnetje kwam zelfs ter spra ke in de Tweede Kamer. Moeten die produkten zo gevaarlijk zijn? Beslist niet sinds kort is er een allesrei niger verkrijgbaar die net zo on schuldig is als zeep. Niet bepaald een delicatesse natuurlijk, maar in ieder geval bevat dit produkt, Lo- daline Blauw, geen ammonia. Ammo nia is precies het bestanddeel, waar door de allesreiniger zo ongunstig in het nieuws gekomen is. In plaats van dit gevaarlijke ingrediënt bevat dit nieuwe produkt siliconen, die het vuil langdurig afstoten. Naast veilig voor allespakkende kinderknuistjes is deze nieuwe Nederlandse allesrei niger bovendien zacht voor de han den. Het laat verf, lak en textiel on aangetast. Ook de geur is veel aan genamer dan die van de bekende am monia-reinigers. Shell Chemie moeten verwijzen naar de alternatieve vestigingsmogelijkhe den die zij in de Zeehavennota vah 1966 zelf heeft aangegeven, namelijk: in het Westerscheldegebied de zee haventerreinen in Vlissingen-Oost, c. q. op de Z.-Vlaamse oever tus sen Terneuzen en Ossenisse, of in West-Brabant de te vergroten Theo- dorushaven bij Bergen op Zoom, in afwachting van de ontwikkeling van het Reimerswaalplan. Wij doen een dringend beroep op de Raad voor de Ruimtelijke Orde ning uit de Ministerraad om in zijn beleid ten aanzien van zeehave'nont- wikkeling en industrievestiging niet af te wijken van nog zeer onlangs aanvaarde uitgangspuinten, die tot doel hebben voor toekomstige gene raties een gezond leefmilieu te waar borgen'. NASCHRIFT: In bestuurlijke krin gen van Brabant en Zuid-Holland ziet men deze reactie uit natuur beschermingskringen als een onder deel van de campagne van Voorne- Putten, met name de duinenrij, in- dustrievrij te houden. De contact commissie voor natuurbescherming vreest dat een vestiging van de Shell in Moerdijk zal leiden tot de industrialisatie van geheel Voorne Putten. Tot dusverre gaat men er echter in Zuid-Holland van uit dat dit voorkomen kan worden. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Een wilde vechtpartij met een tweetal wachtmeesters van de rijkspolitie in St.-Annaland is de werkman W.B. uit deze plaats op een week onvoorwaardelijke gevangenis straf komen te staan. Tot die straf werd hij donderdag veroor deeld door de politierechter te Middelburg, mr. T. Attema. Het is overigens niet uitgesloten, dat B. nog drie weken cellulair moet uitzitten, omdat de officier, mr. Th. Lebret in zijn requisitoir tenuitvoer legging verderde van een voorwaar delijke gevangenisstraf van drie we ken! hem bij een voorgaande veroor deling, eveneens wegens mishande ling opgelegd. B. was de toegang tot cafés ont zegd. Op een avond lapte hij die „zwarte lijst" echter aan zijn laars. Dat deed hij niet om bier of andere spiritualiën te dringen maar om sherry te drinken. B. betoogde giste ren voor de rechter van het bestaan van deze drank niet eerder op de hoogte te zijn geweest en daardoor ook niet te hebben beseft, dat hij alcoholhoudende drank naar binnen werkte. Door die sherry had hij die avond echter de „kennelijke staat" bereikt. De poging van de wacht meesters om hem naar huis te krij gen hadden bij de benevelde B. zo veel wrevel gewekt, dat hij er op los was gaan slaan. Ook de Belg A. de B. uit Meerdonk was de rijkspolitie te lijf gegaan. Dat gebeurde in Nieuw-Namen, waar een wachtmeester De B. uit een woon huis moest halen, omdat de verdach te daar huisvredebreuk had gepleegd. De B. had de dochter des huizes mis handeld. De officier toonde zich in deze zaak onverbiddellijk en eiste een onvoorwaardelijke gevangenis straf van vier weken. De politierech ter hield er echter rekening mee, dat de verdachte die bij verstek terecht stond, niet helemaal als een „vol waardig figuur" kan worden gezien. Hij bepaalde de straf op één week. De assistent-voorman P. D. te Terneuzen werd, conform de eis, ver oordeeld tot een boete van honderd gulden, wegens het stelen van een fiets. D. ontkende voor de politie rechter, dat hij de fiets zou hebben gestolen om het vervoermiddel aan zijn vrouw, op haar verjaardag, ca deau te doen. Mevrouw C. K.-B. uit Hulst werd veroordeeld tot een boete van 35 gulden wegens het beledigen van een zekere D. Mr. Lebret had voor het „beheersen van de tong", een boete van 50 gul den geëist. (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) ONS NIEUW TELEFOON NR. LANGE BKl l.STKAAl 4 BREDA - TORENSTRAA1 3-5 en ook morgen kopen weer zeer velen in ons land een DAF33. Vanzelfspre kend. De eeuwig jonge DAF33. De kranige DAF 33. Hij is en blijft een onge ëvenaard succes en dat is geen wonder. Zijn fameuze Variomatic volautomatische transmissie heft hem ver uit boven alle andere wagens in zijn klasse. Hij heeft ruige rallyerijders triomfen bezorgd en geeft dag-in-dag-uit tienduizenden het meest intelligente antwoord op alle rijproblemen die er zijn. De DAF 33 is goed voor 112 km per uur kruis-snelheid, hij accelereert van 0-50 km in 7 seconden, hij heeft een zeer grote kofferruimte (98x98x46cm), een zeer laag benzineverbruik en be hoeft nimmer te worden doorgesmeerd. Ruim plaats voor 4 a 5 personen. De prijs van deze populaire DAF-sprinterf 4995,-. En natuurlijk een vo! jaar garantie. JDAF HEEFT ALLES PLUS j INFORMATIE/COUPON Stuur mij per omgaand alle beschik- naam bare informatie over de DAF 55/ m<M 1100cc/136 km/li DAF 44 DAF 44 nr)„. u ml Stationcar DAF 33 DAF Bestel- sS wagen/ Pick-up. (aanstrepen wat u wenst) plaatso; in enveloppe zonder postzegel zenden aan antwoorder. 1000, Eindhoven. AUTOMATIC/VARIOMATIC DAF33 f 4.995,- bestelwagen f4.650,- piok-upf 4.350,- DAF 44 f 5.950,- stationcar f 6.695,- DAF 55 f 6.595,- ten voor de nodige opvang zorgen. Voor het overige verkeer was er minder sprake van „overkoken". De politie hanteert daarvoor de Hof van Tange en de Looierssingel als graad meters. Op deze twee plaatsen was donderdagmiddag nog voldoende par keerruimte. Anders was het in de di recte omgeving van de markt. Daar was ook de onlangs aange stelde parkeercontroleur aan het werk. Hij heeft de opdracht gekregen zich te concentreren op overtreders van de parkeervoorschriften. Vooral in de Blauwe Zone deelde hij hier en daar „kwistig" bekeuringen uit. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG De eerste markt na Pinksteren heeft Mid delburg donderdag plotseling sei- zoendrukte gebracht. Terwijl op 30 mei rond het middaguur nog „slechts" 49 touringcars werden geteld kwam gistermiddag een politieman tijdens een rondgang tot niet minder dan 108 gepar keerde bussen. Tezelfdertijd „be woog" zich nog een aantal door de stad. Grootste probleem was het vinden van parkeerruimte, die uiteraard zo dicht mogelijk bij het centrum moest zijn gelegen. Dat werd bijzonder be moeilijkt omdat al woensdag en ook gisteren een groot aantal kermis wagens tot het centrum was doorge drongen. De kermisexploitanten wa ren er op gebrand om, zodra donder dagavond de marktkramen waren af gebroken hun „spullen" op te zetten. 7,o vielen gisteren de Bodeplaats, het Zusterplein en de Loskade al groten deels als parkeersplaats af. Ook de door de buschauffeurs veel gezochte parkeersplaats op de Turf- kaai, in verband met de dichtbij ge legen winkelstraten, kon weinig soe laas bieden. Een deel van de Turfkaai is namelijk afgezet wegens de voor bereidingen van de bouw van een nieuwe Koningsbrug. Toch stonden op het resterende stukje nog 23 bussen „opeengepakt". De touringcars waren te vinden tot aan de Weegbrug, hetgeen voor die passagiers een flinke tippel naar de binnenstad betekent. Op de Dam en de omgeving van de Lange Jan moes- In het kantoor van de plaatselijke VW aan de Lange Delft merkte men minder van de toegenomen drukte. Waarschijnlijk omdat de meeste be zoekers geen specifieke „vakantie gangers" waren. Het personeel in een geschenkenhuis toonde zich in zijn nopjes met de drukte. Ook de folkloristische markt op de Vischmarkt profiteerde van deze eerste drukke bezoekersdag, ofschoon de verkoop er wat tegenviel. De terrassen aan de markt bleken zo aantrekkelijk voor „sightseeing", dat ze zelfs onder een gestaag val lende motregen bezet bleven. MIDDELBURG Voor een hande- vol mensen bracht het Nieuw Rot terdams Toneel in de Middelburgse schouwburg „Tartuffe" van Molière. Zouden er nog altijd zoveel mensen zijn, die van de veronderstelling uit gaan, dat al dat „klassieke" gedoe toch niets voor hen is? Wij kunnen dan alleen maar zeggen: dat is heel erg jammer, want ze hadden kunnen genieten van een brok puur toneel. Dit werd bovendien met zoveel vaart gebracht, dat het een lust voor oog en oor was. De aanpassing, vooral in de vertaling, aan de hedendaag se tijd was zeer goed. En dat „Tartuffe" eindigt met een deus ex machina, zo gebrekkig als we er zelden een zijn tegengeko men, dat namen we graag op deze koop toe. De uiteindelijke onluiste- ring van de hoofdfiguur wordt daar door wel zeer zwak en zonder enige overtuiging. Maar daar is dan zo veel goeds aan voorafgegaan, dat we het zeer snel weer vergeten zijn. Het is ondoenlijk alle dertien me despelenden aan een afzonderlijk oor deel te onderwerpen. We beperken ons tot de belangrijkste rollen. Daar is dan in de eerste plaats Tartuffe zelf, gespeeld door Luc Lutz: een prestatie van grote allure. Dit proto type van de bedrieger, stoot aan de ene kant af, maar confronteert ons aan de andere kant met de schok van de herkenning van wat leeft in ons zelf. Luc Lutz beheerste alle nu anceringen van deze moeilijke rol bijna volledig: kruiperig, schijnvroom hartstochtelijk, verwaand, en de niet te stillen honger naar macht. Daarnaast moeten we onmiddellijk de in het stuk zo wonderlijke figuur van Dorine noemen; de dienstmeid die eigenlijk gedurende het hele ver loop aan de touwtjes trekt, die alle betrokkenen weet te bespelen op een bewonderenswaardige manier. Kitty Janssen heeft de taak, die haar gesteld werd, op geraffineerde wijze volbracht. Alles bijeen was het een zeer waar dig slot van het toneelseizoen, dat heel wat meer belangstelling ver diend had dan het in feite kreeg. A. H. Zwart op wit staat het in de krant: Volgens mgr. Moors zijn huwelijk en priesterschap niet te verenigen. Vreemd zo'n uitspraak; niets heeft nog bewezen dat het niet verenigbaar zou zijn. Uit slag priesterenquête is nog niet be kend. Kerk erkent pluriforme wereld, maar wil voor haar priesters een uni form leefpatroon, waarin te weinig ruimte is. Priesters willen dienstbaar zijn aan de wereld. Hoe hieraan be antwoorden, als structuur moeizaam of helemaal niet verandert, celibaat ge handhaafd blijft? Hoe prachtig, goed en zinvol een celibatair leven kan zijn wil niemand ontkennen. Het geldt alleen niet voor allen. Steeds opnieuw discussies. Durven ze zelf niet om. hebben ze eigen twijfels weten te verdringen. Naarmate men meer verdringt, feller argumenteert, wordt het voor de gelovigen ongeloof waardiger. Motiveringen: Celibaat (kerkelijke geen goddelijke wet). Het is al eeu wen zo in de kerk geweest. Dan nog een aantal wetenschappelijke uitspra ken. die in deze tijd niet meer steek houdend zijn. Moeten eerst nog meer priesters uittreden om structurele of celibataire moeilijkheden? Opvallend veel goede en vooruitstrevende (kop lopers) zijn erbij. Degenen, die nodig vinden, dat alles bij het oude blijft, staan zij erbij stil, welk een. overbelas ting, zowel mentaal als fysiek, die gaat vormen voor de overigen? De jon geren (daling roepingen). Ongetwijfeld zijn zij hiervan op de hoogte. Waarom nog langer die kortzichtigheid, aarze ling of onmacht? Als gezagdragers zich onmachtig voelen knopen door te hakken, wie moet het dan doen? De paus? Waar blijft de decentralisatie, waarvan op het concilie sprake is ge weest. Veranderingen, loslaten van goe de waarden, draagt een zeker risico. Gebruik maken van nieuw denken (verantwoord) en meer creativiteit toe te staan zal beter beantwoorden aan het huidige leefritme. Priesters kunnen voor zich persoonlijk de weg kiezen, die het best past bij aard, aanleg en ontwikkeling. Zij leven en werken in deze wereld. Zijn er mogelijkheden om uit de impasse te geraken? Ja. Hieronder een opsomming, simplis tisch gesteld, daarvan ben ik mij^ be wust. Aan alle veranderingen, nieuw denken kleven tekorten en praktische bezwaren. Ie groep: Celibataire priesters. Zij zullen er altijd binnen de kerk zijn, om zich totaal in te zetten een recht streekse verwijzing naar God zijn. Ge heel vrijwillig, zonder verplichting. 2e groep: Gehuwde priesters: Voor degenen die juist door hun huwelijk tot vollediger ontplooiing kunnen komen. De vrouw doet op deze manier haar intrede in de kerk. Zij kan achter het werk van haar man staan. 3e Groep: Reeds gehuwden: Hierbij denk ik aan priester - arts - weten-» schapsmens - arbeider - sociaal werk ster. Wil de vrouw niet uit het ambt sluiten. Waarom deze niet uit het volk gekozen? Zij kennen deze wereld, le ven en werken erin. Zij zullen theolo* gisch niet geschoold zijn, nog minder weet hebben van dogma's. Kunnen zij geen charisma bezitten? Van hogerhand moet men de moed hebben om tot concrete oplossingen te komen. Eenheid in verscheidenheid. Meer nuancering is gewenst. BREDA MEVR. L. B.-G. (Van onze sportcorrespondent) GOES Het Zeeuwse zondag-af delingselftal zal zondag a.s. in het kader van de wedstrijden om de Moormanbeker in de volgende ronde uitkomen tegen het elftal van Am sterdam. De wedstrijd wordt ge speeld op 't DCG-terrein te Amster dam en begint om 2 uur. De technische commissie van de K.N.V.B. afdeling Zeeland heeft de volgende spelers uit de daarbij vermelde verenigingen voor deze ■wedstrijd uitgenodigd. Het definitie ve elftal zal ter plaatse worden ge formeerd. De geselecteerden zijn: J. C. Rijn berg (DFS), C. Vreeke (Domburg), F. J. Werrens (Hulsterloo), J. Ga- brielse, D. Jongepier, K. Minderhoud en J. P. Minderhoud (allen Noorman nen), J. Geleijnse, T. M. J. Ragas en M. Everaers (allen Renesse), M. P. Kornelis, J. J. Seen en H. Seen (al len Schoondijke) en A. J. van den Berg (Robur). (Van een onzer verslaggeefsters) TERNEUZEN Twee kunstenaars, Corine Toussein en Peter Struyken, zullen op uitnodiging van het ge meentebestuur van Terneuzen tot en met 26 juni exposeren in Galerie J 34 in Terneuzen. Galerie J 34 is zoals eerder ge meld verhuisd van de Grenulaan naar de Schoolweg nummer 7. Bur gemeester J. C. Aschoff van Terneu zen zal deze nieuwe expositieruimte van Jan Juffermans officieel openen. Dat gebeurt vanavond om 8 uur. Na de opening zal het werk van de twee exposanten worden ingeleid door de heer Ludo Bekkers, eerste producer artistieke uitzendingen van de B.R.T.-Vlaamse televisie. De opening van de expositie valt samen met de officiële ingebruikna me van het politiebureau in Terneu zen. Hiervoor ontwierp Peter Struy ken de halversiering. De tentoonstelling in de Galerie ls alle dagen, ook op zondagen, ge opend. Zij kan bezichtigd worden van 's middags 2 tot 's avonds 0 uur. Een werk van Corine Toussein, geweven uit wol, 120 bij 120 cm. groot

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1968 | | pagina 23