Zeeuwse KVP besprak rapport „Groep van 18' Veel belangstelling voor beelden op schoolplein een incasseerder PFAFF Verdere vragen Kamerleden Hugo en Guido Metsers exposeren in Hulst NIEUWE DIENST REGELING S.W. Jan Kre vertrou' Vlissinger verdacht van handel in verdovende middelen LUCKY LUKE: 0E NAIJVER UITSLAGEN OLYMPIA'S TOER OP KRINGVERGADERING IN GOES Water Z.-Vlaanderen en goedkoop aardgas TERNEUZEN Dagblad De Stem Ruime aanvoer kasaardbeien Vergadering Zeeuwse wolfederatie Auto in brand in Middelburg FRIESE G.S. IN ZEELAND OP BEZOEK Tewaterlating in Breskens G. Westerveld kampioen Philipshengelaars Terneuzense „Kotjes" in „Van gewest tot gewest" Zeeuwse EHBO'ers werden landskampioen Hoogwater Tob niet langer. Ruil uw oude naaimachine in. Schaf u de moderne Pfaff aan. Pfaff Naaimachinehuis W. RIKKEN N.V. wat en waar? VANDAAG MORGEN KOOP VERTROU\ KOOP 2 DAGBLAD DE STEM VAN MAANDAG 27 MEI 1968 3 's-GRAVENHAGE. De Tweede- Kamerleden Westerhout (PvdA) en Oele (PvdA) hebben aan de minister van Economische Zaken de volgende vragen gesteld: 1. Kan de bewindsman, in aanslui ting op de vragen van de heer Oele over de financiële tekorten als gevolg van het beleid bij de n.v. Industriewatervoorziening Zeeuwsch-Vlaanderen, nader aan geven wat de budgettaire conse quenties voor economische zaken zullen zijn voor de medewerking van dit departement bij het dek ken van de tekorten? 2. Zijn er naast de toezegging van goedkoop aardgas aan de door de Verenigde Machinefabrieken te bouwen installatie voor de om zetting van zout water in zoet water nog andere concrete toezeg gingen gedaan, die het rijk betrek ken bij het dekken van de tekor ten? Zo ja, welke? 3. Is de minister bereid, ten einde een herhaling van het gebeurde in de toekomst te voorkomen, een grondig onderzoek in te stellen naar alle oorzaken van dat onver antwoorde controle en de re sultaten van dit onderzoek aan de Kamer ter kennismaking te doen toekomen? (Van een onzer verslaggeefsters) GOES Op de kringvergadering van de Zeeuwse K.V.P., die zater dagmiddag in „Slot Ostende" te Goes is gehouden, heeft een 25-tal partij leden (inclusief het bestuur) zich beziggehouden met het interim-rap port van de groep van 18. In deze groep zijn, zoals bekend, de K.V.P., de A.R.P. en de C.H.U. vertegen woordigd- De bespreking van het rapport door de vergadering gebeurde aan de hand van een toelichting op het werkstuk, die ,verd gegeven door drs. F. Langemeyer, burgemeester van Warmond en lid van de centrale werkgroep van de K.V.P. De heer Langemeyer vond dat uit het rapport op sommige punten dui delijk een nieuw (politiek) gezicht naar voren komt. Hij besprak het rapport, dat uit 4 onderdelen be staat, hoofdstuksgewijs. Over het hoofdstuk „Principiële uitgangspun ten" zei hij zelf sterk de indruk te hebben dat bij deze punten weinig is terug te vinden van de nieuwe theologische denkbeelden. De rede nering over partijformatie vond hij zwakker dan nodig is, omdat hij hierin de duidelijke erkenning miste dat iedere politieke partij naar macht streeft. Bij de behandeling van het hoofd stuk „Rechtvaardiger inkomens- en vermogensverdeling" stelde hij de vraag in hoeverre men inkomensver deling en economische groei tegen over elkaar kan stellen, als beide met elkaar in conflict komen. „Het eerste is nu, het tweede de toe komst", aldus de spreker. „De groep van 18 kiest voor het nu, het meest populair aansprekende standpunt. Zelf vind ik dat niet zó erg op de inkomensverdeling moet worden ge let dat de economische groei wordt belemmerd. Vervolgens was het de beurt aan (Van een onzer verslaggevers) HULST „Misschien zie ik de beide Metsers te veel als inwoners van Hulst, waardoor ik hun werk wellicht te veel ga overtrekken. Maar als ik denk aan de successen van met name Hugo in het buiten land, dan moet ik toch zeggen, dat zijn werk met aandacht verdient bekeken te worden". In dergelijke bewoordingen leidde de heer P. Boeren, rector van het Janseniusly- ceum te Hulst de expositie in van schilderwerk van de Hulsterse kun stenaars Hugo Metsers en sculptu res van diens zoon Guido, die mo menteel in Middelburg woont. Bij de openingsplechtigheid, waarbij enke le honderden belangstellenden aan- Rowangroep geïnstalleerd. In de gemeenschapszaal van de „St. Willi- brordusschool" werd zaterdagavond de rowangroep 185 geïnstalleerd. Deze groep bestaat uit z°ven leden, waarvan Hans Vertilborg, voorzitter is. Secretaris is Winfried Bakker, penningmeester K. Hamann en ma- teriaalmeester, Theo Kalle. „Gewo ne" leden zijn Eddy Engels, Hans van Zeeland en Eric Dielemann. Dagblad voor Zeeland KANTOREN: Steenstraat 14, Hulst, tel. 01140-2377. Klokstraat 1, Goes, tel. 01100 -8030. EXPLOITATIE ADV.: L K. M. de Jong (Inspecteur), dreitnerstraat 11, Terneuzen, tel. 01150-4281. Th. de Bakker, Potgieterstraat 3, Terneuzen, tel. 01150-2601. C. Steenbakker, Fr. v. Waesberghestr. 37, Hulst, tel. 01140-3168. M. Sogers, Nieuwstraat 41, Oostburg, tel. 01170-2893. C. Menu, Klokstraat 1, Goes, tel. 01100-8030. REDACTIE: A. Koopman, Klokstraat 1, Goes, tel. 01100-8030. J. Hüsken, Breltnerstraat 81. Terneuzen, tel. 01150-3296. J. Robesin, Europaplein 22, Hulst tel. 01140-2005. Ch. Schets, Kromme Weele 4, Middel burg, tel. 01180-7764. Me|. S. Maaskant, Singelstraat 17, Goes, te». 01100-5689. wezig waren, werd ook gesproken door de burgemeester van Hulst, de heer P. Molthoff en de voorzitter van de kunstkring te Hulst, de heer J. Stolte. „Met genoegen", aldus de heer Molthoff, „stellen wij als gemeente bestuur de burgerzaal van het stad huis beschikbaar voor het expose ren van dergelijke kunstuitingen". De burgemeester toonde zich zeer gelukkig met deze expositie, die hij als een waardige inzet van de Rei- naertdagen 1968 wilde beschouwen. De heer Molthoff liet niet na een postume hulde te brengen aan de heer L. Lockefeer, onlangs overle den. Hij was de grote promotor van de Reinaerttraditie in Hulst. De heer Boeren meende bij vad°r en zoon een zelfde vitaliteit te kun nen constateren. „Hun werk", zo zei hij, „sluit dicht aan bij wat de jonge genera tie ludiek noemt". Over de sculpturen van Guido zei hij onder meer: „Bij de kleinere plastieken zien we, dat hij het wel in zijn vingers heeft, maar in het grotere werk is hij meer gediscipli neerd en uitgebalanceerd". de vergadering zich over het rap port uit te spreken. Veel gediscussieerd werd er niet. Dat kwam ook o.a. doordat de inlei der ruim een uur latei dan was ge pland de vergaderzaal binnenstap te. De ontsooorde trein bij Zwijn- drecht was daar de oorzaak van- Voorzitter Lockefeer beloofde de vergadering dat hetgeen zaterdag middag door Zeeuwse KVP'ers over het rapport is gezegd, naar voren zal worden gebracht öp de tussen tijdse partijraad, die 8 juni in Til burg zal worden gehouden. De voor zitter sprak wel de hoop uit dat de K.V.P.'ers, en de leden van de andere 2 partijen, met het rapport de woestijn in worden gestuurd. Aan het begin van de vergadering deed de voorzitter verslag van de ac tiviteiten binnen de Zeeuwse KVP. Hij meende dat Zeeland geen gebied is waar de KVP stormachtig leeft. „Maar toch zijn we geen kritiek loze ja-knikkers. We heten te zijn het stabiele element, waar de partij op kan rekenen. Gezien de activiteiten binnen de kring, kunnen we spreken van een zekere opleving van de par tij", aldus de voorzitter. De heer Lockefeer memoreerde verder de afwezigheid van drs. W. Dusarduijn, die waarschijnlijk van daag uit het ziekenhuis zal komen. Voorts herdacht de vergadering het onlangs overleden K-V.P.-statenlid C. Vercauteren uit Hulst. De heer Lockefeer schetste de overledene als een rustig en nobel mens. Tenslotte deelde de voorzitter mee dat een commissie van 4 personen bezig is het reglement ter voorbe reiding van de statenverkiezing gron dig te herzien. Hij heeft goede hoop dat het nieuwe ontwerp-reglement in de najaarsvergadering van de kring kan worden overgelegd. (Van onze correspondent) KAPELLE De aanvoeren van kasaardbeien zijn op het ogenblik zeer groot bij de veiling in Kapelle- Biezelinge, waar het aanbod van Zuid-Beveland geconcentreerd wordt geveild. Vorige week waren er steeds dagaanvoeren van 35.000 tot 50.000 doosjes. Vooral vrijdag waren er veel. Op de meeste bedrijven is men niet klaar gekomen met de pluk, zodat er ook zaterdag een veiling voor dit produkt is gehouden. Overigens mag worden aangeno men, dat de oogst van dit produkt over het hoogtepunt heen is. De aan voeren zullen dan snel teruglopen- (Van een onzer verslaggeefsters) GOES De Zeeuwse afdeling van de Coöperatieve Nederlandse Wolfe deratie houdt morgen de algemene le denvergadering in Goes. Deze bijeen komst begint om 2 uur in „De Land bouw". Na het huishoudelijke gedeelte van de vergadering zal de heer P. Basti- aansen, hoofdassistent van de A.R.V. C. in Terheijden een inleiding houden over het onderwerp „Schapenhoude rij en voeding". (Van onze correspondent) MIDDELBURG Op de Veerse- weg in Middelburg is een personen auto, bestuurd door F. R. uit Middel burg in een aan de linker kant van de weg liggende sloot beland. Direct daarop vloog de auto in brand. Hij brandde totaal uit. De vier inzitten den kwamen er met lichte verwon dingen af. Het wegdek was op het moment van het ongeval nat en de bestuurder raakte in de slip door te krachtig remmen. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Het college van Gedeputeerde Staten van Friesland met de griffier van de staten en de hoofdingenieur-directeur van de Pro vinciale Waterstaat in Friesland zul len, op uitnodiging van Gedeputeerde Staten van Zeeland, maandag (van daag) en dinsdag 28 mei een bezoek aan deze provincie brengen. De trip van het Friese college is een tegenbezoek van de reis, die Zee- lands Gedeputeerde Staten eind augustus van vorig jaar naar Fries land maakten (Van onze correspondent) BRESKENS Met de tewaterla ting van het 18 meter lange zee gaande zeiljacht Acayouli heeft jachtwerf Meeuwsen te Breskens het 10-jarige bestaan gevierd. Voor deze tewaterlating was een zware kraan nodig omdat de werf nog niet over een helling beschikt. Het jacht dat 18 meter lang is heeft een waterverplaatsing van 20 ton, is 4,50 breed en heeft een diep gang van 1,85. Door pastoor A. Fassaert werd de wijding verricht. (Van onze correspondent) VLISSINGEN Naar eerst nu be kend is geworden heeft de Vlissingse recherche vorige week de 2I-jarïge jongeman C. B. uit Vlissingen aange houden op verdenking van handel in verdovende middelen. B„ op wie al enige tijd verdenking rustte, heeft bekend in het bezit te zijn geweest van hasjiesj. Tegenover de politie vertelde B. dat hij enige tijd geleden in een bar in Bergen op Zoom van een onbe kende een hoeveelheid „afval" van hasjiesj had gekocht voor 15 gulden. Deze hoeveelheid zou hij in kleine porties hebben verdeeld en samen met vrienden hebben opgerookt. Een monster stof uit de broekzakken van B. is naar het gerechtelijk labo ratorium opgezonden. Hier zal onder zocht worden of hetgeen B. in zijn bezit had inderdaad slechts „afval" is geweest. B., die nog nooit eerder in aanraking met de politie is ge weest, werd na zijn bekentenis weer op vrije voeten gesteld. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Op het school plein van de Terneuzense openbare school „De Wiekslag" (aan de Wag- nerhof) staan beelden van de schip per beeldhouwer Jan Vegter. Ze staan er tot 4 juni en in de hal van de school staan er nog veel meer. Burgemeester J. C. Aschoff opende zaterdagmiddag deze heeldententoon stelling en de belangstelling ervoor was zowel zaterdag als zondag al direct bijzonder groot. De expositie werd ingericht omdat van Jan Vegter een beeld is ge plaatst bij de school, dat een vleugje schoolpedagogiek paart aan een rui me vleugelslag „Terneuzen": twee wentelende meeuwen. Het beeld zou zaterdagmiddag officieel door de burgemeester worden onthuld, maar de heer Aschoff gaf alleen het sein ■- tot de onthulling. Schoolkinderen stonden rond het beeld en bedekten het met hun veelkleurige ballonnen. Op een seintje van de burgemeester lieten ze hun ballonnetjes varen en het beeld was onthuld. De burgemeester roemde de uit stekende samenwerking tussen ge meente en oudercomité, die zowel de expositie als de aankoop van het beeld had mogelijk gemaakt (Van onze correspondent) TERNEUZEN Een leger van 583 Phiiipssportvissers van Philips- bedrijven in Nederland en Duitsland en introducés bezetten zondagmid dag de Scheldedijk te Terneuzen, voor het Philipskampioenschap 1968. Kampioen werd J. Westerveld uit Roosendaal. Voordat de prijsuitreiking in de tot de laatste plaats bezette Philips- kantine te Terneuzen plaatsvond, ontving plantmanager, de heer J. H. Bolling en de voorzitter der sport en ontspanningsvereniging van Phi lips Terneuzen, de heer W. Govaarts een aantal afgevaardigden van sport- hengelverenigingen en bovendien de wethouder voor sportzaken, de heer M. Nieuwdorp- Afgevaardigden van de Nederlandse en de Belgische zee- hengelfederaties voerden het woord. Nadat de heer Bolling een aantal bekers had uitgereikt, waaronder een van ir. A. Philips, reikte de heer Nieuwdorp de prijzen uit. MIDDELBURG Met ingang van gisteren is op de lijnen van n.v. Streekvervoer Walcheren een nieu we dienstregeling van kracht gewor- De belangrijkste wijzigingen betref den. fen: lijn 1 en lijn la (Middelburg - West-Souburg - Vlissingen) die via twee routes zullen worden uitge voerd en worden doorgetrokken naar Paauwenburg. Lijn 2 (Middelburg - Oost-Souburg - viissingen) zal wegens afsluiting van de Westerhavenweg niet meer via het voormalige Havendorp wor den uitgevoerd. Lijn 4 (Koudekerke - Vlissingen) zal gaan rijden via Paauwenburg en worden doorgetrokken via Oost-Sou burg naar Vlissingen-Oost. Lijn 7 (Middelburg - Goes) zal via Dauwendale gaan rijden. Er zal nog nader worden aangekondigd met in gang van welke datum dit zal ge schieden. Lijn 9 zal worden gewijzigd in een seizoendienst Vlissingen - Dishoek - Koudekerke. Ljjn 11 kon in verband met de ge troffen maatregelen op de lijnen 1 en la worden opgeheven. De nieuwe dienstregeling van de n.v. Streekvervoer Walcheren geeft, behalve een exacte en overzichtelijke opgave van vertrektijden e.d„ ook een heel programma voor rondvaar ten op het Veerse meer. Deze trips kunnen van verschillende vertrek plaatsen uit worden gemaakt en wel dagelijks van 1 juni tot en met 31 augustus. De vertrek- en aankomst tijden van de rondvaartboten zijn aangepast aan de tijdschema's van de autobusdiensten. (ADVERTENTIE) WEGENS OMSTANDIGHEDEN vragen wij voor onmiddellijke indiensttreding voor de incasso van de maand- en kwartaalkwitanties in onze agentschappen in Hulst INLICHTINGEN: BIJKANTOOR „DAGBLAD DE STEM" Steenstraat 14 - Hulst - Tel. 01140 - 2377 Buiten kantooruren: Dhr. C. Steenbakker, Fr. v. Waesberghestraat 37 - Hulst - Tel. 01140 - 3168 TERNEUZEN Een équipe van vier personen (met het nodige mate riaal) van „Gewest tot Gewest" maakte de lange reis naar Zeeuwsch- Vlaanderen om een opname te ma ken van de zowel in de provinciale als landelijke pers besproken „kotjes" van de te Lewedorp wonende kunste naars Dekker en d'Armagnac. Er is weinig pro en veel anti over gepubliceerd en gesproken. En mogelijk zal er nog wel meer volgen. Wat Juffermans en z'n vrienden in ieder geval hebben bereikt, is veel aandacht te krijgen. In de nacht van zaterdag op zon dag sneuvelde het tweede paalhuisje van de Lewedorpse kunstenaars. Het vermoeden is gewettigd, dat opge schoten jongelui hier de hand in heb ben, uiteraard na cafébezoek. Hoewel reeds de naam van een van de ver moedelijke daders is gevallen, kon de politie ons geen nadere bijzonder heden verstrekken. ZWOLLE (ANP) In Zwolle is gisteren de jaarlijkse nationale EH BO-wedstrijd gehouden. Tien Neder landse ploegen en een ploeg uit Cu rasao namen aan de wedstrijd deel. Eerste werd zowel bij de ploegen als b(j de ploegleiders de afgevaardigde van Zeeland uit Oostkapeile (289 punten, leider 47 punten). De uitslag luidt verder: Ploegen 2 Friesland (252 punten), 3 Zuid Holland (236 punten), 4 Curasao (219 punten), 5 Drenthe (188 punten). Leiders: 2 Groningen (42 punten), 3 Curasao (30 punten) 4-5 Friesland en Zuid Holland (39 punten). Morgen, dinsdag 28 mei: Hansweert 3.29 en 15.57 uur; Ter neuzen 2.51 en 15.17 uur; Vlissingen 2.19 en 14.43 uur; Wemeldinge 4.15 en 16.42 uur. (ADVERTENTIE) Bij aankoop van een Pfaff zigzag-machine kan immers in de meest* gevallen uw oude naaimachine, ongeacht welk merit, worden ingeruild! Bespreek deze mogelijkheid eens in een Pfaff-zaak. ONS ZIGZAG-PROGRAMMA LOOPT VAN 248.- tot 793- ELEKTRISCH, COMPLEET MET KOFFER BERGEN OP ZOOM Kortemeestraat 17 tel. 01640-5878 TERNEUZEN Nieuwe Diepstraat 23 tel. 01150-2294 Verder verkrijgbaar bij A. C. BASTIAANSE Papagaaistraat 4, Goes tel. 01100-7476 H. C. DE BREUCK B. F. v. Waesbergenstr. 16, Hulst tel. 01140-2215 G. HEMELAAR Nieuwendijk 29, Vlissingen tel. 01184-3729 G. HEMELAAR Langviele, Middelburg tel. 01180-5241 MIDDELBURG Miniatuur Walcheren, Molenwater- Geopend van 9 tot 18 uur. Rijksarchief: 9.30-12 en 13.30-17.30 u#| Tentoonstelling Spoorwegen in Zeeluj I Vleeshal: Kunstexpositie. ZOUTELANDE 9 uur Premiekeuring voor stieren tt vrouwelijk fokvee 1968 DOMBURG 10 uur Premiekeuring voor stieren g vrouwelijk fokvee 1968 GAPINGE 14 uur Premiekeuring voor stieren e vrouwelijk fokvee 1968 HULST G. Lijbaart 15 uur Kermisschieting v. Oosterom Dansen De Graanbeurs Bal Batavieren 15 uur Kermisschieting Bioscoopgebouw 20 uur Dr. Zjivago, 14 j. A. Verhulst 15 uur Kermisschieting terneuzen Luxor 20 uur De twaalf veroordeelden, 14 J. GOE.S Weeshuis Singelstraat 19-21 uur Exft sitie Jonge Nederlandse Kunst BRESKENS Gemeentehuis 19.30 uur Raadsverji- dering ANTWERPEN Rex Wacht tot het donker is, 18 J. 12.10, 14.30, 16.50, 19.10, 21.30 uur Odeon A man for all seasons, al. 12, 14, 16.30, 19 en 21.30 uur Pathé De kleine bader. a.l. 12, 14, 16, 18, 20 en 22 uur Rubens De twee huurlingen, 18 j. 12, 15, 18 en 21 uur Ambassades In de hitte, van de nack: 18 j., 12, 14.30, 16.50, 10.10 en 21.30 Savoy Helga, 18 j. 12, 14, 16, 18, 20 en 22 uur Qucllin In de klauwen van de mumnlt 14 i.; 14, 16.25, 18.50 en 21.15 uur KVO 20 uur Een spel op leven en dood (Thoelent GENT Capitole De man die miljarden waad| was, 18 j. Majestic Het zand was rood, 18 Plaza Het moordsyndicaat, 18 j. Scala My fair lady, 14 j. Select In het heetst van de zomer, II],I NTG 20 uur Het kind van de rekenig (Feydeau) ST. NIKLAAS Eden Wenn es Nacht auf der Reepttl bahn, 18 j. Century Kindar, prins der woestijn, 14), I Palace Het schandaal, 18 j. Scala De grote slag van de 7 mauw f van goud, 18 J. BRUGGE Memlinc Drie stuivers geluk, a.l. Zwart Huis De gek van Labo vier, lij Forum De kleine bader, a.l. Capitool Helden zonder terugkeer, lij Scala Ontsnapping op bevel, 14 J. MIDDELBURG Miniatuur Walcheren, Molenwatt Geopend van 9 tot 18 uur. Rijksarchief: 9.30-12 en 13.30-173- Tentoonstelling Spoorwegen in Zettti Vleeshal: Kunstexpositie. GOES Landbouwcentrum, Westsingel: en 14-16 uur Spreekuur Voorlichtte centrum Huishouding en Gezin 01100-6440). KERKWERVE 14 uur Premiekeuring sties-en en I» welijk fokvee 1968 TERNEUZEN Luxor 20 uur De twaalf veroordeelden 14 jaar OOSTBURG Ledel 20 uur The Venetian Affair 18 Jaar BIERVLIET Gemeentehuis 19.30 uur Raadsvergadering HULST j. v. Helsland 15 uur Kermisschieting ANTWERPEN Bioscopen: Zie onder Vandaag KVO 20 uur Een spel op leven w dood (Thoelen) BRUGGE Bioscopen: Zie onder Vandaag GENT Bioscopen: Zie onder Vandaag ST. NIKLAAS Bioscopen: Zie onder Vandaag (i| GELEEN Sjeng Co gelmatig voor de wielet Hij is diep beledigd do Jan Krekels, die alle v\ ■weggooit en zelf zijn k[ trouwen", hebben enkel er visioenen door en zag pia's Toer rijdt hij nu <L hem hoogst kwalijk neet het nog langer voor Kre I delink over praten", alci manieren, tegenover iemt KEES KOEKEN had etappe (Waalwijk) moeiI werd hij door familieledtI daarna in alle haast ten. het vertrek. Als geslaagd) CHARLES DE SMIT, - heeft Olyr/tpia's Toer vr\ terdag raakte De Smit al op de banken van de bi noemde zijn ploegleider t wacht". DE derde etappe 1 De Groot (Utrecht) 184 (met bon. 4.20.00); 2 Gerrit z.t. (met bon. 4.20.05); 3 Var (Oploo) z.t. (met bon. 4.20.10] meester (Ovezande) z.t.; 5 Ho (Ossendrecht) z.t.; 6 Bakker ge-werf) z.t.; 7 Legierse (Den z.t; 8 Holst (Amsterdam) Hoekstra (Dokkum) z.t.; 10 (Srherpenzeel) z.t.; 11 Verbe< dijk) z.t.; 12 Baars (Haarlem Van Vught (Boxtel) z.t.; 14 v. (Echt) z.t.; 15 v. d. Kruys (ll z.t.; 16 Pennings (Nieuw-Vennel 17 Nieuwkamp (Borne) z.t.; 18 (Wijk aan Zee) z.t.; 19 Snijde lem) z.t.; 20 Leferink (Haal 4.23.12; 26 Prinsen z.t.; 29 Ko 84 Bogers 4.25.03 48 Frijter dagploegenklassem 1 Caballero 13.01.47; 2 Batavi Smith/Acifit 13.03.42. vierde etappe 1. Gerrits (Oploo) de 131 km (met bonificatie 2.45.34); 2. (Steenwijk) met bon. 2.45.39 3| (Westzaan) met bon. 2.45.44: meester (Ovezande) z.t.: 5. jf (Polen) z.t.; 6. Harings z.t.; 7. (Bom) z.t.; 8. Koeken (Acht: 9. J. van Katwijk (Oploo) z.t.J broers (Amsterdam) z.t.: 11. (Amsterdanj) z.t.; 12. Hansen marken) z.t.: 13. Bakker (Wi werf) z.t.: 14. Ovesen (Denemar'. 15. Zantingh (Aalsmeer) z.t.: Groot (Utrecht) z.t.; 17 v. dl (Helmond) z.t.; 18. Van de Voo sterdam) z.t.: 19 Schoofs 'Blac 20 Holst (Amsterdam) z.t.; 34. 2 45 49 41. Hoogerheide z.t.; 50. z.t.; 58. Bogers 2.54.33. dagploegenklasse» 1. Vredestein 8.17.27: 2 Smit] fit z.t.; 3. Olympia z.t - 4 Caball 5. E. O. Kroon z.t.: 7 Denemar 12 Polen 8.28.39; 16. Tsjecho-S] 8.55.35. algemeen klasse 1 De Groot (Caballero) 10.29.0! gierse (Batavusl 10.29.20i 3 (Smiths-Acifit) 10.29.31; 4 Van (Amstel Bier) 10.29.46; 5 (Kroon) 10.29.47; 6 Ren (Smiths-Acifit) 10.29.47 7 Hoo; (Sport '68) 10.29.51; 8 Holst (I Michelin) 10.30.13; 9 v. d. Leeuv }6-60.17; 10 Van Vught (Ca 10.30.18; 11 v. d. Kruys 'Kroon) 12 De Koning (Amstel Bier) 13 Jansen (Vredestein) 10.3: Poortvliet (Smiths-Acifit) 10.3, Zoetemelk (Amstel Bier) 10.3 Krekels (Ovis) 10.32.22: 17 (Caballero) 10.32.24; 18 Leferii ntair) 10.32.31: 19 Deelen (E 1032.36: 20 Harings (Caballero) 23 Koeken 10.32.52; 25 Prinsen 33 Frijters 10.36.10; 51 Bogers algemeen ploegenklass 1 Batavus 31.22.02; 2 Caballero 3 Smiths-Acifit 31.23.21; 4 Amsl 31.24.34; 5 De Kroon 31.25.47; 1 marken 31.36.07; 15 Polen 32.1 Tsjecho-Slowakije 33.26.32. puntenklassement 1 Gerrits (Smiths-Acifit) 48 i Rentmeester (Smiths-Acifit) 44 Krekels (Ovis) 43 pnt.; 4 De (Caballero) 43 pnt.; 5 Van (Amstel Bier) 41 pnt. (ADVERTENTIE) CHOCOLADEHAGF.I.RFI TONN1E BAKTEN uit KI üert boekte zaterdag j.l. in ronde van Spijkenisse een o: winning in een amateurkc over 100 km. Hij legde deze stand af in 2 uur en 26 minui tweede werd R. van Duin Haarlem; 3 T. Bakker, Soest deel r' Van Haaren 1114 's"GTav IW HUYBRECHTS won in j gische M°orsel (je sprint - K?„ Uede ^oep renners en w tordoor elfde. Er waren 85 r ers gestart en een valpartij de voorlaatste ronde bracht t ,f"n?ra V00r°P en ook de beft -J"ig in de wedstrijd.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1968 | | pagina 2