Geen druppel benzine te krijgen in lamgelegd Parijs Ajax Nederlands kampioen Drs. Aarden heeft weinig hoop op gesprek met A.R. Protestmeeting trekt 15000 van de 40000 verwachte arbeiders JAMIN Overleg in Parijs hervat onder zware druk WEER TWEE HARTEN OVERGEZET GELD UIT DE AUTOMAAT Elf doden door ongelukken EXTRA TREINEN VOOR UTRECHT NIET NODIG SCHOOLMEISJES STELLEN EISEN Aartsbisschop Parijs steunt arbeiders Vlaamse boeren betogen tegen EEG-melkprijs A.R. WIJST PROGRESSIEVE CONCENTRATIE AF Bandieten kort na overval gearresteerd DAGBLAD VOOR ZEELAND Opklaringen WAARSCHUWING GEWONDEN PRIJZEN Basis Activiteit Zestig grafstenen in België geschonden MATIG ZORG 17 IN TOTAAL Geblokkeerde spoor lijn in dag hersteld festivalzuurtjes jflje JAARGANG No. 25823 Uitgave t N.V. Uitg. Mij. Neerlandia Dlraeteur: Dr. W. A. J. M. Harkx HeafdredacteurL. Leijendekker RedactieraadJ. M. A. C. v. Dongen, C, J. van Hootegem, mr. dr. A. J. j, M. Mes, P. V. M. Vercauteren, L J. v. 't Westende. Bureau i Breda Reigerstraat 16 tel. 22341 (7 lijnen) Postgiro 1114111 Voor God, Koningin en Vaderland 11 bla» MAANDAG 27 MEI 1968 Abonnementsprijs: 13,40 per kwar taal (excl. 50 ct. incassokosten), 4,55 per maand (incl. 5 ct. incassokosten), Losse nummers 0,25. Post-abt. buiten verspreidingsgebied 19,75. Prijs van buitenlandse abon nementen op aanvrage. Advertentieprijs voor de gehele op lage f 0,50 per mm. Bij contract aan zienlijke reductie. Volledige tarieven en Algemene Voorwaarden worden op aanvraag gaarne verstrekt. Bureau voor de Zeeuwse eilanden: GOES, Klokstraat 1, telefoon 8030 - Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST, Steenstraat 14 - telefoon 2377 (Bijbureaus: TERNEUZEN, Potgieterstraat 3, telefoon 2601 OOSTBURG, Nieuwstraat 41 telefoon 2893). (Van onze correspondent) PARIJS Parijs was gisteren een zeer stille stad. In de straten waren opvallend veel wandelaars te zien. Bij alles wat de Parijzenaars moesten ontberen, was het begrij pelijk dat een wandelingetje nog de beste tijdspassering was. Alle metro- en busdiensten stonden stil Er werd geen post besteld. De treinen ston den op zijsporen. De meeste vlieg- diensten waren stopgezet of naar buiten Frankrijk verplaatst. De nationale t.v.-maatschappij zond alleen maar driemaal per dag nieuws uit. Radio-uitzendingen ko men nog van buitenstations. In het begin van deze week moesten de le zers him krantjes gaan halen, om dat ook het kioskpersoneel staakt. Een automobilist kon zaterdag nog tien liter benzine krijgen, als hij op het juiste ogenblik bij de juiste pomp kwam. Gisteren is zelfs dit beetje hem ontzegd. De gewone au tomobilist kreeg geen druppel meer. De beschikbare benzine wordt ver deeld onder artsen, voedselleveran- ciers en andere verbruikers met voorkeursrecht. Sommige café's die in de regel de hele nacht open zijn, gaan nu mid den op de middag dicht. Er komen 's nachts niet veel klanten meer en de kelners en buffetbedienden heb ben te veel moeite om op het werk te komen. Op de trottoirs stapelde zich intussen het huisvuil van meer dan een week op. Ziedaar een zondag in Parijs. Het was bovendien moederdag. Moeder dag zou door de gebeurtenissen aan vankelijk zijn uitgesteld tot zater dag 1 juni, maar dat hebben de bloemisten niet op zich laten zitten en zij wonnen het pleit. Er is zondagmorgen op de volks- markten in Parijs en in de voorste den ontzaglijk veel gekocht. De bloemenwinkels en de parfumerie zaken hadden borden voor de ra men, waarop stond dat men ook per cheque kon betalen, wegens gebrek aan contant geld. Men hoefde maar een identiteitsbewijs te laten zien en een cheque uit te schrijven en men ging met een bos bloemen, een plant of een fles reukwater naar moeder de vrouw. Ook werd veel gekocht uit angst voor een komende devaluatie. On voorstelbaar zijn de hoeveelheden gedroogde en geconserveerde le vensmiddelen die men heeft inge slagen. Men heeft zich zelfs arm gekocht aan batterijen voor tran sistors. Aan levensmiddelen is nog geen gebrek. Bij de melkboeren was van alles te koop en de etalages met gevogelte puilden uit als gewoonlijk. Zo gaan de Parijzenaars een nieu we stakingsweek in. NIEUWE DEMONSTRATIES (Van onze Parjjse correspondent) PARIJS In een stille Franse hoofdstad met bijna lege straten is gisterenmiddag om vijf uur het ronde-tafelgesprek tussen regering, werkgevers en werknemers hervat. Het is een wedloop met de tijd geworden, want de studenten hebben voor vandaag een landelijke demonstratie van 24 uur uitgeschreven. Uit het feit dat premier Pom pidou gisteren bij werkgevers en werknemers erop aangedrongen heeft spoedig overeenstemming te bereiken, leidt men algemeen af dat Pompidou erop uit is de arbeiders te isoleren van de studenten, door eerst de arbeiders met de werkgevers te verzoenen. Over een punt, de minimum lonen, is op de rondetafelconferentie een begin van overeenstemming bereikt. Het minimumloon zal met ongeveer 35 tot 40 procent worden verhoogd en gebracht worden op 520 frank per maand. De vakbonden eisen 600 frank. Wat betreft de algemene loonsverhoging zijn de werkgevers bereid te gaan tot 5 percent begin juni, maar zij laten in het midden waartoe zij bereid zijn eind van het jaar. Ook over de 40 uren week valt met de werkgevers te praten. De vakbonden willen die werkweek bin nen drie, de werkgevers binnen vijf jaar. Hete hangijzers zijn de decreten over de sociale verzekering en de syndi cale vrijheid. LIMOGES, Frankrijk (AP) De meisjes van de middelbare school in 't dorpje Saint-Yrieux- la-ïerche bij Limoges, hebben de vollende twee eisen geformu leerd als hun bijdrage tot de re volutie van de Franse studenten: 1 iet recht om te roken, 2 het recht om in de pauzes vrijelijk met jongens te praten. (Van onze correspondent) PARIJS Gistermiddag heeft de «artsbisschop van Parijs, mgr. Marty, een verklaring afgelegd waarin hij onder meer het volgende zegt: Op het moment waarop de onderhande lingen beginnen tussen de vakbon den, de regering en de werkgevers, spreken wij de hoop uit, dat zij een grotere rechtvaardigheid tot resul taat zullen hebben en de toekomst een nieuw fundament zullen geven. In de wereld van de arbeid mani festeren zich grote verlangens, waar aan moet worden voldaan zonder de economische realiteit uit het oog te verliezen. Het uur is gekomen waar op wij bepaalde voorrechten moeten weten op te geven. Ongetwijfeld heb ben de ondernemingen een directie n?nig, maar de leiders zullen reke ning hebben te houden met de nieu we krachten die deel willen hebben aan de verantwoordelijkheid en waar- m de organisatie van de arbeiders vertegenwoordigd moeten zijn. Voor- vang moet worden verleend aan de winst draagkrachtigen. Aldus mgr. MGR. MAP.XY Weersverwachting, ™or het K.N.M.I vanavond: .'^ele opklaringen. Hogere HT®P.eraturen dan gisteren. meegedeeld geldig tot Morgen: zon op 4.29 uur; onder uov- Maan op 4.32 uur; on- uer aSkJ.43 uur. Nadat het vrijdagavond, na de rede van De Gaulle, in Parijs tot zeer ern stige gevechten kwam hierbij viel één dode, een 26-jarige oud-student is het tijdens het weekeinde in Parijs opvallend rustig gebleven. Niet op de laatste plaats zal deze kalmte zijn grond gevonden hebben in de waarschuwing van Pompidou zater dagmorgen, dat elke oploop onmid dellijk met de grootste energie zou worden verspreid. In Bordeaux werd zaterdagavond wel gevochten tussen betogers en politie. Bij de gevechten in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn volgens zie- kenhuisgegevens in Parijs 634 bur gers en 131 politie- en brandweer mannen gewond. In Lyon zouden on geveer 300 personen gewond zijn ge raakt, in Nantes 80, in Straatsburg 50. Vrijdagavond zijn verder in Parijs volgens een eerste schatting van de politie drie politiebureaus vernield, 48 auto's in brand gestoken, 72 bo men geveld en 1200 vierkante meter bestrating opgebroken. Verder wer den een telefooncel, vijf kiosken, 27 alarmeringsinstallaties, 75 palen met verkeerslichten en een openbaar urinoir vernield. Bij het stakerslegioen heeft zich dit weekeinde nog een categorie ge voegd: de journalisten. De landelijke betoging die voor vandaag is uitgeroepen, is volgens de nationale bond van Franse studenten gericht tegen de provocaties door de politie bij de ongeregeldheden van donderdag- en vrijdagavond. Inmiddels hebben echter de (klei nere) studentenbond en de bond van professoren bij het hoger onderwijs een beroep gedaan op de studenten zich van geweld te onthouden. In het algemeen kan men van de ronde-tafelconferentie tot gisteravond nog zeggen dat de werkgevers eer der bereid zijn toe te geven aan eisen die hun geld kosten, dan aan eisen die zouden kunnen uitlopen op me dezeggenschap in het bedrijf. Dat klinkt onwaarschijnlijk, maar de ver klaring ligt voor de hand. Loonsver hoging wordt op de prijzen verhaald. Wat Frankrijk dus voor de toe komst te wachten staat is een alge mene prijsverhoging, waardoor dit land het nog moeilijker krijgt op de buitenlandse markten en het buiten land het gemakkelijker krijgt op de Franse binnenlandse markt. De vak bonden beseffen dit gevaar, maar voorlopig is hun antwoord: dat is niet onze schuld. BRUSSEL (ANP) Ruim 15.000 Vlaamse boeren hebben zaterdag te Deinze bij Gent betoogd tegen een eventuele verlaging van de Europese melkprijs door de ministers van landbouw van de EEG. De ministers beginnen maandagmiddag in Brussel een marathonconferentie over de Europese zuivelpolitiek. Ajax is kampioen van Neder land. Na de wedstrijd Ajax-Ado werden de spelers van Ajax door enthousiaste supporters op de schou ders genomen. Hier wordt Tonny Pronk boven de hoofden geheven. (Van onze parlementaire redactie) UTRECHT Drs. J. M. Aarden, fractievoorzitter in de Tweede Kamer van de Politieke Partij Radikalen, heeft weinig hoop op positieve resultaten van een gesprek met de Anti Revolutionairen. Dit ondanks de grote aandrang die het partijconvent van de A.R. zaterdag in Utrecht op zijn leiders deed om met de partij Radikalen te gaan praten. Drs. J. M. Aarden zette een aantal vraagtekens achter deze wensen van de AR. „De kans op een gesprek met ons is wel groter geworden, maar we zijn er politiek niet op vooruitge gaan. De AR wijst immers categorisch een progressieve concentratie af", al dus drs. Aarden, direct na afloop van het AR-partij convent. „Maar welke weg kiezen de Anti Revolutionairen dan eigenlijk?". AR-voorzitter, dr. A. Veerman, heeft geen enkele onduidelijkheid laten bestaan over zijn afwijzing van een progressieve concentratie. Wel zag hij een basis voor een ge sprek met de nieuwe Politieke Partij Radikalen. Dr. Veerman betreurde het dat aan het begrip „progressie ve concentratie" zoals de Radi kalen die voorstaan zo weinig werkelijke inhoud wordt gegeven. Hij voelde er niets voor de AR in zo'n concentratie van bijvoorbeeld de PvdA, de Radikalen, D'66 en de PSP te betrekken. „Ik bots hier op tegen al mijn voorstellingen over dui delijkheid, geloofwaardigheid en zelfs politieke zindelijkheid". Het gesprek in de „Groep van 18' het overlegorgaan tussen KVP, AR en CHU noemde hij een con structieve zaak. „Wij brengen elkaar verder, het gesprek leidt in alle drie partijen tot een verhoogde activiteit' DRS. AARDEN Bij de bespreking van de interim rapporten van de „Groep van 18" moest het naar de mening van dr. Veerman gaan om de geest die hier uit spreekt, om de grote lijn, veel meer dan om allerlei detailkwesties. „Het gaat ons voor alles om de inhoud van de samenwerking tussen de grote christelijke partijen en niet om de vorm", zei dr. Veerman. Om de handen vrij te houden voor een „elastische politiek" heeft de AR zich over de vorm van de samen werking met anderen nog niet uit gesproken. BRUSSEL (ANP) Op c„ be graafplaats van Hodimont te Ver- viers zijn zaterdagnacht zestig graf stenen geschonden. (Van onze sportredactie) BREDA In de eredivisie zijn gisteren (bijna) alle beslissingen gevallen: In Amsterdam won Ajax met met 21 van ADO en behaal de daardoor voor derde maal in successie het landskampioen schap. In Breda speelde NAC met 00 gelijk tegen Fortuna '54. In deze zere spectaculaire wed strijd speelde NAC zich prak tisch veilig. Voor Fortuna '54 be tekende de 0-0 stand degradatie. De derde degradant uit de eredivisie is nog niet bekend. DOS maakt hiervoor ongetwij feld de meeste kans. De wed strijd van de Utrechtenaren in Delft tegen Xerxes/DHC moest twee minuten voor tijd gestaakt worden. Deze twee minuten zul len moeten worden uitgespeeld; te beginnen met een strafschop van DOS. Verder in dit sportweekend: De Utrechter Leen de Groot rijdt al twee dagen in de oranje-leiderstrui van Olympia's Toer. NAC-speler Jan van Gorp is weer opgenomen in de Ne- derlands-elftalgroep, en Het Nederlands hockey-elftal won in Engeland. (Zie verder onze sportpagina's). LEEUWARDEN (ANP) Twee mannen hebben zaterdag een gewa pende roofoverval gepleegd op de 71- jarige juwelier J. Holweda te Leeu warden. De daders, die met een buit ter waarde van ongeveer 10.000 gul den vandoor gingen, konden reeds korte tijd later worden gearresteerd in Wolvega. Het bleken een Amster dammer en ten Duitser te zijn. (Van onze parlementaire redactie) UTRECHT. Maar 15.000 georganiseerde werknemers, gerekend was op 40.000 man, hebben zaterdagmiddag tijdens een demonstratie ve bijeenkomst van de drie vakcentrales van de Tweede Kamer geëist de loonnota van de regering te verwerpen en meer te doen voor de werkgelegenheid. Zij gaven tevens te kennen, dat zij het beleid van hun voormannen vol ledig steunen. In hun hart hadden zij blijkens de spreekkoren echter graag nog krachtiger taal gehoord van hun leiders Mertens (NKV), Kloos (NVV) en Van Eibergen (CNV). Een opwekking om woensdag te gaan staken, als de Tweede Kamer het eens zou zijn met een Ioonpauze in 1969, tijdens het debat van mor gen, zou bij de meesten in goede aarde zijn gevallen. De Nederlandse Spoorwegen heb ben weinig plezier beleefd van de axtratrainen, die werden ingelegd om de deelnemers aan de protest- bijeenkomst te vervoeren. Acht extra treinen waren er gepland maar er reden er vijf. De belangstelling voor de extra trein uit Groningen, Leeu warden, Enschede, Nijmegen en Maastricht, was matig. Volgens de spoorwegen maakten er in totaal slechts 450 mensen gebruik van. Het irukst was nog de trein uit Gronin gen, die 220 vakbondsleden naar Utrecht bracht. NKV-voorzltter P. J. J. Mertens :prak in zijn begroetingswoord van -en historische bijeenkomst, omdat voor het eerst de drie vakcentrales te zamen optraden in een grote ma nifestatie tegen de regering. NVV-voorzitter A. Kloos kwam met zwaarder gsechut. Volgens hem is er geen enkele reden om nu al te bepalen, wat er in 1969 met de lonen moet gebeuren. „Het heet steeds," aldus Kloos, „dat in het be leid de zorg voor de werkgelegen heid centraal staat, maar waarom geeft het kabinet dan niet meer dan 150 miljoen gulden, voor de ophef fing van de werkloosheid? Hoe haalt de regering het in haar hoofd, de belasting te verlagen terwijl er nog 'bijna honderdduizend werklozen SAO PAULO (AP) Een medisch team onder leiding van dr. Euryclides de Jesus Zerbibi heeft gisteren in het ziekenhuis Das Clincas de eerste hart transplantatie in Zuid-Amerika ver richt. De donor had bij een verkeerson geval dodelijk letsel opgelopen. Aan gezien hij geen identiteitspapieren bij zich had, kon van de familie geen toestemming voor de transplantatie worden gevraagd. Een groep chirurgen plantte het hart van het verkeersslachtoffer in de borst van de 23-jarige Joao Pereira da Cunha. Het hart begon zonder hulp direct te kloppen. Intussen werd een nier van het slachtoffer door een andere groep artsen onder leiding van de uroloog Geraldo de Campos Freire, in het lichaam van een meis je geplaatst. In Richmond, in de Amerikaanse staat Virginia, is zaterdag ook een harttransplantatie verricht. De toe stand van de patiënt is bevredigend, aldus een bulletin van het ziekenhuis. Er zullen voor het einde van de vol gende week geen verdere bulletins worden uitgegeven. Het ziekenhuis weigerde verder enige inlichting te geven. Een televi sieverslaggever heeft vernomen dat de ontvanger van het hart een 38-ja- rige man uit Orange, Virginia is. Het was de zestiende harttransplan tatie ter wereld. De transplantatie in Zuid-Amerika was de zeventiende. AMSTERDAM (ANP) Drie grote bankinstellingen, de Algemene Bank Nederland, de Amsterdam-Rotterdam Bank en de Nederlandsche Midden- standsbank, gaan samen een proef nemen met geldautomaten, waaruit hun clienten ook buiten de openingsuren van de banken contant geld kun nen opnemen tot een bedrag van ten hoogste 500,- per 24 uur. Deze proef zal plaatsvinden bij het N.M.B.-kantoor in Hilversum, een A.B.N.-kantoor in Amsterdam en een AMRO-kantoor in Dordrecht. z(jn? En als loonstijging tot over consumptie leidt, doet belastingver laging dat dan niet? Wij weten dat op 1 januari door nu reeds te voor ziene omstandigheden het leven duurder gaat worden. Het lijkt nu, dat wij van compensatie daarvoor moeten afzien." Secretaris C. Bakker van het CNV noemde de loonnota haastig en traag: haastig wat betreft het loonibeleid, want nu reeds wordt de ioonpauze voor 1969 aangekondigd, traag wat betreft de werkgelegenheidsvoorzie- ning, want daarvoor wordt zo weinig gedaan dat men nauwelijks van een beleid kan spreken. (ZIE OOK PAGINA 11) (Van een onzer verslaggevers) RIEME (B). In de nacht van zaterdag op zondag zijn twee man nen, onder wie de 45-jarige markt koopman M. Vroegop uit Sas van Gent, met hun auto in het kanaal van GentTerneuzen gereden en ver dronken. Het andere slachtoffer was de 42-jarige L. Velleman uit het Bel gische Ertvelde. In het ziekenhuis in Zierikzee is de 21-jarige mevrouw D. van de Vaate overleden. Zij werd zaterdag gewond bij een auto-ongeluk op de weg van Renesse naar Zierikzee. In het Bredase St.-Ignatiuszieken- huis is de 18-jarige J. Swanen uit Rijen vrijdagnacht overleden aan de verwondingen, die hij bij een auto botsing in Breda had opgelopen. Op een met automatische knipper lichten beveiligde overweg tussen Breda en Gilze-Rijen in de gemeente Oosterhout is zaterdag een ongeveer 40-jarige vrouw met haar bromfiets tegen een passerende trein gebotst en om het leven gekomen. In de oude haven van Zierikzee is zondag het lijk gevonden van de 47- jarige W. Kristelijn. Aangenomen wordt, dat hij, nadat hij enige cafés had bezocht, te water is geraakt. Het 5-jarige jongetje P. A. M Corsten uit Eerssel is vlak voor de ouderlijke woning door een tankauto overreden en opslag gedood. Bij een verkeersongeluk in de ge meente Uden (Noord-Brabant) is een 20-jarige inwoner uit Oss om het le ven gekomen. Op de rijksweg Den Haag—Utrecht m de gemeente Bodegraven is de 66- jarige W. J. van der Pol uit Utrecht om het leven gekomen. In Twijzelerheide is de 21-jarige P. Kobus ernstig gewond geraakt, toen hq met een busje frontaal op een vrachtauto botste. Enkele uren later overleed hij. Op de Bultsebaan (de weg van Roermond naar de Duitse grens) on der Melick en Herkenbosch is de 16- jange scholier J. van Melick veronge lukt. UTRECHT (ANP) De Neder landse Spoorwegen hebben het trein verkeer tussen Rotterdam en Dor drecht en omgekeerd over beide spo ren hervat. Zaterdag was op die lijn de hele dag geen treinverkeer moge lijk, nadat tien wagons van een trein met stenen waren ontspoord. (ADVERTENTIE) vandaag voordeel - 250 gram van 85 voor 75 niet duur wel heerlijk

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1968 | | pagina 1