Very o Verwaci WAT q j_ van Hootegem, mr c j M. Mes, P V. M. Ver l J. v. 'f Westende. MEER GELD ONJUIST ,01, jaargang ylfgavo: N.V. Uitg. Mij. N DirecteurDr. W A. J. Hoofdredacteur: L. Leijende RedactieraadJ. M. A. C. v. BureauBreda - Reigers (el. 22341 (7 lijnen) Postgiro Bureau voor de Zeeuwse eil (Van onze vt PARIJS/DEN HAAG ligt geheel stil, sinds gistera grenzen hun loketten sloten volgen. Alleen de grenspassage vi sonenauto's is nog mogelijk. I ANWB raadt automobilist tocht naar Frankrijk sterk af, het gebrek aan benzine. Volj (Yan onze j DEN HAAG - Aan de tegemoet geziene loon werkgevers en werknei er niét ingeslaagd een tegenover de vergaand werden geformuleerd Het verschil van inzicht in de ting betekent, volgens NVV-vool Kloos overigens niet dat dit on tingsinstituut nu „gebarsten" is Aan het loondebat van vand vooral gisteren intensief beraad afgegaan. De verwachting is c de regering aandrang zal worde geoefend om pas in het najaar kijken of voor het eerste half jas 1969 een loonpauze moet g waardoor de c.a.o.'s met een hal zouden worden verlengd. De nota van de regering is ook Tweede-Kamerfracties van de ïingspartijen met zeer gemengc voelens ontvangen. Gisteren voerde de regering leg met fractievoorzitters vanj ringspartijen in de Tweede Ki werden de drie vakcentrales dd commissies voor sociale en vool nomische zaken van de Tweed| mer gehoord, vergaderde het bestuur van de KVP met de Tv Kamerfracties van die partij enl men werkgevers en werknema het bestuur van de Stichting vl Arbeid bijeen. De voorzitters v| drie vakcentrales hebben een 1 gedaan op de Tweede Kamer loonnota van de regering niet cepteren. Algemeen is de indruk da Tweede Kamer een open oor zaL ben voor de belangrijkste wensel de drie vakcentrales: Veel meer geld voor de ba ding van de werkloosheid.. Pas beslissen over de soa economische maatregelen voor als op de derde dinsdag van seu ber de rijksbegroting is uitgebJ In het intensieve beraad val regeringspartijen is gezocht naai oplossing die enerzijds tegemoel r komen aan de kritiek uit de Tv1 I Kamer op de loonnota van de ring en anderzijds het kabinet n veel gezichtsverlies laat lijden, i Kabinet is bereid water bij de I w n' maar zonder al te veel I Want dat kan het na de heel onj I s"g ontvangen loonnota niet hel| Wergevers èn werknemers aq net onjuist dat de regering meü 1S gekomen, zonder dd °"aaJ-economische raad is gei] niet ¥aar de werkgevers w| De ve er Saan in hun stand[I snret 6r raoet zich nu maar I 1 maatregelen van dJ sering dat is een politieke zaakJ werte" oven van de kathol werkgeverr weten. oo?1-„StaJndpunt namen de werkgel tine 5 vergadering van de sl nemertn d.e11Al-beid in. Maar de vl de we uW 11 meer" z« vonden! moeTten ge-!6rs met hen duidl nii ei mtspreken dat de regJ had !een loonPauze voorT Pon van ri" m0n en dat het in| min™" de regering in de looni we?Lev!eWenst was- Wel wilde! zou rn f zeggen dat alsnog de moeten worden geraadpleegd WildTt0r/iUcer Kl00s had lievei\ Sh ak Stichting van de Arl beleid tegenover het lJ Toen dit nietet hbinSl had °PSesl werkgevers in f HUr zei hij da' het kahinnt leite aan de kant vorantwnn t2,1^ stellen en mj Piteindeiinf 1 ?id dragen al prettige Wv°°.r de werknemers! men beslissingen uit de bus Werdeifwarrm,arm<:n> die zateJ de roofofer^ inert verband ben na ureni, Leeuwarden, A ledige bewn^e verh°ren een" tolden oa ^V^ee'egd- Ze derde man' kL» overval I betrokken is geweest!

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1968 | | pagina 12