Protesteren met flesje prik, gevulde koek en roomijsje R 75 middelzware shag R75 de shag voor fijnproevers Middelburgse „Zeskamp" ondanks regen een succes Utrecht ontving gemoedelijke arbeiders Kopen - proberen! U zult enthousiast zijn! GRAPILLON BICGLES: HAWK SLAAT TOE M. Hilariteit Muziek de gulden middenweg tussen halfzwaar en zwaar Volkomen nieuwe melange geurige Kentucky, gedoseerd met volrijpe, zachte Virginia-tabakken. Volkomen nieuwe smaak - pittig, maar vooral zacht Bijzonder lekker. NEDERLAND I: Trots en glorie NEDERLAND II: Politiemuseum BELGIè (Vlaams): De geketenden BELGIë (Waals): Napoleon EEN GOED GASTHEER SCHENKT OOK 11 BAG61A0 DË STEM VAN MAANDAG 27 ME1 '1968 (Van een onzer verslag gevers) UTRECHT - De protesten van de werknemers, tijdens een massale bijeenkomst en een optocht door Utrecht, hadden zaterdag geen grim mig karakter. Eigenlijk werd de sfeer waarin gedemon streerd werd heel goed ge symboliseerd in de op Pipo geïnspireerde leuze: „Dag vogels, dag bloemen, dag loonstop" die in de optocht naar de Jaarbeurshal werd meegevoerd. Toegegeven: hier en daar klonk de roep: „Rooivink moor denaar", maar daarvan schrok ken de roepers zelf eigenlijk nog meer dan de bereden poli- tie-agenten, die dan ook niet optraden. Verder werd er tij dens de mars hoofdzakelijk goedmoedig gejoeld. Men be hield daardoor de sympathie van de duizenden die van het parkeerterrein bij het Werk spoorcomplex tot de Juliana- hal, langs de route stonden. Ook in en om het gigantische ge bouw, dat zaterdagmiddag door de vakcentrales van de Jaarbeurs was afgehuurd, werd het klimaat be paald door gemoedelijke en soms zelfs aandoenlijke tafereeltjes. Op de eerste verdieping, waar ook het podium met spreekgestoelte was ge ïnstalleerd, stonden zo'n 10.000 werknemers geduldig te luisteren naar wat de vakbondsvoorzitters te zeggen hadden. (ADVERTENTIE) 1 Het was echt gezellig tijdens de mars door Utrecht. Natuurlijk hingen overal waar het oog blikte, opschriften te kijk als: „Woningnood en werkloze bouwvakkers, schande" en „Waar om weer alleen de werknemers de sigaar?", maar die vermochten toch nauwelijks opwinding teweeg te brengen. Het was onder het gro tendeels glazen en zonbeschenen dak eigenlijk ook te warm om nog warm te lopen. Soms viel er iemand flauw, waar na E.H.B.O.'ers met reukzout en andere stimulerende middelen in actie kwamen. En soms ontstond in een hoek van de mensenmassa wat spontane hilariteit als een eenzame enkeling in het gedrang een poging deed om de gemoedelijkheid met een agressieve kreet te doorbreken. „Staking", werd er dan geroe pen, maar het klonk veeleer als een vertwijfelde noodkreet van een drenkeling in ondiep water, dan als een aanstekelijke leuze waarmee een menigte opgezweept wordt tot het bestormen van barricaden. Groepjes jongelui uit de A.N.V.J.- gelederen en wat jeugdige socialis ten zwaaiden met rode vlaggen in een niet-begrepen enthousiasme. En opgewekt klonk het gezang: „Jelle zal wel zien", aangeheven na een redevoering, waarin Kloos de voor malige en gevierde minister-presi dent laatdunkend als „kluizenaar" (verpersoonlijking van het kapi taal) had betiteld. De muziekkorpsen in de hal werkten dan ook zó leuk mee, dat zelfs de wal oudere demonstranten die het allemaal wat te veel was geworden en die te midden van de omstanders op de grond waren gaan zitten ook althans hun stemmen weer verhieven. Op de begane grond was een im mense hal nagenoeg leeg gebleven. Daar hingen tientallen televisie-ap paraten en luidsprekers, waardoor alles wat boven gebeurde toch goed gevolgd kon worden, maar dan in een koele ruimte, waarin men niet het wat beklemmende idee krijgt, dat de lucht die men inademt al en kele keren door anderen werd uit geblazen. Daar zaten dan ook de jonge ge zinnetjes (man, vrouw en kinder wagen) en daar wachtten de wat oudere huismoeders totdat hun echtgenoten weer zouden afdalen uit de holte van de eerste verdie ping. Bepalend voor de sfeer was ook de enorme verkoop van ijsco's, fles jes prik, fruit en koeken. Handen wrijvende exploitanten van tiental len stalletjes zagen hun voorraden vlotjes slinken en dat, hoewel de opkomst naar de hal, evenals de deelname aan de protestoptocht veel kleiner was dan aanvankelijk werd verwacht. N.K.V.-voorzitter Mertens had erop gerekend dat er 40.000 werk nemers zouden optrekken naar Utrecht. Er kwamen er een dikke tienduizend. En de kaderleden, die de protestoptocht leidden, snelden bij de formatie van zo'n 700 deelne mers langs de gelederen, roepende: „Maar met z'n vieren naast elkaar jongens, het moet lang worden". Zij gaven hun teleurstelling niet toe, zeggende: „Het was eigenlijk bedoeld als een mars, alleen voor werknemers van Demka en Werk spoor". De politie, die nergens na drukkelijk aanwezig was, behoefde slechts op te treden om het verkeer te regelen. Er deden zich geen rel- f.1,25 letjes voor en iedereen was het met idereen (benalve natuurlijk met het kabinet) eens. De grote winst, die de drie vak centrales indirect met hun geza menlijke actie boekten, was dat de toenaderingsgedachte nog meer is gaan leven. Rond het podium steeg een flink applausje op, toen iemand onder de toespraak van C.N.V.- voorzitter Van Eibergen begon te roepen: „Eén bond, één bond". 18.50 19.00 19.06 19.31 20.00 20.20 20.45 21.25 22.15 22.20 18.50 19.00 19.03 19.28 20.00 20.20 PIPO NIEUWS KENMERK Actualiteitenrubriek over kerk en samenleving AVRO'S SPORTPANORAMA Discussie over het betaald voetbal in Nederland NIEUWS AVRO'S TELEVIZIER Actualiteiten, DE WEEKEND-SHOW Johnny Kraaykamp en Rijk de Gooyer ontvangen het Lowland Trio, Madeline Bell, Joe Andy, Ronnie Bierman en Tilly van Duikeren. TROTS EN GLORIE Historische reconstructie van de voorbereidingen die in 1851 in Amerika getroffen werden voor een wedstrijd tussen zeilschepen van Amerika en Engeland. NIEUWS OLYMPIA'S TOUR Verslag van de vandaag verreden etappe. PIPO NIEUWS ALARM IN DE BERGEN Feuilleton over het avontuurlijke werk van de grenspolitie in de Beierse Alpen. STUDIO THUIS Programma voor en door smalfilmers NIEUWS POLITIEMUSEUM Op raadselachtige wijze komt tijdens een bergtocht Brugger om het leven. Zijn werkgever is de vader van Brug ger behulpzaam bij de formaliteiten, die nodig zijn om het geld van een ongevallenverzeke ring uitbetaald te krijgen. Het merkwaar- 21.35 22.05 22.10 18.55 19.00 19.25 19.40 20.00 20.25 21.55 22.10 22.40 18.50 18.55 19.10 19.25 19.30 20.00 20.30 21.00 21.50 22.20 dige is dat de begunstigde, een ntolsje, rich nooit in een grote belangstelling van Brugger heeft kunnen verheugen HIER EN NU Actualiteiten DS. LANGSTRAAT SPREEKT NIEUWS ZANDMANNETJE STINGRAY feuilleton voor de jeugd VERGROOTGLAS OP DE POSTZEGEL OPENBAAR KUNSTBEZIT NIEUWS DE GEKETENDEN Film waarin het rassen probleem centraal staat. Twee gevangenen, een blanke en een neger, weten te ontsnappen. Zij zijn echter met een keten aan elkaar ge bonden. AANZOEK Falklandje v. Herman Heijermana GASTPROGRAMMA De liberale gedachte en actie NIEUWS BERICHTEN LES TRAVAUX ET LES JOURS BOUTIQUE Voor de vrouw KLAAS VAAK SPORT NIEUWS WERELDOORLOG '14-'18 CHATEAU MELON ET BOTTES DE CUIR t.v.-film LES DOSSIERS DE L'HISTOIRE Geschied kundig programma gewijd aan Napoleon NIEUWS MIDDELBURG Felle regenvla gen gevangen in het helle licht van schijnwerpers en propvolle tribunes die zwart zagen door de paraplu's. Een niet bepaald bemoedigend beeld voor de Nederlandse en Belgische deelnemers aan het t.v.-spel Zeskamp die wat triest bijeenhokten in het Middelburgse stadhuis. „In Halle was het weer niet veel beter, dus hier moeten we het er ook maar mee doen", merkte een Belgische journa list somber op, terwijl hij zich wat moeizaam in een zwarte oliejas hul de. Na de start om kwart voor negen werd de regen iets minder en al gauw waren de ploegen in zo'n hef tige strijd gewikkeld dat het weer er niet zoveel meer toe deed. Ook het publiek raakte al spoedig „in" en volgde de verrichtingen onder een grote hilariteit. Soms was het een vrij verwarde toestand op het Markt plein en de televdsiemensen van BRT en NCRV renden door elkaar, zich niet altijd precies van hun taak be wust. Er vielen wel eens wat harde woorden en kleine misverstanden moesten uit de weg worden geruimd. Maar de goede stemming bleef over heersen en door zoveel mogelijk soe pelheid te betonen probeerde ieder een het zo mooi mogelijk te houden. De drie ploegen - elk zeven man sterk - hebben het niet gemakkelijk gehad met de spuitende brandslan gen, die in sneltempo door de gaten in de verschillende schotten moesten worden gevoerd. Af en toe werden de brandspuiten op het publiek gericht waarbij de paraplu's als schilden moesten worden gebruikt. Ook de ski- proef voor de dames deed het erg goed. Niet minder boeiend was het betonhakiken. Adembenemend was het tempo waarin de enorm zware rioolbuizen werden stukgehakt. On danks de omheining van kippegaas bleef het gevaarlijk om hier dichtbij te vertoeven. Kleine stukjes beton tikten verscheidene toeschouwers heel venijnig op hot hoofd of in het gezicht. Verder heeft iedereen heel erg zijn best gedaan om deze avond te doen slagen en ondanks de regen werd de Middelburgse zeskamp een succes. Zoals bekend een welverdien de zege voor Halle in deze wedstrijd en voor Middelburg een niet minder verdiende tweede plaats. Het werken met brandspuiten was zeer spectaculair. Na de romantische gelukzaligheid van Peyton Place en de tropische ze vende hemel van Krontjongen, plaat ste Hier en Nu ons zaterdagavond met een dreun terug in de barre rea liteit. N.C.R.V.'s actualiteitenrubriek begon met een uitstekende sfeerre portage uit Parijs waar het nablus- singswerk maar niet op gang blijkt te willen komen. Het verslag van de bijeenkomst der Drie. Vaderlandse Vakcentrales in Utrecht leverde beel den op die na de voorgaande uit de Franse hoofdstad eerder mat dan spectaculair aandeden, hetgeen ui teraard minder de schuld was van de Hier en Nu-mensen dan van de deel nemers aan de onderzochte meeting. Zondagmiddag namen we afscheid van Ageeth Scherphuis en Philip Bloemendal en dus van Monitor '68 Tijdens de laatste aflevering van deze door sommigen verguisde en door ons geapprecieerde N.T.S.-serie gaf Kees Pellenaars Jan Janssen een kat, wei gerde Albert Mol nadere inlichtingen te verstrekken over zijn blonde Greet en sleepten de zoons van drs. Aarden met maar zes kruisjes goed, zomaar een t.v. portable in de wacht. En dat was het bewijs dat de jongens van Aarden best begaafde knapen zijn! N.R. (ADVERTENTIE) GEBR. 8TEUR SCHIEDAM ROOD EN WIT ALCOHOLVRIJ DRU1VESAP Maandag 27 mei HILVERSUM I 402 m VPRO: 12.00 Blauwe maandag: gevar. progr. 12.26 Meded. voor land- en tuin! 12.29 Stereo: Muzikale aanwinsten 12.51 Tien voor één, godsd. praatje 13.1 Nieuws 13.11 Informatie: Ontwikkelings werk 13.20 Pro memorie 13.25 Klassieke kamermuziek (opn.) 14.25 Schoolradio NRU: 14.45 Eurolight: Dansorkest va» de BRT (opn). AVRO: 15.15 Voor de vrouw 15.45 Lichte pianomuziek (gr.) 16.00 Nieuws 16.02 Stereo: Lichte gram, 16.15 Stereo: Altviool en piano: moderne muziek 16.40 Voor de jeugd 17.30 Bra bant journaal 17.55 SOS-ber. 18.00 Nwi 18.16 Radiojournaal 18.25 Ik verbind door..., praatje 18.30 A la carte, tafel- muziek (19.00 Gesproken brief uit Pa rijs en Olympia's Tour door Nederland) 19.30 Nieuws 19.35 RVU: De culturele vorming van de jeugd, door de heer A, P. van der Mey, hoofd v. d. hoofdafcL Jeugdzaken en Volksontwikkeling, Mi van Cult. Recr. en Maatsch. Werk, NR' 20.05 Uit welingelichte bron: progr: over joodse godsdienst en over Israël 20.30 Jazzmuziek 21.00 Musonnette: licht muziekprogr. 21.30 Kennis ais ontdek king: Klankbeeld over 50 jaar Bond van Nederl. Volksuniversiteiten 22.00 Lichte orkestmuziek (gr.). Bond Zooder Naam: 22.20 Ontrouw is een kwalijke mode!, lezing 22.30 Nieuws. AVRO: 22.40 Radiojournaal. NRU: 22.55 Metro'» Midnight Music: Metropole-orkest; in strumentaal trio en solisten: amuse mentsmuziek 23.55-24.00 Nieuw». HILVERSUM H 298 m NCRV: 12.00 Klanken uit de Stilla Zuidzee (gr.) 12.21 Voor boer en tuin der 12.26 Meded. t.b.v. land- en tuinb. 12.30 Nieuws 12.41 Act. 12.50 Variant: radio-sneibuffet 13.30 Stereo: Lichte gram. 13.50 Schoolradio 14.15 Opera fragmenten. (gr.) 15.00 Studiedienst. NRU: 15.30 Zoeklicht op Nederland: in formatie over Friesland, afgewisseld met muziek (16.00-16.02 Nieuws) 17.20 Overheidsvoorlichting: Suriname Jour naal, spreker mr. dr. H. J. Roethof. NCRV: 17.30 Voor de kleuters 17.45 Voor de kinderen 18.00 Stereo: Koor zang: amusementsmuziek 18.19 Uitzen ding van de PSP 18.30 Nieuws en weer- praatje. 18.46 Actualiteiten 19.00 Op de man af, praatje 19.05 Stereo: Lichte grammofoonmuziek 20.10 Op en onder plastic: documentaire over de moge lijkheden van toepassing yan kunst stoffen bij de woning- en wegenbouw 20.30 Stereo: Symfonie-orkest van de Hessischer Rundfunk en solist: klass. en moderne muziek 22.00 Stereo: Lichte gram. 22.15 Literama: letterkundige kroniek 22.30 Nieuws 22.40 Avondover- denking 22.50 Stereo: Pianorecital: klas sieke muziek 23.35 Jazz 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM in 240 m en F.M. TROS: 12.00 Nieuws 12.03 Act. 12.13 Als dat zou kunnen: verzoekplatenpxo- gramma. KRO: 13.00 Nieuws 13.03 Act. 13.08 TNT: knalmuziek 14.00 Nieuws 14.03 Popmunziek 15.00 Nieuws 15.03 Holster: licht platenprogramma 16.00 Nieuws 16.03 lORRrrr... tienershow 17.00 Nieuws 17.02 Act. 17.07-18.00 Draaiijof- draaiik: verzoekplafenprogramma. BRUSSEL VLAAMS 324 m: 12.00 Nieuws 12.03 Lichte muz. 12.08 Landbouwkroniek 12.15 Lichte mu ziek 12.40 Weerber., meded. progr.-over zicht en SOS-ber. voor de schippers 12.48 Lichte pianomuziek 12.55 Buitenl. persoverz. 13.00 Nieuws, weerber. en beursber. 13.20 Tafelmuziek 14.00 Nws. 14.03 Schoolradio 15.30 Lichte muz. 16.00 Nieuws 16.03 Beursberichten 16.09 Pro gramma voor de zieken 17.00 Nieuws, weerber. en meded. 17.15 Volksmuz. 18.00 Nieuws 18.03 Voor de soldaten 18.28 Paardesportuitslaaen 18.30 Lichte muz. 18.45 Sportkroniek 18.52 Taalwerken 18.55 Lichte muziek 19.00 Nieuws, weer ber. en radiokron. 19.40 Lichte muziek 19.45 Klankbeeld 20.00 Operakrom. 22.00- 22.15 Nieuws en berichten Dinsdag 28 mei HILVERSUM I 402 m AVRO: 7.00 Nieuws 7.10 Ochtendgym. 7.20 Stereo: Lichte gram. VPRO: 7.54 Deze dag. AVRO: 8.00 Nieuws 8.11 Ra diojournaal 8.20 Stereo: Licht'e gram. (8.30-8.33 De groenteman) 8.50 Morgen wijding. NRU: 9.00 Uitgebreide repor tage 9.35 Waterstanden 9.40 Muziek uit de Middeleeuwen en Renaissance (gr.). AVRO: 10.00 Voor de kleuters 10.10 Arbeidsvitaminen (gr.) (11.00-11,02 Nws.) 11.55 Beursber. HILVERSUM H 298 m NCRV: 7.00 Nieuws 7.10 Het levende woord 7.15 Moderne kamermuziek (gr.) 7.30 Nieuws 7.32 Act. 7.45 Stereo: Amus» muziek (gr.) 8.00 Nieuws 8.11 Gram. 8.14 Gewijde muz. (gr.) 8.30 Nieuws 8.32 Voor de vrouw 9.15 Radiokoor: amus, muziek 9.35 Schoolradio 10.00 Theologi sche etherleergang 10.35 Stereo: Alt en piano: klassieke muziek 11.00 Nieuw® 11.02 Voor de zieken 11.55 SOS-befc HILVERSUM III 240 m en VARA: 9.00 Nieuws 9.02 Plaatjes vopr

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1968 | | pagina 11