binnenkort ook in gissingen redietbank door nalatigheid van oude regering: Zeeland geremd in zijn industriële ontwikkeling lëB derlandsche Protest K.v.K. Middelburg tegen affaire Pechiney PEREVUUR IS ZEER GRONDIG AANGEPAKT Harmonie Terneuzen - 75 jaar oud - nog steeds springlevend BRjfMRbR waai'u slank TëB Kuiken met vier poten In gesprek met H. J. ïheeuwes i\ Uw bankzaken Noodkreet om meer rijkssteun Melk in Zeeland 2 cent duurder kantoor van de altijd 'n verfrissende verrassing. Mj blijft Vier ton aardappelen bij brand verloren gegaan GROTEDRUKTE MAAR GEEN FILES MENS it m waar? VANDAAG AAORGEN ee» nieuws uit tad en streek pag. 3 - 5 Tempo JAARVERSLAG GEWESTELIJKE RAAD ZEELAND: Dode bij botsing te Sluis Drie gewonden bij frontale botsing Teb.voor een goed figuur. Want praktisch zonder calorieën. Leidingen Inspectie Miljoen voor instructiebad in Terneuzen BASF Antwerpen iraat uitbreiden Club Imperial 13,45 Wijnhandel Fa. D. F. v.d. HEIJDEN DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 24 MEI 1968 (ADVERTENTIE) |rBURG - Kath. h.b.s t„ voor West-Zeeuwsch-Vlaande St.-Eloy". Afd. ni-m.s. wt' r Aardenburg, Tiny Cuelenaere Iburg, Elly Everaard, IJzendii! Iita van den Kerkhove, Oostbure Piasschaert, Sluis, Marlies du Biervliet. tlEUZEN Voor het handels- [ch gedeelte van het patroons- Jh brood-banketbakken, slaag. I- heren: E, E. F. de Block te fcine; W. J. H. van Gorsel te ■irg; P. J. de Smet te Temet 1. G, M. P. Vermandei te Koe- 1 A- A. H. M. Wijffels te Aar- tg en A. C. L. de Guchteneire Itdorpe. kandidaten genoten hun oplei- en de technische school te Ter- iBl'RG Jiur Walcheren, Molenwater: ld van 9 tot 18 uur Ichief 9.30-12 en 13.30-17.31) aur Instelling Spoorwegen in Zeeland lal Kunstexpositie lis 19.30 uur Raadsvergadering nur Premiekeuring luwelijk tokvee 196( voor stieren ais Singelstraat 19-21 uur Expo- bnge Nederlandse Kunst IJKE fntchuis 19.30 uur Raadsverga- ÏSTEEN Ttind 13 uur Schieting Iburg |al: Kunstexpositie. Tuur Walcheren, Molenwater.' lid van 918 uur. •chief; 9 30-12 en 13.30-17.30 M tie Spoorwegen in Zeeland Kerk 14 uur Nederlands-Bel* eugdmuziekconcours jke )e Lozanne 20 uur Jongerensoc, »pgebouw 20 uur ivago 14 jaar eren 15 uur Kermisschietiflg •aert-Njjs 15 uur Kermisschieting rZEN 20 uur lalf veroordeelden, 14 j. IRG 20 uur enetian Affair AARDE 31aessens 15 uur TBC-sChieting CHT aatsgebouw 19.30 uur Bal l/BV BE BESS/SSMGÊH VB\J D£ZE COWBOV ZOU SOMS CP EOL slbbm.' (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Met nadruk kelijke adhesiebetuigingen van de leden heeft de voorzitter van de Middelburgse Kamer van Koop- kandel, de heer C. A. Kamme- raad, in de jongste vergadering van de kamer zijn ernstige be zorgdheid geuit over het rege ringsbeleid rond de, volgens de keer Kammeraad, nog steeds niet verkeken kans, van vestiging van het aluminiumbedrüf Pechi- ney in Zeeland. Het was zijn in- i druk, dat de minister van Econo mische Zaken wel bereid is het bedrijf aan goedkoop aardgas te helpen, maar dat hij gebonden is aan afspraken van een vorige mi nister. De heer Kammeraad wees er nog eens op, dat dit Franse concern een duidelijke voorkeur heeft voor ves tiging in Vlissingen-Oost, mits het energie kan krijgen voor een renda bele exploitatie. „Nu heb ik de in- druk" aldus de kamervoorzitter, „dat de minister wil meewe-ken om aan deze vraag te voldoen. Hij is even wel gebonden door de overeenkomst die de vorige regering heeft aange gaan met het aluminiumbedrijf in Delfzijl over de exclusieve levering van goedkoop aardgas, uitgaande van het nieuwheidsbeginsel. Het is nu ge bleken, dat in deze overeenkomst tijdslimiet is opgenomen voor en dat de minister zich en van behoorlijkheid ukkige overeenkomst it. Indien niet op korte de regering een uitweg uit deze impasse gevonden wordt, zou ik deze gang van zaken niet an dere dan uiterst betreurenswaardig kunnen noemen". De heer Kammeraad wees er op, dat door deze vestiging een belangrijke vergroting van de chemische produk- fie in Vlissingen-Oost zou zijn ver kregen. „Thans lijkt het, dat een gro ve nalatigheid ik kan het niet an ders noemen van 'n vorig kabinet, Nederland en Zeeland in het bijzon der, een grote ontwikke'ings- en welvaartsschade bezorgd. Hoe groot die schade is valt moeilijk te hoog te schatten. Hij was van oordeel, dat hier een schade dreigt te ontstaan, „die vol komen gerechtvaardigd, door com- oompensatiemaatregelen in zijn ef fect verminderd behoort te worden. De verklaring van de regering in de tweede nota ruimtelijke ordening („de regering hecht grote waarde san een tijdige ontwikkeling van het Scheldebekken als zeehaven- en industriegebied") krijgt bij deze gang i!?n ?^en an4ers wel een bijzondere Ook het tempo van voorbereiding cn indiening van het wetsontwerp voor het havenschap Vlissingen, acht te ny niet zodanig, dat er een grote °r,sng tot bevordering van de ont wikkeling van het Scheldebekken uit 'blijkt. „Er is zorg over de nationale werk gelegenheid en de welvaart", aldus de voorzitter. „Maar hier, langs de Wes- erscnelde, waar op beide oevers ruimte genoeg is om havens, terrei- ?.en' wegen, spoorlijnen en pijplei dingen aan te leggen, wordt weinig /jP^rd van het gezonde beginsel, at de stimulering van de ontwikke- ®g geconcentreerd moet worden uit- wi' zi' mitionaal-economisch e"ect hebben". „Misschien is het nog niet te laat klank". Nu mi GRATIS handige verstuiver (waarde 13,25) 'dee voor wdeau '■a. f5.95. om de vestiging van Péehiney alsnogi toe te laten", meende de voorzitter. Anders is het zeker tijd en wederom de hoogste tijd, om uit het recente verleden te leren, dat sommige ves- tigingsaanvragen slechts eenmaal goed en met het juiste besef voor het rendement van nationale investerin gen tegemoet getreden kunnen wor den". Zonder nadere aanduiding ver wijzend naar een andere recente mo gelijkheid voor vestiging van een groot bedrijf in Zeeland, zei de voor zitter: „De Westerschelde is zonder investeringen van nature bevaarbaar voor schepen tot 80.000 ton". Een andere klemmende Zeeuwse zaak, Rijksweg 58, bracht de heer P. Steutel naar voren. Hij deed de sug gestie, de minister voor te stellen, Rijksweg 58 te ontlaste» door de bruggen tolvrii althans goedkoper te maken. Hij stelde voor, dit sa men met de kamers van Terneuzen en Rotterdam, aan minister Bakker voor te leggen. Men dacht hierbij vooral aan de extra d>-ukte, die op de smalle rijksweg bii Waarde valt te verwachten als straks de dubbel-dek- ker 200 auto's tegelijk de weg op drijft. In zijn openingswoord wees de voorzitter erop, dat door verbouwing van het bovengedeelte van het bu reau van de kamer, dit de eerste vergadering in eigen huis was. Hij deelde ook mee, dat dank zij het ini tiatief van de kamer, de P.S.D. een tariefsverlaging heeft ingevoerd voor de veren over de Westerschelde voor twee-wielige aanhangwagens van personenauto's. Op voordracht van de Kamer van Koophandel Middel burg is drs. D. Roemers, burgemees ter van Vlissingen, benoemd tot lid van het dagelijks bestuur van het Economisch Technologische Instituut Zeeland. (Van een onzer verslaggevers) GOES In 1967 is de bestrijding ■p van perevuur met krachtige maat- 13I'll fij£2,611 regelen doorgevoerd. Deze maatre gelen, waartoe een door de gewes telijke raad voor Zeeland van het Landbouwschap ingestelde contact commissie adviezen had uitgebracht, hadden onder meer betrekking op het rooien van aile meidoornstrui ken in de gebieden waar fruit wordt geteeld. Bovendien moesten enkele percelen met fruitbomen, waarin besmetting voorkwam, wor den gerooid. Na een beroep op de minister van Landbouw, kreeg de gewestelijke raad de toezegging, dat er aan de eigenaars van meidoornheggen een vergoeding van f 25 per gerooide strekkende meter zal worden be taald. De vergoeding heeft alleen betrekking op heggen die als wind- kering dienst deden. Het ministerie en het bedrijfsleven hebben geza menlijk een bepaald bedrag beschik baar gesteld voor het rooien van aangetaste boomgaarden. De oppervlakte gerooide fruitper- celen beliep 7,50 ha. In totaal werd er 21,690 meter meidoorn gerooid. Het aantal gerooide, versoreide meidoornstruiken bedroeg 173.894 stuks. In het kader van de bestrij- dingsactiviteiten werden de bijenvol ken uit Noord-Beveland tijdelijk naar (Van onze correspondent) TERNEUZEN Ter ere van haar 75-jarig bestaan was „De Harmonie Terneuzen" op Hemelvaartsdag de gastvrouwe van een tiental Zeeuwse en Brabantse muziekgezelschappen, die in het kader van de Bond van Muziekverenigingen in Zeeuwsch- Viaanderen deelnamen aan het na tionaal federatief muziekconcours. In de voormiddag werden de dage lijkse besturen en de dirigenten van de deelnemende muziekverenigingen door het college van burgemeesters en wethouders officieel ontvangen in het gemeentehuis. Hierbij bevond zich ook een afvaardiging van de on langs opgerichte Terneuzense Majo- rettengroep. Burgemeester J. C. Aschoff me moreerde m zijn welkomstwoord, dat dit het derde concours is, dat sedert de bevrijding in Terneuzen wordt gehouden. Uiteraard verheugde het hem, dat dit concours nu in zijn ge meente wordt gehouden. Met net 7b-jarig bestaan van „De Harmonie Terneuzen" feliciteerde de burgemeester de voorzitter, de heer W. Bliek en de directeur, de heer P. Eekman, maar daarmee ook alle le den en de talrijke Terneuzenaren, die „hun" harmonie een warm hart toedragen. Uitvoerig ging de burgemeester in op de betekenis van een muziekge zelschap in een gemeente. Hij memo reerde tevens enkele Terneuzenaren, o.a. de heren Schirris, die vele jaren SLUIS. Een auto met vijf inzit tenden is op de provinciale weg nabij Sluis (West-Zeeuwsch-Vlaanderen) tegen een tractor gebotst en daarna tegen een boom gereden. Een van de inzittenden, de 21-jarige J. Ryn uit Schaerbeek (België), werd zo ernstig gewond, dat hij ter plaatse is over leden. Twee anderen, een Belg en een Fransman, werden ernstig ge wond en moesten opgenomen worden in het Sint Anthoniusziekenhuis in Oostburg. De beide andere inzitten den liepen lichte verwondingen op. Het ongeluk gebeurde doordat de voor de auto rijdende tractor linksaf sloeg. (Van een onzer verslaggevers) DINTELOORD Op de Steen- bergseweg te Dinteloord botsten twee auto's tegen eikaar. C. V. uit Tholen werd zwaar gewond en J. W. en M. S. Uit Bergen op Zoom raakten licht gewond. Het ongeluk ontstond toen C. V. uit Tholen door onbekende oorzaak met zijn auto van de weg raakte. De auto kwam in de berm terecht en schoot direct daarna dwars de weg over. Hierbij botste de auto frontaal tegen de auto van J. W. uit Bergen op Zoom. Beide auto's werden geheel vernield. dirigent was en C. de Smidt, die als voorzitter enorm veel werk heeft verricht, en waaraan het voor een zeer belangrijk deel te danken is, dat de Terneuzense muziekschool kon worden opgericht. Gelukwensen werden ook gespro ken door de voorzitter van de Bond van Muziekverenigingen in Z.-Vlaan- deren, de heer P. A. Ocké, die uitvoe rig inging op de betekenis van het muziekleven en de huidige leden aanspoorde het werk van degenen in 1893 mee begonnen voort te zetten. In zijn kwaliteit van voorzitter dankte de heer W. Bliek beide spre kers, waarbij hij duidelijk liet blijken trots te zijn op de Terneuzense har monie en zijn waardering uitsprak voor de Terneuzense muziekschool, die de jonge krachten voor het ge zelschap levert. (ADVERTENTIE) GEDEP. MERK Een produkt van Th* Coca-Cola Company het Zuid-Sloe verhuisd. Zevendui zend fruitkisten en 10.000 boompalen werden ontsmet. Volgens deskundi gen hebben deze rigoureuze maatre gelen ertoe geleid dat Zeeland thans geheel vrij is van perevuur- Naar het jaarverslag van de ge westelijke raad mededeelt, werd er overeenstemming bereikt met de n.v. PZEM over een bijzondere ver goedingsregeling voor bedrijven die drie of meer hoogspanningsmasten op hun percelen geplaatst zagen. Het betrof hier grondeigenaars in het gebied tussen Vlissingen en het Zuid-Sloe, waar een hoogspannings leiding is aangelegd. De schade-af wikkeling in verband met het leggen van leidingen door de Gasunie is nog steeds niet geheel afgewerkt. Met Dow-chemical te Terneuzen werd op een bevredigende manier een oplossing gevonden in verband met het op diepte brengen van lei dingen. Ook met de n v. Waterleiding maatschappij „Midden Zeeland' kon men snel en bevredigend tot za ken komen. Hier betrof het vergoe dingen voor structuurschade bij aan leg van transportleidingen. Bij de vaststelling van nieuwe tracés werd de raad steeds betrokken. Er werd, zo deelt het jaarverslag van de gewestelijke raad verder mee, een contactcommissie van be langhebbenden gevormd, teneinde bij de aanleg van de Dammenweg tot een ruilverkaveling bij overeen komst te kunnen komen. De nodige stappen zijn al gezet, om een ver vangend bedrijf in Oost-Flevoland toegewezen te krijgen. Inspectie Dienst De Algemene heeft in 1967 niet stilgezeten. Er werden 168 processen-verbaal aan gezegd, in verband met overtreding van de verordening betreffende be strijding van wilde haver. In 31 ge vallen werd proces-verbaal aange zegd wegens niet tijdig koppen van de nog aanwezige voederbieten. De ze maatregel wordt genomen in ver band met de bestrijding van de ver- gelingsziekte bij bieten. (Van onze correspondent) TERNEUZEN De Terneuzense raad komt op donderdag 30 mei a.s. om half acht in openbare vergade ring bijeen om o.m. het voorstel te bespreken tot onderhandse aanbeste ding van de bouw van het overdekte instructiebad. De totale kosten hier van zijn 975.000,B. en W. delen in hun advies mede, dat de commis sie voor gemeentefinanciën en de commissie voor openbare werken zich hiermee kunnen verenigen. Verder is er een voorstel tot het in principe deelnemen in de „Stich ting tot oprichting, instandhouding en exploitatie van een dagverblijf voor geestelijk gehandicapten in Mid- den-Zeeuwsch-Vlaanderen. Een voorstel zal ter discussie wor den gebracht tot het verlenen van een bijdrage aan de stichting vaste oververbinding over de Westerschel de. Het bestuur van deze stichting heeft een verzoek ingediend om toe kenning van een jaarlijkse bijdrage van duizend gulden. Het kerkbestuur van de St.-Willi- brordusparochie heeft het gemeente bestuur verzocht gelden beschikbaar te stellen voor de stichting van een nieuw schoolgebouw voor uitgebreid lager onderwijs in het bestemmings plan „Hof Zeldenrust". Zulks ter ver vanging van het pand aan de le Ver bindingsstraat. Door het schoolbestuur wordt erop gewezen dat het bestaande gebouw niet meer voldoet. Het huidige schoolgebouw bestaat uit drie delen: een gedeelte van drie lokalen uit 1921, de oude lagere school van vier lokalen uit 1912 en een in 1956 op het speelterrein ge plaatste houten noodgebouw van drie leslokalen met een hoofdenkamer. Het gedeelte dat vroeger de lagere school omvatte werd destijds al af gekeurd en vervangen door de St.- Willibrordusschool aan de Begonia straat. In 1965, waarschijnlijk tengevolge van de kanaalwerkzaamheden, ont stonden nog grotere gebreken aan het gebouw. Het nieuwe schoolgebouw moet ruimte bieden aan 199 leerlingen en 7 theorielokalen, 2 vaklokalen, een bibliotheek- en studieruimte en een gemeenschapsruimte omvatten. De laatste jaren schommelt het gemiddelde aantal leerlingen rond de 225 (Van een onzer verslaggevers) HOEVEN Tuinder en kuiken- mester L. van Aart uit Hoeven keek vreemd op, toen hij tussen zijn mest- kuikens er één ontdekte dat vier po ten bleek te hebben. Hij heeft het dier, dat kennelijk geen last van zijn „uitwas" heeft apart gezet in een hok. Het beest is negen weken oud. Toen het pas was uitgebroed, was er niets van te zien „Ik ontdekte het toen het kuiken een paar weken oud was", vertelt de heer Van Aart. „Het zat in de voerbak en het hield één poot opgetrokken. Ik dacht dat het beest ziek was, maar toen ik het beest op de grond zette, liep het tot myn grote verbazing met één poot opgetrokken weg. Ik heb het beest nog eens goed bekeken en ontdekte één extra-poot schuin achter de lin kerpoot. Later vertakte die poot zich tot twee. Die twee extra-poten zijn overigens niet volwaardig. Aan de ene zit een klauw met twee tenen, aan de andere een klauw met drie- en een halve teen". De heer Van Aart zegt dat hij zolang hjj kuikens mest dat is zo'n zeven jaar nog nooit zoiets meegemaakt heeft. „En de poelier, die bij mij laadt, ook niet", voegt, hij eraan toe. „Veerse Meerin '67 (Van een onzer verslaggeefsters) VEERE „Wanneer men bedenkt dat uitvoering van het bagger- en eilandenplan in het Veerse Meer naar raming 4.059.000 gulden zal gaan kosten, dan is het duidelijk dat bij realisering van dit plan onoverkome lijke financiële moeilijkheden zullen opdoemen, indien van rijkswege wordt volstaan met een subsidieper centage van 50". Aldus een noodkreet van het be stuur van „Het Veerse Meer" in het jaarverslag over 1967. Het is overi gens niet de eerste keer dat van de zijde van „Het Veerse Meer" wordt aangedrongen op meer financiële steun van de rijksoverheid. Al ver schillende malen is er in vergaderin gen van dit lichaam op gewezen dal de ontwikkeling van dit recreatiege bied sterk wordt geremd door het ontbreken van de financiële midde len, hetgeen een stempel van onze kerheid drukt op de uitvoering van het ontwikkelingsplan. Het bagger- en eilandenplan is een onderdeel van het gehele ontwikke lingsplan. Door het aanleggen van eilanden hoopt men aan de water sport ruimer armslag te geven. De beschikbare oeverlengte voor deze vorm van recreatie wordt vergroot. Verder komt er uiteraard meer ruim' te tot verpozen. Het jaarverslag zal worden behan deld in de vergadering van „Het Veerse Meer" op woensdag 29 mei. Deze vergadering begint 's morgens om half 11 in het stadhuis van Veere. u (Van een onzer verslaggevers) ANTWERPEN De BASF heeft besloten haar etiieenoxyde-capaciteit aanzienlijk te vergroten. Daartoe wordt op het terrein van BASF Ant werpen een installatie met een capa citeit van 100.000 ton per jaar ge bouwd, waarin naast etheenoxyde ook glycol wordt gefabriceerd. De installatie wordt begin 1970 in ge bruik genomen en werkt volgens het zuurstofoxydatieprocédé van Shell- In Ludwigshafen beschikt de BASF al over een dergelijke installatie (40.000 ton p.j.) Etheenoxyde dient als grondstof voor vrijwel alle tak ken van industrie: in grote omvang in de wasmiddelen- en de textielin dustrie, verder voor de fabricage van polyestervezels, als antivries, remvloeistof en oplosmiddelen, in de kleurstof- en lakindustrie, en in de chemische, farmaceutische en olie industrie. (ADVERTENTIE) Witte pompen voor drank ongelooflijk goedkoop Viert nu kermis met de echte bekende SCHOTSE WHISKER Nu voor slechts Niet goed, geld terug. HULST (Van onze correspondent) HULST Circa 400.000 kilo aard appelen is verloren gegaan bij een brand in de opslagplaats van de heer E. Rottier in de Zoutestraat te Hulst. Omdat de brandweer bijzonder snel ter plaatse was, kon worden voorko men, dat de hangaar, die ook wordt gebruikt voor het opslaan van vlas, geheel uitbrandde- Persoonlijke onge lukken deden zich niet voor. Een schadebedrag is niet bekend. De oor zaak van de brand is ook nog onbe kend. Van de machinerieën die in de hangaar stonden kon het grootste deel worden gered. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Met ingang van maandag 27 mei zal de prijs van melk en melkprodukten in Zeeland met twee cent worden verhoogd. De ze verhoging, die alleen maar zal gelden voor de maanden juni, juli en augustus, is noodzakelijk gewor den door de stijging van de transport en verwerkingskosten. Bovendien wordt door deze maatregel voorko men, dat de melk gedurende een heel jaar met 1 cent moet worden ver hoogd. In Zeeland zijn in het verleden tot 2 april 1967 de consumentenprijzen voor consumptiemelk en consumptie- produkten hoger geweest dan in de overige provincies van ons land. Deze prijzen moesten worden verlaagd toen besloten werd uniforme consu mentenprijzen in te voeren. Aange toond is toen, dat dit voor de Zeeuw se ondernemingen, die betrokken zijn bij de produktieverwerking en distri butie van melk, een belangrijke ver laging van de netto-opbrengst van de melk inhield. De kosten zijn in Zeeland aanzienlijk hoger dan in an dere provincies. Dit is te wijten aan de hogere transportkosten van de melk van de boerderijen naar de fa brieken en de hogere verwerkings kosten van de melk in de fabrie ken- Door de lage bevolkingsdicht heid worden de kosten van het trans port van de produkten van fabriek naar detaillist eveneens omhoog ge drukt. (Van onze verslaggevers) GOES/BREDA Het mooie weer heeft velen ertoe verleid op Hemel vaartsdag in de auto te stappen en zich te wagen op de overvolle wegen om ergens elders nog een klein stukje zonnige natuur te veroveren. Op de meeste wegen ontstond niet direct file-vorming, maar toch was overal de drukte wel groter dan normaal. Zo bood Zeeland gister eneenzelfde aanblik als in mooie zomerse week einden. Vrij veel dagtoeristen trok ken naar de kust. De rijkspolitie in Middelburg sprak van „een gezellige verkeersdrukte op rijswekg 58" en een lekker vlotte doorstroming. Verkeersopstoppingen en filevorming kwam tot gisteravond niet voor, even min als erstige verkeersongelukken. In Breda was het gisteren nauwelijks drukker dan andere dagen. Alleen aan het vrij intensieve doorgaande verkeer was te merken, dat het in feite een zondag was. Bij de buiten landers viel het grote aantal Fransen op. In de bossen rond Breda was het gisteren wel bijzonder druk. Hier wa ren vooral veel dagtoeristen uit Rot terdam en omgeving. In het recreatie- bad Woifsiaar (met verwarmd water) meldden zich 7000 mensen aan de kassa's. In het andere Bredase zwem bad, 't Ei, zonder verwarming) kwa men 300 bezoekers. v MW' MA-AAA'Ap/''f-. 'ty/AM. WW-' „TOEN er een jaar of tien geleden bij mij werd ingebroken, ben ik erover gaan denken een hond te gaan hou den en vanaf die tijd ben ik eigenlijk ook in de hondensport terechtgeko men." Dat vertelt de heer H. J. Theeuwes uit de Liesboslaan in Bre da, voorzitter van de politiehonden vereniging De Speurder, die op 16 juni het veertigjarig bestaan gaat herdenken. Dit gebeurt met groots opgezette wedstrijden, waaraan po litiehonden uit heel West-Brabant zullen deelnemen. „OORSPRONKELIJK was onze ver eniging in Prinsenbeek gevestigd, maar er is destijds eens wat aan de hand geweest met het gevolg, dat er een afsplitsing tot stand kwam. Er wordt echter nu in een uit stekende harmonie met elkaar samengewerkt, waar dat nodig en nuttig is. Onze vereniging telt nu circa achttien le den. Meer kunnen we er eigenlijk ook niet hebben, als we iedereen, die een hond heeft, in het oefenprogramma aan zijn trekken willen laten komen- De laatste tijd begint er ook onder de jeugd echt meer belangstelling voor de hondensport te komen. IK dacht, dat heel veel mensen het nut van een vereniging als de onze nau welijks begrijpen. Toch hebben we wel degelijk een nuttige functie, want wij dresseren en richtehonden af voor allerlei bewakingsdiensten, niet alleen voor het binnenland maar ook voor het buitenland. Er is vrij veel vraag naar goed gedresseerde hon den, die naar gelang het certificaat dat ze uiteindelijk krijgen 800 tot f 1500 of meer opbrengen. Nee, het is niet altijd prettig een hond, waar mee je lang hebt opgetrokken, weg te doen. Maar de prijs, die betaald wordt, geeft daarbij meestal de door slag. Om een hond goed af te richten en geschikt te maken voor zijn taak, heb je zeker een jaar intensief oefe nen nodig. Wij doen dat altijd op woensdagavond en zondagmorgen in het Liesbos, waar we een prima oefenterrein hebben. JE kunt bij het dresseren van een hond alleen maar een goed succes boeken, als je het met liefde en toewijding doet. Je moet er nooit met harde hand aan gaan staan. Men denkt b.v. bij het stokwerk wel eens, dat de hond er bekoorlijk van langs krijgt, maar dat hoort om zo te zeggen bij zijn opvoeding. Het is beslist niet zo, dat alle honden, die aanvankelijk mis schien geschikt lijken afgericht te worden voor politiehond, ook zover komen. Je kunt zeggen, dat van de tien honden er gemiddeld maar vijf het certificaat halen. BRABANT en Limburg zijn de provin cies, waar de hondensport uitgebreid wordt beoefend. Boven de rivieren gebeurt dat veel minder. In Ooster beek vinden jaarlijks de Nederlandse kampioenschappen plaats, nadat in iedere provincie selectiewedstrijden zijn gehouden. Er zijn in Nederland niet zoveel honden, die het certifi caat met lof behalen en die dan de kans hebben tot speurhond te pro moveren, HET is voor een vereniging belangrijk een goede pakwerker te hebben. Ge lukkig hebben we die in een erkend vakman, Geert van den Beemt. Er zijn in onze vereniging nog drie le den, die het aan het leren zijn. Pak werker spelen is een bijzonder ver moeiende bezigheid en je komt er ook niet altijd zonder blauwe plek ken vanaf. Maar die neem je op de koop toe als de liefhebberij je een maal te pakken heeft. HET is misschien nog aardig te vertel len, dat een van onze leden, de heer Roels uit Prinsenbeek, veertig jaar bij De Speurder is. Hij jubileert dus mee. We hebben te weinig geld in kas om uitgebreid de bloemetjes bui ten te gaan zetten, maar we dachten dat we het veertigjarig bestaan ook niet beter zouden kunnen onderstre pen dan met een wedstrijd, die we in St. Willebrord organiseren voor hon den uit heel West-Brabant."

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1968 | | pagina 3