Middelburg in teken van „Zeskamp" NCRV FILMS binnenkort ook in Vlissingen Nederlandsche Credietbank door nal van oude Zeela indu r Jarige man, blije man, Bambusman! EVEN KIJKEN anderen een kantoor van dg Protest K.v. LUCKY LUKE: DE NAIJVER tegen alïain Pechiney ziging in stand TERNEUZEN voor al Uw bankzaken Middelburg altijd n verfrissende verrassing. BOSCH OPTIEK Dagblad De Stern Betonhakken GOES Hengelwedstrijd Raad 30 mei bijeen VLISSINGEN AXEL A vond vierdaagse Gemeenteraad Hocqwater B. enw. Biervliet voor gezamenlijke aanpak van luclitverontreinigin g Amerikaanse broedvogel op Veerse Meer EXAMENS wot m waar? VANDAAG MORGEN Meei nieuws ui'tj stad en streek op pag. 3 - 5 Tem Bambus 2-in-l shave lotion DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 24 MEI 1968 (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Vrijdag en za terdag staat Middelburg in het te ken van „Zeskamp", de televisie- stedenwedstrijd van de NCRV in sa menwerking met de BRT. Behalve kordate ploegen uit de Zeeuwse hoofdstad nemen teams uit Aalten, Zelzate, Veurne, Sliedrecht en Halle deel. „Zeskamp" is dit seizoen met moeilijkheden begonnen. Tijdens de wedstrijden in Halle is gebleken, dat er onregelmatigheden hebben plaats gevonden bij de marathonloop. Een van de scheidsrechters werd deswege gediskwalificeerd. De commissie van beroep, die in dit soort geschillen moet optreden, meent dat de diskwa lificatie terecht was. De commissie besloot tevens, dat de punten die tijdens de marathon in Halle werden behaald, niet in de eindstanden zullen worden verwerkt. De stand waarmee men in Middel burg zaterdagavond aanvangt, is dan ook gewijzigd. Aalten en Zelzate hebben nu allebei 24 punten, Middel burg 23, Veurne 19, Sliedrecht 15 en Halle 11. Voor de organisatie van „Zeskamp in Middelburg tekent de vereniging „Uit het volk, voor het volk", die een werkcomité op de been heeft ge bracht dat deze hele week al druk doende is om zo sterk mogelijke teams samen te stellen. De wedstrijden, waarbij veel te zien en te beleven valt, worden ge houden op de Grote Markt. Er wordt een tribune met drieduizend zitplaat sen gebouwd, waarop men tegen be taling van f 1,per persoon kan plaatsnemen. De kaarten worden bij voorverkoop op een groot aantal adressen aangeboden. Behalve zijn unieke stadhuis heeft Middelburg de t.v.-kijkers in België en Nederland ook nog een geïmproviseerd houw eel als „kijkplaatje" te bieden. Op de Markt komt een burcht te staan, waardoor de deelnemers aan sommi ge proeven zullen komen aanstormen. De deelnemers worden aan de vol gende proeven onderworpen: 1. Skiën voor dames in drie ploe gen van vier, waarbij elke ploeg slechts één paar ski's ter beschikking heeft. ADVERTENTIE i Voor 'n zakenman is goed gekleed zijn be langrijk. Natuurlijk legt u hierin 'n per soonlijk accent. Betrek u ook eens uw bril hierbij. Dagblad voor Zeeland KANTOREN: Steensuaai 14. Hulst rei 01140 2377 Kloksuaal 1. Goes tel OilOL -8030 EXPLOIT A HE ADV.: L. K. M. de Jong 'Inspecteur) dreitnerstraat II. lerneuzen tel. 01150 4281. Th. de Sakker, Potgleferstraal 3, lerneuzen fel. 01150-2601. C. Steenbakker, Fr. v. i/Vaesberghestr. 37i Hulst, tel. 01140-3168. M. Bogers, Nieuwstraat 41, Oostburg, tel. 01170-2893. C. Menu, Klokstraat 1Goes, tel. 0M00-8030. REDACTIE: A. Koopman, Klokstraat 1, Goes, tel. 01100-8030. J. Hösken, Breitnerstraat 81. Terneuzen, tel. 01150-3296. J. Robesin, Europaptein 22, Hulst tel. 01140-2005. Ch. Schets, Kromme Weele 4, Middel burg, tel. 01180—7764. Mej. S. Maaskant, Singelstraat 17, Goes, tel. 011005689. De vier dames worden achter elk aar op het ene paar ski's geplaatst en moeten hun bewegingen zo synchro niseren, dat zij zo snel mogelijk een bepaalde afstand, inclusief enkele handicaps, kunnen afleggen. 2. Marathon. Hieraan nemen twee heren per ploeg deel. De af te leggen afstand omvat vier trajecten en on derweg moeten allerlei ingewikkel de opdrachten wordenen uitgevoerd. Eén daarvan bestaat uit het in uni form steken van een dame, die ver volgens op een geïmproviseerde draagstoel naar de finish moet wor den gebracht. Het reglement voor de marathon is herzien. Om herhaling van de moeilijkheden die zich in Hal le voordeden te voorkomen, krijgt el ke deelnemer aan de marathon een controleur mee, die na afloop aan de scheidsrechter rapporteert hoe de marathon verlopen is op de trajecten die de scheidsrechter zelf niet kan overzien. 3. Een Ingewikkelde en veel lichaamskracht vergende proef is het betonhakken. Een rioolbuis van 20 meter lengte moet na allerlei mani pulaties in een kuil worden neerge laten en stukgeslagen. Het puin dient in een soort brievenbus te worden ge gooid, waarna het gewogen wordt. De ploeg die het hoogste gewicht no teert is winnaar van deze proef. 4. Een draagrace voor zeven heren en drie dames per ploeg. De opzet hiervan ls, dat enkele snelvoetige dra. gers hun teamgenoten naar de finish dragen. 5. Blindemanproef. Een geblind doekte deelnemer wordt door een da me die bevelen door een scheepsroe per geeft, naar een punt onder een houten brug geloodst. Van bovenaf wordt er een emmer water leegge stort in een bak die de geblindoekte op de rug draagt. 6. Brandspuitproef. Drie ploegen van telkens zeven heren (in dit ge val heeft Middelburg zijn brandweer korps eens vriendelijk aangekeken) moeten een buitengewoon ingewik- keld» opdracht met spuitende brand slangen uitvoeren. Bij oefeningen die in de loop van deze week zijn gehouden kwam de Middelburgse ploeg met veelbeloven de resultaten voor de dag. Vee] zal er echter afhangen van de strijdvaar digheid die zaterdagavond aan de dag zal worden gelegd. De organisa tors hopen op een grote schare Zeeuwse supporters. Na afloop van de wedstrijd zal burgemeester J. Drijber van Middel burg de prijzen uitreiken De dag prijs bestaat uit een krans; de ploeg die het hoogst in het klassement wordt geplaatst krijgt een wisselbe ker. (ADVERTENTIE) (Van onze correspondent) Onlangs hield de Eerste Goese Hen- gelsportvereniging haar 3e vereni gingswedstrijd. Door minder gunsti ge weersomstandigheden waren slechts 60 leden aanwezig, die in to taal 69 vissen met een gewicht van 11.080 gram vingen, 336 ondermaat se vissen werden teruggezet. De uit slag luidt als volgt: 1 A. Verburg 1.110 pnt. 2 L. Lip- lijn 935 pnt. 3 P. Liplijn 860 pnt. 4 en 5 J. Heyens en N. Wiilemse 785 pnt. 6 C. Deurlo 670 pnt. 7 L. Jobse 610 pnt. 8 J. Spruyt 590 pnt. 9 W. de Regt 575 pnt. en 10 J. de Vos 535 pnt. In het totaal-klassement heeft na drie wedstrijden de heer J. Heyens nog steeds de leiding met 2475 pnt. De vierde< wedstrijd zal worden ge houden op 4 juni aanstaande te Kat- tendijke, van 19.00 tot 21.00 uur. Jongerenmis viering Morgen zal om 19.00 uur in de Ma ria Magdalenakerk van de parochie Goes een jongerenmisviering plaats vinden. Een combo van het Leger des Heils en de Katholieke Zeeuwse Koorschool o.l.v. E. Heyblok zullen muzikale medewerking verlenen. In dien het experiment slaagt, ligt het in de bedoeling dergelijke diensten regelmatiger te houden. Kapelle (Van onze correspondent) Donderdag 30 mei om half acht avonds komt de raad van Kapelle in vergadering bijeen. Op de agenda staat o.m. een voorstel tot het geven van een garantie voor een geldlening van f 300.000,- aan de Instelling voor Maatschappelijke Zorg Dit betreft een 40-jarige annuiteitenlening tegen een rente van zes-vijfachtste procent en dient voor gedeeltelijke financie ring van de bouw van 40 bejaarden- woningen aan de C. D. Vereekestraat Voorgesteld wordt voorts van de heer J. G. Eversdijk 5 m2 grond aan te tropen tegen f 25,. per m2 voor bocht verbetering op de hoek Julianastraat- Biezelingestraat. Ten behoeve van het onderhoud van de speelweide, enz. te Schore, wil men een nieuwe motorgazon- maaier aanschaffen die f 3695,- moet kosten. In behandeling komt ook de ge meentelijke regeling voor de lucht verontreiniging. B. en w. stemmen tn met de gedachte, dat dit een zaak ts, die alle inwoners van Zeeland aangaat. Het college vindt het daarom nood zakelijk dat een gemeenschappelijke aanpak wordt bevorderd. Wel zijn er ook in Kapelle bedenkin gen tegen de wijze van kostenverde ling. B. en w. stellen daarom in eer ste aanleg voor, deel t° nemen aan de In het geding zijnde gemeenscnappe- lijke regeling en tevens G.S. ander maal te attenderen op de wenselijk heid van een herziening van de kos tenverdeling en wel zodanig, dat de provinciale bijdrage wordt opgetrok ken en nader wordt overwogen of een verhoging van de bijdragen van ae specifieke industriegemeenten is te realiseren. Ook is er een voorstel van G.S. om een perceel bouwland van de gemeente, gelegen in Teken burg, te verkopen aan de Stichting Beheer Landbouwgronden. In een vorige raadsvergadering hadden b. en w. voorgesteld het te verpachten maar de meerderheid bleek toen voor verkoop te zijn. Kindervoorstelling Twee keer heeft woensdagmiddag de grote zaal van „de Zwaan" in Kapelle vol ge zeten met kinderen uit Kapelle en Biezelinge, die kwamen kijken naar een ontspanningsprogramma dat hun werd aangeboden door de plaatselijke winkeliers die zijn verenigd in de ak- tiegroep. Zij hadden Klukkluk naar Kapelle laten komen met nog een gezelschap er bij en deze wisten de jeugd enkele uren op zeer aangena me wijze bezig te houden. Vooral de aanwezigheid van de rasechte kluk kluk was voor velen een belevenis. Geboren: Sandra Sluijter; Willy de Jong; Steven Meijers: Jeroen Nuijten; Miranda van der Lindenj Maureen Louer: Ronald de Konink; Ingrid Ties- sens; Ernst van Dijke; Judith Leweris- sa; Jolanda Naaktgeboren; Monique van Maaren; Leendert Swager. Ondertrouwd; C. van Liere 24 jr en A Meijer 21 jr; J. Tange 24 jr en W. El- zerman 23 jr; S. Gorsse 23 jr en A. Ra- dings 20 jr; D. Marjanovic 27 jr en M. ICoole 21 jr; C. van Dienden 23 jr en G. Zink 22 jr; P. Schout Velthuijs 22 jr en K. Mouthaan 16 jr. Getrouwd; J. Arendse 23 jr en J. Goe- degebure 26 jr; J. v. Gemst 22 jr en C. Zandee 22 jr; C. Cijsouw 25 jr J. Tho- tca, 24 jr. Overleden: P. Bareratsen 75 jr; J. Nö- then 64 jr ev C. Groffen; P. Elïas 77 jr ev M. Herreman; H. Stevens 67 jr ev P. Verlodf; L. Louwerse 87 jr; A. Visser 84 jr ev E. Groenewold; J. van Zalen 56 jr ev J. van Oorschot. Interieurverzorging IEDERE VRIJDAG KIJKAVOND TOT 21 UUR Boerenleenbank Onder voorzitter schap van de heei M. L. M. Yse- baert te Axel hield de Boerenleen bank „Axel" de jaarvergadering in restaurant „Zomerlust". Het totaal der toevertrouwd:; middelen gaf een vermeerdering te zien met f 1,7 mil joen, terwijl er meer dan 700 nieu we spaarrekeningen werden geopend. Het balanstotaal steeg hiermede in verhouding. De stichting van een derde vesti ging is in het verslagjaar een feit geworden, n.l. te Terneuzen „Zuid polder", Beethovenhof 110. De heer A. Heyens werd opnieuw gekozen tot lid van het bestuur en de heer P. J. de Waal tot lid van de raad van toezicht. De heer A. F Beenen, vertegen woordiger der Coöp. Centrale Boe renleenbank te Eindhoven, hield een interessante spreekbeurt over de ontwikkeling van het Boerenleen bankwezen. Wegens het bereiken van de leeftijdsgrens verlaat de heer Em. Misseghers de Raad van Toezicht als lid. De voorzitter dankte de heer Mis seghers voor hetgeen hij gedurende zijn lange zittingsperiode in het be lang van de bank heeft gedaan. Als blijk van erkentelijkheid werd hem namens de bank een klein ge schenk aangeboden. Door de mutatie in het beheerscol- lege komt de raad van toezicht we derom op het voorgeschreven aantal van drie leden. De voorzitter deelde nog mee dat hij bestuursbesluit aan de heer H. Geilleit de titel van directeur is toe gekend. (Van onze .orrespondent) Op 10, 11, 12 en 13 juni a.s. wordt in Terneuzen de traditionele avond vierdaagse gelopen- Voor jeugdigen tot 13 jaar, bedraagt de te lopen af stand telkens tien kilometer. Deel nemers vanaf 14 jaar lopen elke avond 15 km. Voor degenen die een avond niet kunnen deelnemen, is vrij dag 14 juni nog aan deze vierdaagse toegevoegd. Het Terneuzense wandelcomité heeft op zijn uitnodigingen tot deel name reeds vele reacties ontvangen, zodat verwacht mag worden dat het aantal liefhebbers ook dit jaar groot zal zijn. Elke avond heeft dè start plaats om half zeven aan het Zuidersport park. Het inschrijfgeld bedraagt vóór kinderen f 1,75 en voor „de groten" f 2.50. Groepen moeten uit tenminste 10 personen plus êen leider of leidster bestaan. Ouders, die hun kinderen willen begeleiden, kunnen indien de ze jonger dan 13 jaar zijn, maar ten minste 10 jaar, aan de 10 km-tocht deelnemen. Hengelen Morgenmiddag om 12 uur zal de hengelaarsvereniging Ont spanning Na Inspanning te Terneu zen het 11e Internationale Zeehengel- concours. De hoofdprijs is een brom fiets. Het parcours is weer, zoals gebruikelijk, langs de Westerschêlde nabij de watertoren te Terneuzén. Clinqe Judoclub Toen enkele weken gé- leden een demonstratieavond gege ven werd voor het oprichten van een judoclub, was er een grote belang stelling. Deze belangstelling heeft zich geuit in eén grote deelname aan de lessen. Er konden drie groepen gevormd worden: twéé voor de ju nioren en één voor de senioren. Op maandag 27 mei a.s. zal de eerste oefenavond gehouden worden in het Verenigingsgebouw. Op deze avond zullen de kostuums worden uitge reikt. Ook de mat zal op deze avond reeds aanwezig zijn. Deze eerste avond zal hoofdzakelijk bestaan in het geven van de meest elementaire instructies. Wit Gele Kruis De Vereniging Het Wit Gele Kruis zal maandag 27 mei haar jaarlijkse algemene ver gadering houden in het wijkgebouw aan de Beatrixstraat. Op deze bij eenkomst zullen de jaarstukken be- BIOSCOOP MIDDELBURG, City VLISSINGEN, Alhambra GOES, Grand OOSTBURG, Ledel TITEL Een pistool voor Ringo. Vreemde neigingen Casino Royal Tarzans verborgen schat TERNEUZEN, Lnzor De twaalf veroordeelden KORTE INHOUD Ringo, een jeugdige moordenaar, die wordt vrijgelaten krijgt de kans zich te rehabiliteren. Hij moet een bende die zich na een bankroof met enkele gijzelaars op een ranch verschanst heeft, onschadelijk maken. Een veelbelovend student in de me dicijnen blijkt neiging tot voyeuris me te hebben. Een psychiater kan hem met veel moeite weer tot het normale leven terugbrengen. James Bond bindt de strijd aan te gen een van de agenten van Spectre. Ditmaal is het slachtoveld een speel tafel in Casino Royal, waar Bond zijn tegenstander bijna tot de bedelstaf brengt. Tarzan krijgt het op te nemen tegen een bende die het op zijn goudvoor raad voorzien heeft. De bendeleden nemen Tarzans vrouw en kind als gijzelaars gevangen, doch Tarzan weet ook nu weer de zaak in zijn voordeel te beslissen. Twaalf misdadigers krijgen tijdens de tweede wereldoorlog de opdracht een door Duitsers bezet landgoed bij Rennes te veroveren. handeld worden. Teven„ wordt aan de leden een overzicht gegeven van de financiële toestand van de ver eniging. Ook zullen bestuursverkie zingen gehouden worden. Periodiek aftredend zijn Cam. Hageman en mevrouw M. Scholter-Mol. In de va cature, ontstaan door het overlijden van dhr. P. M. van der Walle, zal een nieuw bestuurslid gekozen wor den. Door het bestuur wordt als kan didaat gesteld J. Kerckhaert. Ten slotte zal pastoor A. C. J. Fick dia's vertonen over zijn reis naar de Ne derlandse Antillen. Bovendien wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om de verbouwing van het wijkge bouw te bezichtigen. Muziekgezelschappen Voor be langstellenden is er zaterdag 25 mei in de zaal St-Cecilia bij L. de Vyl- der een zeer interessante muzikale avond. Drie muziekgezelschappen nl Heikant, Lamswaarde en Clinge zul len een repetitie houden van de nummers die op het bondsconcours op 23 juni te Kloosterzande gespeeld moeten worden. De repetitie begint om acht uur. Iedereen is van harte welkom. Nieuwvliet (Van onze correspondent) De gemeenteraau van Nieuwvliet heeft de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1968 vastgesteld. De ge wone dienst is sluitend met een post van ruim f 12.000,. voor onvoorziene uitgaven. In de ontwerpbegroting zelf zijn geen kapitaalsuitgaven ge raamd, maar deze ,zijn opgenomen in de eerste wijziging. Voor de am bulancedienst van het Roode Kruis in West-Zeeuwsch-Vlaanderen werd f 0,50 per inwoner beschikbaar ge steld. Voor reparatie van torenhuis en torenhaan is f 1500,- nodig. Me dewerking zal worden verleend aan de combinatie Nieuwbouwpolder Cadzand tot 't in exploitatie brengen van een stuk grond, gelegen binnen de grenzen van het bestemmingsplan Nieuwvliet - Bad-West, voor 't daar op te bouwen motel-restaurant, een drietal zomerwoningen, een kampeer- bedrjjf van N V. Caravan Import Dick Wissing te Loosdrecht en nog een 10-tal zomerwoningen van de Fa. Christiaansen uit Oostburg voor een bedrag van f 1000,- werd de gemeen te aandeelhoudster in de Zevam Gasmaatschappij. Sluis Gouden bruiloft In de wijk Sint Anna ter Muiden vierde bet echtpaar Boddery Ver douw 't 50-jarig huwelijksfeest. Bur gemeester P. F. van Hootegem feli citeerde namens het gemeentebe stuur. In de avonduren bracht de mu ziekvereniging Apollo met de drum band De Jantjes een serenade. Jeugdavond De jeugdwerkcom missie uit Sluis organiseert morgen avond in het Hervormd Jeugdge- bouw een cabaretavond, die zal wor den verzorgd door de cabaretgroep „Touw". Na afloop daarvan is er een bal. Sluiskil Voetbaltoernooi De jeugdcom missie van de voetbalvereniging Sluiskil heeft voor zaterdag 25 en 26 mei een jeugdtoernooi georgani seerd voor pupillen en B-junioren. Voor dit toernooi, dat het laatste zal zijn op de velden in het Villapark, bestaat bij de verenigingen een goe de belangstelling. In poule A (pupil len) nemen deel de elftallen van RIA, Morgen, zaterdag 25 mei Hansweert 1.46 en 14.15 uur Terneuzen 1.14 en 13.42 uur Vlissingen 0.45 en 13.07 uur Wemeldinge 2.28 en 14.53 uur Corn- Boys, Philippine, Hoek, Ter neuzen, Spui en 2x Sluiskil. In poule B spelen de elftallen van Vogelwaar de, Willebroek en Assenede (België), Terneuzen, Philippine, Corn. Boys, RIA en Sluiskil. De financiële zijde van het toernooi ls in samenwerking met de Sluiskilse winkeliersvereniging rond gemaakt. De aanvang der wedstrijden is op beide dagen om 11.00 uur. Zomeravondfestival Deze zomer zal medio augustus weer een zomer avondfestival worden georganiseerd 1 in Sluiskil. Dit heeft het bestuur van j het cabaretgezelschap B.A.C in zijn laatstgehouden vergadering in prin-1 cipe besloten. Men zal trachten dit j 3e festival ook weer samen te laten i vallen met de kermis. Cabaretvoorstellingen Vrijdag 24 en zaterdag 25 mei geeft het caba retgezelschap B.A.C. een tweetal uitvoeringen in Sluiskil in het jeugd- gebouw „De Ark". De uitvoering van zaterdag is speciaal bestemd voor de bejaarden van Sluiskil. De toegang is j voor hen gratis en de voorstelling begint om 2 uur. Zij die slecht ter been zijn, worden door leden van de B.A.C. met auto's gehaald en weer thuisgebracht. Zij kunnen zich hiervoor opgeven bij mevrouw Ben- jaminsz, in de Spoorstraat en bij de heren De Witte en Vanhijfte, respec tievelijk in de Visartstraat en Stroo dorpe. In de pauze wordt de bejaar den gratis koffie geserveerd door de heer en mevrouw Dubbeldam. Voorts dingt iedere aanwezige mee naar een prijsje in de gratis loterij. De voorstelling op vrijdagavond begint om 8 uur. Het is de eerste vertoning van het programma 'f '69 in Sluiskil. Het werd echter al een tiental keren her en der in Zee land met groot succes vertoond. (ADVERTENTIE) (Van een onzer verslaggeefsters) BIERVLIET Burgemeester en wethouders van Biervliet zullen de raad dinsdag 28 mei voorstellen toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling inzake de bestrijding van luchtverontreiniging. Tevens stelt het college van b. en w. voor de bijdrage in de kosten te beperken tot maxi maal 50 cent per inwoner. Aan de orde komt verder het voor stel van gedeputeerde staten van Zeeland om met ingang van 1 janu ari 1968 de bezoldiging van de wet houders in Biervliet te verhogen van 1.896 gulden tot 1.992 gulden per jaar. Dit in verband met de ontwikkeling van het salarispeil sedert 1 januari 1967. Dan heeft de afdeling West- Zeeuwsch-Vlaanderen van het Roode Kruis verzocht om een jaarlijkse sub sidie van 50 cent per inwoner als bij drage in de kosten van het zieken- vervoer. B. en w. stellen voor het ver zoek in te willigen. Eveneens willen b. en w. ingaan op het verzoek van de plaatselijke muziekvereniging „Harmonie" om een verhoging van de subsidie van 1.500 gulden tot 1.750 gulden per jaar. De eventuele extra subsidie zal ten goede komen aan de drumband. Verder wordt een aantal voorstel len over de verkoop van bouwgrond behandeld. De raadsvergadering begint 's avonds om half 8. VEERE. Een Noordamerikaanse broedvogel is, vermoedelijk door de sterke winden op de oceaan, naar Nederland afgedwaald. De heer De Greef, arts te Veere, zag op het Veer se Meer een voor ons land unieke vogelsoort, namelijk een kleine kok meeuw. De vogel staat wat grootte betreft tussen een dwergmeeuw en onze bekende kokmeeuw in en is ongeveer 33 centimeter lang. De vo gel heeft een relatief lange zwarte snavel, een kenmerkende witte oog- ring en een zwarte tot op het achter hoofd doorlopende zogenaamde „hoed". Hoewel de Noordamerikaanse vogel kleiner is dan zijn Europese soortgenoot, ziet hij er agressiever uit hetgeen wordt veroorzaakt door de grote donkere kop en de felwitte oogring. OOSTBURG Kath. h.b.s m.m.s. voor West-Zeeuwsch.viam ï-en „St.-Eloy". Afd. mm.s. fcl Bzert, Aardenburg, Tiny Cueienaty Aardenburg, Elly Everaard, IJzendiü ke, Anita van den Kerkhove, OostbursT Marijke Plasschaert, Sluis, Marlies Puij, Biervliet. TERNEUZEN Voor het hajidiJ technisch gedeelte van het patroons, examen brood-banketbakken, i den de heren: E. E. F. de Blo..., Philippine; W. J. H. van Gorseij Oostburg; P. J. de Smet te Terna] zen; F. G. M. P. Vermandei te K». wacht; A- A. H. M. Wijffels te Af) denburg en A. C. L. de Guchtenei-f te Westdorpe. De kandidaten genoten hun oplc| ding aan de technische school te lt-, neuzen. MIDDELBURG Miniatuur Walcheren, Molenwater; geopend van 9 tot 18 uur Rijksarchief 9.30-12 en 13.30-17,30 tij Tentoonstelling Spoorwegen in ZeelaiJ Vleeshal Kunstexpositie Stadhuis 19.30 uur Raadsvergaderi EEDE 13.45 uur Premiekeuring voor stierefl en vrouwelijk fokvee 1968 GOES Weeshuis Singelstraat 19-21 uur ExpoJ sitie Jonge Nederlandse Kunst IJZENDIJKE Gemeentehuis 19.30 uur Raadsvêrji- dering ST. JANSTEEN C. de Kind 15 uur Schieting MIDDELBURG Vleeshal: Kunstexpositie. Miniatuur Walcheren, Molenwater. Geopend van 9—18 uur. Rijksarchief: 9.30-12 en 13.30-17,30::J Expositie Spoorwegen in Zeeland Nieuwe Kerk 14 uur Nederland gisch jeugdmuziekconcours IJZENDIJKE Café De Lozanne 20 uur LJLST Bioscoopgebouw 20 uur Dr. Zjivago 14 jaar Batavieren 15 uur Kermisschletfaf P. Leeraert-Nfós 15 uur Kermisschietirz TERNEUZEN Luxor 20 uur De twaalf veroordeelden, 14 OOSTBURG Ledel 20 uur The Venetian Affair LAMSWAARDE Hon. Claessens 15 uur TBC-schietms KOEWACHT Patronaatsgebouw 19.30 uur Bal (Van een onzer verslaggev MIDDELBURG Met na kelijke adhesiebetuigingen v leden heeft de voorzitter va Middelburgse Kamer van handel, de heer C. A. Kan raad, in de jongste vergadc van de kamer zijn ernstige zorgdheid geuit over het ringsbeleid rond de, volgen heer Kammeraad, nog si niet verkeken kans, van vest; van het aluminiumbedrijf P ney in Zeeland. Het was zijr druk, dat de minister van Ec mische Zaken wel bereid is bedrijf aan goedkoop aardga helpen, maar dat hij gebonde aan afspraken van een vorige nister. De heer Kammeraad wees ei eens op, dat dit Franse concern duidelijke voorkeur heeft voor tiging in Vlissingen-Oost, mit energie kan krijgen voor een ri bele exploitatie. „Nu heb ik d druk" aldus de kamervoorzitter, de minister wil meewerken om deze vraag te voldoen. Hij is i wel gebonden door de overeen! die de vorige regering heeft a gaan met het aluminiumbedri Delfzijl over de exclusieve lev van goedkoop aardgas, uitgaandt het nieuwheidsbeginsel. Het is n bleken, dat in deze overeenk geen tijdslimiet is opgenomen deze levering en dat de minister uit overwegingen van behoorlij aan die ongelukkige overèenk gebonden acht. Indien niet op termijn door de regering een ui uit deze impasse gevonden w zou ik deze gang van zaken nie ders dan uiterst betreurenswa kunnen noemen". De heer Kammeraad wees er op door deze vestiging een belang vergroting van de chemische pro tie in Vlissingen-Oost zon zijn kregen. „Thans lijkt het, dat een ve nalatigheid ik kan het nie ders noemen van 'n vorig kal Nederland en Zeeland in het bi der, een grote ontwikke'ings welvaartsschade bezorgd. Hoe die schade is valt moeilijk te ho schatten. Hij was van oordeel, dat hiel schade dreigt te ontstaan, „die komen gerechtvaardigd, door compensatiemaatregelen in zijn feet verminderd behoort te wo De verklaring van de regering tweede nota ruimtelijke ord („de regering hecht grote w aan een tijdige ontwikkeling het Scheldebekken als zeehaven industriegebied") krijgt bij deze van zaken anders wel een bijzon klank". Ook het tempo van voorbere: en indiening van het wetsont' voor het havenschap Vlissingen, l te hij niet zodanig, dat er een g drang tot bevordering van de wikkeling van het Scheldebekkei 'blijkt. „Er is zorg over de nationale w gelegenheid en de welvaart", aide voorzitter. „Maar hier, langs de terschelde, waar op heide oe ruimte genoeg is om havens, tei "en, wegen, spoorlijnen en pij Umgen aan te leggen, wordt we bespeurd van het gezonde begil nat de stimulering van de ontwil "Off geconcentreerd moet worden gevoerd wil zij nationaal-econom effect hebben". „Misschien is het nog niet te (ADVERTENTIE Nu met GRATIS handige verstuiver (waarde f3,25) Ideevoorcadeau v.a. f5.95.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1968 | | pagina 2